15 gwendid person

15 gwendid person

Fel y soniasom ychydig yn ôl yn yr erthygl ar enghreifftiau o gryfderau personolMae gan bob cryfder ei antonym ei hun, hynny yw, ei wendid y mae'n rhaid ei wybod er mwyn osgoi ein niweidio yn ein bywydau. Felly rydyn ni'n mynd i ynganu 15 gwendid person dylid ystyried hynny er mwyn osgoi syrthio iddynt ac, os gwnânt, eu goresgyn mor effeithlon â phosibl.

Beth yw'r gwendidau i berson

Pobl â gwendidau
Gallem ddiffinio'r gwendidau person fel popeth nad yw mewn gwirionedd yn rhagori nac yn methu ynddo. Heb amheuaeth, mae'n hollol groes i gryfderau. Er bod y rhain wedi cyfrannu’r synnwyr da a mwyaf optimistaidd, erys y gwendidau gyda’r ochr arall. Rhaid cydnabod mai nhw yw'r diffygion sy'n gallu marcio pob unigolyn. Ond o hyd, gallwn ganolbwyntio arnynt, eu hastudio, a'u newid. Oherwydd rhaid inni beidio â gadael i wendidau reoli ein bywyd. Fel y dywedwn, maent yn agweddau ychydig yn negyddol, sydd dylanwadu ar ein hymddygiad ond hefyd yr ydym yn dangos tuag at eraill. Er mwyn cael newid, rhaid inni wneud gwaith o hunan-wybodaeth.

Cryfderau a gwendidau pob bod dynol

Yn gyntaf oll mae'n bwysig ein bod yn cadw mewn cof bod gan bob bod dynol gryfderau a gwendidau, a dyna un o'r rhesymau pam ein bod ni'n fodau dynol syml sy'n gadael i'n hunain gael ein cario i ffwrdd gan deimladau a hyd yn oed mae ein meddylfryd yn newid gyda'r darn. tywydd.

Mae hyn yn golygu, er mwyn adeiladu ein hunain mewn ffordd fwy digonol a gwella fel bodau dynol, mae'n bwysig ein bod yn ystyried beth yw prif wendidau person fel y gallwch, o hyn ymlaen, weithredu arnynt mewn trefn i gywiro'r holl ddiffygion sy'n rhan o'ch personoliaeth.

Wrth gwrs, mae'n amlwg nad yw personoliaeth yn rhywbeth y gellir ei newid yn hawdd gyda snap y bysedd yn unig, ond mae angen llawer o amser ac yn anad dim ymwybyddiaeth wych, ond beth bynnag, mae'r holl gamau a gymerwn yn gadarnhaol. synnwyr, hynny yw, yn yr un sy'n ein helpu i adael ein gwendidau ar ôl, byddant yn ddi-os yn fuddiol i'n bywydau, gan y byddant yn ein helpu i gynnal perthynas well gyda'r bobl o'n cwmpas a byddwn hefyd yn teimlo'n fwy balch ohoni ein hunain a'n galluoedd.

Gwybod prif 15 gwendid person

Wedi dweud hynny, rydyn ni'n mynd i ddadansoddi 15 gwendid person, sy'n sefyll allan am fod yn groes i'r cryfderau y mae'n rhaid i ni eu cyflawni.

Ymddygiad ymosodol

Mae person sy'n cam-drin eraill yn y diwedd yn derbyn camdriniaeth yn unig yn ôl, ac wrth gwrs mae hefyd yn ffordd o ddangos ansicrwydd ac anableddau personol.

Yn gyffredinol, ar ôl y cam-drin mae yna lu o broblemau, roedd rhai ohonyn nhw'n ymwneud â'u hofn o deimlo'n israddol i weddill y bobl o'u cwmpas.

Ymddygiad di-restr

Mae difaterwch yn ddrwg sy'n ein gwthio i gysgadrwydd ac arafwch o ran esblygu, gan dorri'n llwyr ein posibiliadau o entrepreneuriaeth a'n gallu i reoli ein bywyd ein hunain a chael yr egni angenrheidiol i fod eisiau gwneud pethau newydd bob amser a hyd yn oed ymgymryd â heriau newydd er mwyn parhau i dyfu.

Ymddygiad llwfr

Ni ddylid cymysgu Cowardice ag ofnYn hytrach, mae'n cyfeirio at yr anallu i ymdopi â'n cyfrifoldebau neu hyd yn oed sefyllfaoedd lle mae rhyw fath o risg yn cael ei gyflwyno neu'n peri straen inni.

Mae'r person llwfr yn cuddio pryd bynnag y gall ac yn rhedeg i ffwrdd o broblemau, a thrwy hynny ddioddef o'r ffaith y bydd y problemau hyn bob amser yn ei aflonyddu ac yn aflonyddu arno gydag effaith negyddol arno.

Ymddygiad hunanol

Mae person hunanol yn un sy'n gofalu am ei les ei hun yn unig, hynny yw, mae'n rhoi ei unigolyn yn dda o flaen y lles cyffredin, sy'n achosi i'r bobl o'i gwmpas golli hyder a hyd yn oed yr awydd i fod gydag ef.

Gwrthgydymdeimlad

Nawr rydym yn symud ymlaen at wrthgydymdeimlad, gwendid amlwg arall sydd prin yn mynd i gael ei hamgylchedd i droi gyda hi. Yn y bôn, mae person annymunol yn mynd yn sâl o'r dechrau, a hyd yn oed pan gânt y cyfle, maent yn dal i greu teimlad gwael mewn perthnasoedd.

Fodd bynnag, mae person â charisma yn dynodi mwy o gryfder ac mae gan y bobl o'i gwmpas fwy o duedd i ymddiried ynddo a chredu yn ei syniadau diolch i'r brwdfrydedd mawr y mae'n ei roi o'r neilltu.

Diystyru creadigrwydd

Mae creadigrwydd yn rhodd sydd gan fodau dynol, ac yn union ohono mae chwilfrydedd a'r angen i greu a mwynhau pethau newydd yn ymddangos. Mae creadigrwydd yn angenrheidiol i allu datblygu ac esblygu fel pobl ac o ran ein hamgylchedd ac o safbwynt cymdeithasol, fel na fydd gennym ni ond y posibilrwydd o ddilyn yn ôl troed pobl eraill os na fydd gennym ni heb allu creu ein dyfodol ein hunain.

Anhawster canolbwyntio

Gelwir yr anallu i ganolbwyntio yn wasgariad, ac yn y bôn nid yw ei fod yn wendid ynddo'i hun ond, gan ystyried y ffordd y mae cymdeithas yn datblygu, yn y bôn mae'n golygu mwy o oedi wrth sicrhau canlyniadau. Fodd bynnag, yn achos prosesau ar yr un pryd, bydd gan feddwl llai dwys a mwy gwasgaredig fwy o allu i sicrhau gwell datblygiad.

15 gwendid person

Am y rheswm hwnnw, yn yr ystyr hwn, efallai na allem ganolbwyntio'n llwyr ar y ffaith bod gwasgariad yn wendid ynddo'i hun, heblaw am y ffaith bod angen mwy o ganolbwyntio na gwasgariad ar y rhan fwyaf o'r gweithredoedd y mae'n rhaid i ni eu hwynebu yng nghymdeithas heddiw.

Yr anhawster o gael eich archebu

Gwendid arall yw'r anhawster i gael ei orchymyn, hynny yw, yr unigolyn hwnnw sy'n cael problemau wrth reoli ei fywyd a'i amgylchedd ei hun, sefyllfa a all hyd yn oed greu llawer o anghyfleustra o ddydd i ddydd.

Diffyg hyder

Mae gennym hefyd ddiffyg hyder, sef un o'r ffactorau a all effeithio'n fwyaf negyddol arnom yn ein bywyd o ddydd i ddydd, gan ei fod yn gweithredu yn ein herbyn, gan wneud unrhyw broses yn anodd ac yn anad dim atal penderfyniad.

Bydd rhywun â diffyg hyder yn berson sydd heb y gallu i ddod â’i alluoedd go iawn allan a datrys y problemau y maent yn eu hwynebu bob dydd.

Diffyg gonestrwydd

Mae diffyg gonestrwydd yn un arall o'r gwendidau y gall rhywun eu cael, a hynny yw bod yn rhaid i ni fod yn ymwybodol o bwysigrwydd ymddiriedaeth yn ein cymdeithas, na ellir, unwaith y bydd wedi torri, ei adfer eto.

Mae person gwan yn un sy'n tueddu i ddweud celwydd neu gamliwio pethau, a rhaid i ni fod yn ymwybodol mai'r prif berson yr effeithir arno fydd hi ei hun.

Diffyg gostyngeiddrwydd

Ar y llaw arall, mae gennym falchder hefyd, sydd yn y bôn yn arwydd clir bod yr unigolyn yn dioddef o ansicrwydd amrywiol ac yn teimlo'n fregus o ran gweddill y gymdeithas. Yn y bôn, mae diffyg gostyngeiddrwydd yn cael ei ddeall fel mecanwaith amddiffyn lle ceisir ymddangos yn hyder pan nad yw'n bodoli mewn gwirionedd.

Erthygl gysylltiedig:
Sut allwch chi gael mwy o ostyngeiddrwydd

Diffyg amynedd

Mae hefyd yn bwysig ein bod yn osgoi brys, hynny yw, diffyg amynedd, un arall o'r problemau cyffredin yr ydym yn dioddef ohonynt ar hyn o bryd ac sy'n ein gwneud yn wan.

Rydym yn tueddu i fod eisiau cael popeth yn gyflym ac yn union fel y mae ei angen arnom, ac nid ydym yn gallu rhoi amser i bethau hyd yn oed os yw hyn yn ein gwarantu y bydd y canlyniad yn fwy optimaidd.

Diffyg prydlondeb

Diffyg prydlondeb yw un o'r gwendidau amlaf

Er efallai ddim mor negyddol â gwendidau eraill yr ydym yn eu dadansoddi y tro hwn, mae'r hwyrni hefyd yn arwydd clir hynny nid yw'r person yn gallu trefnu ei fywyd ei hun.

Efallai ei fod oherwydd y ffaith ei fod yn berson afreolus neu ddiog, ond beth bynnag bydd yr agwedd hon yn niweidio trydydd partïon, ond yn anad dim, mae'n niweidio ein hunain yn fwy.

Diffyg difaterwch

O ran difaterwch, mae'n wendid arall gan ei fod yn seiliedig ar absenoldeb empathi. Mae'n sioe o hunanoldeb a chreulondeb lle mae'r person yn gwerthfawrogi ei les ei hun yn llawer mwy na llesiant trydydd partïon.

Bydd unigolyn difater hefyd yn derbyn yr un driniaeth gan y rhai o'i gwmpas, ond nid yw'n trosi i wneud i empathi y bobl hyn ddiflannu, ond ychydig ar ôl tro maen nhw'n ei roi o'r neilltu ac yn colli diddordeb oherwydd y samplau o hunanoldeb a'u ymddygiad a all hyd yn oed fod yn sarhaus tuag at eraill.

Anghyfrifoldeb

Yn olaf, mae gennym anghyfrifol hefyd fel un arall o'r prif wendidau, a hynny yw bod pobl sy'n ei chael hi'n anodd cymryd cyfrifoldeb am ganlyniadau eu gweithredoedd eu hunain, a fydd hefyd yn effeithio'n negyddol ar y bobl o'u cwmpas a hwy eu hunain.

Gwendidau personol proffesiynol

Gwendidau mewn cyfweliad swydd

Beth yw eich gwendid mwyaf?. Heb amheuaeth, mae'n gwestiwn na ellir ei ateb yn gywir bob amser. Oherwydd ein bod hefyd yn mynd â diffygion personol i'r maes proffesiynol. Er enghraifft, gall bod yn anhrefnus neu'n anghyffredin achosi cryn dipyn o broblemau inni yn y gwaith. Felly, mae bob amser yn angenrheidiol gwybod beth yw ein diffygion a gweithio arnynt er mwyn eu gwella.

Mewn cyfweliad swydd byddant yn gofyn i ni am ein diffygion. Nid oes angen i ni eu cofio na dweud y gwaethaf amdanom ein hunain, oherwydd gallent ein niweidio yn wyneb y swydd. Ni ddylech ychwaith grybwyll unrhyw fath o wendid sydd o fewn eich bywyd personol. Mae'n well peidio â siarad yn uniongyrchol am y diffygion hynny, sydd gennych chi, ond sy'n gwella. Sonir bob amser: “… rwy’n berffeithydd iawn”, neu “rwy’n weithiwr caled”. Nid yw'n addas i chi oherwydd bod cyfwelwyr wedi blino clywed yr un peth trwy'r amser ac efallai y byddant yn ei ysgrifennu i lawr fel rhywbeth negyddol, hyd yn oed os nad ydych yn bwriadu ei ddweud.

Enghreifftiau o wendidau ar gyfer cyfweliad swydd

 • Sut dylen ni fod yn ddiffuant, os yw eich problem yn hwyrni, gallwch chi sôn amdano ond mewn ffordd sydd wedi'i hastudio'n dda. Gallwch chi nodi eich bod ychydig yn hwyr ond diolch i gael agenda electronig, gyda'i rybuddion, rydych chi eisoes wedi gallu cywiro'r broblem hon.
 • I'r rhai di-gliw, nid yw'n brifo eu bod hefyd yn sôn am eu gwendid ond bob amser yn dibynnu ar y ffaith bod cymwysiadau dyfeisiau electronig wedi gwella hynny'n fawr nam personol.
 • Os nad oedd gweithio fel tîm yn beth i chi ac fe greodd ddifaterwch, yna gallwch chi sôn y gallwch chi ddysgu llawer i wrando ar wahanol farnau i sicrhau canlyniadau gwell.
 • Sylw hynny roeddech chi'n arfer bod ychydig yn anhrefnus, ond eich bod wedi dilyn cyfres o ganllawiau (y bydd yn rhaid i chi eu datgelu yn fyr) i'w newid. Mae hyn yn gyfystyr â'r ffaith bod ymdrech i oresgyn y gwendid hwn a bydd y cyfwelydd yn ei ystyried.

Cofiwch cyfaddef diffygion personol, byddant yn rhoi mwy o hygrededd inni. Rhywbeth y bydd y cwmni'n ei werthfawrogi. Ond ie, ceisiwch baratoi eich dadleuon, fel yr ydym wedi nodi yn yr enghreifftiau. Gan nad yw'n dda tynnu sylw at y rhai sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r swydd rydych chi'n ymgeisio amdani a rhoi sylwadau uniongyrchol arni, heb eglurhad.

Sut i adnabod fy diffygion personol 

Map o ddiffygion personol

Mae'n llawer haws i ni wneud hynny gweld diffygion mewn pobl eraill nag ynom ein hunain. Pan fydd rhywbeth yn ein poeni am bobl eraill, gallwn gael rhywbeth da ohono. Oherwydd gallwn ysgrifennu'r gweithredoedd hynny nad ydym yn eu hoffi. Er enghraifft, pan welwn fod rhywun yn apathetig tuag atom neu efallai'n hunanol. A yw'n trafferthu ni? A fyddem yn gwneud yr un peth? Wel yn sicr ddim.

Yn y modd hwn, byddwn yn gallu ysgrifennu pob un ohonynt i lawr a'i fewnoli er mwyn peidio â'i ymrwymo yn yr un modd. Mae'n ffordd i wella ein diffygion ac i ddod yn bobl well. Felly, fel crynodeb, rhaid cyfaddef hynny er mwyn dod i adnabod ein gilydd mewn gwirionedd, mae angen pobl eraill arnom. Mewn ffordd anuniongyrchol, byddant yn gwneud inni ddeall yr holl rinweddau a diffygion sy'n nythu ynom.

Prawf gwendidau

Rhaid i chi gymryd papur a phensil. Bydd yn rhaid i chi ysgrifennu'r llythyr sy'n cyd-fynd â'r gair o'ch dewis. Byddwn yn ei wneud yn llorweddol. Unwaith y bydd y prawf gwendid wedi'i gwblhau, byddwn yn edrych ar ba lythyren sydd fwyaf medrus a byddwn yn darllen yr hyn sy'n cyfateb i'r llythyr hwnnw. Syml, iawn?

1 A) Swnllyd B) Bossy C) Ychydig wedi'i Animeiddio D) diflas
2 A) disgybledig B) Yn anghyfeillgar C) Ychydig o frwdfrydedd D) Di-baid
3 A) Ailadroddwr B) Gwrthiannol C) Yn ddig D) Yn osgoi talu sylw
4 A) anghofus B) Anrhydedd C) Mynnu D) ofnus
5 A) Torri ar draws B) Diamynedd C) Anniogel D) heb benderfynu
6 A) Yn anrhagweladwy B) Oer C) Ychydig wedi ymrwymo D) amhoblogaidd
7 A) blêr B) ystyfnig C) Anodd os gwelwch yn dda D) Hesitant
8 A) Goddefgar B) Balch C) Yn besimistaidd D) Blas
9 A) irate B) Dadleuydd C) Heb Gymhelliant D) Melancolig
10 A) Naïf B) Nerfol C) Negyddol D) Ar wahân
11 A) Egocentric B) Workaholig C) Tynnu sylw D) Pryderus
12 A) Siaradus B) indiscreet C) Tueddol D) swil
13 A) Trefnus B) Dominant C) Isel D) Amheus
14 A) Yn anghyson B) anoddefgar C) Mewnblyg D) Difater
15 A) Messy B) Trinydd C) Diffygwr D) achwynydd
16 A) Ostentatious B) ystyfnig C) Sceptig D) Araf
17 A) Emosiynol B) Gormesol C) Solitaire D) Diog
18 A) Giddy B) Tymer ddrwg C) Amharod D) Dim uchelgais
19 A) aflonydd B) Gwaddod C) Vengeful D) Ewyllys Fach
20 A) Amrywiol B) Cyfrwys C) Cyfaddawdu D) Beirniadol
 • Os oes gan y mwyafrif o'ch atebion y llythyren A.: Rydych chi eisiau gwneud pethau mewn ffordd hwyliog a gallwch chi siarad am yr holl bynciau, heb unrhyw gywilydd. Ond ymhlith eich gwendidau mwyaf mae anhrefn. Hefyd, rydych chi ychydig yn naïf ac yn ymddiried. Os gallwch chi ddirprwyo'r gwaith i bobl eraill, gorau oll. Nid ydych chi'n un o'r rhai sy'n aros gyda'r manylion, oni bai eu bod o ddiddordeb i chi. Mae'n rhaid i chi fod hyd yn oed yn fwy prydlon ac ychydig yn fwy trefnus.
 • I'r gwrthwyneb, os yw'r mwyafrif o mae'r atebion gyda'r llythyren B.. Rydych chi'n hoffi cael rheolaeth dros bopeth. Rydych chi braidd yn ormesol yn ogystal â bod yn bosi. Pan nad yw pobl yn gwneud pethau yn y ffordd rydych chi'n eu hoffi, yna mae eich hwyliau'n newid yn ddramatig. Nid ydych chi'n hoffi pobl ddiog neu ddiog, ac nid ydych chi'n hoffi rhai di-waith. Rhaid i chi wella gan ystyried y farn y mae'r rhai o'ch cwmpas yn ei rhoi ichi.
 • Si C yw'r mwyafrif o'r atebion: Rydych chi am wneud popeth yn y ffordd iawn. Rydych chi'n gyfrifol a hefyd, rydych chi'n talu sylw i'r manylion. Maen nhw fel arfer yn rhoi isafbwyntiau gwych i chi ac mae gennych chi lawer o felancoli. Dylid nodi mai un arall o'ch gwendidau yw eich drwgdeimlad. Yr hyn sy'n digwydd yw eich bod chi'n hoffi bywyd trefnus ac yn cydymffurfio, yn ogystal â pharchu'r rheolau. Rydych chi'n hoffi pobl ddifrifol ac rydych chi'n casáu'r arwynebol a'r amhoblogaidd. Mae gennych natur sensitif.
 • Os ydych wedi cael nifer fwy o atebion D.: Rydych chi am gadw'r heddwch ar bob cyfrif. Rydych chi'n berson neis, er bod diffyg ymrwymiad yn ogystal ag egni ymhlith eich gwendidau personol. Pan nad oes neb eisiau eich helpu chi, rydych chi'n teimlo'n unig a byddwch chi'n cwympo ar wahân, ond y gwir yw bod gennych chi rinwedd bod yn berson digynnwrf. Os yw pobl eraill yn gwneud penderfyniadau ar eich rhan, gorau oll. Maen nhw'n poeni llawer am deimladau'r rhai o'u cwmpas.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

6 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Marcela meddai

  Gwych

 2.   Carlos meddai

  "Mae creadigrwydd yn rhodd sydd gan fodau dynol ..." Pe bai creadigrwydd yn rhodd sydd gan fodau dynol, byddem ni i gyd yn greadigol yn ôl natur, ac nid yw hynny'n wir; mae creadigrwydd yn ansawdd y mae'n rhaid ei ddatblygu, rhaid gweithio arno i'w gyflawni.

  1.    Jose Miguel meddai

   A sut allech chi ddatblygu rhywbeth nad oes gennych chi? Pe na bai gennym ni, ni fyddai unrhyw beth i'w ddatblygu, gan mai'r hyn y byddai'n rhaid i ni ei wneud beth bynnag yw ei gaffael.

   Felly, mae creadigrwydd yn rhywbeth sydd gennym ynom, ond mater i bob un yw ei ddatblygu ai peidio. Mae gan bob un ohonom ein hochr greadigol, ond byddwch yn ofalus, mae pob un yn mynd ati mewn ffordd wahanol, neu mae ganddo fwy o rinweddau i'w ddatblygu mewn maes gwahanol neu mewn maes arall.

 3.   Gabrielle meddai

  ychydig iawn o enghreifftiau sydd

 4.   Matias Yabar-Davila meddai

  Helo, erthygl dda! Mae'n wirioneddol anhygoel sut y gallwn ni ein hunain ddod yn rhwystrau mawr i'n twf personol ein hunain. Ac y mae ein barn ni. Meddwl cymhellol yw un o'r afiechydon dynol mwyaf cyffredin ac efallai'r lleiaf ei ddeall. Mae'r mathau hyn o feddyliau yn dominyddu ein meddwl ac yn gwneud inni feddwl nad ydym yn ddigon da, deallus, ac ati, sy'n ein harwain i gael gweledigaeth anghywir ohonom ein hunain ac o bobl eraill. Felly mae'n bwysig iawn eu brwydro, gan ddisodli pob meddwl negyddol ag un negyddol, mae hyn yn gofyn am ddisgyblaeth, ond bydd y canlyniadau y byddwch chi'n eu gweld yn eich bywyd yn fendigedig. Cyfarchion!?

 5.   BELALCAZAR LEÓN WILLIAM HERNEY meddai

  Helo fendithion am yr holl wirionedd Hoffais yr erthygl ddiddorol iawn a dysgu newid ein bywydau a pheidio â bod yn well dim ond ceisio gwneud pethau'n well i iechyd a'n bywydau ac i fod yn esiampl wych i'r nifer fawr o ggrasias att WILLY

bool (gwir)