Sociální problémy v Latinské Americe a ve světě

Sociální problémy jsou poruchy nebo nepříjemnosti, které se přímo dotýkají společnosti a které si zaslouží řešení zahrnující spolupráci postižené osoby, a dokonce i zástupců, jako je vláda, která ukládá zákony tak, aby tento typ násilí neexistoval. .

Existují ve všech zemích světa, protože žádná z nich není osvobozena, ačkoli sociální problémy si nejvíce všimly latinské komunity nového kontinentu, od středu po extrémní jih Ameriky.

Jaké jsou hlavní sociální problémy?

Vysoká míra kriminality, nedostatek sociálního rozvoje v oblasti bydlení, nedostatek jídla, špatné vládní řízení vedoucí ke korupci a špatné vymáhání zákonů, nízká úroveň vzdělání jsou mimo jiné hlavní sociální problémy, které lze nalézt v celé Latinské Americe.

Ačkoli jsou v některých zemích viditelnější než jiné, žádná z nich nebyla na seznamu. V současné době existují země s tak vážnými problémy, že byly dokonce klasifikovány jako humanitární krize kvůli špatnému uplatňování zákonů a špatnému řízení vlád.

Sociální problémy v zásadě vznikají, když jde o sektor nebo obecnou populaci země nejsou schopni dosáhnout toho, co potřebují pro své živobytí, což vytváří vážné nepříjemnosti, z nichž odpovědnými za nalezení řešení jsou vláda a stát.

V dnešní době se zvýšilo mnoho sociálních problémů, které se dříve zdály být neškodné, ale v průběhu let se vyvinuly na úrovně, které se dnes jeví jako nemožné překonat, i když to také způsobilo, že proti nim zakročilo několik nevládních skupin, které pracovaly s kampaněmi, které se snaží informovat obyvatelstvo o závažnosti problémů.

Mezi nejvíce znepokojující problémy a ty hlavní, které byly silně zaznamenány v XNUMX. století, lze nalézt následující:

Znečištění

Za posledních 150 let byla v zemské atmosféře zaznamenána drastická změna způsobená lidské znečištění životního prostředí, způsobující společnosti vážné problémy téměř v každém smyslu, protože ovlivňuje oblasti, ve kterých komunity žijí a koexistují, degraduje je a prakticky brání lidem v životu na těchto místech.

S příchodem syntetických materiálů došlo v posledních letech k rostoucímu zhoršení v důsledku skutečnosti, že si lidé nebyli dostatečně vědomi účinku, který to na planetu způsobuje.

Tento problém dokonce způsobil ozonovou vrstvu, která má vlastnosti potřebné k ochraně živých bytostí před ultrafialovými paprsky, které vyzařuje slunce, které jsou extrémně škodlivé pro zdraví bytostí, které obývají Zemi, a to samé obecně .

V latinskoamerických zemích byl tento problém zaznamenán s větším objemem, vzhledem k tomu, že nedošlo k dobrému řízení ze strany států a vlád, což umožňuje, aby se odpad vytvářený stejnou populací nacházel na nesprávných místech, což způsobí ztrátu zelených ploch a společné oblasti regionu.

Ačkoli v části světa se s tímto velkým problémem bojuje, ve středu a na jihu amerického kontinentu nebyla přijata nezbytná opatření k zabránění kontaminace, protože nebyla přijata s nezbytnou vážností.

Chudoba

Chudoba je definována jako situace, kterou může člověk nebo celá komunita projít s ohledem na svou ekonomickou a sociální situaci, ve které se nachází není možné získat určité základní výhody, jako je například košík na potraviny, který poskytuje potraviny, které poskytují potřebné kalorie pro udržení zdravého života.

Existují různé druhy chudoby, protože v některých případech lze mimo jiné zaznamenat absenci vzdělání, pití vody, oblečení, domova a dalších.

Hlavní důvody chudoby jsou výsledkem sociálního vyloučení vůči určitým skupinám lidí, které jim upírá možnost získat zaměstnání, které by je uspokojilo za účelem dosažení důstojného života.

V latinských zemích byl v posledních letech pozorován exponenciální růst chudoby v důsledku špatného řízení vlád, které nejsou schopny vytvořit integrační plány nebo slušná pracovní místa pro tyto lidi, a v některých případech ano Dělají to, ale nakonec odejdou pracovat uprostřed, nutit lidi pracovat za velmi nízké platy, za které nevidí výhody.

Chudoba je velmi silným sociálním problémem, protože se na ní podílejí i ostatní, protože nedostatek některých základních produktů u určitých lidí způsobuje pocity zla v důsledku vyloučení společnosti.

Obydlí

Tento problém je způsoben výše popsaným problémem, protože jelikož lidé nemají potřebné ekonomické výhody, je pro ně v mnoha případech obtížné si dokonce koupit jídlo, aby přežili, takže je pro ně naprosto nemožné získat domov pro své rodiny ...

V některých latinských zemích byly vytvořeny systémy, které poskytují bydlení zdarma lidem, kteří je potřebují, ale v mnoha případech přinesly špatné důsledky kvůli jejich špatné struktuře a konstrukci.

Zločin

Další vysoce rizikový sociální problém, který jde ruku v ruce s chudobou, protože mnoho lidí nedokáže svým příbuzným poskytnout základní výhody, jako je jídlo, oblečení nebo slušný domov, nechávají se unést špatnými vlivy na dopustit se protiprávního jednání což by mohlo mít opravdu vážné následky.

Existují latinskoamerické země, kde jsou zákony zcela ignorovány, a naopak jsou přijímány samotnými občany a trestají zločince, kterým se podaří je chytit, přísnými sankcemi, což pro společnost znamená úpadek, protože se berou jako anarchické činy.

Jedná se o sociální problém, který lze pozorovat po celém světě, protože nejen lidé s nízkými zdroji páchají trestné činy, ale existují také chamtivci, kteří chtějí snadno a bez námahy získat přístup k bohatství za účelem plánování velkých loupeží velkým společnosti.

Zločin s sebou přináší problémy, jako je agresivita, vražda, znásilnění, špatné zacházení, zanedbávání a všechny špatné činy, které jsou trestány běžnými zákony.

Nezaměstnanost

Nedostatek pracovních příležitostí může mít pro společnost velmi závažné důsledky, což způsobuje nepohodlí v komunitě a může vést až k trestné činnosti pracovní místa jsou hlavním zdrojem příjmů jakékoli rodiny žijící v zemi.

Jedná se o problém, na který nebylo nalezeno řešení v několika latinskoamerických zemích, a to ještě více, když nyní počet přistěhovalců vzrostl kvůli politickým problémům v okolních zemích, což způsobilo populační růst a generovalo větší poptávku po pracovních místech.

Do toho je zahrnuto i vyloučení, protože některá odvětví společnosti raději nepřijímají práci jiných sektorů, o kterých si myslí, že mohou vypadat špatně, což jim způsobí naprosto negativní pocity, které by se jich v budoucnu dotkly ještě horší.

Korupce

Jedná se o odvětví trestné činnosti, protože se týká politických nebo státních subjektů, které nedodržují samy stanovené zákony, mezi nimiž lze mimo jiné vidět subjekty z mnoha oblastí, jako jsou politici i policie.

Korupce je definována jako akt korupce, při kterém lidé odpovědní za společnost nebo stát manipulují a využívat jimi udělenou moc k nezákonnému zisku.

V posledních letech bylo v latinských zemích pozorováno, jak korupce pokročila na přemrštěnou úroveň, i když se stejným způsobem snažila bojovat, ale jako zločin se zdá být obtížným sociálním problémem vymýcení, protože mnoho z těch, které mají postavení ve státě jsou to lidé se špatnými úmysly.

Špatné vzdělání

V mnoha z těchto zemí absence vzdělání Kvůli mnoha zde prezentovaným sociálním problémům, protože existují rodiny, které považují za nemožné platit za dobré vzdělání.

Ačkoli při několika příležitostech byly testovány veřejné instituce, ve kterých měli přístup všichni lidé, kteří chtějí nebo chtějí získat dobré vzdělání, bez jakéhokoli závazku platit, bylo pozorováno, že kvůli korupci a kriminalitě ne prosperovalo dobrá cesta.

Ne všechny případy jsou špatné, protože existují lidé, kteří opravdu chtějí změnu a věnují svůj čas zdokonalování, studiu a přispívání do společnosti, ale ve skutečnosti je toto procento v ukazatelích velmi nízké.

Špatné vzdělání může v budoucnu přinést sociální problémy, jako je kriminalita, nezaměstnanost, chudoba, protože společnosti jsou dnes velmi náročné na přijímání zaměstnanců, a proto požadují, aby zaměstnanci měli alespoň minimální základní vzdělání, aby mohli pracovat.

Závislost

Problémy obvykle přinášejí více problémů, takže nedostatek vzdělání, nezaměstnanost, kriminalita atd. By mohly vést ke špatným návykům, jako je užívání drogvšech druhů, ať už jsou to nadměrné množství drog nebo alkoholu, které mohou být škodlivé pro zdraví spotřebitele i jeho okolí.

Bylo zjištěno, že většina pachatelů po konzumaci kterékoli z těchto látek podniká nejagresivnější opatření, protože potlačují jakékoli pocity empatie.

V latinskoamerických zemích je větší tok těchto látek pozorován s velkými obavami, existují velké plodiny všech druhů rostlin schopné přeměnit mysl a tělo do transu, stejně jako laboratoře určené k výrobě syntetických látek, které jsou zdraví škodlivější.

Existuje mnoho sdružení, která souhlasila s vytvořením kampaní proti nadměrné spotřebě tohoto typu látek, která se snaží zvýšit povědomí o nebezpečí, které s sebou nesou, a dokonce v některých regionech byly zavedeny zákony zejména na krabičky cigaret, kde jsou zobrazeny obrázky nemocí že kouření může způsobit člověku.

Podvýživa

Kvůli extrémní chudobě vyvstává tento vážný sociální problém, který s sebou nese nedůstojnou smrt mnoha lidí za to, že po dlouhou dobu nekonzumovali žádný druh jídla.

Latinské země trpí ve velké míře dopady podvýživy u velké většiny současné populace, ačkoli nejvyšší míru podvýživy lze pozorovat na africkém kontinentu, kde jsou vidět naprosto nelidské situace.

Podvýživa není jen důsledkem nejedení v nezbytných množstvích, ale souvisí také s typem konzumované potravy, protože pro optimální výživu je nutné jíst všechny složky potravní pyramidy, střídat bílkoviny, tuky, sacharidy, minerály, vitamíny a všechny složky, které tělo potřebuje, aby mohlo vykonávat svou správnou funkci.

V některých latinských zemích nedostatek základních potravinových košových výrobků, což vedlo k tomu, že lidé žijící v některých zemích k nim nemají snadný přístup a ve většině případů musí jíst jiné druhy potravin, které nejsou schopné dodávat tělu potřebné živiny.

Násilí

Tento typ sociálního problému dlouhodobě ovlivňuje všechny společnosti na světě, i když s vývojem médií bylo možné pozorovat, jak nabral nové podoby.

Násilí má různé typy, při nichž se zohledňuje míra agrese, kterou může oběť takových činů utrpět.

Násilí páchané na ženách je dnes jedním z hlavních celosvětových problémů, a to kvůli velkým feministickým hnutím, která zcela odmítají sexistické myšlenky, protože to vedlo k jejich diskriminaci a špatnému zacházení bez uplatnění zákonných sankcí vůči agresorům.

V současné době existuje typ násilí klasifikovaný jako šikana, což je obtěžování lidí, nutí je cítit se odmítnuto a dělá si legraci z jejich odlišných charakteristik, dokonce to přesáhlo na kybernetické úrovně, ve kterých agresoři útočí prostřednictvím sociálních sítí, urážejí a zesměšňují ostatní lidé bez ohledu na to, jak ovlivňují ostatní.

Jedná se o sociální problém, se kterým se setkáváme po celém světě, i když v latinskoamerických zemích byl pozorován častěji, kvůli vysoké míře alkoholismu a drogové závislosti, které způsobily zneužívání rodiny a dokonce i cizince.

Tyto typy činů jsou obvykle trestány zákonem, protože násilníci mohou ve většině případů dokonce způsobit obětem smrt.

Nejrychlejší způsob, jak vyřešit tento typ problému, je přimět komunity a vlády ke spolupráci, uplatňování zákonů a sankcí nezbytných pro správné dodržování norem, které vedou k sociálnímu blahu, a společnost, která chápe, že čím méně problémů existuje , jejich rozvoj bude lepší a budou se tak moci vyvíjet a stát se produktivnější zemí.

 


Obsah článku se řídí našimi zásadami redakční etika. Chcete-li nahlásit chybu, klikněte zde.

Buďte první komentář

Zanechte svůj komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

  1. Odpovědný za údaje: Miguel Ángel Gatón
  2. Účel údajů: Ovládací SPAM, správa komentářů.
  3. Legitimace: Váš souhlas
  4. Sdělování údajů: Údaje nebudou sděleny třetím osobám, s výjimkou zákonných povinností.
  5. Úložiště dat: Databáze hostovaná společností Occentus Networks (EU)
  6. Práva: Vaše údaje můžete kdykoli omezit, obnovit a odstranit.