32 Triciau Profedig yn Wyddonol i Astudio'n Well (Ac yn Gyflymach)

Sut i astudio yn well

Mae astudio allan o rwymedigaeth yn un o weithgareddau mwyaf diflas bywyd. Fodd bynnag, y dyddiau hyn, mae'r system addysg yn ein gorfodi i astudio llawer iawn o wybodaeth, yn aml yn ddiangen, ac i ychwanegu hynny, nid yw'n cymryd 1 awr i ni ei anghofio ar ôl sefyll yr arholiad.
Cyn i ni fynd i mewn i'r pwnc a'ch bod chi'n gweld y 32 awgrym bach hyn i'ch helpu chi i astudio yn well, rydyn ni'n mynd i weld da fideo youtube wnes i ddod o hyd iddo ac mae'n dwyn y teitl "5 Math o Sgiliau Astudio A Fydd Yn Hybu Eich Perfformiad Meddwl".
Mae'n fideo lle mae'r elfennau allweddol i'ch astudiaeth fod yn effeithiol yn cael eu hadolygu mewn ffordd gyffredinol (ar ôl y fideo byddwn yn gweld rhai triciau):

[Efallai y bydd gennych ddiddordeb «25 ymadrodd ysgogol i ddal i astudio«]

? Sut i ganolbwyntio i astudio

 • Yn gyntaf oll, cyn i ni ddechrau astudio, yw cynllun. Rhaid inni feddwl pa bwnc neu bynciau yr ydym yn mynd i'w dysgu a gosod ein hamcan allweddol arnynt. Nid oes unrhyw ddefnydd o astudio gwahanol bynciau, o sawl pwnc ar yr un pryd oherwydd bydd yn gwneud i'r syniadau gymysgu.
 • Gallwch chi wneud a Amserlen Astudiocyhyd â'i fod yn realistig. Ond os na wnewch chi ei ddilyn i'r llythyr does dim ots. Mae yna bynciau a fydd yn fwy cymhleth ac a fydd yn cymryd ychydig mwy o amser inni. Ond er hynny, mae bob amser yn bwysig gosod amserlen oherwydd ei bod yn ffordd o drefnu.
 • Mae arbenigwyr o'r farn ei bod bob amser yn well dechreuwch gyda'r pynciau sydd hawsaf i chi. Oherwydd byddwch chi'n eu dysgu o'r blaen a bydd yn ffordd i'ch cymell. Ond os ydych chi am ddechrau gyda'r rhai anodd, yna bydd y ffordd i lawr yr allt ac yn fwy cludadwy. Yma dylech ei gymhwyso fel sy'n gweddu orau i chi.
 • Pryd cymryd nodiadau yn y dosbarth, rhaid i chi danlinellu neu dynnu sylw at yr hyn y mae'r athro'n ei grybwyll fel 'pwysig' neu 'ei ystyried'. Oherwydd oddi yno gall cwestiwn arholiad newydd godi.
 • Mae hefyd yn bwysig cynnal a maeth da pan fyddwn yn nhymor yr arholiadau. Oherwydd dim ond yn y modd hwn, byddwn yn llenwi ein hunain â fitaminau a mwynau hanfodol fel y gall ein corff a'n hymennydd weithio gyda'i gilydd a gyda chanlyniadau gwell. Dewiswch bysgod, ffrwythau a llysiau bob amser.
 • Anghofiwch am brydau bwyd helaeth iawn. Nid dyma'r ffordd orau i eistedd i lawr ac astudio. Y peth gorau yw bwyta mewn dognau bach a mwy o weithiau'r dydd.
 • Hyd yn oed os oes gennych lawer i'w astudio, gorffwys yn hanfodol. Cyn mynd i gysgu, cymerwch faddon poeth. Bydd yn eich helpu i ymlacio a chael noson dda o gwsg.
 • Bob awr neu bob awr a hanner o astudio, gallwch orffwys am oddeutu 7 munud.
 • Peidiwch byth â gadael popeth am y diwrnod olaf. Os ydych chi'n trefnu'ch hun, gallwch chi astudio ychydig bob dydd. Felly, byddwch chi'n caniatáu i'ch hun anghofio am straen a hyd yn oed gael amser rhydd ar gyfer eich hobïau.
 • Dewiswch bob amser yr un lle i astudio. Hefyd, cofiwch fod yn rhaid iddo fod yn ardal heb lawer o sŵn ac wedi'i awyru'n dda. Cyn i chi eistedd i lawr, casglwch yr hyn sydd ei angen arnoch chi ar gyfer eich astudiaeth. Gallwch gynnwys gwydraid o ddŵr neu de llysieuol.

? Triciau i astudio mwy a gwell

Hyd nes y bydd newid yn y model addysgol hwn, mae'n rhaid i ni ddod o hyd i'r ffordd fwyaf effeithiol o gymathu'r wybodaeth honno yn ymwybodol a'i defnyddio'n ddiweddarach.
Er mwyn osgoi cael graddau trychinebus, yn ôl pob tebyg o ganlyniad i beidio ag astudio digon, neu o fethu â chanolbwyntio’n iawn, mae yna rai arferion a all ein helpu i wella ein canlyniadau.
Rydym yn siarad am arferion sydd wedi'u profi'n wyddonol mewn llawer o astudiaethau, ac mae'r gwirfoddolwyr sydd wedi benthyg eu hunain iddynt wedi llwyddo i gael y marciau uchaf.
Dyma fi'n gadael y rhain i chi 32 ffordd o astudio y gallwch eu rhoi ar waith os ydych chi am astudio yn well, yn gyflymach a chael graddau gwell ar eich arholiadau:
Astudiwch yn well

Esboniwch beth rydych chi'n ei astudio i rywun.

Bydd angen mochyn cwta arnoch i wrando arnoch chi. Gallai fod yn un o'ch rhieni, eich brawd neu ffrind. Esboniwch beth rydych chi newydd ei astudio. Ond peidiwch â setlo am hynny: rhaid ei fod yn esboniad sy'n ennyn chwilfrydedd yn y llall.

Rhowch yr amser sydd ei angen ar eich ymennydd i brosesu'r wybodaeth.

Y tro cyntaf i chi ddysgu rhywbeth newydd, naill ai trwy ei astudio o lyfr neu mewn cynhadledd, dylech chi adolygu'r un deunydd cyn pen 24 awr. Fel hyn, byddwch chi'n osgoi cael eich anghofio hyd at 80% o'r wybodaeth.
Os byddwn yn adolygu ein nodiadau eto ar ôl wythnos, mewn 5 munud yn unig byddwn yn cadw 100% o'r wybodaeth. Cyfeirnod

Dewch o hyd i gymhwysiad go iawn i'r hyn rydych chi'n ei astudio.

Mae astudio’n dda yn cynnwys allosod yr hyn rydych yn ei astudio yn eich bywyd bob dydd, dewch o hyd i ddefnydd ymarferol ohono. Bydd pynciau sy'n haws i chi eu gwireddu ac eraill sy'n fwy haniaethol. Troelli eich dychymyg. Bydd y ffaith syml o chwilio am ddefnydd ymarferol yn gwneud y wybodaeth yn llawer mwy sefydlog yn eich cof.

Amser astudio.

Mae'r arbenigwyr yn sicrhau hynny y ffordd orau i astudio yw ei wneud yn ddyddiol, mewn trefn barhaus.
Ond beth os nad oes gennym ni ddigon o amser i'w wneud bob dydd? Cynhaliodd grŵp o seicolegwyr San Diego astudiaeth gan ddod i'r casgliad bod gadael dysgu am y dyddiau diwethaf yn gamgymeriad.
Y syniad yw cymryd ychydig o amser bob dydd, dim gormod.
Er enghraifft, os ydym yn cael yr arholiad mewn wythnos, dechreuwch astudio, o leiaf, pan fydd 5 diwrnod ar ôl.

Defnyddiwch y Rhyngrwyd.

Y defnydd gorau y gallwch chi ei wneud o'r Rhyngrwyd yw dod o hyd i wybodaeth am yr hyn rydych chi'n ei astudio. Ceisiwch wneud y wybodaeth yn glyweledol fel bod eich ymennydd yn ei chymathu'n haws. Chwiliwch am fideos ar YouTube am yr hyn y mae gennych ddiddordeb mewn ei ddysgu neu crëwch un 🙂 yn uniongyrchol. ond byddwch yn ofalus, peidiwch â thynnu sylw!
awgrymiadau-i-astudio-cyflym

Dysgu yn eich geiriau eich hun.

Datgelodd athro seicoleg ym Mhrifysgol Washington astudiaeth chwilfrydig lle profwyd eich bod yn dysgu llawer mwy trwy ddeall yr hyn rydych chi'n ei astudio, na thrwy ddysgu'r cysyniadau ar eich cof.
Dyna pam yr argymhellir darllen y wers, cau'r llyfr ac adrodd yr hyn y gallwn ei gofio, ond bob amser fel yr ydym wedi'i ddeall. Cyfeirnod

Arbedwch wobr i chi'ch hun pan fyddwch chi'n gorffen eich amser astudio.

Mae'r tric hwn yn hollbwysig a bydd yn ei gwneud hi'n llai anodd i chi ddechrau astudio a'ch bod chi am ei wneud yn fwy effeithiol oherwydd eich bod chi'n gwybod y byddwch chi'n mwynhau'r anrheg rydych chi wedi'i chadw i chi'ch hun ar ôl yr amser hwnnw. Er mwyn astudio’n dda, mae angen cael cymhelliant.
Gall y wobr hon y byddwch chi'n ei rhoi i chi'ch hun pan fyddwch chi'n gorffen eich diwrnod astudio eich helpu chi i roi diogi o'r neilltu.

Dysgu testun ysgrifenedig.

Er gwaethaf y ffaith bod Tabledi ac eReaders wedi'u gosod ar y farchnad, y gwir yw nad ydyn nhw'n cael eu hystyried yn addas ar gyfer astudio. Yn ôl arbenigwyr, gyda’r iPad mae’n cymryd i ni ddarllen hyd at 6,2% yn hirach y wers nag mewn llyfr printiedig (gyda Chyneua mae’n cymryd hyd at 10,7% yn fwy o weithiau).
Yn ogystal, yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd gan athro seicoleg ym Mhrifysgol Caerlŷr yn Lloegr, rhaid i fyfyrwyr ddarllen y wers lawer mwy o weithiau ar ddyfais electronig nag mewn llyfr. Cyfeirnod

Optimeiddiwch eich amser.

Anghofiwch am hen ganllawiau dysgu sy'n eich dysgu sut i wasgu'ch amser, a meddwl am yr hyn sydd ei angen arnoch chi yn unig.
Blaenoriaethwch, penderfynwch pa rannau yw'r pwysicaf ac rydym eisoes yn eich sicrhau y bydd popeth yn well i chi. Dechreuwch gyda'r anoddaf bob amser.

Defnyddiwch y system Leither

Mae'r system hon yn cynnwys gwneud cardiau lle byddwn yn gofyn cwestiynau am y pwnc i'w astudio. Bydd yn rhaid i'r myfyriwr eu hateb a bydd y rhai sy'n ateb yn anghywir yn cael eu dosbarthu mewn pentwr gwahanol.
Fel hyn, dim ond yn ddiweddarach y mae'n rhaid i chi fynd trwy'r pentwr hwn i ddysgu o'ch camgymeriadau. Cyfeirnod

Cael cymhelliant cyn i chi ddechrau.

Neilltuwch 5 munud cyn i chi ddechrau astudio i ysgogi eich hun. Dechreuwch feddwl am yr hyn rydych chi'n mynd i'w astudio, sut rydych chi'n mynd i strwythuro'ch dysgu, canolbwyntio arno, anadlu i mewn ac anadlu.
Mae canolbwyntio cyn astudio yn bwysig iawn a bydd y 5 munud hyn cyn astudio yn eich helpu chi. Caewch eich llygaid a delweddwch y 10 rydych chi'n mynd i'w cael ar yr arholiad, pa mor fodlon ydych chi'n mynd i ddangos i chi'ch hun a'r ganmoliaeth rydych chi'n mynd i'w derbyn.
technegau astudio

Gochelwch rhag gor-ddysgu

Canfu ymchwilwyr o Brifysgol California, San Diego, ar y cyd â Phrifysgol De Florida, rywbeth anhygoel a hynny yw y bydd unigolyn sy'n astudio gormod, heb barchu seibiannau, yn gwneud dysgu'n anodd.
Mae'n dda datgysylltu, cymryd eich meddwl oddi wrth y pwnc i'w astudio, a byddwn yn gweld sut mae'r wybodaeth yn cydgrynhoi ei hun.

Gwahaniaethu gwybodaeth bwysig.

Crynhoir yr holl wybodaeth mewn syniad gwych. BOD IDEA yw'r un sy'n gorfod bod yn glir i chi. O ganlyniad i'r syniad hwnnw daw popeth arall, ei ddatblygiad a'i ddyfnhau.

Gwrandewch ar gerddoriaeth

Mae yna rai astudiaethau, fel yr un a gynhaliwyd gan grŵp o ymchwilwyr o Ysgol Feddygaeth Stanford, a benderfynodd fod gwrando ar fath penodol o gerddoriaeth (yn enwedig clasurol) yn helpu i ymarfer rhai rhannau o'r ymennydd sy'n gwella ein sylw.
Yn ogystal, gall hefyd wella ein hwyliau a hyd yn oed wella ein harferion o ran cydgrynhoi gwybodaeth.

Manteisiwch ar yr oriau pan rydych chi'n fwyaf cynhyrchiol yn feddyliol.

Mae rhai yn astudio yn well yn y bore, eraill ar ôl bwyta, eraill yn y nos ... Yr hyn rydw i'n ei argymell yw eich bod chi'n cysgu'r oriau sy'n angenrheidiol i'ch meddwl weithio'n well (mae hyn yn hanfodol).
Nid yw astudio trwy'r nos yn dda ar gyfer astudio. Cynhaliodd ymchwiliad gan Brifysgol Notre Dame astudiaeth lle cymerodd dau grŵp o fyfyrwyr ran; astudiodd un ohonynt am 9 y bore tra gwnaeth y llall am 9 yr hwyr
Trwy gysgu'r un nifer o oriau, cafodd y rhai a astudiodd yn y bore berfformiad llawer uwch.
Canolbwyntio ar astudio yw'r allwedd a all wneud gwahaniaeth rhwng llwyddiant neu fethiant. Cyfeirnod

Dysgu ymlacio

Nid yw straen yn dda i'n meddyliau. Mae'n bwysig gorffwys cwpl o oriau bob hyn a hyn i astudio, a gwneud rhywfaint o ymarfer corff. Os ydym yn gostwng ein lefel straen, byddwn yn cofio llawer gwell. Cyfeirnod

Peidiwch ag ynysu'ch hun.

Wrth gwrs mae yna bobl sy'n astudio yn well ar eu pennau eu hunain. Os yw hyn yn wir, peidiwch â gwrando arnaf gyda'r cyngor hwn. Fodd bynnag, mae'n dda amgylchynu'ch hun gyda phobl sydd yn eich un sefyllfa ac sydd hyd yn oed yn astudio yr un peth â chi. Gallwch chi helpu ac ysgogi eich gilydd.

Rhowch gynnig ar ddull sy'n gweithio i chi mewn gwirionedd.

Ar sawl achlysur, mae technegau astudio wedi dyddio ac nid ydynt bob amser yn gweithio yn ôl y disgwyl; mae'r byd yn newid, mae'r ffordd o astudio yn esblygu ac mae'n rhaid i'r myfyriwr ddewis beth sy'n gweithio orau iddo.
Peidiwch â bod ofn rhoi cynnig ar ddulliau astudio newydd! Cyfeirnod

Ewch i gyflwr fflwcs.

Yn y cyflwr hwn, mae eich meddwl yn canolbwyntio'n llwyr ar astudio, gan adael pob gwrthdyniad arall yn ynysig. Mae'ch meddwl yn mynd yn ystwyth ac mae popeth yn dechrau ymddangos yn hawdd.
Mae'n anodd mynd i mewn i'r wladwriaeth hon. Bydd tip # 6 yn eich helpu i wneud pethau'n haws i chi'ch hun.
i astudio mathemateg

Dysgu gwneud cysylltiadau.

Mae yna astudiaethau hefyd sy'n sicrhau y byddwn yn dysgu llawer mwy os ydym yn gwybod sut i gysylltu cysyniadau yn lle cofio.
Os yw'r agenda gyfan yn gwneud synnwyr i ni, byddwn yn cael profion llawer mwy boddhaol a byddwn yn gallu cofio'r wybodaeth am lawer hirach. Cyfeirnod

Arddangos.

Ceisiwch drosi'r wybodaeth haniaethol yn ddelwedd. Os ydych chi'n cael trafferth deall cysyniad, mae delweddu yn dechneg dda i ddechrau.

Rheoli eich meddyliau.

Efallai ei fod yn ymddangos yn wirion, ond mae yna lawer o astudiaethau (er enghraifft, gan Halpern ym 1996, Carr, Borkowski a Presley ym 1987, Garner ym 1990), lle dangoswyd bod dysgu rheoli ein meddyliau yn helpu i wella'r gromlin ddysgu.
Y nod yw atal meddyliau negyddol, yn ogystal â'r rhai sy'n rhy gyffrous; ni fyddant ond yn ein hatal rhag canolbwyntio. Cyfeirnod

Ffurfiwch acronymau.

Mae'n gamp mnemonig. Enghraifft: os oes rhaid i chi astudio'r elfennau cemegol gallwch ffurfio acronymau. Lithiwm, Carbon, Nitrogen, Ocsigen, Neon, Aluninium ... CLONAN

Newid golygfeydd.

Wrth astudio, mae hyd yn oed yr elfen leiaf yn ymyrryd yn ein graddfa canolbwyntio. Er enghraifft, gall newid ystafell eich helpu i gadw gwybodaeth yn well. Cyfeirnod

Delweddu delwedd grotesg.

Mae'n ymarfer os ydych chi am ei wneud yn gyflym. Y syniad sylfaenol yw eich bod chi'n cysylltu tri neu bedwar syniad gyda'i gilydd gan ffurfio delwedd ryfedd sy'n cynnwys y tri neu bedwar.

Os ydych chi am gofio rhestr siopa sy'n cynnwys afalau, llaeth a ffa, eich nod fyddai creu delwedd sy'n cynnwys yr eitemau hyn. Enghraifft: afal enfawr gyda llygaid a choesau sy'n godro buwch ac mae'r llaeth yn cwympo i blât gyda ffa.

️‍♂️ Ymarfer cyn astudio?

Yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd gan Dr. Dougals B. Mckeag, o Brifysgol Indiana, mae gwneud chwaraeon yn gwneud i'r gwaed yn ein hymennydd ledaenu'n fwy hylifol, felly byddem yn gallu dysgu'n gyflymach.

? Amrywiwch bynciau'r astudiaeth.

Gall astudio'r un peth bob amser fod yn ddiflas ac yn wrthgynhyrchiol; er enghraifft, os ydym yn astudio geirfa, gallwn amrywio gydag ychydig o ddarllen. Os ydym yn astudio mathemateg a bod gennym hefyd brawf llenyddiaeth, mae'n gyfleus amrywio fel bod yr ymennydd yn adnewyddu ei hun.
Gyda'r canllawiau hyn ni fydd unrhyw brawf a fydd yn eich gwrthsefyll. Cyfeirnod

? Trefnwch eich astudiaeth fel petaech yn mynd i ddringo mynydd gwych.

Bachgen yn canolbwyntio i astudio

Dilynwch agenda a gosod nodau bach bob dydd (gwersylloedd sylfaen). Bob dydd mae'n rhaid i chi gyrraedd y gwersyll sylfaen. Fesul ychydig fe welwch y copa.

✂ Tynnwch eich oriawr a'i rhoi o'ch blaen.

Mae'n rhaid i chi osod amseroedd astudio i'ch hun a all fod yn 45 munud bob tro. Bydd y cloc yn eich helpu i nodi'r amseroedd hyn.

? Osgoi binges astudio y noson cyn yr arholiad.

Mae sesiynau astudio gyda'r nos cyn yr arholiad yn gwneud mwy o ddrwg nag o les. Mae ganddynt gysylltiad agos â graddau gwael, sgiliau rhesymu is, a chof gwaeth. Dim ond un noson lawn o astudio a allai effeithio'n negyddol ar yr ymennydd am hyd at bedwar diwrnod.

Peidiwch ag amldasgio.

Mae'r data'n derfynol: mae amldasgio yn ein gwneud ni'n llai cynhyrchiol, yn tynnu mwy o sylw ac yn dumber [1] [2] [3] Mae astudiaethau'n dangos nad yw hyd yn oed pobl sy'n dweud eu bod yn dda am amldasgio ddim gwell na'r person cyffredin.

Mae myfyrwyr effeithiol yn canolbwyntio ar un peth yn unig. Felly peidiwch â cheisio astudio wrth ateb whatsapps, gwylio'r teledu neu wirio'ch cyfrif Twitter.

? Rhai awgrymiadau i wella'ch gallu i ganolbwyntio

 • Diffoddwch hysbysiadau ar y ffôn
 • Tawelwch eich ffôn symudol.
 • Allgofnodi o'r holl raglenni negeseuon gwib.
 • Trefnwch eich ardal astudio.

? Ysgrifennwch eich pryderon.

Ydw i'n mynd i wneud y prawf hwn yn dda? Beth os anghofiaf y cysyniadau a'r hafaliadau allweddol? Beth os yw'r arholiad yn anoddach na'r disgwyl?

Gall y mathau hyn o feddyliau darfu ar eich meddwl cyn y prawf. Dyma'r ateb:

Mewn arbrawf, [1] Canfu ymchwilwyr Prifysgol Chicago fod myfyrwyr a ysgrifennodd am eu teimladau am brawf yr oeddent am ei gymryd mewn 10 munud yn perfformio'n well na myfyrwyr na wnaethant. Dywed yr ymchwilwyr fod y dechneg hon yn arbennig o effeithiol i'r myfyrwyr hynny sy'n poeni'n rheolaidd.

? Y technegau astudio gorau

Techneg astudio  

 • Ysgrifennwch nodiadau a chrynodebau â llaw: Er ei fod eisoes yn ymddangos yn beth cyffredin, yn ystod y blynyddoedd diwethaf nid yw bellach â'r un pwysigrwydd. Heddiw mae gennym y technolegau, cyfrifiaduron neu dabledi i chwilio am wybodaeth neu lawrlwytho nodiadau. Ond yn ôl arbenigwyr, argymhellir bob amser eu hysgrifennu yn eich llawysgrifen eich hun. Wel? Wel, oherwydd tra'ch bod chi'n ysgrifennu rydych chi'n darllen a byddwch chi'n trwsio mwy o gysyniadau. Hynny yw, rydych chi'n llwyddo i gadw'r hyn sy'n bwysig am gyfnod hirach.
 • Peidiwch ag astudio popeth yn amlFelly, mae hi bob amser yn well trefnu dyddiau o'r blaen. Bydd gadael popeth am y dyddiau diwethaf yn golygu y bydd yn rhaid i ni astudio sawl awr yn olynol. Wel na, nid yw'n dda gan y dywedir y bydd popeth a ddysgwyd yn cael ei ddileu mewn amser byr. Y peth gorau yw gadael i ychydig oriau basio, gorffwys ac yna parhau â'r astudiaeth. Felly, bydd y crynodiad yn uwch.
 • Y cymhelliant mae bob amser yn un o'n cynghreiriaid gorau. Rhaid inni ganolbwyntio ac ysgogi ein hunain fel ein bod yn y modd hwn yn agored i wybodaeth newydd.
 • Cymdeithas syniadau: Mae'n ffordd o drefnu'r hyn a ddysgwyd. Gallwch ddefnyddio geiriau allweddol sy'n eiriau allweddol neu'n ddelweddau meddyliol sy'n cysylltu cysyniadau.
 • Pan fydd y testunau'n mynd yn rhy drwm i ni, gallwn ni wneud delweddau meddyliol ohono. Syniad tebyg i'r un blaenorol, lle byddwn yn cysylltu testunau sy'n dechrau o luniau.
 • Darllenwch drosodd a throsodd mae hefyd yn un o'r technegau gorau. Oherwydd heb amheuaeth, trwy ailadrodd yr un cysyniad bob amser, bydd yn aros gyda ni. Mae yna bobl sy'n dewis astudio ar goedd oherwydd ei fod yn cynhyrchu'r un canlyniad.
 • Pan eisteddwn i lawr i astudio pwnc am y tro cyntaf, mae'n well ei ddarllen cwpl o weithiau. Oddi wrtho, byddwn yn tynnu sylw at y prif syniadau a chasgliadau. Gan ddechrau o hyn, gallwn ymhelaethu ar ein diagramau neu wneud crynodeb ohono.
 • Ymarfer gydag arholiadau: Pan fyddwch wedi rhoi pob un o'r uchod ar waith, bydd yn bryd ei adlewyrchu. Pa ffordd well o wneud hynny na gyda model arholiad tebyg.

? Sut i gofio yn gyflym

Ceisiwch gofio mathemateg yn gyflym

Mae'n rhaid i chi wybod y bydd 10% o'r hyn rydyn ni'n ei ddysgu diolch i ddarllen ac ailadrodd. Er y bydd bron i 50% ohonom yn ei wneud mewn sgyrsiau ac mewn dadleuon a hyn i gyd, yn uchel. Ond maen nhw'n dweud y bydd 75% o'r hyn sy'n cael ei ddysgu diolch i ymarfer. Felly, o gael y data hwn, gallwn ddechrau paratoi ein hunain i wybod sut cofio yn gyflym.

? Stori

 • Byddwn yn darllen rhan o'r testun i'w astudio a byddwn yn ailadrodd yn uchel. Nid yw'n golygu bod yn rhaid iddo fod o'r cof i'r darlleniad cyntaf. Ond mae ei ailadrodd yn uchel yn un o'r ffyrdd gorau i'w gael yn sownd. Hefyd, gallwch chi recordio a gwrando arnoch chi'ch hun drosodd a throsodd.
 • Pan fydd pwnc nad yw'n aros gyda chi, gwnewch grynodeb yn eich llawysgrifen. Darllenwch bob rhan ohono a chael cwpl o brif syniadau.
 • Nawr yw'r amser i gofio. Sut?, ailadrodd yr hyn a ddysgwyd yn uchel a heb edrych ar y testun. Meddyliwch sut rydych chi'n dweud wrth rywun am frwydr dda. Er mwyn ei gwneud hyd yn oed yn fwy realistig, gallwch sefyll o flaen y drych a dweud y wers wrth eich hun. Cofiwch na ddylech fynd i'r pwynt neu'r pwnc nesaf, heb fod wedi gosod cysyniadau'r un blaenorol.
 • Pan fydd y pynciau wedi'u cofio, cymerwch hoe. Ewch am dro neu ymlaciwch. Yna, meddyliwch am bopeth sy'n dal i fod ychydig yn rhydd ac ewch yn ôl ato rhoi adolygiad. Mae'n rhaid i chi drwsio'r cysyniadau'n dda!

? Math

 • Dewiswch eich technegau mnemonig eich hun: Mae hyn, pan fyddwn ni cyn fformiwlâu mathemateg neu ffiseg, mae'n rhaid i ni sefydlu rhai strategaethau i'w cofio. Er enghraifft, gall pob llythyren o'r fformiwla fod yn llythyren gyntaf enw cyffredin, gan wneud i swm y llythrennau adael ymadrodd inni. Siawns felly y byddan nhw'n haws i chi gofio.
 • Cliwiau gweledol: Os nad ymadroddion yw eich peth chi, yna gallwch droi at y ciwiau gweledol fel y'u gelwir. Byddwch yn dewis senario yr ydych chi bob amser yn ei hoffi. Gall fod yn ystafell, caffeteria neu draeth. Yna byddwn yn cyfrif faint o lythrennau sydd yn y fformiwla. Bydd pob llythyr yn wrthrych sydd yn yr olygfa a ddewiswyd.
 • Ymarferwch y fformwlâu: Heb amheuaeth, er mwyn gwybod sut i astudio’n well, rhaid cael arfer bob amser. Ceisiwch ymarfer lle mae'r un fformiwla ond gyda gwahanol werthoedd.
 • Dadansoddwch bob rhan o'r fformiwla: Mae'n wir, pan ddown o hyd i fformiwla gymhleth, y bydd yn cymryd ychydig mwy o amser inni, ond fel arfer mae'n effeithiol. Weithiau nid oes unrhyw ddefnydd o astudio'r fformiwla ei hun. Y peth gorau yw ei gofio trwy chwalu pob rhan ohono a gwybod beth mae'n ei olygu a beth rydych chi'n edrych amdano.

mwy o wybodaeth
Gwefan yn Saesneg ar awgrymiadau ar gyfer astudio


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

122 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Clode C Cote meddai

  RWY'N DEBYG I FYND I'R ARFER

  1.    Concealer meddai

   Mewn fforymau ac ati. mae wedi'i ysgrifennu mewn llythrennau bach. Os ydych chi'n ysgrifennu mewn priflythrennau mae'n golygu eich bod chi'n gweiddi ac mae hynny'n anghwrtais.

   1.    Corrector Corrector meddai

    Ar ôl cyfnod, mae brawddegau'n dechrau gyda phriflythyren. Os ydych chi am wneud y "Corrector" gwiriwch yn gyntaf a yw'r hyn a ysgrifennoch heb gamgymeriadau sillafu ac atalnodi.
    Hefyd, rydych chi'n dweud "Yn y fforymau ac ati". Mae hynny'n swnio'n ddrwg, efallai eich bod chi eisiau rhoi coma (,) neu fel arall rydych chi'n colli gair.
    Diolch yn fawr iawn

    1.    ABC meddai

     Fe wnaethoch chi fethu rhoi'r acen ar y gair "Sillafu"

     1.    LOL meddai

      HAHAHAJAJAAJAJAJAJAJAJA


  2.    Clara Maria Villalba meddai

   Credaf y gellir rhoi’r awgrymiadau hyn ar waith ac y gallant fod yn effeithiol iawn os cânt eu gwneud yn dda felly… .. i astudio gan ddilyn yr awgrymiadau hyn

 2.   Adolfo meddai

  diolch

 3.   Iker meddai

  Diolch yn fawr mae wedi fy helpu llawer ers i mi gael fy rhwystro rhag astudio astudiaethau cymdeithasol ac mae'n hawdd tynnu fy sylw

  1.    Concealer meddai

   Mae'n ysgrifenedig * Ac rwy'n tynnu sylw
   Does ryfedd ei bod yn costio i chi astudio ... Ydych chi'n cymeradwyo iaith?

   1.    Valentin meddai

    Ffwcio chi a stopio trafferthu pobl a byw'n bwyllog ac yn anad dim roeddwn i eisiau dweud hyn wrthych chi: does neb yn berffaith!

  2.    seren unigrwydd arranz de la hoz bar meddai

   Mae'r un peth yn digwydd i mi gyda chymdeithasol

 4.   Claudia Melanie Romani Herrera meddai

  Ni weithiodd i mi, rwyf am i rywbeth ddysgu'n gyflymach a bod yn barod

  1.    Hala meddai

   Ddim yn ddrwg, o'r 10 tric mae yna driciau sydd wedi fy helpu i ac eraill nid am resymau eraill. Ac rwyf hefyd yn cael problemau wrth astudio, rwy'n cael graddau da iawn yn yr ysgol uwchradd ond pan fyddaf yn rhoi atgyfnerthiad gwych. Wel rwy'n ei argymell ar gyfer y rhai sydd eu hangen. 😉

 5.   karen meddai

  Am astudiaeth gyflym heb y llyfr ond nid yw'n well gyda'r llyfr oherwydd bod gan y llyfr wybodaeth well na'r cyfrifiadur ond mae rhai plant bod y cyfrifiadur yn well ond nid yw'n well os nad ydych chi am fynd i lyfrgell eich ysgol a chwiliwch am lyfr byr ar gyfer yr arholiad

  1.    Concealer meddai

   Nid oes unrhyw un yn deall y sylw hwn.

 6.   ARIEL C. meddai

  Mae'n ymddangos i mi fod darllen a meddwl am hyn yn gyngor da, mae rhai pethau'n dod allan fy mod i'n eu gwneud ac maen nhw'n gweithio i mi. Rwy'n astudio gyda'r nos pan fydd pawb yn mynd i gysgu a does dim byd sy'n tynnu sylw yn gweithio fel synau cerddoriaeth, teledu, sut maen nhw'n swnio neu unrhyw un o'r pethau hyn nad ydyn nhw'n caniatáu ichi ganolbwyntio, distawrwydd yw'r gorau oherwydd mae canolbwyntio yn ysgogi eich dychymyg sy'n bwysig iawn, ac yna rwy'n ceisio dysgu gwers i rywun i gadarnhau fy mod i wedi dysgu, dwi ddim yn hoffi astudio. o gwbl ond os nad oes un arall mae yna edrych am gwtsh i'r bobl sy'n dychwelyd a diolch !!!!

 7.   KARINA LONGORIA meddai

  NI FYDD YN GWEITHIO'N WELL I BOMB EICH HUN GYDA GWYBODAETH

  1.    Concealer meddai

   Peidiwch ag anghofio defnyddio acenion. Hefyd, mae priflythrennau'n golygu eich bod chi'n gweiddi ac mae hynny'n anghwrtais.

   1.    peidiwch â thorri'r peli meddai

    Peidiwch â thorri'r peli !! Nid ydym yn yr ysgol, mae sillafu yn gweithio ond nid pan ydym yn gwneud sylwadau

   2.    Dienw. meddai

    Ehmn, nid "acenion" ydyn nhw acenion: v

    1.    Ffolegydd sipsiwn meddai

     Da iawn!!

   3.    Ffolegydd sipsiwn meddai

    Byddwch yn ofalus, camgymeriad cyffredin iawn yw defnyddio'r gair "acen" i gyfeirio at "tilde". Cofiwch, cymar, "mae acen gan bob gair", fodd bynnag, "nid oes acen gan bob un"; Ac, o'r hyn rydw i wedi gallu ei ddeall yn y ddwy linell hynny rydych chi wedi'u hysgrifennu, rydych chi'n golygu'r "acen graffig ei hun, sef yr acen", iawn? Enghraifft: «CARA» - mae ganddo acen sy'n disgyn ar y sillaf olaf ond un «ca», fodd bynnag, nid oes ganddo acen oherwydd ei fod yn gorffen yn blaen mewn llafariad, ond mae acen «ie» wedi. Felly byddwch yn ofalus. Gyda llaw, ... doeddwn i ddim yn gwybod pan fydd wedi'i ysgrifennu yn «ACHOS UCHAF» mae'n symbol eich bod chi'n sgrechian, ond «ni fyddwch chi byth yn mynd i'r gwely heb wybod un peth arall»;).

    1.    Xavier meddai

     Mae hynny cyn i acenion gael eu galw'n acenion

  2.    violettshy meddai

   Mae'r acen a'r acen yr un peth. : v

   1.    Gwrthod. meddai

    Na

 8.   erika :) meddai

  Diolch… !!! Byddaf yn ceisio dilyn yr awgrymiadau, gweld beth sy'n digwydd 🙂

 9.   Rebeca meddai

  diolch rwy'n gobeithio y bydd yn fy helpu

  1.    Juan Manuel meddai

   Stopiwch ef yn dda, ond ni allaf gael y dosbarthiadau i aros yn fy meddwl, ac ni allaf esbonio'r dosbarthiadau ychwaith, mae angen rhyw ddull arnaf i ddeall sut i ddysgu esbonio dosbarthiadau ,,,

   1.    Concealer meddai

    Siaradwch yn dda, nid ydych chi'n cael eich deall.

    1.    ***** meddai

     Stopiwch gywiro popeth, er mwyn Duw mae pawb yn ysgrifennu fel maen nhw eisiau (prawfddarllenydd) AH a diolch yn fawr iawn am y wybodaeth hon mae wedi fy helpu llawer

    2.    peidiwch â thorri'r peli meddai

     OS YDYCH CHI'N DEALL, NAWR, NA FYDDWCH YN DEALL EI HUN, MAE'N BETH ARALL, EWCH I'R YSGOL, OHERWYDD YDYCH CHI'N GWELD NAD YDYNT YN ATHRAWON NAD YDYCH CHI'N ATHRAWON ????

    3.    Gwrthod. meddai

     Edrychwch, rydych chi'n drwm iawn, eich bod chi'n gwneud cywiriadau unwaith neu ddwy, iawn, normal, ond i'r holl sylwadau ... mae hynny eisoes yn blino ...

 10.   Rebeca meddai

  diolch
  Am astudiaeth gyflym heb y llyfr ond nid yw'n well gyda'r llyfr oherwydd bod gan y llyfr wybodaeth well na'r cyfrifiadur ond mae rhai plant bod y cyfrifiadur yn well ond nid yw'n well os nad ydych chi am fynd i lyfrgell eich ysgol a chwiliwch am lyfr byr ar gyfer yr arholiad

 11.   luli meddai

  Fe helpodd fi ac mae'n fwy, manteisiwch arno diolch yn dda iawn!

 12.   Zaidi MID meddai

  Waw, wn i ddim a allaf wneud hyn ond ceisiaf, maent yn ymddangos fel cyngor da wedi'r cyfan, iawn? ...

 13.   yo meddai

  diolch am yr erthygl

 14.   anhysbys meddai

  Mae angen rhywbeth arnaf i'm helpu i astudio heb fethiant cymdeithasol

  1.    Jasmine murga meddai

   Helo,

   Nid oes bwled hud, a llai fyth heb fawr o wybodaeth. Pam ydych chi'n meddwl bod y pwnc penodol hwnnw'n costio i chi? Pa atebion ydych chi wedi rhoi cynnig arnyn nhw hyd yn hyn? Beth ydych chi'n meddwl sydd ei angen arnoch chi?

 15.   Ioop meddai

  MAE'N MYND I RHOI RHYWBETH AM FWY BETH YW ASTUDIAETH NAD YW'N RHOI ME NEU DAD CYMDEITHASOL YW'R GWAITH

 16.   Auryner meddai

  Mae'n ddrwg gennym ond nid yw'n llawer o ddefnydd. Rwy'n astudio addysg gorfforol YN SAESNEG. Nid wyf yn gwybod sut i'w gymhwyso i'm dydd a dydd ac os byddaf yn egluro i rywun ni fyddant yn deall unrhyw beth. Os yw'n addysg FFISEGOL nid oes unrhyw reswm i ddysgu'n feddyliol.

  1.    Gwrthod. meddai

   Rydw i hefyd yn gwneud addysg gorfforol yn Saesneg, ond mae'n hawdd, mae gennych chi'r geirfaoedd sylfaenol ers yr ysgol gynradd yn barod! Fel naid, rhedeg, ac ati. Dros amser byddwch chi'n dysgu mwy o eirfaoedd.

 17.   anhysbys meddai

  Nid ydyn nhw'n gweithio, mae'n rhaid i mi astudio materion cymdeithasol am yr hinsoddau a does dim byd yn gweithio.

  1.    Hala meddai

   Mae Antonio yn gwylio fideos ar YouTube am hinsoddau a gallant eich helpu 🙂

 18.   tonto meddai

  Rwy'n ei hoffi ond rwyf wedi gweld technegau gwell

  1.    Gwrthod. meddai

   Anwybyddwch y sylw hwn, am reswm bydd yn cael ei alw'n dwp ... XD

 19.   Stella meddai

  Yn onest, mae'n fy mhoeni bod cymaint o bobl yn ysgrifennu mewn "gweiddi" (priflythrennau pur), bod "angen rhywbeth effeithiol a chyflym" arnaf, dim tramgwydd, ond maen nhw'n gwybod sut i ddarllen am rywbeth, iawn? Felly pam y gall ' t maen nhw'n ysgrifennu? Mae gen i'r sillafu perffaith, ond mae'n dangos eu bod nhw'n ei wneud yn bwrpasol), wel, mae'r dechneg hon yn ymddangos yn ddefnyddiol iawn, diolch am ei phostio, fe wnaeth fy ysbrydoli i astudio, ac mae'n anodd digwydd 😀

  1.    Hala meddai

   ("Priflythrennau pur") Pwy ydych chi'n dweud nad yw'n gwybod y stella sillafu? 🙂

 20.   LaWea meddai

  Fy mhrif broblem yw nad wyf yn gwybod sut i ysgogi fy hun.

 21.   infodocu meddai

  Bore da:
  Mae cymhelliant, fel y dywed LaWea, yn bwysig iawn. Ymdrechu yn eich beunyddiol i gyrraedd nod. Bydd rhai ohonoch ar fin mynd i'r brifysgol ac mae eraill eisoes wedi cychwyn arni.
  I'r cyntaf, eich cymhelliant i astudio nawr yw canolbwyntio a delweddu'ch hun ar yr hyn rydych chi am fod / astudio yfory. Mae'n wir y bydd rhai pynciau bellach yn ymddangos yn ddiflas oherwydd nad ydych chi'n eu hoffi, yn meddwl mai dim ond gweithdrefn yn unig yw cyflawni'ch nod.
  Dylai myfyrwyr prifysgol sydd eisoes yn y gwaith fod yn haws, dywedaf y dylai oherwydd mai eu dewis hwy oedd hynny ond weithiau sylweddolwn nad dyna'r hyn yr oeddem yn ei ddisgwyl ac nad oes dim yn digwydd, mae cywiro yn ddoeth. Mae'n well newid yn nhrydedd flwyddyn y ras na dod â ras i ben yn baglu a heb fod eisiau cysegru'ch hun i'r hyn rydych chi wedi neilltuo cymaint o amser yn eich bywyd.
  Os oes gan unrhyw un unrhyw gwestiynau ynglŷn â beth i'w astudio yfory neu ba radd sydd ei hangen arnynt i astudio gyrfa neu ddim ond eisiau newid eu cwrs a dewis un arall, rydym ar gael iddynt, er ein bod yn canolbwyntio ar y maes: Gwybodaeth a Dogfennaeth a Gwyddor Gwleidyddol a Gweinyddiaeth Gyhoeddus, byddwn yn datrys eich holl amheuon.

 22.   Vanessa meddai

  da

 23.   pwca meddai

  diolch

 24.   Gyro meddai

  Rydw i eisiau rhai merched fel y gallant wasanaethu fel bwrdd du ar gyfer fy astudiaethau !! felly byddwn i'n dysgu mwy ... am anatomeg ..

 25.   Elisa meddai

  Diolch yn fawr iawn roeddwn ei angen yn llawer llai drwg fy mod wedi dod o hyd i hyn fel arall ni fyddwn yn gwybod beth i'w wneud diolch yn fawr ond nid wyf yn gwybod beth y byddwn yn ei wneud

 26.   Valeria meddai

  Mae mapiau cysyniad yn ddefnyddiol iawn i mi, yn gyntaf rwy'n gwneud crynodeb o'r pwnc cyfan ac yn gwneud mapiau cysyniad gyda nhw, ond wrth eu hailadrodd sawl gwaith yr hyn a ysgrifennais. Rwy'n gobeithio y bydd yn eich helpu chi

 27.   pinc glas meddai

  Rhai roeddwn i'n eu hadnabod eisoes; ond nid ydyn nhw'n ddefnyddiol ar gyfer yr hyn rydw i eisiau, os ydych chi'n gwybod triciau i astudio taleithiau Sbaen, a allwch chi ddweud wrthyf i?
  Diolch yn fawr.

 28.   ppepe meddai

  gwallgof mae hyn yn gweithio llawer ond dysgwch y sillafu nad yw'n cymryd cymaint o ermano

  1.    violettshy meddai

   ppepe, pwy ddylai ddysgu sillafu yw chi. : v

 29.   Elaine meddai

  Roeddwn i wir yn ei hoffi, byddaf yn ei roi ar waith

 30.   dienw meddai

  Gwefan yw hon ac nid yw i siarad am bethau eraill. Dyma sylwadau os gwelwch yn dda bechgyn neu ferched? Ac rwy'n ei chael hi'n eithaf diddorol i'm merch ac mae wedi ei helpu llawer yn yr arholiadau Diolch

  1.    gulped meddai

   Mae hynny oherwydd bod eich merch yn Mongoleg yn hwyr

   1.    dienw meddai

    Dydych chi ddim yn dweud wrtha i eich bod chi, ar y stryd, yn fab i ast

    1.    gulped meddai

     eich meirw

     1.    dienw meddai

      nid ydych yn dweud hynny i'm wyneb chwaith


    2.    dienw meddai

     a sut mae dy ferch? y gwirionedd cyfoethog hwn?

     1.    Anuel meddai

      Mae hi mor gyfoethog â butain eich mam


   2.    macapica meddai

    Mae'n fwy Mongoleg na gros, nid yw'n ei ddefnyddio

   3.    cyfiawnder23 meddai

    Os yw'ch merch yn cael ei arafu, beth ydych chi'n ei wneud yn edrych ar y pad hwn ???

  2.    dienw meddai

   diolch

  3.    Delwedd deiliad Sergio Garcia Carrillo meddai

   Mêl, mae eich merch yn cael ei arafu ac rydych chi'n gwybod, os gwelwch chi nad ydw i'n ei ddweud wrth eich wyneb, rydych chi'n fy ffonio guapi 655765552 KISSES I'CH DAUGHTER PWY SY'N GWELL

   1.    Sergio García Carrillo yn llyfu fy frenulum. meddai

    Ydych chi'n wallt asshole neu wallt moel, rydych chi'n ffycin oligoffrenig?
    Beth ydych chi'n 2 oed neu ai brodyr yw'ch rhieni, rydych chi'n ddarn o foron?
    Pa beli sydd gennych chi yn gosod ffôn wedi'i ddyfeisio .. O, pa mor ddewr!
    Dywedwch wrthyf, a ydych eisoes wedi cymryd ESO? Efallai eich bod chi'n mynd i un o'r ysgolion hynny i gael pobl arbennig ac fe wnaethon nhw roi'r teitl i chi oherwydd eich bod chi o'r diwedd wedi llwyddo i gymryd y pensil a dal eich drool ar yr un pryd.
    Ffycin difetha dynol.

   2.    .. meddai

    Dyma enghraifft enfawr o beth yw hurtrwydd dynol

 31.   tgrdr meddai

  fdgdgrtfgrg

 32.   tgrdr meddai

  helo cyngor da iawn sori am y sylw arall…. Ges i 10 yn yr holl arholiadau, diolch yn fawr iawn…. nawr fi yw'r myfyriwr gorau

  1.    Pablo meddai

   Mewn sillafu dwi ddim yn meddwl ...

   1.    dienw meddai

    Mae'n dda

   2.    dienw meddai

    Yn syml godidog.

 33.   antonella meddai

  Diolch roeddwn i'n ei hoffi'n fawr ond dwi ddim yn gwybod a allaf wneud hyn i gyd dim ond chwarae gyda'r cardiau a gwneud ymarferion a dweud fy meddyliau
  Cawn weld a allaf astudio
  * Dewch ymlaen, rhaid inni adael i'n hunain gael ein cario i ffwrdd gan yr astudiaeth a gadael iddo lifo. *

 34.   Irene meddai

  Ni allaf ddechrau astudio am 9 y bore ac ymarfer yr un bore, nid oes gennyf amser. Yr ymarfer yna ni fydd yn rhaid i mi wneud er enghraifft yn y prynhawn

  1.    Aidiona meddai

   Aidiona

 35.   dienw meddai

  da iawn byddaf yn ei gymhwyso

 36.   Nike yamakhassi (JANN) meddai

  Byddaf yn ceisio diolch (materiam superat opus)

 37.   dienw meddai

  Hoffais y hidea hwn yn fawr. gallai fy helpu i wella ffrind, mae tafod yn rhoi daioni i mi

  1.    dienw meddai

   Nid wyf yn credu eich bod yn dda gyda'r iaith ajjaajj oherwydd gyda hidea, gallwch fy helpu ac rwy'n ei weld yn eithaf clir nad yw. LOL

   1.    dienw meddai

    nid ydych chi'n gwybod beth yw'r jôcs

   2.    dienw meddai

    Ie, wel, eich da gyda v ... wn i ddim

    1.    dienw meddai

     Mae wedi ei ysgrifennu «Dydw i ddim yn gwybod»

    2.    dienw meddai

     Eironi ydoedd, fy mab.
     Cyn dosbarthu IDau myfyrwyr da, prynwch eiriadur ffycin i chi'ch hun ac edrychwch am y geiriau "hiwmor," "eironi," neu "jôc," talp o gig.

     1.    dienw meddai

      LOL


 38.   frenhines meddai

  Diolch am y syniadau da hynny.
  Roeddwn i'n eu hoffi ac rydw i'n mynd i'w cymhwyso

 39.   belu? meddai

  Byddaf yn ceisio ceisio. Rwy'n un o'r myfyrwyr gorau yn fy nghwrs, rwy'n credu fy mod ymhlith y 3 uchaf, ond rwy'n dal i gael amser caled yn astudio. Rwy'n treulio gormod o amser yn dal gwybodaeth yn ôl, ac mae wir ... yn straen mawr.

  1.    dienw meddai

   Mae hynny'n digwydd i mi hefyd !!!

 40.   belu? meddai

  Byddaf yn ceisio ceisio. Rwy'n un o'r myfyrwyr gorau yn fy nghwrs, rwy'n credu fy mod ymhlith y 3 uchaf, ond rwy'n dal i gael amser caled yn astudio. Rwy'n treulio gormod o amser yn dal gwybodaeth yn ôl, ac mae wir ... yn straen mawr.

 41.   dienw meddai

  Rydw i'n mynd i geisio ei roi ar waith, diolch, rydych chi wedi fy helpu llawer o ryw000

 42.   Jessica meddai

  Doeddwn i ddim hyd yn oed yn deall hyn, sy'n destun syml a llai y gallaf ei astudio, nid yw fy ymennydd yn prosesu'r testunau hynny yw, ni allaf wneud iddynt aros yn fy mhen ond os yw'r caneuon, nid wyf yn deall, mae angen i mi wneud hynny astudio ond rwy'n wael iawn am gofio pethau, nid wyf hyd yn oed yn gwybod beth wnes i ddeuddydd yn ôl ... help
  Ffaith: Mae gen i bryder, iselder ysbryd, anhunedd, mae rhai o'r ffactorau hyn yn rhwystro fy ngallu i ganolbwyntio, beth alla i ei wneud?

  1.    Boy Aur meddai

   Peidiwch â phoeni Dim ond mater o amser yw hi cyn i chi sylweddoli mewn gwirionedd nad yw'r broblem sy'n digwydd i chi yn broblem gallu deallusol, dim ond canlyniad problem emosiynol sy'n cael ei rheoli'n wael ydyw.
   Anghofiwch ar hyn o bryd am bopeth sy'n gwneud ichi deimlo'n ddrwg ... Meddyliwch am rywbeth sydd wedi digwydd i chi sydd wedi eich llenwi â hapusrwydd a boddhad emosiynol. Meddyliwch am feddyliau da bydd meddwl yn bositif yn dod â mwy o feddyliau da a fydd yn eich llenwi â goleuni. Meddyliwch am rywbeth aruchel a all eich llenwi ag ysbrydoliaeth. Arteithio eich hun dim mwy ... Rhyddhewch eich meddwl.
   Cofiwch mai ni yw adlewyrchiad ein meddyliau, ymddiriedwch yn eich galluoedd os nad ydych chi'n ymddiried yn eich gwir botensial, ni fydd unrhyw un arall. Rydych chi'n gallach nag yr ydych chi'n meddwl a hyd yn oed yn ddoethach nag y mae pobl wedi dweud wrthych chi eich bod chi. Peidiwch â chredu popeth maen nhw'n ei ddweud wrthych chi a pheidiwch â chredu popeth sy'n mynd trwy'ch meddwl oherwydd weithiau maen nhw'n feddyliau anghywir. Cael gwared ar y baich emosiynol trwm hwnnw, rhowch y cyfle i chi'ch hun nad oes unrhyw un arall wedi'i roi i chi ac ni all unrhyw un ei roi i chi ... Y cyfle i fod yn hapus.
   Rwy'n argymell gwrando ar gerddoriaeth glasurol neu ymlacio cerddoriaeth gyda chefndir cefndir offerynnol neu gerddoriaeth gefndir offerynnol; Mae yna gerddoriaeth hefyd i fod yn nhalaith alffa neu i ganolbwyntio. Rwy'n argymell sianel o'r enw therapi cerdd. Gwnewch rywbeth sy'n eich llenwi â hapusrwydd fel canu, paentio, darllen, ac ati ... Gwnewch rywbeth da sy'n eich cyflawni ac sy'n adeiladol ... cyflawnwch eich breuddwydion.

 43.   dienw meddai

  Helo bawb, mae wedi fy helpu

 44.   dienw meddai

  Bwyta fy nghynffon

  1.    anhysbys meddai

   nid ydych yn cau i fyny nad ydych yn astudio yn unrhyw reswm ichi ddweud y pethau hynny mor gros

  2.    dienw meddai

   Dyna'r addysg sydd gennych chi mewn gwirionedd, os ydw i'n ei hoffi, rydych chi ar y trywydd iawn

 45.   dienw meddai

  Diolch i chi, rydw i eisoes wedi bod yn ymarfer rhai ond doeddwn i ddim yn adnabod eraill a chan ei fod wedi'i brofi bydd yn sicr o fy helpu diolch

 46.   naia meddai

  Mae'n eithaf da ac mae wedi fy helpu i astudio cymdeithasol

  1.    dienw meddai

   NID YW'N MYND I'R DRWG OND YDYCH YN BWYTA'R H.

 47.   Fernando mae'n rhoi popeth meddai

  Pwy sy'n ei sugno, mae rhywun eisiau rhif: 1529472837

  1.    anhysbys meddai

   wat ond beth ydych chi'n ei ddweud?

  2.    dienw meddai

   Neb ?

  3.    dienw meddai

   Mor dwp, eich sylw.

 48.   dienw meddai

  Heddiw roeddwn i'n ddrwg yn yr arholiad ac roeddwn i'n bod yn ddrwg iawn

 49.   dienw meddai

  Todi

 50.   dienw meddai

  Diolch am y wybodaeth. A fyddaf yn rhoi gafael ar fy nhin fel y byddaf yn dysgu'n well?

 51.   dienw meddai

  Ardderchowgrwydd, llongyfarchiadau

 52.   rhywun meddai

  Nid yw wedi gwasanaethu bron unrhyw gamp i mi astudio, ond diolch am y wybodaeth

 53.   valeria meddai

  hir iawn pe yn gwasanaethu

 54.   Timoti meddai

  Diolch, yr erthygl hon, ac mae wedi sgriwio'r pen rydw i fel cawod ffycin ... dwi'n gweld fy hun i fuck llwyn

 55.   E meddai

  Rwy'n gofyn llawer amdanaf fy hun yn y stiwdio a rhai o'r technegau hyn yw'r hyn rwy'n eu defnyddio fel arfer, ac maen nhw'n gweithio mewn gwirionedd.

 56.   dienw meddai

  Y sylwadau gorau

 57.   Pasio gobeithio meddai

  Mewn awr yn unig bydd gen i arholiad, rhowch lwc i mi

 58.   dienw meddai

  Mae gen i arholiad cymdeithasol ac rwy'n credu bod hyn wedi fy helpu llawer.
  Diolch yn fawr.

 59.   Academi Ysgol Uwchradd Madrid meddai

  Helo!! Mae'r awgrymiadau hyn yn ddefnyddiol nawr fy mod i'n mynd i baratoi rhai Gwrthwynebiadau, er ei bod hi'n anodd tynnu'ch llygaid oddi ar y ffôn symudol. Wel, mae gen i'r cymhelliant yn barod, nawr dwi angen amser yn unig. Pob hwyl!!

 60.   ali zarate meddai

  diolch yn fawr iawn am y wybodaeth hon diolch

 61.   dienw meddai

  Mae'r awgrymiadau hyn wedi fy helpu llawer ... ac i'r rhai sy'n dweud bod eich merch yn cael ei arafu, anwybyddwch nhw oherwydd efallai eu bod yn cael eu gohirio ac mae hyn yn ymroddedig i'r prawfddarllenydd - stopiwch feirniadu pobl oherwydd mai'r un sy'n gorfod dysgu sillafu yw eich un chi idiot ... .. ac i'r bobl sy'n eich beirniadu dwi'n dweud wrthyn nhw am fwyta cachu a pheidio â rhoi sylw i'r math yna o berson ... rydych chi'n bwrw ymlaen â chyngor oherwydd eich bod chi'n ceisio helpu pobl gyda'ch cyngor rhyfeddol (Mae gennych chi helpodd fi lawer) Diolch yn fawr iawn am bopeth a mynd ar eich ffordd…. Merch 11 oed ydw i ac nid oes ots gen i ddweud hyn…., Gallwch chi !!!

 62.   dienw meddai

  Mae wedi gwasanaethu llawer i mi. Diolch! Tybed a allech chi ychwanegu rhai technegau astudio mwy effeithlon i'r wefan, er mwyn i mi allu deall ac astudio yn gyflymach.

 63.   Maria LS meddai

  Diolch yn fawr, mae wedi gwasanaethu llawer i mi. Bendith Duw di.