Beth oedd cyfraniadau Galileo Galilei?

Cyfraniadau Galileo Galilei roeddent yn wirioneddol hanfodol ar gyfer datblygu ffiseg, seryddiaeth a gwyddoniaeth yn gyffredinol; gan fod hyd yn oed hyn yn cael ei ystyried yn dad gwyddoniaeth, a oedd yn ôl astudiaethau yn ffisegydd, peiriannydd, mathemategydd, seryddwr ac athronydd a anwyd yn yr Eidal ar Chwefror 15, 1564.

Dyn Catholig oedd Galileo yn ôl mudiad y Dadeni, a oedd nid yn unig â diddordeb ym meysydd gwyddoniaeth, ond hefyd mewn ymadroddion artistig. Yn ogystal, ystyrir bod hyn yn sylfaenol i'r chwyldro gwyddonol, gan iddo herio damcaniaethau hynafol gwyddoniaeth a chrefydd; lle'r oedd yr olaf yn achos ei gyfyngu a'i farwolaeth wedi hynny, oherwydd er ei fod yn Babydd nid oedd hyn yn broblem iddo ef a'i fodel Copernican o'r bydysawd.

Cyfraniad at theori Copernican

Galileo Galilei

Yn yr hen amser, ymhell cyn Galileo, dim ond meddwl mai Duw oedd wedi creu'r Bydysawd ac felly dim ond astudio beth oedd ynddo yr oedd ymchwilwyr yn ei ystyried. Yn ôl damcaniaethau Aristotle a Ptolemy, ar y cyd â'r Eglwys Gatholig, roedd y ddaear yng Nghanolfan y Bydysawd ac er nad oedd hynny'n esbonio'r holl ffenomenau a welwyd gan fyfyrwyr, roedd hi'n theori ddilys nes dyfodiad Copernicus, Galileo, Johannes Kepler a Tycho Brahe.

Cyfrannodd Galileo at theori Copernican (Mae planedau'n troi o amgylch yr haul) y darganfyddiadau a gynigiwyd gan ei delesgop newydd ei wella, fel yr arsylwadau a wnaeth o'r Lleuad, Iau, Venus, a hyd yn oed yr haul. Beth helpodd ef i greu testun a oedd yn egluro sut roedd y bydysawd yn gweithio a beth oedd lle'r ddaear ynddo.

Chwyldro gwyddonol

cyfraniadau galileo galilei

Un o gyfraniadau Galileo Galilei Yr hyn sy'n fwyaf nodedig oedd ei agwedd tuag at yr Eglwys Gatholig o fod eisiau mynd un cam ymhellach a dangos nad oedd y model neu'r theori a gafwyd am y Bydysawd yn gywir, ni waeth faint y byddai'n ei gostio.

Hwylusodd hyn, ynghyd â'i arestio, y ffordd i wyddonwyr eraill ymuno â'r Eglwys Gatholig a gwahanu oddi wrthi, gan gynhyrchu chwyldro gwyddonol a ganiataodd ddatblygiad gwyddoniaeth ar gyflymder llawer mwy nag yn yr amseroedd blaenorol; rheswm pam ein bod ni, mewn amser byr, wedi llwyddo i gyrraedd ein sefyllfa heddiw. Felly, cyfraniad Galileo Galilei i'r byd modern yw'r mwyaf oll.

Llyfrau Galileo Galilei

Ym mlynyddoedd bywyd Galileo, cyhoeddodd gyfres o lyfrau am wahanol feysydd, fel ffiseg neu seryddiaeth. Yn eu plith gallwn ddod o hyd i "The Sidereal Messenger" o 1610, "Gweithrediadau'r cwmpawd geometrig a milwrol" o 1604, "Disgwrs ar bethau sy'n arnofio ar ddŵr" o 1612, "Deialogau ar ddwy system fwyaf y byd" o 1631 a "Dwy wyddoniaeth newydd" yn 1638.

 • Y negesydd sidereal mae'n ymwneud â'r darganfyddiadau a wnaeth y gwyddonydd am y lleuad.
 • Gweithrediadau'r cwmpawd geometrig a milwrol Roedd yn cynnwys esboniad y gwyddonydd o'r arbrofion a'r cymwysiadau i'w defnyddio yn y maes technolegol.
 • Llyfr o araith am bethau sy'n arnofio ar ddŵr, Yn hytrach, roedd yn cynnwys ymchwiliad a geisiodd wirio theori Aristotle, a oedd yn wir.
 • Deialogau ar y ddwy system fwyaf yn y byd, Roedd yn ymwneud â'r gwahanol safbwyntiau am ddamcaniaethau Bydysawd yr oes; yn benodol roedd yna dri, theori Copernican, yr un nad oedd yn credu ynddo a'r un ddiduedd. Mae'r llyfr yn datblygu gyda pherson ar gyfer pob meddwl.
 • Yn olaf Dwy wyddoniaeth newydd gyda'r nod o wneud crynodeb o wyddorau mudiant a grym, a oedd yn rhan o'r Cyfraniadau Galileo Galilei i ffiseg.

Deddf y cynnig

Deddf cynnig gyntaf Newton oedd gwrthrych astudio Galileo, a oedd yn deall y gall cyrff gyflymu ar yr un raddfa waeth beth fo'u màs neu faint; felly dim ond cyflymder a chyfeiriad corff oedd y symudiad.

Yn ôl Galileo, cynhyrchwyd y symudiad diolch i gymhwyso "grym" ac os nad oedd hyn yn rhan o'r system, byddai'r corff yn "gorffwys". Ymhellach, daeth i'r casgliad hynny hefyd mae gwrthrychau yn gallu gwrthsefyll newidiadau yn eu symudiad, am hynny darganfu "syrthni."

Darganfyddiad Galileo

Uwchraddio telesgop

Er na ddyfeisiodd y dyn hwn y telesgop, llwyddodd i'w wella'n sylweddol. Yn y blynyddoedd hynny, roedd telesgop eisoes yn gallu chwyddo dair gwaith, ond llwyddodd Galileo i addasu'r lensys i gyflawni chwyddiad tri deg gwaith.

Gwnaeth y telesgop cyntaf benawdau ym 1609 a blwyddyn yn ddiweddarach, roedd y gwyddonydd hwn wedi creu mwy na hanner cant o sbesimenau (nid pob un yn swyddogaethol). Yn ogystal, cynhwyswch hefyd y ddelwedd a drosglwyddwyd gan yr offeryn hwn, ers yn flaenorol fe'i gwelwyd yn cael ei fflipio.

Lloerennau Saturn

Roedd cyfraniadau Galileo yn amrywiol iawn, oherwydd yn yr achos hwn arsylwodd ar loerennau Iau (gwelodd nhw am y tro cyntaf ym mis Ionawr 1610) trwy ei delesgop, gan gredu bod y rhain yn sêr ar y dechrau ond yn ddiweddarach deallodd mai eu lloerennau oedden nhw. po agosaf yr oeddent at y blaned, y cyflymaf y byddent yn symud.

Cyfnodau Venus

Cyfnodau Venus a gyfrannwyd gan Galileo GAlilei

Roedd yn gynnar yn y 1600au pan ddarganfu Galileo Galiei gyfnodau Venus. Y gwir yw ei fod eisoes wedi arsylwi ar y sêr a Iau neu Sadwrn. Fodd bynnag, yn yr achos hwn llwyddodd i wirio bod cyfres o gyfnodau a oedd yn cyd-fynd â rhai'r lleuad. Yn y modd hwn, mae'n un arall o gyfraniadau mawr Galileo gan eu bod yn cadarnhau, unwaith eto, y Damcaniaeth Copernican. Am fwy na 1500 o flynyddoedd, credwyd mai'r theori mai'r haul, y planedau a'r lleuad oedd y rhai a oedd yn troi o amgylch y ddaear. Felly pan ddarganfuwyd cyfnodau Venus, gwelwyd nad oedd popeth a feddyliwyd yn gydnaws â'r canfyddiad hwn.

Lleuadau Iau

Darganfuwyd lleuadau hyn a elwir yn Iau ym 1610 ac wrth gwrs, gan Galileo Galilei. Nhw oedd y pedair lloeren fwyaf oedd gan y blaned hon: Io, Europa, Ganymede a Callisto. Er iddo ar y dechrau eu dynodi â rhifau. Gwelodd Galileo dri phwynt a thrannoeth darganfu fod pedwar. Ni allent fod yn sêr oherwydd eu bod yn troelli o'u cwmpas.

Mannau haul

Astudiwyd smotiau haul ar y pryd gan nifer fawr o wyddonwyr ac ymchwilwyr, felly rhoddir y priodoliad hwn i Galileo ar gam oherwydd iddo ddefnyddio darganfyddiadau gwyddonwyr eraill i'w priodoli ac felly ennill poblogrwydd a pharch y brenhinoedd.

Fodd bynnag, cyfrannodd hefyd at yr astudiaeth ohonynt, a oedd, ynghyd â'r ymchwiliadau eraill, yn caniatáu iddo atgyfnerthu theori Copernican, gan fod y smotiau hyn yn arwydd bod y ddaear yn troi o amgylch yr haul.

Y pendil

Un arall o gyfraniadau Galileo Galilei oedd y pendil, oherwydd fel dyn ifanc arsylwodd glychau Eglwys Gadeiriol Pisa a sut y gwnaethant oscilio diolch i'r symudiad a gynhyrchwyd gan y ceryntau aer.

Fe’i creodd ym 1583 a thrwy brofi ei guriad llwyddodd i ddarganfod “deddf y pendil”. Sy'n egwyddor sy'n dal i gael ei defnyddio heddiw, sy'n nodi, waeth beth yw'r pellter y mae pendil yn symud i ffwrdd o'i gydbwysedd, nid yw'n amrywio yn ei osciliad.

Astudiaethau lleuad

Y astudiaethau lleuad gan Galileo Galilei Maent yn un o'i gyfraniadau mwyaf rhagorol mewn seryddiaeth a gwyddoniaeth yn gyffredinol, gan fod ei symudiad a'i nodweddion yn wrthrych astudio. Felly ganwyd y theori bod ein lloeren o'n un natur (arsylwodd fynyddoedd a chrateri ynddo), a roddodd fwy o reswm iddo gredu yn theori Copernican.

Thermosgop

Ymhlith y dyfeisiadau mwyaf rhagorol rydym yn dod o hyd i'r thermosgop, gan mai hwn oedd y cyntaf o'i fath a hwn gwasanaethu ar gyfer creu'r thermomedr ein bod ni'n gwybod heddiw. Gwnaed y ddyfais ym 1592, pan ddefnyddiodd Galileo wydraid bach o ddŵr ynghlwm wrth bibell a oedd â phêl wydr wag ar y diwedd. Gweithiodd hyn yn ôl tymheredd a gwasgedd, gan y gellid cael canlyniad gydag undeb y ddau ffactor.

Er nad oedd gan y thermosgop y gallu i roi union fesuriad am y tymheredd, gallai nodi newidiadau yr un peth; Felly er efallai nad yw'n ymddangos fel bargen fawr heddiw, ar y pryd roedd yn ddarganfyddiad arloesol a oedd yn caniatáu datblygu offerynnau mesur blynyddoedd diweddarach.

Methodoleg wyddonol

Mae Galileo Galilei hefyd yn cael ei ystyried yn tad y dull gwyddonol, a gyflwynodd yng nghyfnod ceidwadaeth y grefydd Gatholig ac nad oedd yn ei dro unrhyw berthynas â damcaniaethau Aristotle.

Gwnaed y canfyddiad pan ddefnyddiodd Galileo broflenni mathemategol yn rhai o'i ddarganfyddiadau neu ymchwiliadau; sy'n cael ei ystyried yn offeryn ymchwil. Er nad ydych wedi sôn amdano (mae amheuon ynghylch pam), roedd hyn yn fodd i ddatblygiad diweddarach y dull gwyddonol.

Modrwyau Saturn

Modrwyau Saturn

Ef oedd y seryddwr cyntaf i weld Saturn o'r Ddaear. Wrth ymchwilio, darganfu rywbeth a ddaliodd ei sylw. Nid oedd yn ddim byd ond modrwyau Saturn. Er efallai nad yw'r ffaith fel y cyfryw yn gyfraniad i dynnu sylw ato, mae'n werth ei grybwyll.

Deddf Cwymp

Unwaith eto ym maes ffiseg, arloesodd y gwyddonydd hwn trwy ddangos bod grym yn achosi cyflymiad ac nid cyflymder fel y dywedodd Aristotle mewn hynafiaeth; a ganiataodd iddo ddeall bod grym disgyrchiant yn rym cyson a'i fod yn cynhyrchu effaith cyflymu gyson ar gyrff sy'n cwympo tuag at y ddaear.

Mae cyfraniadau Galileo Galilei nid yn unig yn anhygoel am yr amser yr oedd, ond roeddent hefyd yn sylfaen ar gyfer datblygu gwyddoniaeth o'r ganrif honno hyd heddiw. Felly, mae hwn yn gymeriad mewn hanes sy'n anodd ei anghofio, gan iddo gysegru holl flynyddoedd ei fywyd i'r darganfyddiadau hyn sydd mor bwysig i'r gymdeithas fodern a gwyddoniaeth.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

16 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   John meddai

  Woou Nid wyf yn gwybod sut i ddiolch o ddifrif am eich. Mae ymdrech yn werth llawer
  Mae gwybodaeth wedi gwasanaethu llawer i mi a diolch am yr ymdrech diolch yr ydych wedi'i wneud

  1.    John meddai

   Mae'r holl syniadau hyn wedi bod o fudd imi yn yr ymchwil yr oeddwn yn ei wneud diolch am bopeth

  2.    Ffycin meddai

   helo dim mames rydych chi'n ffycin lesbiaidd gyda phenises mewn dwylo

 2.   ivett meddai

  Diddorol iawn roeddwn i'n ei hoffi

 3.   VILLAMIL ISIDRO meddai

  DARLLEN BETH YW'R TUDALEN YN ADRODDIAD AM Y CYMERIAD HWN, MAE UN YN CAEL EI GANIATÁU EI WISDOM FAWR. ERS AMSER EI BARN, EI ATHRAWON A CHYNGOR GWEDDILL GWEDDILL

 4.   Michel Banegas meddai

  Fe helpodd fi lawer :)

 5.   morena meddai

  da hynny

 6.   herson yahir meddai

  Fe wnaeth y wybodaeth fy helpu llawer

 7.   Mario y rhyfeddod meddai

  Fe helpodd fi funud yn yr ysgol a chefais ddwywaith cymaint o waith cartref. ??

 8.   Jenny gazca meddai

  Fe wasanaethodd lawer i mi, bydd y dosbarth ffiseg yn ysgafnach nawr, diolch am eich ymdrechion

 9.   sandra meddai

  Diolch am hyn a'i gwnaeth yn werth 1000

 10.   dienw meddai

  Hoffais y wybodaeth yn fawr iawn ac fe helpodd fi i ddiolch.

 11.   gobeithio meddai

  Mae'r wybodaeth hon yn peri dryswch i mi: lloerennau Saturn

  Roedd cyfraniadau Galileo yn amrywiol iawn, oherwydd yn yr achos hwn arsylwodd loerennau Iau

 12.   Marvin meddai

  Diolch yn fawr am y wybodaeth

 13.   Tupac sambrano meddai

  haha anfon: v

 14.   Jery ​​Antonio Ortuño Rodríguez. meddai

  Roedd yn ddogfen hynod o'r gwaith a adawodd yr athrylith rhyfeddol hwn ar gyfer y dyfodol a gyfrannodd lawer at ddynoliaeth a gwyddoniaeth fodern ac a helpodd fi yn aruthrol ar gyfer ymchwiliad a adawodd Prifysgol Galileo fi yma yn Guatemala ar fywyd a gwaith Galileo Galilei. Yn ddiolchgar iawn i'r swydd hon.