Gwyddorau ategol bioleg a'u nodweddion

Mae bioleg yn wyddoniaeth helaeth iawn, sy'n cynnwys astudio bioamrywiaeth y ddaear, boed yn anifeiliaid, pryfed, planhigion a hyd yn oed natur ei hun, gan egluro eu hymddygiad ym mhob agwedd, a dyna pam mae angen cefnogaeth bron pob gwyddor arall arni.

Ymhlith y prif wyddorau sy'n gweithio ar y cyd â bioleg, mae cemeg, ffiseg, daearyddiaeth, uwchsain, anatomeg, sŵoleg, botaneg, a llawer mwy, sy'n darparu'r data angenrheidiol i bennu casgliadau yn yr hyn a fyddai'r maes biolegol.

Er bod gan bob un o wyddorau ategol bioleg eu pwrpas eu hunain, maent yn gymorth gwyddonol gwych iddo, oherwydd bod y wyddoniaeth hon yn cwmpasu maes astudio mawr, ond cyn dechrau egluro'r gwyddorau uchod, mae angen deall bioleg, a popeth rydych chi'n ei astudio.

Beth yw bioleg?

Mae hyn yn cynnwys astudio popeth sy'n gysylltiedig â bodau byw, eu hymddygiad beunyddiol, ynghyd â'u hymddygiad rhywiol, y cynefin sy'n eu hamgylchynu a sut mae'n effeithio arnyn nhw, y broses atgynhyrchu, a'u hesblygiad.

Mae bioleg yn ceisio deall sut mae'r rhywogaeth yn gysylltiedig yn unigol ac yn ei chyfanrwydd, a thrwy hynny gyflawni, penderfynu a llywodraethu deddfau bywyd organig.

Mae hyn yn cynnwys tiriogaeth fawr o ran yr hyn y mae'n ei astudio, am y rheswm hwnnw mae'n gweithio ar y cyd â llawer o wyddorau sy'n ei helpu neu'n ei gefnogi, oherwydd mae'r astudiaeth hon yn cynnwys yr holl gydrannau sy'n effeithio ar fodau byw a natur yn gyffredinol.

Mae sawl cangen o'r wyddoniaeth hon, sy'n arbenigeddau ymarferol ynddo, fel bioleg forol sy'n gyfrifol am astudio bodau byw morol, a'u hamgylchedd cyfan.

Gwyddorau Ategol Bioleg

Roedd pob un ohonynt yn arbenigo yn eu pwnc astudio eu hunain, yn annibynnol ac yn frodorol, ond sydd yn ei dro yn darparu data pwysig ar gyfer gwyddoniaeth bioamrywiaeth, diolch i'r ffaith bod yr astudiaethau a grybwyllir yn bwysig iawn o ran ymddygiad a datblygiad yn esblygiadol o'r rhywogaethau y mae bioleg yn eu hastudio.

Er bod rhai o'r rhain yn cael eu hystyried yn ganghennau bioleg, penderfynwyd hefyd eu bod yn annibynnol, am y rheswm hwn fe'u cymerir fel gwyddorau ategol bioleg, y gellir crybwyll y canlynol ohonynt.

Amgylcheddol

Mae hyn yn gyfrifol am astudio'r amgylcheddau a'r cynefinoedd lle gall pob bod byw fodoli, datblygu ac esblygu, gan arwain at y ffactorau a all effeithio ar fodau dynol, er mwyn sicrhau cytgord ymhlith yr holl rywogaethau sy'n byw ar y ddaear.

Dylid nodi mai'r prif reswm pam y cychwynnodd yr astudiaeth biolegydd amgylcheddol oedd y graddau o halogiad y mae'r biosffer yn ei ddioddef ac a all felly effeithio ar ei ddatblygiad, a phroses esblygiadol a hanfodol pob bod byw.

Fe'i nodweddir gan weithio ar y cyd â gwyddorau ategol eraill bioleg fel sŵoleg a botaneg.

Esblygiadol

Fe'i cymhwysir i astudio tarddiad, datblygiad ac esblygiad rhywogaethau, gan bennu eu man cychwyn, a sut y gwnaethant symud ymlaen dros y blynyddoedd, gan addasu i'r gwahanol gamau y mae'r ddaear wedi mynd drwyddynt, a sut mae wedi effeithio arnynt.

Charles Darwin oedd rhagflaenydd y gangen hon o fioleg, oherwydd cynigiodd theori esblygiad, gan chwyldroi’n llwyr y ffordd o feddwl am gymdeithas ynglŷn â beth oedd tarddiad yr hil ddynol.

Mae hyn yn meithrin ei seiliau yn fwy na dim wrth astudio ffosiliau, sy'n penderfynu sut oedd y rhywogaeth o'r blaen, a sut roedd rhai yn esblygu.

Strwythurol

Mae'n wyddoniaeth sy'n ymroddedig ac wedi'i chymhwyso i strwythur moleciwlau a'u datblygiad, sy'n berthnasol iawn o ran astudiaethau meddygol bodau dynol, er enghraifft, penderfynwyd sut mae DNA yn cael ei ffurfio, proteinau, cyfansoddiad rhai cyfansoddion moleciwlaidd. .

Mae'r wyddoniaeth hon yn bwysig iawn o ran iechyd pobl, oherwydd gydag ef gellir datblygu iachâd ar gyfer afiechydon fel canser, yn seiliedig yn unig ar eu cyfansoddiad moleciwlaidd, ac yn ei dro yn creu iachâd ar eu cyfer.

Datblygu

Mae'n astudio popeth sy'n gysylltiedig â datblygu bodau byw fel y dywed ei enw, mae'n canolbwyntio ar sut mae meinweoedd ac organau'n cael eu cynhyrchu yn y broses beichiogi ac ar eu hanatomeg, ac maent yn parhau i arsylwi ar y broses o dyfu a heneiddio organebau.

System

Fe'i nodweddir gan astudio ecosystemau, eu hesblygiad a'r organebau sy'n byw ynddo, gan ddefnyddio systemateiddio mathemategol fel y prif gefnogaeth, mae'n hysbys hefyd am fod yn rhyngddisgyblaethol, sy'n cynnwys sawl gwyddor ategol o fioleg.

Humana

Mae'n astudio holl ymddygiadau bod dynol, yr amgylcheddau y gallant neu na allant fyw ynddynt, eu ffordd o fyw a'r risgiau a all effeithio ar eu bywyd yn gyffredinol, mae'n astudiaeth sy'n seiliedig mwy ar eu datblygiad fel bodolaeth ac nid ar eu strwythur moleciwlaidd.

Mae'r math hwn o fioleg yn canolbwyntio'n llwyr ar yr hil ddynol, sy'n berthnasol iawn o ran ffactorau a all neu sy'n effeithio arnynt, megis afiechydon, tymereddau eithafol, eu hymddygiad cymdeithasol eu hunain, ymhlith pethau eraill.

Marina

Astudiwch bopeth sy'n gysylltiedig â bodau morol, yn gorfforol ac yn foleciwlaidd, mae'n amlwg bod hyn yn cynnwys ffawna a fflora.

Mae hefyd yn ymroddedig i astudio sut i ofalu am yr amgylchedd morol, a sut mae newidiadau wedi digwydd yn yr atmosffer, neu lygredd.

Atgenhedlol

Mae amrywiaeth rhywogaeth yn cael ei gyfrif yn nhermau'r lefel atgenhedlu a allai fod ganddo, ac ar yr agwedd hon mae'r wyddoniaeth hon wedi'i seilio, a all bennu a yw rhywogaeth wedi'i gorboblogi, neu mewn perygl o ddiflannu.

Anatomeg

Astudiwch sut mae corff yn cael ei wneud, naill ai bodau dynol neu unrhyw fodolaeth, gan ddisgrifio'r union leoliadau, yn ogystal ag enwau'r organau, yr esgyrn a'r meinweoedd sydd ganddyn nhw.

Mae hefyd yn cynnwys astudio swyddogaeth pob organ yn ogystal â'r holl gydrannau sy'n ffurfio'r bod byw, er mwyn sefydlu eu beiau a sut i'w hosgoi.

Aerobioleg

Mae'n astudio dosbarthiad a lledaeniad organebau fel ffyngau, paill, sborau, ymhlith eraill, yn ogystal â'u hymddygiad, sydd wedi helpu'r gwyddorau meddygol i ymladd alergeddau.

Botaneg

Chwiliwch am berthynas planhigion â bodau byw eraill, ynghyd â'u datblygiad, eu ffurfiant, eu hesblygiad a'u datblygiad yn yr amgylchedd, gan gymhwyso popeth y mae astudiaethau biolegol yn ei awgrymu arnynt.

Biogeograffeg

Mae'n gyfrifol am astudio lleoliad daearyddol bodau byw, yn ogystal â tharddiad pam eu bod yno, a sut mae wedi bod yn eu newid yn gorfforol.

Mae hyn yn gofyn bod gwyddorau ategol bioleg fel botaneg, sŵoleg, ecoleg ac ymhlith canghennau eraill, yn gallu ymarfer.

Bacterioleg

Mae'n cymhwyso'r holl astudiaethau a rhai canghennau o fioleg ym mhopeth y gellir ei alw'n facteria, mae hyn yn cynnwys ei ddull atgenhedlu, ei ddatblygiad yn yr amgylchedd, ei siâp moleciwlaidd, ymhlith eraill.

Bioffiseg

Mae bioffiseg yn cymhwyso holl ddulliau ffiseg i roi data perthnasol a phwysig i fioleg. Bu cryn amser yn dadlau a yw hon yn gangen o fioleg neu ffiseg, gan fod llawer o brosesau corfforol i'w gweld yn hyn, ond eu nod yw cefnogi bioleg.

Yn amhenodol fe'i hystyrir yn wyddoniaeth ategol bioleg am y ffaith syml o roi gwybodaeth hanfodol ar gyfer ei hastudio.

Biocemeg

Astudiwch gyfansoddiad cemegol bodau byw, a'r prosesau a allai fod gan eu moleciwlau, fel metaboledd er enghraifft. Mae hon yn wyddoniaeth a gyhoeddir fel cangen o gemeg, ond mae'n parhau i ddarparu data defnyddiol ar gyfer bioleg.

Biomecaneg

Fe'i cymhwysir i astudio symudiadau, ffiseg, gwrthiant a chydbwysedd cyrff bodau byw, gelwir y math hwn o astudiaeth yn brosesau cinematig a mecanyddol a gyflwynir mewn anifeiliaid, planhigion neu organebau.

Mae biomecaneg yn dibynnu ar ffiseg ac anatomeg ar gyfer ei astudio, er ei fod wedi'i gysylltu â bionics ar hyn o bryd.

 

Cytology

Mae'n astudio celloedd ar y lefel biocemegol a chorfforol, ac ar lefelau uwch na'r rhai moleciwlaidd.

Sŵoleg

Mae'n seiliedig ar gymhwyso holl nodweddion astudiaethau biolegol i anifeiliaid o bob rhywogaeth, p'un a ydynt yn famaliaid, ymlusgiaid, adar ymhlith eraill, gan wybod eu tarddiad a'u hesblygiad yn eu tro.

Dylid nodi y gellir isrannu gwyddorau ategol bioleg ymhellach, gydag arbenigeddau pob un ohonynt, oherwydd er enghraifft mewn Sŵoleg gallwch ddod o hyd i ganghennau sy'n astudio rhywogaeth benodol fel Herpetoleg sy'n canolbwyntio ar ymlusgiaid.

Mae bioleg hefyd wedi cynhyrchu astudiaethau newydd gyda datblygiad technoleg, a gymhwyswyd ynddo mewn canghennau fel bionics, neu biotechnoleg, sydd yn y bôn yn cymhwyso datblygiadau technolegol mewn organebau byw.

Cyfreithwyr

Mae'n gyfrifol am astudio a dosbarthu bodau byw yn ôl y swyddogaethau sydd ganddyn nhw yn y lleoedd maen nhw'n byw ynddynt a sut y gallant effeithio arnyn nhw.

Ecoleg

Mae'n astudio'r berthynas y gall bodau byw ei chael â'r amgylchedd, sut mae eu bodolaeth yn effeithio arno, pa fuddion y maent yn eu darparu ac i'r gwrthwyneb, yn ogystal â chanolbwyntio ar y llygredd byd-eang sy'n effeithio ar holl drigolion pob rhywogaeth yn y byd.

Etholeg

Mae'n seiliedig ar astudio ymddygiad, ymddygiad a rhesymu gwahanol rywogaethau, yn eu cynefinoedd, neu mewn meysydd caethiwed, mae'n wyddoniaeth ategol bioleg sy'n cynnwys llawer o seicoleg, ac fel arfer mae'n cael ei ymarfer gydag ymchwil maes.

Epidemioleg

Nodweddir hyn trwy astudio ffurfio a strwythuro afiechydon a'u dull o luosogi uniongyrchol.

Geneteg

Prif nod y wyddoniaeth hon yw cael data ar y genynnau sy'n ffurfio bodau byw, a'u nodweddion etifeddol, fel DNA sy'n cael ei efelychu neu ei ddyblygu o genhedlaeth i genhedlaeth.

Mewn bodau dynol, mae geneteg wedi helpu i benderfynu a fydd babi yn cael ei eni â nodweddion nodweddiadol y tad, neu hefyd y fam, oherwydd yr astudiaeth o broses etifeddu genynnau.

Ontogeni

Astudiwch sut mae bodau byw yn cael eu cynhyrchu a'u tarddu, yn seiliedig ar eu strwythur moleciwlaidd, a'u cyndeidiau posibl sy'n bosibl eu hastudio trwy baleontoleg.

Paleontoleg

Mae'n dyfnhau astudio ffosiliau rhywogaethau a allai ddiflannu, y gellir astudio eu holl gydrannau ohonynt oherwydd faint o facteria a micro-organebau a geir ynddynt.

Diolch i'r wyddoniaeth ategol hon o fioleg, sydd hefyd yn cymhwyso daeareg, bu'n bosibl pennu rhai ymddygiadau a ffyrdd o fyw yr oedd anifeiliaid hynafol fel deinosoriaid yn eu meddiant.

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)