Dewis cwestiynau i'w hystyried

Weithiau mae'n dda myfyrio ar fywyd

Heb amheuaeth, mae'r deg cwestiwn y byddwn yn dechrau'r swydd hon yn angenrheidiol er mwyn gallu myfyrio ar rai agweddau ar fywyd. Y cwestiynau, pan fyddant yn gwneud ichi fyfyrio a meddwl amdanoch eich hun, ynoch chi'ch hun neu yn eich byd, mae'n werth cymryd yr amser i'w hateb yn briodol.

Mae cwestiynau wedi bod a bydd erioed, yn gwestiwn sy'n mynd i'r meddwl ac sy'n gwneud inni ddatblygu ein meddwl beirniadol. Mae'n hanfodol gallu meddwl amdanynt yn y ffordd orau bosibl oherwydd fel hyn, gallant ateb a myfyrio ar wahanol agweddau ar fywyd.

Os yw cwestiwn yn gwneud ichi fyfyrio, mae'n werth gofyn:

 •  Beth ydych chi'n ei deimlo bob bore pan fyddwch chi'n deffro ac yn gwybod nad ydych chi'n marw?
 • Ydych chi'n credu yn y gosb eithaf? Beth pe bai rhywun yn llofruddio'ch anwylyd mewn gwaed oer?
 • A fyddai'n well gennych chi fod yn gyfoethog ond wedi'i barlysu o'r canol i lawr neu'n dlawd heb unrhyw anabledd?
 • Beth yw'r anrheg ddrutaf rydych chi wedi'i derbyn? Ai hwn oedd eich anrheg orau?
 • Pe bawn i'n rhoi 30 ewro i chi, a fyddech chi'n arbed canran? Os rhoddaf 300.000 ewro ichi, pa ganran fyddech chi'n ei arbed? A ddylai fod gwahaniaeth?
 • Pe gallai rhywun ddweud wrthych y dyddiad a'r amser rydych chi'n mynd i farw, a hoffech chi iddyn nhw ddweud wrthych chi?
 • Os gwnaethoch chi ddarganfod eich bod chi'n mynd i farw heddiw, a ydych chi wedi bod yn falch o'r ffordd rydych chi wedi treulio 24 awr olaf eich bywyd?
 • Beth fu'ch eiliad fwyaf o fethiant personol? Wrth edrych yn ôl, a wnaeth hynny eich gwneud yn gryfach neu'n wannach?
 • Ydych chi erioed wedi gwahaniaethu yn erbyn rhywun? Dychmygwch fod grŵp yn codi yn eich dinas sydd ddim ond yn gwisgo crysau coch ac yn curo'r rhai sy'n eu gwisgo o liw gwahanol. Mae dyn mewn crys melyn yn curo ar eich drws yn ofnus, a fyddech chi'n ei roi yn eich tŷ?
 • Pa benderfyniad sy'n fwy hurt: dewis bod yn dlawd neu ddewis casáu 40 awr o'ch wythnos?

Y cwestiynau pwysicaf yn eich bywyd i'w hystyried

Peidiwch ag oedi cyn meddwl a ydych chi'n hoffi'r hyn rydych chi'n ei wneud

Yn ogystal â chael y 10 cwestiwn sy'n arwain y swydd hon sy'n eich helpu i fyfyrio, rydyn ni'n mynd i wneud adrannau eraill gyda mathau eraill o gwestiynau sydd hefyd yn bwysig ar gyfer datblygiad seico-emosiynol o unrhyw un sydd eisiau esblygu o'r tu mewn.

Nesaf rydym am eich helpu i fyfyrio ar fywyd ac ar gyfer hyn, peidiwch â cholli'r cwestiynau hyn am wahanol feysydd a fydd nid yn unig yn gwneud ichi fyfyrio, os na, byddant hefyd yn caniatáu ichi ddeall yr hyn yr ydych ei eisiau a'i ffafrio yn eich bywyd.

Gall y cwestiwn cywir ar yr amser cywir gynhyrchu'r ateb cywir sy'n newid eich bywyd. Mae'n syniad da dod i arfer â gofyn cwestiynau i'ch hun trwy'r amser fel y gallwch fyfyrio mwy ar eich bywyd. Peidiwch â cholli'r cwestiynau canlynol oherwydd mae ganddyn nhw'r potensial i newid eich bywyd cyfan, cyhyd â'ch bod yn myfyrio'n dda ar yr atebion ...

Bywyd yn gyffredinol

Gadewch i ni ddechrau gyda rhai cwestiynau ie / na i asesu sut rydych chi'n teimlo. Nid oes raid i chi eu hateb i gyd nawr, gallwch eu hysgrifennu i lawr mewn llyfr nodiadau ac edrych arnynt o bryd i'w gilydd ac ateb yn onest. Gallwch ateb peth ohono ar hap.

 • Rydw i'n hapus?
 • Rwy'n ddiolchgar?
 • Rwy'n hoffi fy swydd?
 • Rwy'n teimlo'n dda?
 • Ydw i'n treulio digon o amser ar fy addysg?

Y rheswm mae'r cwestiynau cyflym hyn yn bwysig yw eich bod am addasu eich strategaeth bywyd os ydych chi'n ateb na i unrhyw un ohonyn nhw. Rydyn ni'n aml yn mynd trwy fywyd yn anhapus, yn anniolchgar, ac yn teimlo'n ddrwg am gyfnod rhy hir. Os oes rhywbeth o'i le yn eich bywyd, cydnabyddwch ef yn gyflym ac yna dewch o hyd i ateb.

Nid yw'r cwestiynau hyn yn ymwneud â chi yn unig. Pan fyddwch chi'n hapus ac mewn hwyliau da, gallwch chi godi ysbryd y bobl yn eich bywyd. Dyma pam y dylech chi ganolbwyntio ar eich hapusrwydd eich hun yn gyntaf. Fel arall, ni fyddwch yn gallu gwneud unrhyw un o'ch cwmpas yn hapus. Mae'n rhaid i chi weld y cwestiynau hyn fel y cwestiynau ciwt am asesiad cyflym o'ch bywyd. Mae'n rhaid i chi fod yn onest ... does neb i greu argraff, dim ond meddwl sut rydych chi'n teimlo.

Pan fyddwch chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun ac yn sicrhau eich bod chi'n hapus, byddwch chi'n cael bywyd da. Ni fyddwch yn genfigennus o eraill. Byddwch chi'n gwenu bob dydd. Yn bwysicaf oll, bydd gennych yr adnoddau a'r amser i helpu eraill. Dyma sut mae'r byd yn gweithio. Mae llwyddiant yn magu llwyddiant. Mae trallod yn beichio trallod.

Gwaith a gyrfa

Gofynnwch gwestiynau i'ch hun am fywyd a'ch dyfodol

Gadewch inni symud ymlaen i faes pwysig o'n bywydau. Rydych chi'n treulio'r rhan fwyaf o'ch oriau deffro yn y gwaith. Felly, mae'n hanfodol eich bod chi'n cael boddhad ohono. Mewn gwirionedd, mae gwneud y gwaith rydych chi'n ei fwynhau yn bwysicach na ffactorau "hylendid" fel incwm, sicrwydd swydd, adnoddau, lleoliad, ac ati. I fesur hyn mae'n rhaid i chi ofyn y cwestiynau canlynol i chi'ch hun:

 • Pa bethau newydd ydw i'n eu dysgu? Pan fyddwch chi'n dysgu rydych chi'n symud ymlaen.
 • Ble mae fy ngyrfa yn mynd? Mae angen gweledigaeth arnoch chi. Os nad oes gennych un, crëwch un.
 • Pa mor ystyrlon yw fy ngwaith? Mae'n bwysig eich bod chi'n teimlo'n fodlon â'ch gwaith ar ddiwedd y dydd.
 • Beth alla i ei wneud nad ydw i'n ei wneud ar hyn o bryd? Bob amser yn chwilio am bethau newydd a chynhyrchiol i'w gwneud.
 • Sut alla i wella ar yr hyn rwy'n ei wneud? Pan fyddwch chi'n gwella'r hyn rydych chi'n ei wneud, gallwch chi gael mwy o effaith a datrys problemau mwy. Mae hynny'n rhoi mwy o foddhad i chi. A hefyd mwy o incwm.

Busnes

Os ydych chi'n entrepreneur, bydd angen i chi ofalu am eich busnes. Heb hynny, ni fydd gennych ddigon o incwm nac arian i dalu am bopeth a ddaw yn sgil bod yn entrepreneur. Cadarn, gallwch chi godi cyfalaf neu ofyn am fenthyciad, ond heb wneud arian mewn busnes ni allwch symud ymlaen. Nid yw'n faterol, realiti y gymdeithas yr ydym yn byw ynddi. Mae'n rhaid i ni fod yn realistig. Mae'n syml: os nad yw'ch busnes yn gwneud arian, nid yw'n fusnes, mae'n hobi. Er mwyn sicrhau ein bod yn cynhyrchu incwm, gofynnwn:

 • Beth yw'r broblem fwyaf sydd gan gwsmeriaid? Dim ond problemau go iawn sydd gan bobl neu gwmnïau eraill yr ydym yn eu datrys.
 • Beth yw'r ateb delfrydol yng ngolwg cwsmeriaid? Rhowch i bobl yr hyn maen nhw ei eisiau mewn gwirionedd.
 • Sut allwn ni roi mwy o werth i ffwrdd heb godi mwy? Cyflwyno mwy.
 • Ble allwn ni gyrraedd darpar gwsmeriaid? Gweld ble mae'ch cynulleidfa yn lle rhoi cynnig ar y ffordd arall
 • Sut allwch chi ostwng ein costau? Gweithredwch eich busnes gyda chostau isel bob amser. Trafod prisiau ar bopeth, hyd yn oed pethau syml fel cyflenwadau swyddfa. Mae hynny'n well i chi a'ch cleientiaid.

Cynhyrchiant

Mae'r holl bethau uchod yn swnio'n wych, iawn? Ond nid ydyn nhw'n ddim heb eu dienyddio. Ond mae gwahaniaeth o hyd rhwng pa mor effeithiol ydyn ni. Mae hynny'n berwi i lawr i un peth: pa mor dda ydych chi wrth gael eich dienyddio? Gall y cwestiynau hyn eich helpu gyda hyn:

 • Beth yw fy mhrif flaenoriaeth ar hyn o bryd?
 • Sut alla i gyrraedd fy mhrif flaenoriaeth yn gyflymach? Nid yw'n ymwneud â bod yn ddiamynedd. Mae'n ymwneud ag ymdrechu i feddwl mewn ffyrdd creadigol i gael canlyniadau cyflymach.
 • Pa dasgau ddylwn i roi'r gorau i'w gwneud? Rydyn ni i gyd yn gwastraffu amser. Nodi'r tasgau hynny a rhoi'r gorau i'w gwneud.
 • Pa dasgau rydw i'n eu gohirio? Defnyddiwch yr amser rydych chi'n ei arbed trwy ateb y cwestiwn uchod ar gyfer hyn. Rydyn ni i gyd yn osgoi tasgau pwysig, pethau y dylen ni fod yn eu gwneud. Pethau rydyn ni'n eu hosgoi.
 • Pa gwestiynau nad ydw i'n eu gofyn i mi fy hun? Mae yna lawer o bethau yn y bydysawd nad ydyn ni'n eu hadnabod. Felly ceisiwch geisio'r anhysbys bob amser. Cadwch feddwl agored.
 • Sut alla i helpu person heddiw? Mae ystum syml yn ddigon. Ffoniwch aelod o'r teulu. Anogwch eich ffrind. Dechreuwch trwy helpu'r bobl yn eich bywyd.

Rhaid gofyn cwestiynau gyda meddwl agored

Fel y gallwch weld, mae'r cyfan yn dechrau gyda chwestiynau. Peidiwch â synnu os ydych chi'n cael popeth rydych chi'n gofyn amdano, fel y dywedodd Maya Angelou unwaith, "Gofynnwch am yr hyn rydych chi ei eisiau a pharatowch i'w gael!"


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

13 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Roxanne Arms meddai

  Mae'n dda iawn ond dwi ddim yn gwybod pa un i'w ateb.

 2.   VctOr Manuel PortTal CORii meddai

  Rydych chi'n dda 😀 ond ble ydw i'n ateb? ...

  1.    Sebas meddai

   mae yna gyfiawn

 3.   Jennyfer Stelkhins Chwith meddai

  post jaaa ar eich facebook

 4.   Unawd Cariad Lapit meddai

  uhm i haha

 5.   Roger nina meddai

  Mae'n dda iawn ond dwi ddim yn gwybod pa un i'w ateb.

 6.   Judith Torre Chavez meddai

  rpt 3: byddai bod yn dlawd yn well na chyfoethog ag anabledd.

 7.   RONALD meddai

  MAE'N DA OND NI FYDDWN YN DEALL NEU M.

  1.    milena meddai

   pz nid oedd y gwir i mi yn bersonol yn ymddangos cystal y sp
   Efallai bod dosbarth arall o gwestiynau i fod i ofyn a fydd yn achosi mwy o fyfyrio a mwy o ddysgu

   1.    Pat meddai

    efallai oherwydd na allwch chi hyd yn oed ysgrifennu "gwneud" yn gywir

 8.   Sioc Adrians Yancapallo meddai

  mae'r cwestiynau hyn yn dda

 9.   Jean Pierre Chacaliaza Huamani meddai

  Waw, fe gyffyrddodd â fy enaid, bydd yn fy helpu i wella bob dydd.

 10.   cesar augusto meddai

  da iawn y cwestiynau roeddwn i'n hoffi llawer ...

bool (gwir)