15 o weithiau llenyddol mwyaf cynrychioliadol y Dadeni

Gweithiau llenyddol y Dadeni

Yn cael ei ystyried "ailenedigaeth"I'r cyfnod rhwng 1400 a 1600 OC, hynny yw, o'r XNUMXfed i'r XNUMXeg ganrif. Roedd hwn yn fudiad diwylliannol a ddechreuodd yn Ewrop, lle er mai llenyddiaeth oedd yr agwedd fwyaf newidiol, gellid nodi arloesiadau ym maes gwyddoniaeth hefyd.

Ceisiodd y mudiad ail-fabwysiadu syniadau dyneiddiol, sy'n caniatáu dod o hyd i ystyr newydd i'r bod dynol a'r byd lle mae'n byw. Roedd fel mynd yn ôl i amser diwylliant Greco-Ladin, dim ond nawr bod model diwylliannol wedi'i fabwysiadu lle roedd gan natur le pwysicach; a gymerwyd oddi wrtho gan y syniadau dogmatig ac anhyblyg a oedd yn bodoli ar gyfandir Ewrop yn y canol oesoedd (roedd y symudiad hwn yn newid o'r Oesoedd Canol i'r modern).

Bryd hynny, daeth nifer fawr o weithiau llenyddol y Dadeni i’r amlwg, a wnaeth nid yn unig argraff yn y blynyddoedd hynny, ond mae llawer ohonynt yn parhau heddiw yn rhai o’r goreuon yn y byd. Er enghraifft, Don Quijote de la Mancha a ysgrifennwyd gan Miguel de Cervantes, y gwaith a gyfieithwyd ac a werthir fwyaf yn y byd (heb ystyried y Beibl), lle mae bron ym mhob gwlad yn y byd yn cael ei astudio mewn ysgolion a phrifysgolion.

Fel yr enghraifft honno, mae hyd yn oed mwy o weithiau. Mae'n rhaid i chi fynd yn ôl a mynd trwy rai cyfnodau o orffennol y Dadeni a chwilio am yr bobl enwog a oedd, gyda'u gweithiau, wedi swyno miliynau o bobl ledled y byd.

Ymhellach, nid yn unig y mae nofelau yng ngweithiau llenyddol y Dadeni; gallwn hefyd ddod o hyd cerddi, traethodau neu theatr, er enghraifft, gan fod llenyddiaeth yn cynnwys amryw o genres. Fodd bynnag, byddwch yn sylwi mai nofelau, traethodau a hyd yn oed traethawd (Machivelo) yw'r mwyafrif o weithiau.

Utopia gan Tomas Mora

Bathwyd y term "Utopia" gan Tomás Moro, crëwr y nofel o'r un enw. Ei ystyr yw, mewn ystyr lythrennol "dim lle", sy'n cyfeirio at safle nad yw'n bodoli pan oedd yr awdur eisiau disgrifio cymdeithas syniadl (er bod y gair wedi caffael diffiniad arall flynyddoedd yn ddiweddarach). Yn ogystal, enw llawn y gwaith yw "Llyfr o gyflwr delfrydol gweriniaeth yn ynys newydd Utopia" ac mae ei gyhoeddiad yn dyddio o'r flwyddyn 1516.

Mae'r gwaith wedi'i rannu'n ddwy ran. Y cyntaf yw deialog lle mae'r awdur yn defnyddio'r disgrifiad i fanylu ar wahanol ardaloedd Lloegr ym mlynyddoedd y Dadeni (XV a XVI); tra bod yr ail yn canolbwyntio ar gymeriad sy'n adrodd sut beth yw bywyd ar yr ynys "ddim yn bodoli" mewn meysydd fel gwleidyddiaeth, athroniaeth neu gelf, a oedd yn hollol wahanol i gymdeithasau eraill ar y pryd.

Traethodau Miguel de Montaigne

Traethodau Miguel de Montaigne

traethodau mae hefyd yn un o weithiau llenyddol mwyaf poblogaidd a chynrychioliadol y Dadeni. Fe'i hysgrifennwyd gan Michael de Montaigne ac a gyhoeddwyd ym 1580, hynny yw, yn yr XNUMXeg ganrif. Heblaw, mae'r awdur yn cael ei ystyried yn un o brif esbonwyr dyneiddiaeth Ffrainc ar y pryd.

Mae'r gwaith hwn yn gasgliad o 107 o draethodau, a dyna pam ei fod yn dwyn yr enw hwnnw. Yr hyn sy'n ysgytiol yw nid yn unig eu cynnwys, lle gellir ei ddarganfod o feddyliau cryno, i draethodau go iawn lle mae'n defnyddio athroniaeth stoc o amheugar ac eraill yn llawn profiad neu brofiadau personol; ond hefyd y ffordd y cawsant eu hysgrifennu, oherwydd wrth greu'r gwaith, meddyliodd Montaigne yn uchel tra bod ei ysgrifenyddion yn cymryd nodiadau.

Tywysog Nicholas Machiavelli

Tywysog Nicholas Machiavelli

Dyma'r Gwaith llenyddol y Dadeni mwyaf poblogaidd o Machiavelli, athronydd gwleidyddol a gwas sifil yng nghyfnod y Dadeni, a ystyriwyd yn dad gwyddoniaeth wleidyddol; heblaw bod ei enw yn diffinio'r geiriau "Machiavellian and Machiavellianism". Nid oes union ddyddiad cyhoeddi, ond credir iddo fod rhwng 1531 a 1532.

Nid llyfr na hanes mo'r tywysog, ond yn hytrach traethawd (genre llenyddol sy'n caniatáu cyflwyno gwybodaeth benodol mewn modd trefnus) o natur wleidyddol. A fwriadwyd i egluro i lywodraethwyr yr oes (tywysogion) y ffordd gywir y dylent lywodraethu pe byddent am aros mewn grym.

Moliant i wallgofrwydd Erasmus

Moliant i wallgofrwydd Erasmus

Yn yr Oesoedd Canol, ystyriwyd Erasmus (1467-1536) yn un o'r dyneiddwyr mwyaf enwog ar gyfandir Ewrop, rhywbeth a ddangosodd gyda'i waith "The Praise of Madness" a gyhoeddwyd ym 1511 ac a gysegrodd hefyd i'w ffrind Tomás Moro .

Mae'r gwaith yn "draethawd" sy'n dechrau gyda darn o naws ddychanol, lle mae'n ymdrin â phynciau fel ofergoelion, arferion gwael yr Eglwys a phedantiaid; ac yna datblygu thema hynod benodol, y manteision anwybodaeth dros reswm a rhesymeg, sy'n caniatáu i fodau dynol o wahanol ddosbarthiadau cymdeithasol wenu er gwaethaf y gwahanol sefyllfaoedd y maent yn eu cael eu hunain ynddynt.

Don Quixote de la Mancha gan Miguel de Cervantes

Don Quiote de la Mancha gan Miguel de Cervantes

Mae "Don Quijote de la Mancha" yn cael ei ystyried y gwaith llenyddol gorau yn y byd, a ysgrifennwyd gan Miguel de Cervantes a chyhoeddodd ei ran gyntaf yn Sbaen ym 1605 a'r ail ddeng mlynedd yn ddiweddarach, hynny yw, 1615.

Nofel Cervantes oedd rhagflaenydd y nofel fodern a hefyd yr un polyffonig (cyfuniad o wahanol syniadau a meddyliau trwy safbwyntiau'r gwahanol gymeriadau). Ynddo, defnyddiwyd y naws burlesque hefyd, rhywbeth a ddigwyddodd am y tro cyntaf bryd hynny ac a symudodd o'r diwedd o'r naws gwrtais a chivalrous.

Mae'r gwaith nid yn unig a parodi llyfrau sifalri o hynny, ond hefyd manteisiodd yr awdur ar y cyfle i feirniadu cymdeithas Sbaen a hyd yn oed yn anuniongyrchol gwahoddodd ddarllenwyr i fyfyrio ar amrywiol feysydd, megis cyfiawnder, cariad neu ffydd. Hyn i gyd o dan ddadl greadigol a gwreiddiol, gan ddyn canol oed o La Mancha (50 oed) sydd, ar ôl darllen nifer fawr o lyfrau sifalric, yn penderfynu gwisgo i fyny fel marchog a mynd yn fyw ei antur ei hun yn llawn o ffuglen. a lle mae llawer o gymeriadau yn manteisio neu'n gwneud hwyl am ei ben a'i bartner, Sancho Panza. Gan gyflawni yn y diwedd bod Don Quixote yn adennill ei bwyll ar ôl ei brofiadau negyddol, ond yn gyfnewid, mae'n colli ei fywyd.

Bywyd Lazarillo de Tormes

Bywyd Lazarillo de Tormes

Mae hyn hefyd yn rhan o'r gorau Gweithiau llenyddol y Dadeni Er nad oedd yn gwybod yr awdur ohoni, hynny yw, mae crëwr y nofel Sbaeneg hon yn anhysbys (er bod sawl ymgeisydd y mae'r gwaith wedi'i briodoli iddynt, ond ni fu'n bosibl dod o hyd i'r un go iawn eto). Yn ogystal, mae'n rhagflaenydd y "nofel picaresque" subgenre diolch i'r defnydd o amrywiol elfennau nad oeddent yn hollol gyffredin ar y pryd.

Mae'r gwaith hwn yn adrodd bywyd Lázaro de Tormes o'i eni hyd at ei briodas, lle cyffyrddodd yr awdur â materion cymdeithasol fel vices neu ragrith, yn enwedig bywyd ffigurau pwysig crefydd. Mae wedi ei ysgrifennu mewn ffordd hunangofiannol, felly mae'r naratif gan Lázaro ei hun yn adrodd ei brofiadau a'i brofiadau, ynghyd â'i gyfarfyddiadau â chlerigwr, sgweier, brodyr Trugaredd, buldero, caplan ac yn olaf, beili.

Romeo a Juliet gan William Shakespeare

Romeo a Juliet gan William Shakespeare

Mae'r gwaith trasig hwn o William Shakespeare (Dramodydd, actor a bardd Saesneg) hefyd yn un o weithiau llenyddol gorau'r Dadeni, gan yr awdur ac yn gyffredinol (yn ogystal â pentrefan, er bod mwy o gynrychiolaeth o "Romeo a Juliet"). Y dyddiad cyhoeddi yw 1597 ac fe'i cyhoeddwyd yn yr iaith Saesneg.

Mae'r ddrama'n cynnwys stori am ddau gariad nad oedd yn gallu bod gyda'i gilydd oherwydd bod eu perthnasau yn gystadleuwyr. Fodd bynnag, penderfynodd y ddau ddianc, priodi yn draddodiadol a byw gyda'i gilydd; ond mae'r ailbrisiad hwn, ynghyd â nifer fawr o ddigwyddiadau, yn peri bod yn well gan y cwpl gyflawni hunanladdiad yn hytrach na byw heb ei gilydd. Yn eironig, pan fydd y ddau deulu'n marw, maen nhw'n cymodi.

Pentrefan gan William Shakespeare

Pentrefan gan William Shakespeare

Mae William Shakespeare yn ailymddangos gyda drama drasig arall a gyhoeddodd ym 1605, a alwodd yn "Hamlet", sef drama wedi'i seilio ar y ddau chwedl amleth ac yn Ur-Hamlet, a hi hefyd yw'r hiraf o'r awdur.

Mae'r stori'n cynnwys Brenin Hamlet o Ddenmarc, a lofruddiwyd gan Claudius (brawd y brenin). O'r fan honno, mae mab Hamlet yn ymddangos yn ysbryd ei dad yn gofyn am ei gymorth i ddial ar y llofrudd.

Themâu amlycaf y ddrama yw dial, brad, rhagrith neu hyd yn oed llosgach. Yn ogystal, mae'n amlwg sut mae poen marwolaeth ei dad yn gwneud i'r mab drawsnewid y "galar" hwn yn ddicter gormodol.

Mae'n glasur mewn gwirionedd ac yn un o weithiau llenyddol gorau'r Dadeni mewn llenyddiaeth Saesneg, yn ogystal â dau waith arall gan yr awdur (Romeo a Juliet, a Macbeth).

Gobeithiwn fod gweithiau llenyddol hyn y Dadeni at eich dant, gan eu bod mewn gwirionedd yn glasuron y dylai unrhyw un sy'n hoff o lenyddiaeth eu darllen. Peidiwch ag anghofio ei rannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol, oherwydd siawns na fyddai gan rywun ddiddordeb ynddo.

Llyfr cariad da Arcipreste de Hita

Llyfr cariad da Arcipreste de Hita

Mae'n un arall o'r mawrion enghreifftiau o lenyddiaeth y Dadeni. Ynddo, rydyn ni'n mynd i ddod o hyd i'w gyflwyniad, lle mae'r awdur yn egluro ystyr y gwaith. Yna ceir yr hunangofiant, er gyda llawer o elfennau ffuglen, sef y llyfr ei hun eisoes. Mae gwaith sy'n adrodd cariadon gwahanol gyda gwahanol bobl. Ond nid yn unig hynny, ond mae chwedlau neu straeon yn cyd-fynd â'r gwaith sy'n darparu mwy o wybodaeth a chyffyrddiad llawen yr ydych chi'n ei hoffi lawer.

Mae cyfeiriad a hefyd addasiad i a comedi ganoloesol daw hynny o law cymeriadau Don Melón a Doña Endrina. Nid yw dychanau a parodiadau ymhell ar ôl ychwaith. Yr hyn sy'n ei gwneud yn un arall o emau mawr y cyfnod hwn y mae'n rhaid ei ystyried bob amser.

Breuddwyd Noson Ganol Haf Shakespeare

Breuddwyd Noson Ganol Haf Shakespeare

Unwaith eto lluniodd Shakespeare un arall o'r dramâu pwysicaf. Mae'n gomedi a ysgrifennwyd am y flwyddyn, 1595. Ynddi mae'r holl fanylion sy'n cael eu cynhyrchu o amgylch y Priodas Theseus â Hippolyta. Ef yw Dug Athen a hi yw Brenhines yr Amasoniaid. Mae'r stori garu wedi'i chyfuno â llawer o freuddwydion ond hefyd â hud, gan fod tylwyth teg bob amser yn bresennol. Gan na allai fod yn llai, roedd fersiynau diweddarach hefyd ac aethpwyd â hi i fyd y sinema ar sawl achlysur.

Comedi Ddwyfol Dante

Comedi Ddwyfol Dante

Nid yw'r union ddyddiad yr ysgrifennwyd Comedi Ddwyfol Dante yn hysbys yn sicr. Ond mae'n hysbys ei fod yn un o'r campweithiau llenyddiaeth yr Eidal a hefyd yn gyffredinol. Yr hyn y mae'r llyfr hwn yn ei ddweud wrthym yw popeth a ddysgwyd dros y blynyddoedd. O'r amseroedd mwyaf clasurol hyd y canol oesoedd.

Ynddo mae'n datgelu ei gredoau, yn enwedig crefyddol yn ogystal ag athronyddol. Cyfeirir yn helaeth at cymeriadau mytholegol. Ac mae llawer wedi ei diffinio fel cerdd grefyddol sy'n rhoi pynciau fel pechod neu'r duwiau ar y bwrdd. Yn ei strwythur mae gennym sawl rhan: Uffern, Purgwri a Pharadwys.

La Celestina gan Fernando de Rojas

La Celestina gan Fernando de Rojas

Roedd Fernando de Rojas yn awdur Sbaenaidd, yn benodol o Talavera de la Reina. Mae'n adnabyddus yn bennaf am iddo roi bywyd i La Celestina. Mae wedi cael nifer o ddehongliadau erioed ond yr hyn yr ydym yn glir yn ei gylch yw ei fod yn adrodd y stori rhwng Calisto a Melibea. Stori garu, trasigomedy yn dyddio o ddiwedd y XNUMXfed ganrif.

Bryd hynny roedd yn gyffredin defnyddio person i weithredu fel cyfryngwr rhwng dau berson. Felly bod dyddio neu gyfarfyddiadau wedi digwydd rhwng cariadon. Yn ogystal â'r stori ei hun, mae'r rhinweddau a'r dyfnder y mae pob cymeriad yn eu dangos hefyd yn drawiadol. Er ei bod yn ymddangos bod Fernando de Rojas yn hoffi'r hyn yr oedd yn ei hoffi creu dau gymeriad i ategu ei gilydd ac felly mae cymeriad pob un ohonyn nhw wedi'i ffugio mewn gwirionedd.

Doctor Faustus gan Marlowe

Mae'r llyfr hwn yn sôn am Ysblander sy'n gymeriad enwog iawn yn niwylliant yr Almaen. Felly gallwn ddweud ei bod yn stori glasurol. Nid oes union ddyddiad argraffiad y llyfr ychwaith, ond credir na fyddai’n bell iawn o 1593. yn fras gallwn ddweud ei fod yn drasiedi.

Er, fel sy'n digwydd yn aml, a bron yn naturiol, byddwn hefyd yn dod o hyd i gyffyrddiadau o gomedi. Mae ganddo angylion da ac eraill nad ydyn nhw cystal. Cyfuniad sydd hefyd yn cwmpasu'r saith pechod marwol.

Marwolaeth Arthur o Malory

marwolaeth arturo

Mae'n un o'r gweithiau mwyaf adnabyddus a bydd yn adrodd marwolaeth Arturo, fel y mae ei deitl yn nodi, er nad yw'n un o deitlau hynaf y genre hwn. Boed hynny fel y bo, mae yna rannau lle gellir dweud mewn gwirionedd bod y mae deunydd heb ei gyhoeddi o Maloy. Ond mewn eraill, mae'n addasiad.

Sut y gallai fod yn llai, mae'n wir, yn ogystal â siarad a adrodd y digwyddiadau blaenorol ym mywyd y Brenin Arthur, mae hefyd yn ei wneud ar farchogion y ford gron. Anturiaethau niferus sydd hefyd yn hanfodol i allu deall y stori yn dda. Bydd Arturo, Myrddin neu Morgana yn bresennol yn y naratif.

Gargantua a Pantagruel

gargantuan

Wel, nid oeddem am ddiswyddo'r detholiad hwn o weithiau llenyddol o'r Dadeni heb siarad am weithiau Ffrengig. Yn yr achos hwn, dyma bum nofel a ysgrifennwyd gan François Rabelais. Ynddyn nhw fe welwn anturiaethau dau gawr.

Un yw Gargantúa a'r llall Pantagruel, sy'n fab iddo. Mae'r stori wedi'i hysgrifennu mewn ffordd ddychanol a chyda trawiadau brwsh afradlon iawn am ei amser. Heb anghofio'r sarhad sy'n broffesedig a nodweddion eschatolegol eraill, ond nad ydyn nhw wedi sylwi. Dod yn un arall o'r gweithiau i'w hystyried.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   George Lulo. meddai

  Diolch, gwybodaeth fendigedig, ddiolchgar amdanoch chi ...

 2.   WHITE meddai

  A ALLWCH CHI DWEUD ME BLE I LAWRLWYTHO'R GWAITH CWBLHAU?

 3.   Estrella meddai

  Da iawn 🙂

bool (gwir)