Sut mae cyfiawnhad da dros brosiect wedi'i strwythuro?

Ar gyfer cyflwyno prosiect mae angen cyflawni sawl cam yn y broses ymchwilio sy'n gwarantu ei lwyddiant. Yn eu plith mae cyfiawnhad y prosiect, sef yr agwedd sy'n ein poeni heddiw yn yr erthygl hon. Byddwn yn ymchwilio i'r hyn y mae'r cyfiawnhad prosiect, ei bwysigrwydd, ei nodweddion a'i offer ar gyfer ei ymhelaethu.

Beth yw cyfiawnhad prosiect?

Cyfiawnhad y prosiect yw un o'r camau pwysicaf wrth gyflwyno'r ymchwil. Mae'n cyfeirio at y rhan o'r gwaith ysgrifenedig lle mae'n rhaid esbonio'r rhesymau sy'n ein cymell i ymchwilio i'r pwnc a ddewiswyd.

Dylai'r rhan hon o brosiect ymchwil ateb cwestiynau'r pam ac am beth y dewis, ei bwysigrwydd a'i ddefnyddioldeb ymhlith agweddau eraill y byddwn yn eu hystyried yn nes ymlaen.

Ond a allem gyfiawnhau rhywbeth nad oes gennym syniadau clir yn ei gylch?

Wrth gwrs, nid yw'n anodd amddiffyn rhywbeth nad yw'n glir i ni'n hunain. Am y rheswm hwn, rhaid dilyn trefn gweithredu wrth ddatblygu prosiect.

Yn gyntaf oll, mae'n rhaid bod gennym wybodaeth glir o'r hyn yr ydym am ymchwilio iddo, beth yw'r amcanion a ddilynir, y rhesymau neu'r dibenion sy'n ein gyrru. Rhaid i'r rhain gael eu diffinio'n glir a gall yr actorion sy'n ymwneud â hynny eu deall yn llawn.

Byddwn yn esbonio'n fyr y camau cyn cyfiawnhau'r prosiect er mwyn gosod sylfeini cadarn sy'n gwarantu ei gyflwyniad effeithiol.

Yn gyntaf oll mae'n rhaid i ni dewiswch y pwnc yr hyn y byddwn yn mynd i'r afael ag efAr gyfer hyn mae'n rhaid i ni roi sylw arbennig i'n lefel o baratoi a'n galluoedd i astudio'r pwnc yn seiliedig ar wybodaeth, adnoddau llyfryddiaethol, adnoddau economaidd, ymhlith agweddau eraill.

Er enghraifft:

Ystyriwch fod rhywun sy'n byw ym Mrasil yn bwriadu ymchwilio i arferion bwyta Affrica a'u heffaith ar statws iechyd ei thrigolion o'i gymharu ag unrhyw gyfandir arall. Cyn unrhyw gyfiawnhad rhaid i chi wneud hynny gwerthuso'ch siawns symud i gyfandir Affrica a byw gyda nhw, i wybod yn uniongyrchol y math o fwyd a'u nodweddion maethol. Mae hyn yn awgrymu buddsoddiad o amser, arian a sylfaen wybodaeth i ganolbwyntio'r ymchwiliad. Cwestiwn gorfodol i'w ofyn i chi'ch hun, a yw'r ymchwil hon yn ymarferol i mi?

 1. Bod y pwnc i'w astudio wedi'i fframio o fewn ein diddordebau penodol a'n bod yn angerddol yn ei gylch yn gwarantu perfformiad da yn yr ymchwiliad.

Er enghraifft: Os yw'r grefft o ffotograffiaeth artistig yn ein denu, byddai'n ddiddorol ymchwilio i effeithiolrwydd dysgu'r gelf hon trwy'r rhyngrwyd.

 1. Rhaid inni nodi'n glir ac yn gryno beth yw ein hamcanion.
 2. Unwaith y bydd y camau hyn wedi disbyddu, dyma pryd y gallwn ac mae angen ymhelaethu ar gyfiawnhad y prosiect ymchwil.

Cyfiawnhad prosiect2

Sut i ddatblygu cyfiawnhad prosiect?

Yn seiliedig ar y terfyniad blaenorol a wnaethom ynglŷn â'r pwnc, mae'n ddefnyddiol iawn paratoi drafft cyntaf, fel amlinelliad, sy'n caniatáu inni drefnu'r syniadau a'n helpu i nodi ein meddylfryd ar y pwnc dan sylw. Trwy ysgrifennu gallwn dadansoddi a phenderfynu Os yw'r cyfiawnhad yn argyhoeddiadol, oherwydd dyna yw hanfod, rydym am argyhoeddi eraill o bwysigrwydd ein prosiect.

Nid oes unrhyw broblemau na materion yn fwy dibwys nag eraill, os yw'r cyfiawnhad yn gallu nodi ei gwmpas, ei effeithiau a'i fuddion yn glir, bydd yn sicrhau perthnasedd a bydd digon o resymau sy'n cefnogi ei weithredu.

Ee Gall ymchwiliad ar "Dylanwad teledu ar fodau dynol a'i ganlyniadau ar ymddygiad cymdeithasol" fod yr un mor berthnasol ag astudio ar "Ddifrod seicolegol mewn plant a anwyd mewn amodau beichiogrwydd digroeso" neu "Pa mor hir y gallant fyw mewn cyflwr stryd "

Arddull ysgrifennu

Rhaid i'r iaith briodol i ysgrifennu cyfiawnhad prosiect fod yn un sy'n caniatáu inni nodi'r hyn yr ydym am ei gyflawni. Gan ddefnyddio geiriau allweddol fel cynyddu, sefydlu, dileu, lleihau gallwn drosglwyddo diogelwch o gyflawni'r hyn yr ydym yn edrych amdano. Fel arall gallwn drosglwyddo gyda geiriau dynodiadol o siawns gyfyngedig o lwyddo, fel; helpu, annog, cydweithredu, ac ati.

Rhai enghreifftiau:

 • Bydd gweithredu'r prosiect hwn yn cynyddu pŵer prynu ...
 • Gyda sefydlu'r parc amlbwrpas yng nghyffiniau'r ysgol, mae'n bosibl i bobl ifanc fuddsoddi eu hamser ...

Beth yw'r cwestiynau y mae'n rhaid i gyfiawnhad prosiect eu hateb?

Nid bod y gyfres hon o gwestiynau yn cael eu gofyn yn y gwaith, dim ond canllaw ydyn nhw a fydd yn ein helpu i ddechrau'r ysgrifennu.

Cymhellion yr awdur i ymchwilio i'r pwnc.

Er enghraifft, mewn ardal benodol o ddinas lle mae ysgol ar gyfer gwaith llaw, teilwra a theilwra, nid oes unrhyw driniaethau gwallt, llawer llai o siopau cyfagos lle gallwch brynu ffabrigau ar gyfer dillad. I fyfyriwr yn y sefydliad hwnnw, mae'n ddigon posib mai pwnc y diddordeb yw'r Astudiaeth dichonolrwydd o siop trin gwallt a brethyn ger yr athrofa.

 • Bydd o gymorth mawr i ddadansoddi'ch pryderon neu'ch dewisiadau eich hun am bwnc. Er enghraifft:

Neu gallwch ganolbwyntio ar broblemau sy'n gysylltiedig â'r grŵp cymdeithasol rydych chi'n gweithredu ynddo

 • Mae'n bwysig tynnu sylw at bwy sy'n elwa ac ym mha ffordd, er enghraifft:

Bydd myfyrwyr a'r gymuned yn gyffredinol yn cael mynediad cyflym at gaffael y deunyddiau sydd eu hangen arnynt ac felly'n arbed amser ac arian i enwi ond ychydig yma.

Cyfiawnhad prosiect

Defnyddioldeb gweithredu'r prosiect.

Rhaid i'r rhan hon o'r prosiect sefydlu'r pwyntiau canlynol yn glir:

 • Effeithiau'r prosiect yn y tymor byr, canolig a hir.
 • Yn seiliedig ar yr enghraifft flaenorol, gallem gasglu cynnydd yn nifer y myfyrwyr yn y sefydliad; mwy o ffynonellau gwaith; dichonoldeb cychwyn mentrau cydweithredol, ac ati.
 • Datrysiadau amgen i'r broblem.

Ee: Ffurfio cronfa gyfalaf ymhlith aelodau'r sefydliad er mwyn caffael deunyddiau cyfanwerthol a sicrhau eu bod ar gael ar unwaith yn y sefydliad.

 • Ymateb y gwahanol actorion sy'n rhan o'r prosiect.

Ee; Barn myfyrwyr, rheolwyr, athrawon, a'r gymuned yn gyffredinol.

 • Newyddion wedi'i ddarparu gyda'r prosiect.

Ee; Mwy o gymhelliant i ddatblygu crefftau crefftus.

O'r pwys mwyaf yw sefydlu sut mae'r prosiect yn gysylltiedig â pholisïau'r wladwriaeth ar lefelau rhanbarthol, trefol a chenedlaethol.

Fodd bynnag, nid oes rhaid ymdrin â phob un o'r rhesymau hyn o reidrwydd yn y cyfiawnhad, gan sefydlu'r rheswm mwyaf cyffredin sy'n arwain at gyflawni'r prosiect a'i gwmpas o blaid a mwy o fudd neu gyfraniad i ymchwil arall bydd yn warant o lwyddiant a geisir.

Gallwn gwmpasu'r holl ystyriaethau hyn neu eu grwpio yn dri grŵp a fydd yn caniatáu inni fynegi mewn ffordd resymegol a chryno yr hyn yr ydym am ei gyflawni gyda chyfiawnhad y prosiect; Ei werthu!

 • Yr agwedd ddamcaniaethol. Mae'r fframwaith damcaniaethol yn manylu ar wybodaeth am y broblem a godwyd.
 • Yr agwedd ymarferol. Yn nodi ymarferoldeb y cais a phwy fydd yn elwa ohono.
 • Y Fethodoleg. Nodi'r fethodoleg a ddefnyddir a'r cyfraniadau y bydd yn eu cynnig i ymchwiliadau eraill

Enghraifft o gyfiawnhad prosiect.

Gan ddychwelyd at yr anhawster o gael mewnbynnau tecstilau a gyflwynwyd gan aelodau ysgol celf a chrefft, byddai ei gyfiawnhad fel a ganlyn:

Pwrpas yr ymchwil hon yw datrys y problemau sy'n wynebu aelodau cymuned addysgol celf a chrefft Conchita Pérez Acosta, a leolir yn nhrefoli La Isabela yn Valencia, talaith Carabobo, yn ogystal â'r gymuned yn gyffredinol.

Cyrsiau damcaniaethol-ymarferol o; ymhelaethu ar fagiau a phyrsiau brethyn a lledr, torri a gwneud, ymhelaethu ar ddillad personol, crosio, gwyddiau a gwau, doliau, coginio a thrin gwallt.

Mae'n cynrychioli ffynhonnell dysgu am ddim i drigolion y trefoli a'r ardaloedd cyfagos. Mae'n cynhyrchu offer ar gyfer gwaith, ond maent yn gyfyngedig iawn o ran caffael y deunyddiau tecstilau a gwaith trin gwallt sy'n angenrheidiol i gyflawni eu harferion.

Mae'r siopau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant tecstilau yn y ddinas wedi'u lleoli cilomedrau gwych i ffwrdd o ble mae'r sefydliad. Mae symud i'r ardal honno'n golygu treulio amser, arian ac ymdrech gorfforol oherwydd bod y system drafnidiaeth gyhoeddus yn anhrefnus.  Mae'r gymuned yn gweithio mewn meysydd sy'n gysylltiedig â'r gangen tecstilau yn bennaf.

Prif amcan y prosiect hwn yw sicrhau bod gan y trefoli hwn gangen o'r gadwyn siopau "Telares el Castillo". Bydd y gangen hon o fudd i boblogaeth fawr y gymuned a'r ardaloedd cyfagos. 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)