Achosion, canlyniadau a gwrthdaro chwyldro Ayutla

Fe’i cynhaliwyd yn nhalaith Guerrero, a leolir yn ne Mecsico, roedd chwyldro Ayutla yn fudiad arloesol mewn llawer o ddigwyddiadau hanesyddol perthnasol yn y wlad hon, un ohonynt, gweithredu’r diwygiad rhyddfrydol, a oedd yn weithred yn erbyn y llywodraeth. o lywydd am oes Antonio López de Santa Anna.

Y camdriniaeth, cyflwr y trallod y plymiwyd y genedl ynddo, a gwerthu rhan o'r Mesilla, tiriogaeth ogleddol yr hyn sydd ar hyn o bryd yn genedl Mecsico, oedd y wreichionen a ddechreuodd ddechrau'r rhyfel hwn, a aeth ar drywydd cael gwared ar unben a ystyriwyd yn fradwr, oherwydd ar ôl bod yn rhan o'r rhengoedd rhyddfrydol, a sefydlwyd Unwaith yn pŵer, roedd wedi troi ei gefn ar y rhai oedd wedi ei eilio, gan droi at fudd sectorau cyfoethog fel y fyddin a'r rhai sy'n perthyn i'r clerigwyr.

O ganlyniad i'r symudiad hwn, gweithredwyd newidiadau pwysig yng nghyfansoddiad talaith Ayutla, lle sefydlwyd system a oedd yn dilyn cydraddoldeb cymdeithasol.

Y dechrau: lledaenu cynllun Ayuteca.

Dechreuodd datblygiad chwyldro Ayutla ei ddechrau mewn anfodlonrwydd eang, wedi'i ysgogi gan benderfyniadau a wnaed gan yr unben Antonio López de Santa Anna, a oedd o dan warchodaeth ei deitl o Uchelder Serene, datblygu llywodraeth o gam-drin a chythruddo, gan fradychu'r adeilad a'i gosododd yn arlywydd. Sefydlwyd llawer o'r canllawiau a oedd yn cyflyru cynnydd pŵer Santa Anna yn y rhai adnabyddus Cynllun JaliscoCafodd llawer ohonyn nhw eu torri ar ôl iddo leoli ei hun fel unben, ac ymhlith yr un sy'n sefyll allan fwyaf, gallwn ni sôn am sensoriaeth hawl y boblogaeth i ryddid mynegiant, gyda'r gwaharddiad ar ddefnyddio'r wasg argraffu. Afraid dweud, arweiniodd hyn at anfodlonrwydd poblogaidd, ac ymateb naturiol y gorthrymedig oedd cylchrediad cyhoeddiadau clandestine yn erbyn y llywodraeth, ac ymddangosiad grwpiau rhyddfrydol cynllwyniol.

Llygredd y llywodraeth, a arweiniodd, ar gost tlodi a newyn y boblogaeth, at gyfoethogi anghyfreithlon y ddau gan Antonio López de Santa Anna ei hun, a chan y bobl a oedd yn agos ato. Dechreuodd hyn ddeffro cerydd y boblogaeth, gan actifadu'r awydd dyfnaf am newid, a dechreuwyd trefnu pileri'r hyn a fyddai'n ffrwydro'n ddiweddarach fel chwyldro o drawsnewidiadau, lle bydd y sectorau a ffefrir fel yr eglwysig, a rhai grwpiau milwrol , byddent yn colli'r buddion a'r driniaeth arbennig yr oedd gweinyddiaeth Santa Anna wedi'i chynnig iddynt.

Agwedd arall a ryddhaodd anfodlonrwydd oedd gwerthu estyniad mawr o diriogaeth Mesilla, y cafodd ei weithredu ei ysgogi gan foddhad diddordebau personol a'r grŵp cymdeithasol a gefnogodd. Cafodd y penderfyniad hwn ei wadu gan y sectorau cenedlaetholgar, gan iddo gondemnio trigolion y rhanbarth hwnnw i golli eu hunaniaeth, gan orfod ymostwng i awdurdodaeth cenedl newydd.

Maniffesto Cynllun Ayutla, O'r rhain roedd Florencio Villareal, Juan Álvarez ac Ignacio Comonfort (prif esbonwyr y gwrthryfel) yn cymryd rhan yn ei ledaenu, fe'i cyhoeddwyd ar Fawrth 1, 1854, gan ystyried ei hun yn fan cychwyn chwyldro Ayutla. Mae Cynllun Ayutla yn ddogfen lle cafodd achosion o anfodlonrwydd eu hamlygu, a chyflwynwyd gweithredoedd mewn ymateb, a dangosir y prif rai ohonynt isod:

 1. Dileu Ei Uchelder Serene, Antonio López de Santa Anna, a’r swyddogion hynny sydd wedi dilyn ei linell lygredig a gormesol.
 2. Dirymiad y statudau hynny sy'n bygwth llesiant y boblogaeth, yn eu plith: lluniadu pasbortau a threthi usury, a osodir ar y bobl, o dan yr enw pennawd.
 3. Ethol arlywydd dros dro, lle bydd aelod o bob gwladwriaeth yn cymryd rhan, a fydd â'r pŵer i fynd i'r afael â phroblemau sy'n ymwneud â diogelwch ac annibyniaeth y Genedl a'u datrys.
 4. Cynigiwyd bod y prif bennaeth, ar y cyd â grŵp o 7 o bobl, yn siapio'r wladwriaeth ryddfrydol newydd, gan sefydlu'r set newydd o ddeddfau a statudau a fyddai'n llywodraethu'r diriogaeth, gan barchu'r egwyddor bob amser bod y genedl ar ei phen ei hun, yn anwahanadwy a Annibynnol
 5. Rhoddir pwyslais ar yr angen, ar ôl ei sefydlu, y dylai'r llywodraeth newydd roi sylw i faterion economaidd, gan fod y wladwriaeth yn mynd trwy argyfwng dwfn, a oedd wedi'i ynganu â pholisïau'r llywodraeth. Gofynnwyd am sylw arbennig i faterion yn ymwneud â masnach dramor a domestig.
 6. Sefydlwyd y byddai triniaeth "gelyn y genedl" yn cael ei rhoi i unrhyw un a oedd yn torri'r canllawiau a sefydlwyd yn y ddogfen hon. Anogir trawsnewid y fyddin, i fod yn rym sy'n helpu i amddiffyn gwarantau a hawliau'r boblogaeth.

Camau chwyldro Ayutla

Cyn ymddangosiad Cynllun Ayutla uchod, roedd ymateb y bobl ar unwaith, ac yn unfrydol: cefnogaeth a chryfder llwyr i gynnig y rhyddfrydwyr, felly, gyda phryder mawr am gryfder y mudiad, ymateb y llywodraeth geidwadol oedd ar unwaith., a cheisiodd eu gweithredoedd atal gweithred y gwrthryfelwyr trwy:

 • Cynnydd yn y gyfradd dreth er mwyn codi arian ar gyfer y rhyfel (ymhell o apelio at yr anniddigrwydd, ysgogodd amrywiol sectorau i ymuno â brwydr Juan Álvarez).
 • Cosb marwolaeth i'r rhai a ddarganfuwyd gyda chopi o gynllun Ayutla, ac i sifiliaid sy'n cario arfau.

Sioe yn Fort San Diego: Gyda mwy na 5000 o ddynion yn ei fyddin, mae López de Santa Anna yn mynd i Acapulco, lle'r oedd y gwrthryfelwyr. Dim ond llu o tua 500 o ddynion oedd gan Juan Álvarez, fodd bynnag, llwyddodd y fyddin ryddfrydol i wynebu’r frwydr, a bu’n rhaid i’w Uchelder Ardderchowgrwydd gilio, ers iddo ddioddef anafusion, heb gyfrif y dynion a gollodd o ganlyniad i afiechydon ac anghyfannedd. Er mwyn dial, am y gorchfygiad hwn, cychwynnwyd gweithredoedd treisgar yn erbyn priodweddau'r rhai a oedd yn rhan o'r mudiad, neu a'i noddodd mewn unrhyw ffordd.

Parhaodd chwyldro Ayutla ar ei gyflymder di-stop, tanio ofn mewn ceidwadwyrFelly, gofynnodd yr arlywydd ceidwadol i lywodraethwr Puebla, trwy lythyr, gadw ei drigolion ar wahân i drigolion Guerrero tra parhaodd y gwrthryfel, gan ofyn hefyd iddo gymryd mesurau yn erbyn y rhai ag ymddygiad amheus.

Gwnaed ymdrechion mawr ar ran y llywodraeth i gadw'r porthladdoedd dan fygythiad gan y rhyddfrydwyr a ddiogelir: La Paz, Acapulco, Guaymas a Mazatlán, oedd yr amcanion, fodd bynnag, roedd popeth yn ddiwerth, gan nad oedd unrhyw beth yn atal cynnydd Juan Álvarez. O ystyried hyn, cychwynnodd y llywodraeth gamau difenwol, gan drosglwyddo newyddion ffug am drechu'r gwrthryfelwyr ac adfer trefn.

Cefnogaeth i'r gwrthryfel: Mewn ymateb i’r anniddigrwydd mawr yng ngweithredoedd y llywodraeth geidwadol, dechreuodd chwyldro Juan Álvarez ennill dilynwyr. Ar ddiwrnod y Forwyn o Guadalupe, digwyddodd gwrthdaro yn Puebla lle roedd Catrawd Lancers of Puebla (a arweiniwyd ar un adeg gan Antonio López de Santa Anna) yn brif gymeriad. Rhoddodd y llywodraeth y weithred gwrthryfelgar hon i lawr, a gorchymyn dienyddio ei drwgweithredwyr. Roedd ynganiad hefyd ar fryn Loreto, lle siaradodd 100 o ddynion o gwmni bataliwn gweithredol Querétano, o blaid y cynllun.

Blwyddyn 1855: Ar ddechrau’r flwyddyn 1855, roedd ymdrechion rhyddfrydol wedi ennill tir yn y weriniaeth, ac ar y pwynt hwn, nid oedd barn y cyhoedd yn Puebla o blaid Santa Anna, fodd bynnag, ar y lefel swyddogol, roedd gan yr awdurdodau agwedd niwtral, ond ychydig. ychydig ar y tro goresgynnodd y chwyldro bob gofod. Erbyn Awst 15, 1855, roedd y Rhyddfrydwyr wedi cyflawni ymlyniad Puebla â chynllun Ayutla. Mae Antonio López de Santa Anna, a drechwyd gan chwyldro Ayutla, yn gadael y wlad sydd wedi'i threchu am Granada Newydd. Sefydlir llywodraeth drosiannol, lle mae Juan Álvarez wedi'i osod yn arlywydd.

Canlyniadau

Daeth buddugoliaeth Chwyldro Ayutla â chyfres o ddigwyddiadau o blaid ailsefydlu egwyddorion cydraddoldeb cymdeithasol, gellir crynhoi'r rhain yn yr agweddau canlynol:

 1. Llywyddiaeth Juan Álvarez: O ran diswyddo'r llywodraeth geidwadol, mae'r arweinydd chwyldroadol Juan Álvarez yn codi i rym, a oedd ddim ond dau fis yn y swydd, fodd bynnag, fe weithredodd gamau grymus er budd y werin. Ar ôl iddo ymddiswyddo, olynwyd ef gan ei gymrawd mewn breichiau, yr Ignacio Comonfort rhyddfrydol hefyd.
 2. Deddfiad amrywiol ddeddfau yn erbyn anghydraddoldeb: Ym 1855, cyhoeddwyd deddf Juárez, a sefydlodd gydraddoldeb rhwng dinasyddion gerbron y gyfraith, gan atal llysoedd arbennig y clerigwyr a'r fyddin. Archddyfarniad pwysig arall oedd cyfraith lerdo, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r boblogaeth sifil ac eglwysig werthu'r eiddo nad oeddent yn ei feddiannu i'r bobl yr oeddent wedi eu prydlesu iddynt, er mwyn hyrwyddo gwell defnydd o gyfoeth.
 3. Pardwn yr alltudion: Ar ôl trechu Santa Anna, agorodd y llywodraeth newydd ddychweliad alltudion ac erlid yn wleidyddol.
 4. Rhwyg gyda'r eglwys: Mae clerigwyr yn ddig bod eu buddiannau'n cael eu heffeithio yn dangos gwrthwynebiad i'r diwygiadau. Trosglwyddwyd asedau’r eglwys i’r weinyddiaeth gyhoeddus, caewyd lleiandai a dirymwyd eu hawdurdod yng nghofrestrfa prosesau sifil: priodasau, genedigaethau, marwolaethau.

Prif esbonwyr Chwyldro Ayutla

Y canlynol oedd y ffigurau mwyaf dylanwadol yn y mudiad rhyddhaol hwn:

 1. Antonio Lopez de Santa Anna: Unben, sy'n dod i rym ar ôl cytundeb rhwng ceidwadwyr a rhyddfrydwyr, a gytunodd, yn wyneb yr argyfwng economaidd a oedd yn plagio Mecsico, i ymuno. Disgrifiwyd safle gwleidyddol y cymeriad hwn fel un amwys, oherwydd trwy gydol hanes bu’n weithgar mewn pleidiau o swyddi cyferbyniol.
 2. Juan Alvarez: Milwrol Mecsicanaidd, a gymerodd ran bendant yn llawer o wrthdaro Mecsico. Prif hyrwyddwr deddfiad y cynllun diwygio ac arweinydd chwyldro Ayutla, arweiniodd ymosodiadau gan y gwrthryfelwyr a lluniodd gynlluniau a arweiniodd at ddymchwel yr Arlywydd Santa Anna.
 3. Florencio Villarreal: Milwrol Mecsicanaidd o darddiad Ciwba, a weithiodd ochr yn ochr â'r chwyldroadwyr i sefydlu diwygiadau.
 4. Ignacio Comfort: Mecsicanaidd a olynodd Juan Álvarez yn yr arlywyddiaeth. Cyflawnodd ddiwygiadau pwysig i'r slogan rhyddfrydol. Nodweddwyd ei lywodraeth gan wrthdaro agored â'r Eglwys Gatholig, a oedd mewn llywodraethau ceidwadol wedi ennill swyddi grym, a chyfranogiad gwleidyddol.

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)