Deallusrwydd emosiynol - Beth ydyw, mathau ac ymadroddion

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o weithwyr proffesiynol wedi cydweithio i geisio esboniad rhesymegol am bopeth sy'n digwydd i ni; megis emosiynau, sydd â rheswm pam eu bod yn cael eu mynegi a galwyd yr ateb yn "Deallusrwydd emosiynol", term a ddaeth, er iddo gael ei ddefnyddio sawl blwyddyn yn ôl, yn boblogaidd ym 1995 diolch i gyhoeddiad llyfr Daniel Goleman, a oedd â'r un enw â'i deitl.

Oherwydd y poblogrwydd y mae'r pwnc penodol hwn wedi'i ennill mewn cyfnod sy'n llawn entrepreneuriaid a phobl sydd â diddordeb i wella a datblygu fel unigolion, fe benderfynon ni gyfrannu ein grawn o dywod gyda mynediad digon cyflawn. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darllen.

Beth yw deallusrwydd emosiynol?

Mae ystyr y term hwn yn ddamcaniaethol, gan fod sawl ymchwiliad a damcaniaeth yn ei gylch. Fodd bynnag, gellid ei ddiffinio fel y Gallu gwybyddol bod yn rhaid i bobl gydnabod, deall a rheoli eu hemosiynau; yn yr un modd ag y mae hefyd yn bosibl iddo gydnabod, deall a dylanwadu ar rai eraill.

Ganwyd deallusrwydd emosiynol (EI) oherwydd yr angen i allu gwerthuso unigolyn yn wybyddol mewn ffordd fwy cyflawn, ers mesuryddion cudd-wybodaeth (IQ) ni wnaeth asesu sut roedd unigolyn yn deall ac yn gwerthfawrogi ei emosiynau neu ei deimladau ei hun neu emosiynau pobl eraill. Rhywbeth y soniodd Howard Gardner amdano gyda'i gyhoeddiad o "Multiple intelligences: the theory in practice", llyfr a ryddhawyd ym 1983.

Nid tan 1985 y cafodd y term ychydig mwy o welededd gyda thesis Wayne Payne; er ym 1964 a 1966 roedd y Cudd-wybodaeth Emosiynol eisoes wedi'i benodi gan Beldoch a Leuner. Fodd bynnag, ym 1995 oedd pan ddaeth y term yn boblogaidd iawn yn llyfr Daniel Goleman, y soniasom amdano ar ddechrau'r cofnod; gan fod yr un hwn wedi cael ôl-effeithiau mawr.

Yn ôl Daniel Goleman ei hun, mae angen deall sut mae'r ymennydd yn gweithio er mwyn pennu'r pŵer sydd gan emosiynau dros ein meddyliau. Esboniad y gallwn ddod o hyd iddo yn ei waith:

Mathau yn ôl Daniel Goleman

Gellir rhannu deallusrwydd emosiynol yn bum elfen, a ddisgrifir gan Daniel Goleman fel y hunanymwybyddiaeth, hunanreolaeth emosiynol, hunan-gymhelliant, empathi a sgiliau cymdeithasol.

Gall yr eitemau hyn amrywio'n fawr yn dibynnu ar y personoliaeth unigol A hyd yn oed oherwydd eu rhyw, er enghraifft, yn y rhan fwyaf o achosion mae dynion yn fwy hunanymwybodol; tra bod menywod yn teimlo mwy o empathi.

Byddwch yn hunanymwybodol

Gallu rhywun i gydnabod pa deimladau ac emosiynau sydd ganddo, yn ogystal â deall sut maen nhw'n dylanwadu ar eu meddyliau neu'n gyffredinol. Hynny yw, mae'n adnabod eich hun, yn ymwybodol o'ch cryfderau (rhinweddau neu alluoedd) a'ch gwendidau.

Deallusrwydd Emosiynol

Rheoli'ch emosiynau eich hun

A elwir yn hunanreoleiddio neu hunanreolaeth emosiynol, Dyma'r elfen sy'n gyfrifol am reoli a myfyrio ar ein hemosiynau neu ein teimladau, gyda'r nod na allant gael rheolaeth ar feddyliau a gweithredoedd.

Yn y bôn, y gallu sy'n rhaid i ni ddeall pam rydyn ni'n teimlo'r emosiynau hynny a dysgu eu rheoli yn yr eiliadau angenrheidiol, oherwydd fel arfer pan maen nhw'n byrhoedlog rydyn ni'n difaru dweud neu wneud rhywbeth na fyddem ni wedi'i eisiau oni bai am y dylanwadodd emosiynau ar ein hymddygiad a'n meddwl.

Hunan gymhelliant

Mae'n cynnwys gwybod sut i ganolbwyntio emosiynau i gyfeiriad buddiol, hynny yw, gosod nod neu amcan a gwybod sut i gyfeirio sylw atynt; fel y gallwn ysgogi ein hunain.

Gellid dweud mai'r "optimistiaeth" gyson a rhesymegol (er ei fod weithiau'n ymladd yn erbyn y cerrynt), ynghyd â phwer y "fenter" sy'n gwneud inni symud ymlaen mewn ffordd gadarnhaol i dyfu yn y gwahanol agweddau ar ein bywyd.

Empathi

Dyma'r un sy'n caniatáu adnabod emosiynau a theimladau pobl eraill, a drosglwyddir fel arfer yn anymwybodol. Gellir ei alw'n "ddeallusrwydd rhyngbersonol" hefyd, a oedd yn un o'r agweddau y soniodd Howard Gardner na allai fesur dangosyddion cudd-wybodaeth megis IQ.

Mae gan unigolyn sy'n gallu adnabod, deall a dylanwadu ar emosiynau pobl eraill, fwy o gyfleustra i sefydlu cysylltiadau ag ef; At hynny, unigolion empathig yw'r rhai sydd â mwy o alluoedd yn y Deallusrwydd Emosiynol.

Sgiliau cymdeithasol

y perthnasoedd rhyngbersonol Maent yn ffactor sylfaenol a hanfodol ar gyfer datblygiad cywir person; gan fod y rhain yn cael dylanwad sylweddol ar hapusrwydd, cynhyrchiant a thwf personol.

Mae'r ffactor hwn yn sôn yn uniongyrchol am empathi, sy'n angenrheidiol i sefydlu'r perthnasoedd hyn; yn yr un modd ag y mae'n agwedd angenrheidiol i wella ein IE am y rhesymau a eglurwyd o'r blaen.

Darganfyddwch eich sgiliau gyda phrawf

Fel yr IQ, mae yna sawl prawf deallusrwydd emosiynol y gallwn ni ddod o hyd iddyn nhw trwy'r we. Er gwaethaf hyn, y peth mwyaf doeth yw mynd at arbenigwr a all berfformio gwerthusiad mwy personol ac an-gyffredinol fel y profion y byddwch yn dod o hyd iddynt ar y rhyngrwyd.

Er os oes gennych chi amheuon, gall y profion hyn roi rhywfaint o syniad i chi beth yw eich lefel IE, felly efallai y byddai'n ddoeth gwneud hynny. Wrth gwrs, oherwydd bod y profion yn amlddewis, mae'n rhaid i chi fod mor onest â phosib a cheisio dadansoddi beth fyddai eich ymateb mewn rhai achosion; Dim ond fel hyn y byddwch chi'n sicrhau canlyniad mwy cywir.

Deallusrwydd emosiynol mewn plant, cwmnïau a rhwydweithiau cymdeithasol

Oherwydd y poblogrwydd a gyflawnwyd, cynhelir llawer o ymchwiliadau ar y pwnc mewn gwahanol feysydd. Yn eu plith, yr amlycaf yw rheolaeth yr emosiynau sydd gan blant, gweithwyr a defnyddwyr rhwydweithiau cymdeithasol.

1 Plant

Mae angen i blant gael eu haddysgu'n emosiynol fel y gallant ddatblygu elfennau'r elfennau uchod ac yn y ffordd honno, gallu cael rheolaeth ar eu hemosiynau a deall rhai eraill am berthnasoedd rhyngbersonol, sydd, fel y gwelsom, yn bwysig iawn.

Fodd bynnag, mae'r deallusrwydd emosiynol mewn plant fe'i dysgir fel arfer yn ymarferol, hynny yw, gyda'i ddatblygiad mewn bywyd go iawn. Felly, gellir cefnogi'r ddysgeidiaeth hon gyda chymorth y teulu, felly rydym yn argymell y canlynol:

 • Dysgwch nhw i reoli dicter ac i fod yn ymwybodol bod yna ymatebion i'w hosgoi.
 • Dangoswch iddo beth yw'r emosiynau mwyaf cyffredin a sut i'w hadnabod mewn pobl eraill, fel y gallant ddatblygu empathi.
 • Dysgwch ef i enwi'r emosiynau maen nhw'n eu teimlo mewn rhai sefyllfaoedd.
 • Dangoswch dechnegau iddyn nhw sy'n caniatáu iddyn nhw fynegi eu hunain a delio ag emosiynau neu deimladau.
 • Annog cyfathrebu fel eu bod yn teimlo'n gyffyrddus yn mynegi eu hunain, rhoi eu barn neu beth bynnag arall maen nhw'n ei deimlo neu'n ei feddwl.

2. Cwmnïau

Mae astudiaethau EI ac ymchwil sy'n gysylltiedig â'r maes busnes wedi esgor ar ganlyniadau o ddiddordeb mawr, ers y gweithwyr gyda mae deallusrwydd emosiynol yn llawer mwy cynhyrchiol a hapus. Yn ôl y data a gasglwyd, mae gan y gweithwyr hynny sy'n gallu rheoli eu hemosiynau a chydnabod beth yw eu cwsmeriaid, fwy o allu i werthu cynhyrchion a gwasanaethau.

Mae hyn wedi arwain at alw llawer mwy am weithwyr ag EI gan gwmnïau, gan eu bod angen unigolion sy'n gallu wynebu sefyllfaoedd anodd gyda phenderfyniad a phositifiaeth. Felly, mae cwmnïau wedi dechrau profi'r math hwn o wybodaeth wrth ddewis pwy fydd yn rhan o'r tîm gwaith.

3 Rhwydweithiau cymdeithasol

Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn fodd arall o gyfathrebu, felly gall hyn fod o gryn bwysigrwydd mewn rhai agweddau. Fodd bynnag, nid oes llawer o ymchwil wedi'i wneud ar hyn, felly ni fyddwn ond yn cyfyngu ein hunain i wneud sylwadau ar ychydig o nodweddion.

 • Mae pobl ar rwydweithiau cymdeithasol yn tueddu i fod yn fwy empathig, gan fod y cyhoeddiadau hynny sy'n dangos sefyllfaoedd anodd neu gymhleth yn tueddu i fod â mwy o ymlediad. Yn yr un modd, mae pobl sy'n rhannu yn eich llwyddiant hefyd yn tueddu i gael mwy o dderbyniad.
 • I gwmnïau, mae buddion EI yn fwy nag amlwg wrth reoli rhwydweithiau cymdeithasol. Gan ei fod yn caniatáu iddynt wrando mwy ar eu cwsmeriaid, derbyn beirniadaeth, bod yn gadarnhaol ac yn realistig yn dibynnu ar y sefyllfa, gwella anghenion y gynulleidfa darged, ymhlith eraill.

Ymadroddion deallusrwydd emosiynol

Yn olaf, rhywbeth y mae galw mawr amdano a hynny yn Adnoddau hunangymorth rydyn ni bob amser yn barod i'w casglu, nhw yw'r ymadroddion (Mae'n rhaid i chi ymweld â'n categori!). Felly rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n eu mwynhau.

 • Os ydych chi am fod yn hapus, rhaid i chi ymddiswyddo'ch hun i weld eraill yn hapus. - Bertrand Russell
 • Y broblem yw, os nad ydych chi'n byw bywyd i chi'ch hun, bydd pobl eraill. - Peter Shaffer
 • Yr ewyllys yw'r bwriad a ffafrir gan yr emosiynau. - Raheel Farooq
 • Os ydych chi'n darllen hwn ... Llongyfarchiadau, rydych chi'n fyw. Os nad yw hynny'n rhywbeth i wenu amdano, yna nid wyf yn gwybod beth sydd. - Chad Sugg
 • Mynegai gorau cymeriad person yw'r ffordd y mae'n trin pobl na allant wneud unrhyw les iddo, a'r ffordd y mae'n trin pobl na allant amddiffyn ei hun. - Abigail Van Buren
 • Gall person deallus resymoli unrhyw beth, nid yw person doeth hyd yn oed yn ceisio. —Jen Knox
 • Mewn ystyr real iawn, mae gan bob un ohonom ddau feddwl, meddwl meddwl a meddwl teimladwy. - Daniel Goleman
 • Dyna sy'n digwydd gyda gwersi, rydych chi bob amser yn dysgu ganddyn nhw, hyd yn oed pan nad ydych chi eisiau gwneud hynny. - Cecelia Ahern
 • Nid yw meddwl am rywbeth yn golygu ei fod yn wir. Nid yw eisiau rhywbeth yn golygu ei fod yn real. - Michelle Hodkin
 • Mae gan bob emosiwn ei le, ond ni ddylai ymyrryd â gweithredu'n iawn. - Susan Oakey-Baker

 • Mae'n anhygoel sut unwaith y bydd y meddwl yn rhydd o halogiad emosiynol, mae rhesymeg ac eglurder yn dod i'r amlwg. - Clyde DeSouza
 • Mae gwir dosturi nid yn unig yn golygu teimlo poen y llall, ond hefyd gweithredu i'w leddfu. - Daniel Goleman
 • Rydyn ni'n anghofio yn hawdd iawn beth sy'n achosi poen i ni. - Graham Green.
 • Mae dynion busnes y gorllewin yn aml yn methu â sylweddoli pwysigrwydd adeiladu perthnasoedd dynol. - Daniel Goleman
 • Mae pob gweithred o ddysgu ymwybodol yn gofyn am barodrwydd i anafu hunan-barch rhywun. Dyna pam mae plant ifanc yn dysgu mor gyflym cyn eu bod yn ymwybodol o'u pwysigrwydd eu hunain. Thomas Szasz.
 • Mae adnabod eich hun yn ddechrau pob doethineb. - Aristotle
 • Nid wyf yn poeni beth rydych chi'n ei ddweud wrthyf. Rwy'n poeni beth rydych chi'n ei rannu gyda mi. - Santosh Kalwar
 • Mae'r ymennydd emosiynol yn ymateb i ddigwyddiad yn gyflymach na'r ymennydd rhesymol. - Daniel Goleman
 • Symudwch eich sylw ac rydych chi'n newid eich emosiynau. Newidiwch eich emosiwn a bydd eich sylw yn newid lleoedd. - Frederick Dodson

 • Mae ein gallu i addasu yn anhygoel. Mae ein gallu i newid yn ysblennydd. - Liza Lutz.
 • Nid straen sy'n achosi inni gwympo, ond sut rydym yn ymateb i sefyllfaoedd sy'n achosi straen. - Wayde Goodall
 • Yr unig ffordd i newid meddwl rhywun yw cysylltu ag ef trwy'r galon. - Rasheed Ogunlaru
 • Dewrder yw'r pwysicaf o'r holl rinweddau, oherwydd heb ddewrder, ni ellir ymarfer unrhyw rinwedd gyson arall. - Maya Angelou
 • Os ydych chi'n ymladd yn erbyn eich hun i ddarganfod eich gwir hunan, byddwch chi'n darganfod mai dim ond un enillydd sydd. - Stephen Richards
 • Mae'n cerdded fel y llew, yn siarad fel y colomennod, yn byw fel yr eliffantod, ac wrth ei fodd fel plentyn bach. - Santosh Kalwar
 • Un ffordd o gynyddu ein pŵer ewyllys yw gwybod sut i reoli ein gwrthdyniadau yn lle gadael iddynt ein rheoli. - Daniel Goleman
 • Peidiwch â bod ofn eich ofnau. Nid ydyn nhw yno i'ch dychryn chi. Maen nhw yno i adael i chi wybod bod rhywbeth yn werth chweil. - C. JoyBell C.

Yn anffodus dyma lle daw'r cofnod, ond ymdawelwch, yn ddiweddarach byddwn yn parhau i ymchwilio i'r pwnc diddorol hwn. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r cynnwys a ddarperir ac fel rydyn ni'n dweud bob amser, os ydych chi am gyfrannu neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, peidiwch ag anghofio mai isod yw'r blwch sylwadau. Ah, rydym hefyd yn eich gwahodd i rannu'r erthygl ar eich rhwydweithiau, oherwydd byddwch chi'n helpu pobl i ddysgu am y math hwn o wybodaeth

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Veronica Rodriguez meddai

  Bore da roeddwn i'n ei chael hi'n ddiddorol iawn, roeddwn i'n ei hoffi, yn enwedig yr ymadroddion

 2.   Alberto meddai

  O'r hyn a ddeallais, credaf fod deallusrwydd emosiynol yn cynnwys bod â hunanreolaeth ar eich emosiynau, peidio â syrthio i ffynnon rhai drwg gan mai nhw yw tramgwyddwyr y rhan fwyaf o'ch problemau, yr hyn sy'n dda ac rwy'n cytuno yw y gall hynny fod yn cael ei ddefnyddio o'ch plaid i allu datrys eich gwrthdaro neu'n hytrach, peidio â mynd i mewn iddynt.

 3.   Marcos Vega meddai

  y peth mwyaf hanfodol deallusrwydd emosiynol fyddai'r ffordd o feddwl, actio a theimlo, er mwyn peidio â gwneud unrhyw gamgymeriad yn ein hamgylchedd proffesiynol.