rheolaeth emosiynol

Sut i reoli emosiynau

Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n dysgu rheoli'ch emosiynau fel nad nhw yw'r rhai sy'n eich rheoli chi ... Byddwn ni'n dweud wrthych chi sut i wneud hynny.

Mathau o ddulliau

Mae sicrhau gwybodaeth wedi bod yn destun astudiaethau a damcaniaethau erioed, ac mae gwahanol fathau o ddulliau ymchwil wedi dod i'r amlwg o'r fan honno. Pa rai sy'n bodoli?

person â dicter

Dicter: beth ydyw a sut i'w oresgyn

Mae dicter yn emosiwn arferol y mae'n rhaid ei deimlo a'i dderbyn i wybod beth mae'n ei ddweud wrthym, nid oes raid i ni adael i'n hunain gael ein cario i ffwrdd ganddo!

darllen llyfrau i wella bywyd

5 llyfr i wella bywyd

Mae yna lyfrau sydd, yn ogystal â'ch helpu chi i newid eich bywyd, hefyd yn eich helpu chi i'w wella. Rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi am 5 llyfr o'r math hwn.

gwahanol deimladau

Beth yw teimladau

Er mwyn deall eich hun ac eraill, rhaid i chi wybod beth yw teimladau a pham eu bod yn bodoli ... maen nhw'n angenrheidiol!

corff dynol babi

Gemau corff dynol i blant

Nid oes rhaid i ddysgu rhannau'r corff dynol fod yn ddiflas i blant, ymhell ohono! Rydyn ni'n dweud wrthych chi rai gemau i gael hwyl.

deallusrwydd emosiynol mewn babanod

Deallusrwydd Emosiynol mewn plant

Mae Deallusrwydd Emosiynol yn hanfodol ar gyfer bywyd ac i fod yn llwyddiannus yn y dyfodol. Mae'n bwysig dysgu hyn i blant o oedran ifanc.

dysgu yn yr ysgol

Sut mae plant yn dysgu

Mae plant yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd, ond er mwyn i ddysgu fod yn ystyrlon mae angen eu haddysgu i ddysgu'n dda.

dysgu astudio

Strategaethau didactig i ddysgu dysgu

Mae dysgu sut i ddysgu yr un mor bwysig ag addysgu unrhyw gysyniad academaidd. Dyna pam y mae'n rhaid i athrawon ac athrawon gael hyn i gyd yn cyfrif.

rhagfarnau symbolaidd gyda ffigurau gwyddbwyll

Pam mae gan bobl ragfarnau

Yn y gymdeithas mae yna lawer o bobl yn llawn rhagfarnau, ond beth yn union ydyn nhw a pham maen nhw'n cael eu dal? A ellir eu dileu?

pobl dosturiol yn cofleidio

Sut gall tosturi newid eich bywyd

Mae tosturi yn mynd law yn llaw â charedigrwydd ac empathi. Os yw pobl yn cael mwy o dosturi yn ein bywydau, gallem wella cymdeithas yn llwyr.

beth yw tacsonomeg blodeuo a beth mae'n ei gynnwys

Tacsonomeg Bloom mewn Addysg

Mae tacsonomeg Bloom yn fodel i ddeall dysgu yn ôl trefn yr amcanion a phrif gymeriad y myfyrwyr, beth arall sy'n bwysig?

babe hamddenol

5 techneg ymlacio hawdd i blant

Os ydych chi am i'ch plant ddysgu ymlacio unrhyw bryd, unrhyw le, yna peidiwch â cholli'r 5 techneg ymlacio hawdd hyn ar gyfer plant.

Beth yw pob math o iaith

Beth yw pob math o iaith

Ydych chi'n gwybod yr holl fathau o iaith sy'n bodoli? Ewch i mewn a darganfod beth ydyn nhw, pa nodweddion sydd ganddyn nhw a sut maen nhw'n wahanol i'r lleill.

meddwl ac enaid dynol

Mae'r enaid yn rhwydwaith yr ymennydd

Mae'r enaid yn rhwydwaith yr ymennydd, oherwydd nid yw ein hymennydd yn 'storio' gwybodaeth mewn droriau neu gypyrddau ffeilio ... Mae'n llawer mwy cymhleth na hynny.

Nodweddion a phriodweddau'r bond cofalent nonpolar

Ydych chi'n gwybod sut mae bond cofalent nonpolar yn cael ei ffurfio? Yn yr erthygl hon, rydym yn esbonio'n fanwl sut mae'r broses ffurfio hon yn digwydd, beth yw'r rhywogaethau dan sylw, a sut y gallwch chi nodi eu presenoldeb.

Beth yw ecosystemau Mecsico?

Mae ecosystemau Mecsico yn bwysig iawn ar gyfer ei ddiwylliant, ac ynddynt gallwch ddod o hyd i amrywiaeth eang iawn o blanhigion ac anifeiliaid y mae hyd yn oed sawl un yn endemig i'r rhanbarth.

Gwybod beth yw canghennau daearyddiaeth

Os ydych chi eisiau gwybod y gwahanol ganghennau daearyddiaeth sy'n bodoli yn ôl y maes (corfforol neu ddynol), yma fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi.

Dulliau ar gyfer defnyddio cynrychiolaeth dechnegol

Os ydych chi eisiau gwybod ystyr y gynrychiolaeth dechnegol, y mathau o gyfathrebu yn yr un gangen, enghreifftiau sy'n caniatáu ichi ddeall y dulliau defnyddio a'r amcanion, ar ein gwefan fe welwch y wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Y gylched lleferydd a'i elfennau

Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth fanwl am y gylched lleferydd, ar ein tudalen rydym wedi ysgrifennu erthygl o ddiddordeb gyda phopeth sydd ei angen arnoch chi.

Beth yw rhannau tiwtorial?

Os ydych chi eisiau gwybod y rhannau o'r cyfarwyddiadau a'r mathau presennol o'r rhain, ar ein gwefan rydym wedi casglu gwybodaeth fanwl a all fod o gymorth mawr i chi.

Beth yw dosbarthiad y rhifau real?

Os ydych chi eisiau gwybod sut mae rhifau real (rhesymol ac afresymol) yn cael eu dosbarthu, byddwch chi'n hoffi darllen ein cofnod ar gyfer yr holl gynulleidfaoedd.

Dysgu am sut i fod yn seicolegydd

I wybod sut i fod yn seicolegydd yn Sbaen neu wledydd eraill, yma fe welwch y wybodaeth angenrheidiol. Prifysgolion, gyrfaoedd, arbenigeddau a rhinweddau.

Y mathau o swyddogaethau mathemategol

Y mathau o swyddogaethau mathemategol

Beth yw swyddogaeth fathemategol a pha fathau sydd yna? Darganfyddwch rai o'r swyddogaethau pwysicaf: hafaliad y llinell, esbonyddol, logarithmig a mwy!

Y prif fathau o gyfathrebu

Y prif fathau o gyfathrebu

Cyfathrebu yw'r broses lle rydyn ni'n cyfnewid gwybodaeth a meddyliau â phobl neu anifeiliaid eraill sydd â ...

Y pils gorau i'w hastudio

Y pils gorau i'w hastudio

Pan fydd amser yr arholiadau'n agosáu mae'n rhaid i ni fod yn 100% fel ein bod ni'n cael y canlyniadau gorau posib, ...

Y mathau o ymchwil a'u nodweddion

Y mathau o ymchwil a'u nodweddion

Ydych chi'n gwybod y mathau o ymchwil sy'n bodoli a sut maen nhw'n wahanol? Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth maen nhw'n dibynnu ar yr amcan, y data sy'n cael ei ddefnyddio a mwy!

ymadroddion am addysg

5 ymadrodd gwych am addysg

Mae'r erthygl hon yn cynnwys fideo sy'n casglu dyfyniadau gwych yr addysgeg orau y mae hanes y ddynoliaeth wedi'u rhoi.

15 awgrym hanfodol i'm plant

Ni fydd rhieni byth yn rhoi'r gorau i roi cyngor i'n plant. Dewiswch gyfres o awgrymiadau hanfodol y byddech chi'n eu rhoi i'ch ...