Gwybod y gwahanol arferion astudio

Mae'n anodd iawn i'r myfyriwr cyffredin ganolbwyntio ar ei aseiniadau addysgol, gall hyn fod o ganlyniad i ddatblygiadau technolegol neu systemau addysgol. Y gwir yw bod y mynegai poblogaeth â diffyg sylw yn uwch ac yn uwch.

Gall gallu perfformio yn y dosbarth fod yn nod hawdd iawn i'w gyflawni, cyhyd â bod yr arferion astudio cywir yn cael eu rheoli. Yn rhinwedd hyn, roeddem am gysegru'r erthygl hon i bawb myfyrwyr sy'n methu â chreu arferion astudioOs ydych chi'n teimlo eich bod chi wedi'ch adnabod ac eisiau gweithredu technegau dysgu newydd, peidiwch ag oedi cyn parhau i ddarllen.

Awgrymiadau ar gyfer gweithredu arferion astudio

Mae'r arferion hyn yn ddefnyddiol iawn i blant, pobl ifanc ac oedolion y mae angen iddynt gael perfformiad academaidd gwell. Myfyrwyr nad ydyn nhw'n glir iawn am arferion astudio yw'r rhai sydd â'r perfformiad academaidd isaf, mae'n digwydd bod y cyfnodau arholiad yn agosáu ac nid oes gan y myfyrwyr hyn unrhyw syniad sut i ddechrau astudio.

Ond does dim yn digwydd, os ydych chi'n teimlo'n uniaethu iawn â'r hyn a esboniwyd gennym uchod, siawns nad yw'r ymchwil orau ar beth yw'r arferion y gallwch eu rhoi ar waith ar gyfer eich bywyd o ddydd i ddydd, gallwch wella'ch lefel academaidd; Dechreuwn trwy grybwyll wrthych pa arferion astudio y byddwch yn eu haddasu'n gyflym iawn i'ch bywyd:

Arhoswch yn bositif

Bydd agwedd gadarnhaol at sefyllfaoedd llawn straen yn eich helpu nid yn unig i astudio’n llwyddiannus, ond am bopeth a wnewch yn eich bywyd. Bydd agwedd gadarnhaol yn eich helpu i sefyll yn gadarn yn yr eiliadau pan fyddwch chi'n teimlo na allwch chi fynd ymlaen yn hwy, yn enwedig yn yr oriau astudio hir hynny y mae'n rhaid i chi eu cwrdd i gael graddau da ar eich arholiadau.

Wrth gwrs, cael byddwch yn ofalus bob amser i beidio â chymryd cyfrifoldebau nad ydynt yn addas i'ch galluoeddNid yw hyn yn golygu nad ydych yn gymwys ar gyfer rhai pethau, i'r gwrthwyneb, mae'n golygu gallu derbyn cyfrifoldebau gan ystyried yr amser y mae'n rhaid i chi ymateb ar eu cyfer a'r amser y mae'n rhaid i chi orffwys.

Astudio gyda brwdfrydedd  

Weithiau nid yw'n hawdd ond nid yw'n amhosibl. Delweddwch y nod a ddymunir, gan allu caffael gwybodaeth ond heb straen, bydd astudio gyda brwdfrydedd yn eich helpu i beidio â rhoi’r gorau iddi yn eiliadau mwyaf hanfodol eich astudiaeth.

Byddwch hefyd yn gallu dysgu gwahanol ddulliau ymchwilio a chydag agwedd dda iawn yn y broses.

Yn seiliedig ar y dadansoddiad hwn gallwch penderfynu beth sy'n dda i chi a beth sydd ddimFel hyn ni fydd yn addasiad trawmatig i chi a byddwch yn gallu addasu i'r arferion yr ydych chi'n eu hoffi fwyaf. Ac yn olaf, daliwch i ddarllen yr erthygl hon sy'n dod â chyngor da iawn i chi ei hastudio'n effeithlon.

Byddwch yn gyson

Bob amser, peidiwch â meddwl am roi'r gorau i unrhyw foment, yn ystod sefyllfaoedd o lefelau straen uchel, rydyn ni fel arfer yn meddwl am roi'r gorau i'r anhysbys "Beth os mai dim ond amser byr rydw i wedi bod yn ei wneud". Bydd gallu cynnal cysondeb mewn arferion astudio yn eich helpu chi lawer i addasu i newidiadau newydd ac i ddod yn gyfarwydd â'r technegau rydych chi'n eu rhoi ar waith.

Cofiwch fod myfyrwyr sy'n cyflawni graddau uwch yn gyson bob amser hyd yn oed os yw eu meddwl yn dweud wrthyn nhw na allan nhw wneud hynny. Rhaid i chi gofio hefyd eich bod chi'n gallu cyflawni popeth rydych chi'n gosod eich meddwl iddo, ac fel ar gyfer astudio, rydych chi'n gallu dysgu llawer a phasio'ch holl arholiadau.

Cymerwch seibiant byr

Felly hefyd, yr arfer cyntaf o astudio yw gallu gorffwys yn fyr, nid yw cael dulliau dysgu da yn golygu y dylech roi ymdrech i aberthu eich amser gorffwys, ond nid yw'n golygu y dylech gymryd diwrnod cyfan i ffwrdd a syrthio i gyhoeddi.

Ni fydd gorffwys cyfnodau byr mewn cyfnodau ailadroddus yn ystod yr eiliadau rydych chi'n astudio ynddynt yn diflannu eich crynodiad a gallwch chi barhau'n well yn nes ymlaen.

Argymhellir bod gennych amserydd wrth law sy'n cyfrif yr amser y mae'n rhaid i chi ei astudio a'r amser y mae'n rhaid i chi orffwys, felly gallwch chi fynd am wobr wrth i chi orffwys, ond mae'n rhaid i chi gadw golwg ar eich nod.

Technegau astudio ymchwil

Mae miliynau o technegau i astudioGallwch chi ddechrau trwy wneud taflenni gwaith i drefnu'r wybodaeth mewn ffordd well ac yn ôl y flaenoriaeth sydd ganddi ar hyn o bryd.

Dewis arall arall yw dosbarthu'r wybodaeth mewn mapiau meddwl, post-its neu hyd yn oed nodiadau atgoffa rydych chi'n eu rhoi ar eich ffôn clyfar fel eich bod chi'n canolbwyntio fwyfwy ar eich pwrpas.

Cofiwch, po fwyaf y byddwch chi'n ymchwilio i'r gwahanol dechnegau astudio, y mwyaf tebygol y bydd yn rhaid i chi gyflawni un sy'n addas i'ch personoliaeth a'ch galluoedd.

Gosodwch nodau realistig

Peidiwch â dechrau dros nos i fod eisiau newid eich holl arferion, gall hyn fod yn waeth ar gyfer dysgu, mae angen i chi ddefnyddio arferion mewn ffordd gymedrol, bod eich meddwl a'ch corff yn addasu'n raddol i'r newydd.

Byddwch yn i gael pŵer ewyllys ond yn realistig, gan fod yn ymwybodol bod yn rhaid i chi gadw'ch hun mewn cydbwysedd meddyliol, emosiynol ac ysbrydol.

Cofiwch, os byddwch chi'n gorfodi'ch meddwl i brosesu dwywaith cymaint o wybodaeth ag y mae fel arfer ac mewn amser record, dim ond yn y tymor hir y bydd yn arwain at fwy o ganlyniadau.

Paratowch ymlaen llaw

Peidiwch ag aros i ddyddiau arholiadau a phrofion ddechrau astudio, rhaid i chi fod yn barod cyn y gwerthusiadau, bydd hyn yn eich helpu fel bod y wybodaeth yn parhau i fod wedi'i thrwytho yn eich meddwl ac nad yw'n gynnwys pasio nad yw'n cyflawni unrhyw swyddogaeth o eich ymennydd.  

Bwyta'n dda cyn astudio

Mae'n hanfodol eich bod chi'n gweithredu arferion bwyta da cyn astudio, eich ymennydd yw'r organ rydych chi'n ei defnyddio fwyaf yn ystod y dydd, ynghyd â'r ysgyfaint a'r galon. Yr organ hon yw'r un sy'n derbyn yr holl wybodaeth allanol ac yn ei phrosesu yn eich meddwl, mae hyn yn ei dro, yn anfon yr holl signalau i'r corff i ymateb i wahanol fathau o wybodaeth.

Ar ben hynny, mae eich sgiliau echddygol yn cael eu heffeithio os nad ydych chi'n bwyta'n ddaMae hyn yn ei gwneud yn amhosibl ichi astudio a byddwch yn y pen draw yn gorfodi eich corff yn gyffredinol.

Felly os ydych chi'n mynd i dreulio cyfnodau hir o astudio, rhaid i chi fwydo ymhell cyn gwneud hynny, yn enwedig gyda diet sy'n llawn protein.

Ymarfer cyn arholiadau

Byddwch yn egnïol ac ymarfer corff cyn sefyll yr arholiadau, peidiwch â bod yn berson eisteddog, ceisiwch gymaint â phosibl i ddod yn fwy cyfarwydd ag ymarfer corff.

Mae hyn yn gwneud eich corff a'ch meddwl yn llawer mwy egnïol o ran dysgu.

Cynlluniwch eich wythnos

Trefnwch, cynlluniwch a gweithredwch. Y broblem fwyaf cyffredin sydd gan fyfyriwr wrth allu cyflawni ei nodau addysgol yw diffyg cynllunio a threfnu ei amser.

Argymhellir eich bod yn cysegru o leiaf 20 munud y dydd i gynllunio'ch wythnos, nodi beth yw'r oriau dyddiol y byddwch chi'n eu defnyddio i astudio, beth yw'r oriau y byddwch chi'n eu defnyddio i fynd i'r sefydliad addysgol a beth yw'r oriau y bydd angen i chi ddod o hyd i unrhyw ddeunydd sydd ei angen arnoch.

Fesul ychydig, byddwch chi'n sylweddoli bod gennych chi lawer mwy o amser ar gael i'ch cysegru i chi'ch hun a gweithgareddau eraill rydych chi'n angerddol amdanyn nhw, ond mae'n hanfodol eich bod chi'n dysgu dewis yr oriau wythnosol y bydd eu hangen arnoch chi.

Ysgrifennwch i gofio

Bydd yr arfer o ysgrifennu'r cyfan i lawr yn eich helpu i gofio popeth sydd angen i chi ei gofio. O'r bwydydd sydd eu hangen arnoch chi ar gyfer eich cinio, i'r nodiadau y mae'n rhaid i chi eu dysgu ar gyfer hanes.

Bydd yr arferiad hwn yn eich helpu am bob rhan o'ch bywyd ac i gadw'ch cof yn iach.

Lleoliadau astudio bob yn ail

Gall astudio yn yr un lle ddod yn llethol i lawer ac mae'n rheswm i roi'r gorau i'r gweithgaredd. Rhowch gynnig ar astudio mewn llyfrgelloedd, yn eich ystafell, yn ystafell fyw eich tŷ neu hyd yn oed mewn parc.

Yr hyn sy'n angenrheidiol yma yw gallu addasu'r amgylchedd fel nad yw'r meddwl yn cael ei lethu gan fod yn yr un lle ac nad yw'n tynnu sylw i chi.

Darllenwch i ddeall

Pwysig iawn, gwybod sut i ddarllen i ddeall a pheidio â chymeradwyo. Mae myfyrwyr fel arfer yn gwneud y camgymeriad o ddarllen i beidio â dysgu ond i gadw gwybodaeth am gyfnod byr ac felly pasio profion.

Os ydych chi'n uniaethu â'r arfer gwael hwn, mae'n well eich bod chi'n ei daflu unwaith ac am byth oherwydd ei fod yn cyflyru'ch dysgu.

Mae angen i chi weithredu'r darllen eich arferion fel dull dysgu a mwynhau ac nid fel strategaeth i basio'ch arholiadau.

Ar y llaw arall, bydd hyn yn eich helpu i fod yn fwy gwrthrychol a beirniadol wrth wneud penderfyniadau neu ddod i gasgliadau, wrth gwrs os ydych chi am ymyrryd yn y dosbarth ar ôl cymryd darlleniad blaenorol ac ar ôl dod i gasgliad cadarn, bydd yn eich helpu i wella cyfathrebu gyda thrydydd partïon.

Gofynnwch yn y dosbarth

Peidiwch ag oedi mewn unrhyw eiliad i ofyn am yr hyn nad ydych yn ei ddeall, y person sydd â'r arfer o ofyn yn ystod dosbarthiadau yw'r rhai sydd â'r siawns fwyaf o ddysgu, felly dechreuwch ryddhau'ch hun o'r boen a dechrau gofyn.

Diweddarwch eich hun bob dydd ar ddulliau ymchwilio

Dylech bob amser gael gwybod am y dulliau ymchwil newydd, Dysgwch am y technolegau a all eich helpu a pha rai sydd fwyaf addas i chi a pha rai sy'n cwrdd â'ch disgwyliadau wrth gwrs.

Ar y llaw arall, mae'n angenrheidiol eich bod chi'n gofyn sut fydd y gwerthusiadau a fydd yn cael eu gwneud yn y gwahanol bynciau, os yw'n werthusiad llafar neu ysgrifenedig, er enghraifft, lawer i'w wneud â'r ffordd rydych chi'n paratoi ar gyfer y ddau fath o wybodaeth.

Dileu unrhyw beth sy'n tynnu eich sylw

Mae lle eich astudiaeth yn gysegredig, ni ddylai fod unrhyw wrthrych, elfen na pherson sy'n tynnu sylw eich dysgu.

Dileu popeth sy'n tynnu eich sylw yn eich amgylchedd nad yw'n caniatáu ichi brosesu'r holl wybodaeth, rydym yn argymell eich bod yn astudio mewn safle sydd o arlliwiau unffurf ac nad oes ganddo lawer o fanylion yn ei addurn.

Mae hefyd yn angenrheidiol cadw ffonau symudol wedi'u diffodd fel nad oes unrhyw sŵn sy'n cael ei ollwng o'r ddyfais yn tynnu eich sylw.

Pa ddylanwad y mae arferion astudio yn ei gael ar ddysgu?

Ni ellir cymryd y broses ddysgu felly os yw person ond yn ceisio pasio ei bynciau, rhaid i'r bod dynol yn ei dwf ddod yn berson beirniadol, sy'n gallu dirnad rhwng da a drwg.

Bydd gallu caffael arferion astudio yn caniatáu i'r myfyriwr ddod yn berson defnyddiol iddo'i hun yn bennaf.

Yn ei dro, mae'n gwneud caffael gwybodaeth amrywiol ac o sawl ffynhonnell mae'n llawer haws i'w brosesu, felly mae meddwl trefnus a threfnus yn dylanwadu ar dynged y myfyriwr ei hun.

Ar y llaw arall, mae'n gwneud i'r myfyriwr allu trefnu ei amser yn well, gan lwyddo i'w ddosbarthu mewn strwythur lle mae amser i wneud gweithgareddau hamdden eraill, fel gwobr am ymddygiad da.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)