Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)

dosbarth gyda babi ag anghenion addysgol arbennig

Tan ddim yn bell yn ôl, roedd yn rhaid i fechgyn a merched mewn ysgolion ddilyn rhai nodau a osodwyd gan oedolion a chafodd pwy bynnag a aeth y tu allan i'r norm ei droi o'r neilltu. Er bod ysgolion Addysg Arbennig, dim ond ar gyfer yr achosion mwyaf difrifol. Hyd yn oed yn hŷn Nid oedd hyd yn oed ysgolion arbennig ar gyfer plant ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA).

Yn ffodus, mae hyn yn newid dros amser ac ym myd addysg mae anghenion unigol pob myfyriwr, anableddau posibl ac addysg fwy personol yn cael eu hystyried er mwyn gwella gwir alluoedd pob myfyriwr yn y modd hwn, waeth beth fo'r anghenion sy'n Bresennol. Gwneir ymdrech i sefydlu'r adnoddau a'r deunyddiau angenrheidiol mewn ysgolion a chartrefi fel bod dysgu'r myfyriwr gyda AAA neu hebddo yn foddhaol.

Beth yw Anghenion Addysgol Arbennig

Mae gan blentyn anghenion addysgol arbennig os oes ganddo anabledd dysgu neu anabledd sy'n ei gwneud hi'n anodd iddo ddysgu a nid ydynt yn datblygu yn yr un modd â phlant eu hoedran.

Efallai y byddan nhw'n cael problemau gyda gwaith ysgol, cyfathrebu neu ymddygiad. Gall rhieni gael help a chyngor gan arbenigwyr, athrawon a sefydliadau gwirfoddol.

babi ag anghenion addysgol arbennig

Beth yw ystyr "anghenion addysgol arbennig"?

Mae 'anghenion addysgol arbennig' yn ddiffiniad cyfreithiol ac mae'n cyfeirio at blant ag anableddau dysgu neu anableddau sy'n ei gwneud hi'n anoddach iddyn nhw ddysgu na'r mwyafrif o blant o'r un oed. Maent yn blant sydd angen cymhorthion ac adnoddau arbennig nad oes eu hangen ar blant eraill er mwyn gwella eu galluoedd unigol.

Sut Gall Ysgolion Helpu Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig

Fel rheol, gall ysgol ddarparu help ac weithiau mae'n defnyddio arbenigwyr. Os oes gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig, efallai y bydd angen help ychwanegol arno gyda:

 • Gwaith ysgol
 • Darllen, ysgrifennu, gweithio gyda rhifau, neu ddeall gwybodaeth
 • Mynegwch eich hun neu deallwch beth mae eraill yn ei ddweud
 • Gwneud ffrindiau neu ryngweithio ag oedolion
 • Y sefydliad

Yn ogystal, efallai bod ganddyn nhw anghenion synhwyraidd neu gorfforol sy'n effeithio arnyn nhw yn yr ysgol.

ystafell ddosbarth gyda phlant ag anghenion addysgol arbennig

Cynnydd eich plentyn

Mae plant yn symud ymlaen ar wahanol gyfraddau ac mae ganddyn nhw wahanol ffyrdd o ddysgu'n well, ond bydd yr adnoddau sy'n cael eu defnyddio yn eu dysgu yn angenrheidiol i allu ysgogi'r galluoedd sydd ganddyn nhw yn yr amgylchedd i'r eithaf. Wrth gynllunio gwersi, bydd athro eich plentyn yn ystyried hyn trwy arsylwi'n ofalus sut maen nhw'n trefnu'r gwersi, ystafelloedd dosbarth, llyfrau a deunyddiau.

Bydd yr athro / athrawes yn dewis ffyrdd priodol o helpu'ch plentyn i ddysgu. Os yw'ch plentyn yn dod yn ei flaen yn arafach neu os oes ganddo broblemau penodol mewn un maes, gellir rhoi help ychwanegol neu wersi gwahanol i'w helpu.

Y ffaith bod eich plentyn yn symud ymlaen yn arafach na'r disgwyl neu fod athrawon yn darparu cefnogaeth, help neu weithgareddau gwahanol yn y dosbarth, Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu bod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig.

Sut i gael help i'ch plentyn

Mae blynyddoedd cyntaf eich plentyn yn amser pwysig iawn ar gyfer eu datblygiad corfforol, emosiynol, deallusol a chymdeithasol. Pan fydd y meddyg neu'r ymwelydd iechyd yn cynnal archwiliad arferol, gallant awgrymu y gallai fod problem. Os oes gennych eich pryderon eich hun, dylech ofyn am gyngor ar unwaith.

Dylech ofyn i athro dosbarth eich plentyn, yr unigolyn yn yr ysgol sy'n gyfrifol am helpu plant ag anghenion addysgol arbennig, neu'r pennaeth. Gallech ofyn iddynt:

 • Mae'r ysgol yn meddwl bod eich plentyn mewn trafferth
 • Gall eich plentyn weithio ar yr un lefel ag eraill o'r un oed
 • Mae'ch plentyn eisoes yn derbyn cymorth ychwanegol
 • Allwch chi helpu'ch mab

Os yw'r ysgol yn derbyn bod gan eich plentyn anghenion arbennig mewn rhai meysydd, byddant yn defnyddio protocol ar gyfer gofal da. Mae uniaethu a chydlynu â gweithwyr proffesiynol eraill yn hanfodol er mwyn gallu penderfynu a oes gan blentyn AAA mewn gwirionedd.

babe â syndrom i lawr

Siaradwch ag ysgol eich plentyn

Mae rhai egwyddorion sylfaenol y bydd pawb sy'n ymwneud ag addysgu eich plant yn yr ysgol yn eu hystyried:

 • Os oes gan eich plentyn anghenion arbennig, rhaid ei ddiwallu a derbyn addysg gynhwysfawr, gytbwys a pherthnasol.
 • Rhaid ystyried eich barn bob amser a rhaid clywed dymuniadau eich plentyn.
 • Yn gyffredinol, bydd anghenion eich plentyn yn cael eu diwallu mewn ysgol gonfensiynol, weithiau gyda chymorth arbenigwyr allanol.
 • Rhaid ymgynghori â chi ar bob penderfyniad sy'n effeithio ar eich plentyn.
 • Mae gennych chi ran hanfodol i'w chwarae addysg eich plentyn.

Bydd angen i rieni gael cymaint o wybodaeth â phosibl fel y gallant ddeall beth yn union sy'n digwydd i'w plentyn a sut y gallant ei helpu i gael bywyd llawer mwy cytbwys yn ôl ei alluoedd. Rhaid cofio bod yn rhaid i fyfyrwyr ag AAA ddysgu byw mewn cymdeithas nad yw bob amser yn gynhwysol, er mai'r ddelfrydol yw bod cymdeithas yn hwyluso cynhwysiant i bobl sydd angen math gwahanol o ddysgu oherwydd eu hanghenion a'u nodweddion personol.

Gofal ysgol

Mae plant yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd ac efallai bod ganddyn nhw wahanol lefelau o angen. Efallai y bydd ysgol yn ei chael hi'n angenrheidiol dod ag arbenigwyr arbenigol i mewn i helpu gyda phroblemau a allai fod gan blentyn. Mae'r dull hwn wedi'i sefydlu ym mhotocol yr ysgol. Rhaid i ysgol wybod sut i ddweud wrthych a all eich plentyn gael yr help sydd ei angen arno bob amser.

Gall gofal ysgol fod gyda:

 • Ffordd wahanol o ddysgu rhai pethau
 • Cymorth ychwanegol gan oedolyn
 • Defnyddio offer fel cyfrifiadur neu ddesg arbennig

Efallai y bydd angen help ar eich plentyn am gyfnod byr neu am nifer o flynyddoedd. Mae'n rhaid i chi wirio gyda'r ysgol yr adnoddau sydd ar gael a beth fydd y fethodoleg waith, yn ogystal â pha weithwyr proffesiynol fydd yn dod atoch chi bob amser yn unol â'ch anghenion addysgol arbennig.

Mewn rhai achosion mae hefyd yn angenrheidiol cyflawni cynllun unigol yng nghwricwlwm yr ysgol gydag amcanion penodol ac wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer y myfyrwyr sy'n cyflwyno AAA. Dylai'r amcanion hyn hefyd gael eu gweithio gartref ac ni fyddant yr un amcanion â gweddill y grŵp dosbarth, bydd gan hynny amcanion safonol yn ôl datblygiad esblygiadol arferol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)