Beth yw canlyniadau tlodi?

Mae tlodi yn broblem sydd wedi effeithio ar ddynoliaeth ym mhob cam o hanes, yn y gorffennol, prif achosion tlodi oedd anghydraddoldebau cymdeithasol ac anwybodaeth o economïau.

Ar hyn o bryd, mae yna lawer mwy o ffactorau sy'n dylanwadu ar ddatblygiad y broblem hon, sy'n cyrraedd lefelau esbonyddol uchel bob dydd. Yn rhinwedd hyn, fe'n gorfodwyd i wneud erthygl unigryw ar ganlyniadau tlodi a pham ei bod yn hanfodol eich bod chi'n gwybod y gwahanol achosion.

 

Beth yw achosion tlodi?

Yn gyntaf, mae angen tynnu sylw at y gwahaniaethau rhwng y termau "ffactor" ac "achosion", rydyn ni'n gwybod yn ôl ffactor y term hwnnw sy'n cyflyru'r achos yn uniongyrchol, yn lle mae'r achos ei hun yn cyfeirio at yr hyn a gynhyrchodd ganlyniad sefyllfa neu broblem benodol.

Yn yr un modd, dylai fod yn glir iawn bod gan bob rhanbarth anghenion gwahanol, felly, mae ganddo achosion gwahanol iawn o dlodi mewn cymdeithas; Fodd bynnag, mae yna sawl gwlad ag achosion tebyg i genhedloedd eraill sy'n arwain at dlodi eu dinasyddion, felly'r achosion canlynol yw'r rhai mwyaf cyffredin ar y byd:

Model busnes rhyngwladol

Mae mewnforio cynhyrchion diwerth a diwerth o genhedloedd eraill yn gwneud cyllideb y wlad sy'n eu mewnforio yn llai ac yn llai, ac felly'n darparu ansawdd bywyd truenus iawn i ddinasyddion.

Felly, gwrthodir y gweithlu a anwyd yn y rhanbarth i'r posibilrwydd o ehangu eu gwybodaeth a darparu profiadau mewn amrywiol sectorau cynhyrchu.

Gall hyn ddylanwadu ar y genedl i leihau ei chyllideb ryngwladol a chyfeirio'r arian hwnnw at fuddsoddi mewn talent leol.

Llygredd

Y ffactor amlaf o fewn poblogaethau Latino, mae llygredd nid yn unig yn gwneud y mae tlodi cenhedloedd yn tyfu, ond mae'r ffactorau hyn hefyd yn dod yn gyffredin: argaeledd cyflogaeth i ddinasyddion, rhyddid mynegiant, prinder bwyd, gwasanaeth misglwyf gwael iawn gan sefydliadau cyhoeddus, mae sefydliadau addysgol yn mynnu llawer llai gan eu myfyrwyr, mae trosedd yn cymryd drosodd y strydoedd, mae poblogaethau'n dlawd; ac felly nifer diddiwedd o broblemau.

Ar lefel economaidd, bydd yr adnoddau y mae'n rhaid eu dyrannu yn cael eu defnyddio'n anghyfreithlon neu at ddefnydd preifat i ddiwallu anghenion y llywodraethwyr presennol.

Newidiadau yn yr hinsawdd

Mewn tiroedd poeth iawn neu mewn tiroedd oer iawn, mae problemau o ran cynhyrchu bwyd, yn enwedig mewn gwledydd sy'n dibynnu ar y system hon i fwydo eu trigolion.

Llygredd amgylcheddol, yn rhannol, yw'r rheswm dros y gwahanol newidiadau hinsoddol y gall cenedl eu profi.

Gall newidiadau yn yr hinsawdd ymyrryd â gwahanol fathau o dlodi, nid yn unig tlodi bwyd ond hefyd achosi i gyflyrau iechyd pobl gael eu heffeithio.

Clefydau

Mae epidemigau ac anallu rhai gwledydd i'w dileu yn gwneud afiechydon yn gynyddol y rheswm dros dlodi, yn eithafol yn gyffredinol.

Weithiau nid yw gwasanaeth iechyd cyhoeddus y gwledydd tlotaf yn gallu derbyn nifer fawr o bobl ac nid yw bob amser yn sicr bod cyflenwadau llawfeddygol neu feddyginiaethau ar gael.

Mae afiechydon hefyd yn ganlyniad i lefel economaidd isel cymdeithasau, felly maen nhw'n dod yn achos mwy fyth i gynyddu lefel tlodi mewn gwledydd.

Anghydraddoldebau adnoddau

Mae yna rai cymdeithasau dosbarth nad ydyn nhw'n dosbarthu'r arian a geir wrth ecsbloetio sector penodol o'r boblogaeth yn deg. Yn America Ladin, gallwch weld yn bennaf sut mae cyferbyniad mawr yn nosbarthiad poblogaethau a sut mae gwahaniaethu cymdeithasol yn ffactor cyffredin.

Mae Mecsico, o'i ran, yn enghraifft o'r math hwn o anghydraddoldeb, lle gweithredir dosbarthiaeth hyd yn oed yng nghyfreithiau'r wlad ei hun, gan arwain at y cynnydd yn lefel tlodi mewn rhai sectorau a chyfoethogi sector bach o'r boblogaeth; a thrwy hynny gynhyrchu anghydbwysedd yn sefydlogrwydd economaidd y wlad.

Gwrthdaro arfog

Mae rhai gwledydd mewn sefyllfaoedd rhyfel yn gorfodi eu dinasyddion sifil i symud o un lle i'r llall, gan addasu i leoedd nad ydyn nhw'n cyfateb i'w hanghenion a lle mae goroesi yn dod yn fwy a mwy presennol.

Mae llawer o bobl yn gofyn am loches wleidyddol mewn cenhedloedd eraill lle mae'n rhaid iddynt ddechrau o'r dechrau, gan adael popeth yr oeddent wedi'i adeiladu yn eu gwledydd brodorol a'r cyfle i gael eu cyflogi o fewn eu proffesiynau, yn fyr, mae'r wlad sy'n gwrthdaro yn colli darpar weithiwr.

Twf poblogaeth

Y rhanbarthau sydd mewn sefyllfaoedd o anghydraddoldeb yw'r rhai sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan y cynnydd yn y boblogaeth.

Ffactorau fel mae beichiogrwydd glasoed yn effeithio'n uniongyrchol ar dwf tlodi ac yn gorfodi cenhedloedd i ateb am gynhyrchu bwyd ychwanegol.

Yn yr un modd, mae twf yn y boblogaeth yn cynyddu lefelau anghydraddoldeb cymdeithasol o fewn cenhedloedd, felly mae'r cyfle cyflogaeth, argaeledd bwyd ac argaeledd iechyd cyhoeddus o safon yn lleihau, mae'r ffenomen hon yn digwydd yn bennaf mewn gwledydd sydd heb ddatblygu digon.  

Prif ganlyniadau tlodi

Daw'r broblem hon â nifer o ganlyniadau difrifol iawn y gellir eu gweld yn y tymor hir neu'r tymor byr o fewn cenedl benodol.

Mae amodau datblygu gwlad yn gynyddol anghyraeddadwy pan nad eir i'r afael â chanlyniadau tlodi mewn pryd a chyda'r cymhwysedd angenrheidiol, gellir gweld problemau fel hyn yn y canlyniadau canlynol:

Tramgwydd

Gall trosedd godi diolch i undeb gwahanol fathau o dlodi fel bwyd, plentyn, gwledig, trefol, emosiynol, meddyliol ac eithafol. Mae'n ddrwg cymdeithasol sy'n effeithio ar holl gydrannau cymdeithasol gwlad.

Mewn achosion eraill, mae'r prinder bwyd yn gorfodi sector penodol o'r boblogaeth nad oes ganddo raddfa gytbwys o werthoedd, i fod yn droseddwyr. Mae'r math hwn o ddinesydd yn dewis cyflawni popeth yn y ffordd hawsaf na allant trwy'r dulliau sydd ar gael o'r wlad dlawd. Mae'r ffenomen hon yn cynnwys puteindra a llofruddiaethau ymhlith yr un trigolion yn y rhanbarth.

Prinder bwyd

Boed hynny oherwydd economi incwm isel iawn, system lygredig a diwerth, neu ddiffyg tir ffrwythlon yn y wlad, mae prinder bwyd yn ganlyniad i dlodi.

Y teuluoedd sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan y broblem hon yw'r rhai nad oes ganddynt fynediad at anghenion bwyd sylfaenol, fel sy'n wir am gynhyrchion hylendid personol.

Mae tlodi plant hefyd yn ganlyniad i dlodi, mae hyn yn golygu bod oedolion, mewn rhai teuluoedd, yn aberthu eu tri phryd bob dydd i un neu sero i'w rhoi i'r rhai bach, ac eto mae diffyg maeth yn dal i fodoli mewn rhai sectorau plant o'r boblogaeth.

Cyflyrau iechyd truenus

Mae byw mewn tlodi yn effeithio ar wladwriaethau iechyd pobl, naill ai'n emosiynol neu'n seicolegol.

Mae diffyg bwyta'n iach yn achosi i bobl ddirywio yn eu lefelau iechyd, hefyd, y diffyg meddyginiaethau a mynediad at wasanaethau iechyd preifat i gaffael gofal nad yw gwasanaeth cyhoeddus yn ei gynnig mae lefel tlodi’r boblogaeth hyd yn oed yn uwch, gan wneud cyflyrau iechyd y trigolion sy'n ymgolli yn y broblem hon yn ddifrifol iawn ac weithiau'n angheuol.

Twf gwerthoedd negyddol

Mae peidio â chael mynediad i addysg o safon, peidio â byw mewn amgylchedd cytûn, glân ac iach a heb fod ag egwyddorion cadarnhaol ar gyfer ffyniant cymdeithas, yn ffactorau sy'n gwneud i'r tlodi ymgolli ym mhob un ohonynt wneud i werthoedd negyddol dyfu.

Mae'r diffyg hunan-barch, cyfrifoldeb a gwerthoedd moesegol a moesol yn golygu nad yw'r unigolyn ei hun yn gallu hawlio am ei sefyllfa ac nid oes ganddo'r offer priodol i fynd allan ohono.

Yn ei dro, ni fydd ganddo'r pŵer i fynnu bod ei hawliau'n cael eu parchu gan nad oes ganddo syniad o'r hyn y mae'n ei haeddu fel dinesydd.

Anghydraddoldeb cymdeithasol

Mae gan rai gwledydd annatblygedig broblemau difrifol o ddrwgdeimlad a drwgdeimlad ar ran y sectorau mwyaf aildrafod o'r boblogaeth tuag at bobl sydd â sefyllfa economaidd ychydig yn fwy ffafriol.

Mae'n rhaid i'r cyfan ymwneud â'r gwerthoedd eu hunain lle mae'r person yn tyfu a'r egwyddorion bod cymdeithas Mae'n gorfodi arno i ddatblygu ei hun.

Mewn gwledydd dosbarth sy'n dynodi sector o'r boblogaeth fel un nad yw'n cyfateb nac yn haeddu gwasanaethau da gan y wladwriaeth tuag atynt, mae mwy o debygolrwydd y bydd tlodi'n tyfu.

Beth yw'r prif fathau o dlodi?

Mae tlodi yn effeithio ar bob math o amodau yn y boblogaeth, felly nid yn unig y gellir bathu'r term i'r economi, mae yna hefyd amrywiol feysydd gwael o fewn cymdeithas:  

Alimentaria

Nid yw'r newyn y mae gwledydd yn mynd drwyddo bob amser oherwydd y chwyddiant uchel sydd gan bob rhanbarth, ond hefyd oherwydd argaeledd cyllideb y wladwriaeth i gyflenwi'r silffoedd bwyd.

Mae rhai eithriadau fel y maent gwledydd sydd â chyfradd uchel o lygredd, sydd â mynediad at gynhyrchu bwyd ond sy'n ei ddefnyddio i gyfoethogi'r lleiaf anghenus.

Ar y llaw arall, mae yna rai cenhedloedd nad oes ganddyn nhw diroedd ffrwythlon ar gyfer gwaith amaethyddol neu nad oes ganddyn nhw fynediad at gynhyrchu da byw a physgota.

Heb sôn am y bwydydd y mae'n rhaid eu mewnforio o reidrwydd fel rhai atchwanegiadau maethol sydd angen sector â statws iechyd arbennig y boblogaeth.

Plentynnaidd

Mae diffyg bwyd yn dylanwadu ar y math hwn o dlodi, mae tanddatblygiad plant yn arwain at ganlyniadau difrifol a hyd yn oed angheuol.

Nid oes gan rai rhieni ddigon o adnoddau i dalu treuliau eu plant, mae angen pwysleisio bod angen i blentyn cyffredin dderbyn dwywaith cymaint o brotein, fitaminau a mwynau ag oedolyn.

Felly, tlodi yn effeithio llawer mwy ar y boblogaeth plant nag i'r boblogaeth oedolion; Gall yr oedolyn, ar y llaw arall, os nad oes ganddo unrhyw anabledd, ofalu amdano'i hun i ddatrys yr anghenion maethol a berir gan yr amgylchedd, fodd bynnag, mae plentyn yn dibynnu ar ei rieni neu ei warcheidwaid i allu bwydo ei hun.

Mae gan addysg, iechyd a thai gysylltiad agos â thlodi plant, nid yn unig y ffactor maethol ond hefyd o fewn hawliau dinasyddion: rydym yn canfod bod yn rhaid i ni i gyd dyfu i fyny yn y cyflyrau iechyd, addysg, bwyd a hamdden gorau posibl ac os nad ydyn nhw'n cael eu diwallu maen nhw yn torri ein rhyddid. Dyma un o ganlyniadau tlodi ac un o'r rhai mwyaf difrifol i gymdeithas.

Gwledig

Rydym yn dod o hyd i'r gwahanol sectorau o boblogaeth sy'n byw mewn ardal wledig, gan fod ganddo gyfradd uwch o danddatblygiad nag ardaloedd trefol, felly, mae cyfraddau diweithdra yn uwch nag mewn ardaloedd eraill.

Urbana

Mae'n cynnwys y gwahanol wledydd sydd â chyfradd poblogaeth uchel o fewn rhanbarthau trefol ond nad ydyn nhw mewn sefyllfa i gynnig gwell ansawdd bywyd i'w trigolion.

Hefyd, mae pobl sy'n ymfudo o gefn gwlad i ddinasoedd mawr nad oes ganddynt gefnogaeth addysgol na thueddfryd am swydd, yn cael eu heffeithio wrth breswylio yn y ddinas; Mae hyn yn gwneud i'r sector hwn o'r boblogaeth greu cyflwr o ddibyniaeth ar gydrannau eraill yr un peth a sefydlu ei hun o fewn un ardal drefol.

Benyw

Mae'r cysyniad hwn yn cynhyrchu llawer o ddadleuon a gwrthdaro ledled y byd, mae llawer o wledydd wedi dewis cynnal dadl ar y cyd ar alluoedd menywod i dalu'r un treuliau â dynion.

Mae dwy realiti sy'n cyflyru tlodi menywodMae'r cyntaf yn sefydlu bod menywod mor alluog â dynion o ddal swyddi trwm neu swyddfa a mwynhau'r un breintiau, â bod dynol, mae hyn i gyd yn bosibl heb y canfyddiad macho weithiau y mae rhai gwledydd yn ei wneud.

Yr ail realiti yw'r mwyaf amrwd a chyffredin, nid yw menywod yn y gymdeithas heddiw yn derbyn yr un driniaeth ar lefel gwaith â dynion, hyd yn oed os oes gan lawer flynyddoedd lawer o brofiad ac yn weithwyr proffesiynol llawn moeseg, mae ganddynt rai anfanteision o flaen dynion o hyd. .

Yn rhinwedd hyn, gwrthodwyd yr un cyfleoedd i fenywod â dynion, ac mae cyfrifoldebau’r cartref yn disgyn ar ysgwyddau dynion. Gwelir y ffenomen hon lawer mewn diwylliannau Lladin ac yng ngwledydd y Dwyrain lle na chyflawnwyd y datblygiadau dyneiddiol angenrheidiol eto.

Er bod rhai gwledydd eisoes wedi cyflawni'r cydraddoldeb rhywiol hwnnw, a nhw yw'r gwledydd mwyaf datblygedig yn y byd, ychydig iawn ydyn nhw o hyd o gymharu â gweddill y byd. 

Felly mae'n realiti y mae'n rhaid ei harchwilio o dan ddyfarniad di-oddrychol neu feirniadol ond yn seiliedig ar anghenion poblogaethau a'r problemau sy'n effeithio ar fywyd gwaith menywod sy'n eu hatal rhag cyflawni'r un rhinweddau â dynion.

Os cymerir gwledydd fel Awstralia, Gwlad yr Iâ, Canada, Norwy, Sweden, y Ffindir, Seland Newydd neu'r Iseldiroedd fel cyfeiriad at ddileu tlodi menywod sy'n cwmpasu sawl math o dlodi, o wledydd eraill y byd. Ar y llaw arall, mae presenoldeb y broblem hon yn effeithio'n uniongyrchol ar y gwerthoedd y mae teuluoedd yn cael eu hadeiladu gyda nhw, dylai parch at y rhyw fenywaidd a'i alluoedd o fewn cymdeithas fod y gwerth pwysicaf a weithredir mewn sefydliadau addysgol, yn y cartref ac yn y gwahanol arferion diwylliannol.  

Eithaf

Pobl frodorol a'r sectorau mwyaf gwahaniaethol mewn poblogaeth yw'r rhai sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan dlodi eithafol. Mae'r math hwn o dlodi yn cynnwys 11% o boblogaeth y byd ac mae'n cwmpasu pob math o dlodi a all fodoli mewn cymdeithas.

Meddwl

Yn niweidiol iawn yn wir yn wenwynig ac weithiau'n farwol, mae'n dlodi meddwl. Mae'r term hwn yn cynhyrchu llawer o ddadleuon yn y byd a'i ddiwylliannau, yn enwedig yn y ffyniant hwn o Ymwybyddiaeth Ofalgar a thwf personol ac ysbrydol, gweithredir y term i gyfeirio at y gwahanol gyfyngiadau sy'n ein gwneud yn methu â goresgyn neu gyflawni rhai pethau yn ein bywyd, fodd bynnag. ni ellir dod i gasgliad gyda sicrwydd 100% gan fod sawl ffactor na ellir eu dadansoddi o fewn amodau tlodi meddwl.

Mae'n cymryd safbwynt diplomyddol a theg iawn i fesur faint o dlodi meddwl sydd gan berson, ac a ellir mesur y math hwn o dlodi? Yn anffodus, nid oes ganddo'r un rhinweddau diriaethol ac amlwg â thlodi eithafol neu dlodi plant.

Er gwaethaf hyn, os oes amryw o ffactorau seicolegol sy'n dangos pan fydd gan berson dlodi meddwl dwfn ynddo'i hun.

Yn y categori hwn, mae'r syniad o dlodi meddyliol yn cael ei genhedlu fel term sy'n cyflyru mathau eraill o dlodi, felly, mae'n gyfyngiad sy'n strwythuro bywydau pobl yn unol â'u hanghenion ysbrydol a meddyliol.

I fod yn fwy penodol, gallwn ddod o hyd i ddadleuon sy'n cefnogi'r rheswm dros dlodi meddyliol, enghraifft glir ohonynt yw'r ffaith eu bod bob amser yn ceisio cymeradwyaeth trydydd partïon heb unrhyw fudd yn gyffredin.

Emosiynol

Yn nhermau seicolegol, mae tlodi emosiynol yn dangos i ni beth yw'r gwahanol raddfeydd gwerth sydd gan boblogaeth benodol â'r cyflwr hwn, a beth yw eu hymddygiad mewn perthynas â thrydydd partïon.

Priodolir gwrth-werthoedd bron bob amser i fodau a elwir yn emosiynol wael, y rhai nad ydynt yn teimlo empathi tuag at y llall, y rhai nad ydynt yn gallu uniaethu mewn ffordd iach ag eraill neu mewn synthesis, y rhai sydd ag egni negyddol iawn .

Ar y llaw arall, gellir ystyried unigolyn sydd ag anabledd corfforol neu feddyliol yn emosiynol wael, er enghraifft, person mewn coma, ag anaf difrifol i'w ymennydd nad yw'n caniatáu iddynt wahaniaethu rhwng rhinweddau cymdeithasol ac emosiynol a hyd yn oed pobl â nodweddion seicopathi a sociopathi.

Mae'n cyfeirio, o'i ran, at anallu i ddatgelu ei anghenion a'i emosiynau i eraill sy'n cyfyngu ar ei berthynas â thrydydd partïon; mewn rhai achosion eithriadol mae hyn yn digwydd, nid yw bob amser yn cael ei drin ag agweddau a bwriadau negyddol  


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   cristin meddai

  Hoffais yr erthygl yn dda iawn

 2.   Maria Alejandra meddai

  Llywodraethau gwael, llygredd a hunanoldeb, rwy'n iawn a ddim yn rhoi fy hun yn lle eraill