Adnoddau disylwedd a rhagarweiniol, beth ydyn nhw a beth yw eu mathau

ag am a gwell dealltwriaeth ramadeg Dosberthir pob math o destun yn ôl ei gynnwys, mae'r adnodd disylwedd yn angenrheidiol ar gyfer trefnu'r elfennau llenyddol fel bod y ddealltwriaeth ohonynt yn llawer mwy effeithlon.

Dadansoddiad pob testun yw'r hyn a fydd yn penderfynu a yw wedi'i strwythuro'n dda yn ôl ei genre ac i allu gwneud technegau ymchwil yn weithgareddau mwy effeithlon i'r ymchwilydd.

Beth yw adnoddau disgyblaidd?

Maent yn strategaethau sefydliadol ar gyfer dadansoddi gwahanol elfennau llenyddol, mae bron pob math o destunau yn perthyn i ryw fath o adnodd disylwedd, ymarferoldeb y strategaethau hyn yw y gall y darllenydd ddod yn gyfarwydd â bwriad awdur y testun.

Yn ei dro, mae'n hwyluso Darllen a deall yn ôl ei strwythur. Yn gyffredinol, mae adnodd rhagarweiniol yn cyd-fynd â phob adnodd disylwedd, sy'n cael ei gyfeirio at ffactorau darllen eraill fel goslef a straen.

Mewn trefn arall o syniadau, mae'r term adnodd disgyblaidd yn cyfeirio at gyflwr meddwl a goddrychedd y mae'n rhaid i bob ysgrifennwr gyfathrebu â'r darllenydd, lle mae gwahanol idiomau wedi'u hymgorffori sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â'r diwylliannau a'r amgylcheddau cymdeithasol y mae'r awdur yn perthyn iddynt. o'r gwaith.

Mathau o adnoddau

Wrth gwrs, diffinnir pob adnodd yn unol â swyddogaethau'r testunau sy'n eu cyfansoddi, er mwyn cael gwell dealltwriaeth a gwahaniaethiad o'r adnoddau gwasgaredig o'r rhai rhagarweiniol, rydym wedi strwythuro'r rhestr ganlynol:

1. Cyfatebiaeth

Mae'n seiliedig ar y gymhariaeth â rhai elfennau sy'n bodoli eisoes a'r brif ddadl, bwriad y weithred hon yw hwyluso dealltwriaeth y darllenydd neu'r gwrandäwr.

Ni ddylech wneud y camgymeriad o ddrysu'r cysyniad o "gyfatebiaeth" â'r cysyniad o "esiampl", gan fod y cyntaf wedi arfer gwneud cymariaethau yn seiliedig ar yr un sylfaen neu syniad, tra bod yr ail, yn defnyddio ffeithiau gwiriadwy sy'n sampl goncrit sy'n gwirio'r gymhariaeth â'r testun.

2. Penodiadau

Fe'u defnyddir i roi achrediad i feddwl awdur penodol, hynny yw, dylid defnyddio dyfyniadau fel goslef gair neu ymadrodd enwog a ddywedir gan awdur penodol.

Gwrthrychedd y dyfynbris yw gallu rhoi pwysigrwydd a hygrededd i'r ddadl y mae'r dadleuwr yn ei chodi.

Er enghraifft, awdur sydd eisiau datblygu rhywfaint o bwnc gwyddonol, rhaid i chi ddyfynnu yn eich testunau ddyfyniad gan wyddonydd enwog ai peidio, sy'n mynd i'r afael â'r un pwnc y mae'r dadleuwr eisiau ei egluro, yn seiliedig ar hyn, gall wneud gwell amddiffyniad o'i ddadl ei fod, i bwynt penodol, wedi'i seilio ar ffeithiau concrit.

3. Diffiniad

Fe'i defnyddir ar gyfer dadlau syniad, yn enwedig ar gyfer egluro rhai cysyniadau, mae enghraifft glir yn digwydd pan fydd yn rhaid i'r sawl sy'n codi'r ddadl ddangos y wybodaeth a gafwyd yn yr ardal a pham ei bod yn bwysig myfyrio ar ei ddadl, felly ef yn gallu gwneud eich safbwynt yn llawer mwy eglur.

4. Enghraifft

Un o'r adnoddau disylwedd mwyaf poblogaidd mewn dadansoddiad llenyddol; mewn cyfoesrwydd mae'n ddefnyddiol gwneud dealltwriaeth y darllenydd yn dasg symlach o lawer.

Adnodd angenrheidiol iawn yn y ffordd fodern sy'n haeddu esboniad o wahanol ffenomenau bywyd bob dydd

5. Holi

Fe'i defnyddir i allu codi cyfyng-gyngor amrywiol ar y pwnc dan sylw, felly gall yr awdur a'r darllenydd roi atebion iddynt i gwestiynau yn y dyfodol sy'n gysylltiedig ag ystyr y testun.

Gyda'r holi rydych chi'n ei geisio cwestiynu'r ddadl a gwybodaeth y darllenydd, mae'r ffaith hon yn ennyn ynddo'r angen i fod yn gaeth i hanes.

6. Dadansoddiad disgwrs

Mae'r weithred hon yn cyfeirio at y posibilrwydd o astudio ar destun penodol. Yn bennaf, y dadansoddiad o'r ffordd y mae'r iaith yn cael ei gweithredu mewn testun.

Ieithyddiaeth gymhwysol, rhethreg, pragmatig, arddull ac ieithyddiaeth destunol yw'r dadansoddiadau a wneir o amgylch y ddisgwrs.

6.1 Mathau o ddadansoddiadau disgwrs

Mae yna amryw o ffactorau neu fathau o ddadansoddi disgwrs, er enghraifft, mae disgwrs beirniadol neu ddadansoddiad yn gysylltiedig â dehongli, mae rhesymeg yn y fantol diolch i ddiffyg dilysrwydd safbwynt beirniadol. Dylai canlyniadau'r ymchwiliad wneud dadl yr unigolyn yn gwbl brofadwy.

Rhaid i ansawdd y rhethreg a ddefnyddir i gyfleu'r ddadl fod yn fanwl iawn, fel ei bod yn barhaus dros amser fel un dilys.

Beth yw adnoddau rhagarweiniol?

Yn wahanol i adnoddau disgyblaidd, adnoddau rhagarweiniol yw'r offer y mae bodau dynol yn eu defnyddio cyfleu gwybodaeth ar lafar ac yn gywir.

Defnyddir y math hwn o gyfathrebu yn bennaf gan gwmnïau a meddylwyr gwych i allu cael cyfathrebu effeithiol â'r llu y maent yn ei reoli mewn rhai agweddau.

Hefyd ym mywyd beunyddiol y person cyffredin, mae adnoddau rhagarweiniol o gymorth mawr i allu cyfeirio at eraill mewn ffordd gywir a manwl gywir o dan y safonau cyfathrebu cywir.

Fe'u defnyddir i ddarllen dogfen yn uchel neu yn syml i allu cyflwyno'r dadleuon yn effeithlon ac yn uniongyrchol.

Beth yw adnoddau rhagarweiniol?

Yna mae'r term hwn yn cyfeirio at yr holl ddulliau cyfathrebu sy'n cynnwys cineteg neu iaith ddi-eiriau.

Mae agwedd, hyder a hunan-barch hefyd yn ffactorau pwysig ar gyfer defnyddio'r mathau hyn o adnoddau yn iawn. Mae gan berson sydd â'r nodweddion cadarnhaol hyn fwy o siawns o lwyddo cyfathrebu â thrydydd partïon.

Wrth gwrs, mae'r pwysigrwydd y maen nhw'n ei roi i'w hangen cyfathrebol a'r amser maen nhw'n ei fuddsoddi i'w dysgu yn bwysig ar gyfer defnyddio adnoddau rhagarweiniol yn gywir.

Gan y bydd angen ym mhob rhan o fywyd, llawer mwy ar y lefel gwaith, lle mae'n rhaid i'r gweithiwr proffesiynol gyflwyno ei syniadau pendant a manwl gywir er mwyn cyflawni'r nodau sy'n gynhenid ​​i'r swydd y mae'n ei meddiannu.

Ar lefel emosiynol, o'u rhan hwy, gallant hwyluso perthnasoedd pobl trwy eu gwneud yn fwy abl yn gymdeithasol i fynegi teimladau a meddyliau yn ôl yr eiliad y maent yn byw, yn fyr, mae'n helpu pobl i gael cyfathrach i fynegi eu hunain.

Mathau o adnoddau rhagarweiniol

Er mwyn i chi gael syniad cliriach a mwy manwl gywir am y gwahaniaethau sydd gan adnoddau gwasgarog o adnoddau rhagarweiniol, dylech wybod y gwahanol fathau o adnoddau rhagarweiniol:

1. Cysegriad

Amrywiad tôn y llais mewn perthynas â'r emosiynau neu'r meddyliau sy'n gorfod cyfeirio'r neges ar adeg benodol o'r sgwrs neu'r darlleniad.

Yn y gwahanol ffyrdd o gyfleu neges, dylid defnyddio goslefau llais gwahanol, gan amrywio naws yr un peth fel bod yr eglurder a'r derbynioldeb yn well.

Er enghraifft, ni ellir bardduo barddoniaeth â llais heriol a threisgar os yw cynnwys y gerdd yn gariadus ac yn felys.

El cyfrol llais ac mae dwyster neu feddalwch y geiriau yn gynhenid ​​i'r goslef.

2. Emosiwn

Gall yr elfen hon gyflawni bod y dadleuwr yn creu empathi â'r cyhoedd y mae'n cyfeirio ato, mae'r teimlad y mae'r siaradwr yn ei brofi yn ôl y cyflyrau emosiynol a meddyliol sydd ganddo ar y foment honno yn y fantol.

3. Cyfrol

Bydd y gyfrol briodol ar gyfer goslef gwahanol frawddegau yn penderfynu a yw'r sgwrs neu'r araith yn llwyddiannus ai peidio.

Nid yw'r iaith sy'n cael ei throsglwyddo mewn tôn llais nad yw'n unol â'r neges, amser a lle yn cael ei hystyried yn llawn gan y bobl sy'n gwrando arni.

4. Ynganiad

La ynganiad union eiriauMae sut mae pob llythyr yn cael ei ddweud yn ôl ei enw yn hanfodol er mwyn i'r union neges gyrraedd yr anfonwr; Sbaeneg, yw un o'r ieithoedd cyfoethocaf yn y byd, mae'n cynnig ffyrdd rhyfeddol i'r unigolyn fynegi pob un o'r teimladau a'r meddyliau, fodd bynnag, mae yna eiriau sy'n debyg yn ffonetig, ond y mae eu hystyr yn hollol wahanol i'r llall.

Dyna pam y bydd ynganiad manwl gywir a chymharol araf yn pennu'r effeithiolrwydd cyfathrebol, yn allyrrydd ac mae'n rhaid iddo chwarae rhan uniongyrchol ym mhrif syniad y testun neu'r naratif.

5. Ailadrodd

Fe'i defnyddir pan nad yw'r neges wedi cyrraedd y cyhoedd yn llwyr neu pan fydd yr anfonwr eisiau mynegi ei ddadl mewn ffordd ddwfn.

6. Eglurhad

Maent yn union gyfeiriadau at yr hyn sy'n cael ei ddweud, a dyma'r ffordd orau i egluro syniadau eto a bod â'r gallu i ddychwelyd i'r brif ddadl heb i'r gwrandäwr dynnu ei sylw oddi wrth amcan y siaradwr.

7. Trosiad

Mae trosiadau yn ddefnyddiol i allu gwneud cymariaethau athronyddol sy'n gysylltiedig â'r prif bwnc. Mae'r cyfan yn dibynnu ar y gynulleidfa y cyfeirir y trosiad ati, er enghraifft, gall cynulleidfa sy'n cynnwys oedolion ifanc wneud trosglwyddiad y neges yn enghraifft o drosiadau yn gweithio.

Fodd bynnag, os yw'r gynulleidfa'n llawer iau ac yn fwy hamddenol, gall defnyddio trosiad dynnu sylw oddi wrth y neges dan sylw, gan beri i'r anfonwr ei hun golli edau ei ddadl.

I gael esboniad cryno o'r trosiad, gellir astudio enghreifftiau fel y canlynol: “mae cariad fel cerddoriaeth, pan fyddwch chi'n cofleidio'r anwylyd gallwch chi deimlo alawon cyffwrdd, ei lais a'i gynhesrwydd yw'r cordiau sy'n lloches yn fy cist ”. Ynddo'i hun, ni all cwtsh ysbrydoli unrhyw alaw i'r sawl sy'n ei dderbyn, llawer llai gall y llais a'r gwres a allyrrir gan gorff y person sy'n cofleidio gynhyrchu cordiau neu alawon; dim ond ffordd o fynegi teimladau yn esthetig ydyw.

8. Cymariaethau

Maent yn ei gwneud yn bosibl i'r anfonwr drosglwyddo'r neges yn llawer cliriach ac yn fwy uniongyrchol trwy ddal delweddau y mae eisoes yn eu hadnabod ym meddwl y gwrandäwr, fel y gall yr ail gael gwell cysyniad o ddadl ei esboniwr.

9. Hyperboles

Gorliwiadau ydyn nhw sy'n cael eu defnyddio wrth gyfathrebu ar lafar er mwyn cynhyrchu llawer mwy o effaith gyda'r neges sydd i'w throsglwyddo, felly mae'r esboniwr yn sicrhau bod ei ddadl yn cael ei hadlewyrchu ym meddwl y gwrandäwr, gan gynhyrchu effaith debyg i un cymariaethau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

  1.   RAMIREZ NOLE EBER meddai

    Mae dyfeisiau rhagarweiniol yn cynnwys rhai dyfeisiau rhethregol (ffigurau llenyddol). Dylid egluro gwahaniaethau er mwyn peidio â drysu.