Dysgu ychydig mwy am gamau cynhanes

Mae cofnodion am darddiad dyn a sut le oedd y ffordd o fyw yn y cyfnod cynhanesyddol. Yn ystod y broses esblygiadol hon, caiff ei hymgorffori mewn hanes offer allweddol o'r dysgu y gallai dyn ei gaffael, megis creu'r morthwyl, darganfod tân, coginio cig.

Dylid nodi bod pob un o'r cyfraniadau hyn gan ddyn cynhanesyddol at ddyn modern, yn deillio o angen sylfaenol ac yn gallu goroesi'r amseroedd ansicr hyn

Nodweddion cynhanes

Mewn llinellau cyffredinol iawn, roedd gan gynhanes lawer o nodweddion. Yn ystod yr holl gyfnodau amser yr aeth dyn cynhanesyddol drwyddo, profwyd rhai nodweddion cyffredin:

 • Roedd y dyn yn grwydrol: nid oedd ganddo le sefydlog i fyw gan mai'r prif angen ar hyn o bryd oedd gallu bwyta, felly symud o le i le yn aml Er mwyn cael y bwyd gorau, mae'n ddigon posib y byddent yn cael eu casglu o goed neu anifeiliaid hela. Y prif reswm dros nomadiaeth dyn oedd hela, aeth grwpiau mawr o nomadiaid ar ôl y buchesi i'w cyrchfan olaf er mwyn hwyluso hela.
 • Roedd gan rai diwylliannau'r teulu fel eu prif biler: roeddent yn byw mewn llwythau a chymunedau. Yr hynaf sy'n arwain yr ieuengaf a hwy yw penaethiaid teuluoedd.
 • Offer: offer adeiladu a wnaed gan ddyn datblygiadau gwych ar lefel yr ymennydd, daeth y meddwl yn llawer mwy cymhleth diolch i'r anghenion yr oedd yn rhaid eu datrys. Gwnaed yr offer cyntaf a grëwyd gan ddyn gydag esgyrn anifeiliaid, cerrig a rhai canghennau cryf i esblygu yn ddiweddarach yng nghyfnod metelau. Y prif ddefnydd o offer oedd amddiffyn rhag anifeiliaid rheibus, yna daeth tân yn gynghreiriad perffaith i'w amddiffyn.
 • Anifeiliaid domestig: dysgodd bodau dynol anifeiliaid dof wrth astudio eu hymddygiad, weithiau daeth anifeiliaid a oedd dan glo i'w bwyta yn anifail domestig.

Cynhanes

Dyn cynhanesyddol

Y dyn cyntaf oedd y Neanderthalaidd, yn dal i feddu ar nodweddion primaidd a esblygodd yn ddiweddarach i Homo sapiens. Y ddau hyn yw gwreiddiau'r hyn yr ydym yn ei adnabod heddiw fel hanes, oherwydd ers yr amseroedd hyn mae dyn wedi cyfrannu at ddiwylliant a gwyddoniaeth.

Mae'r ffosil cynhanesyddol yn cael ei ystyried yn ddynol pan fydd y asgwrn cefn ysgerbydol yn rhoi arwydd ei fod wedi gallu sefyll yn unionsyth, gall ei allu cranial gartrefu ymennydd llawer mwy tebyg i allu homo sapiens, ac mae'r breichiau a'r dwylo'n hirgul. Ar y llaw arall, mae'r dyn cyntefig a elwir hefyd, yn cael ei ystyried fel hyn nes ymddangosiad y ysgrifennu mewn diwylliannau hynafol.

Dyn cynhanesyddol yw unrhyw un sydd wedi byw trwy'r gwahanol gyfnodau ohono, yn oes y cerrig ac yn oes metelau.

Er gwaethaf cael eu galw'n ddyn cyntefig, roeddent yn gallu meddwl a datrys problemau goroesi, hyd yn oed os nad oeddent yn gwybod sut i ysgrifennu, gallent fod â sgiliau dirnadaeth eraill.  

Ymhlith y nodweddion a'r nodweddion corfforol y mae dyn cynhanesyddol yn eu meddiant, gwelwn eu bod o statws byr, cyhyrog iawn diolch i weithgareddau hela ac nomadiaethRoedd ganddyn nhw genau cryf iawn a cherdded yn hela drosodd.

Yn yr un modd, gollyngwyd cyfathrebu trwy symudiadau'r corff a thrwy allyrru synau.  Yn ei dro, roedd darganfod tân yn cyflyru bywyd dyn, gan ei wneud yn ddibynnol ar y fflam goch. Daeth yr elfen hon yn anhepgor pan ddechreuwyd coginio’r gêm, gallai reoleiddio llawer o afiechydon a achoswyd gan fwyta cig amrwd.

Roedd y galwedigaethau a gafodd dyn cynhanesyddol yn newid yn ôl y gorchmynion hierarchaidd a oedd yn cael eu cynnal yn y llwythau a'r cymunedau, fesul tipyn esblygodd arweinyddiaeth benodol ym mhob grŵp: hela’r dynion, casglodd y menywod ffrwythau a changhennau’r plant ar gyfer y tân a’r gwres.

Yn y cyfnod cynhanesyddol, gwnaeth dyn gyfraniadau mawr i'r celfyddydau yn gyffredinol, y prif ddull cyfathrebu oedd paentio mewn ogofâu a wnaed â rhywfaint o lwch naturiol fel ocsidau a rhai a dynnwyd o gerrig.

Roedd cyfathrebu gweledol yn rhan o gofnod o'r dyn a'i fywyd bob dydd, o'r modd yr oeddent yn hela a'r hyn yr oedd pob anifail yn ei gynrychioli yn y golygfeydd.

Cymdeithas gynhanesyddol

Mae'r gymdeithas hon wedi'i hadeiladu gan hierarchaeth a rolau cymdeithasol a roddir i bob aelod o'r cymunedau.

Er nad oedd dyn yn ei wreiddiau yn gwahaniaethu rhwng cymdeithas, ond roedd ei anghenion yn gyntefig iawn, mae cymdeithas gynhanesyddol yn ennill cryfder wrth i'r ymennydd dynol ddod yn fwy a mwy cymhleth.

Mae rhai arferion cymdeithasol rydyn ni'n eu hadnabod heddiw wedi'u haddasu i ddyn ers y cyfnod cynhanesyddol. Ymhlith nodweddion y gymdeithas gynhanesyddol rydym yn canfod:

 • Rhwymedigaethau: roedd gan bob aelod o'r gymuned gyfrifoldeb yn eich enw chi; hynny yw, casglodd y plant ganghennau, y menywod yn ffrwythau a'r dynion yn hela, daeth y bobl hŷn ychydig ar y blaen yn arweinwyr y llwythau.
 • Nid yw'r dyn, er ei fod yn byw gydag eraill yn y gymdeithas, yn gadael tan gamau olaf y cyfnod cynhanesyddol i fod yn grwydrol. Yr anheddau dros dro oedd yr ogofâu a'r ceudyllau lle treuliasant eu hamser, yn ddiweddarach gyda dyfodiad y tân, roedd y bod dynol eisiau docio i le sefydlog lle roedd yn teimlo'n ddiogel.

Cynhanes

Camau'r cynhanes:

Er ein bod yn siarad am gynhanes fel cyfnod o amser lle mae llawer o brosesau esblygiadol yn digwydd o amgylch dyn, mae'r cyd-destun hwn yn llawer ehangach ac wedi para oddeutu 3.5 miliwn o flynyddoedd, sy'n cael ei rannu â phrif gamau neu bwyntiau torri yn y llinell amser.:

Oes y cerrig:

Nodweddir y cam hwn o ddyn gan oroesiad cyntefig lle mae dyn yn defnyddio offer hela ac arfau wedi'u gwneud â cherrig yn bennaf, mae'r cyfnod hwn wedi'i rannu'n dri phrif gam:

Paleolithig

Mae'r cyfnod hwn yn cynnwys blynyddoedd cynnar Homo sapiens, hyd at 9000 CC, ac a ddatblygwyd mewn rhannau o Ewrop, Asia ac Affrica.

Ymhlith nodweddion mwyaf rhagorol y Paleolithig rydym yn gweld dyfeisio'r bwa, y ci yn y broses ddofi ac ymddangosiad y celfyddydau fel y prif fodd o gyfathrebu.

Daw cerddoriaeth o'i rhan yn rhan o fywyd dyn, dynwared synau anifeiliaid ac o'r natur yn gyplysu â dechreuad credoau amldduwiol y bod cyntefig.

Mesolithig

Nid oes gan y cyfnod hwn ddyddiad penodol, gan ei fod yn amrywio yn dibynnu ar y dyddiadau a'r lleoliadau, pob un yn seiliedig ar ffosiliau'r amser. Gellir cyfeirio at y Mesolithig fel cyfnod o amser rhwng y Paleolithig a'r Neolithig.

Yn y Mesolithig, mae pysgota yn ymddangos fel gweithgaredd goroesi eilaidd, mae amaethyddiaeth ar y blaen yn y cyfnod hwn, ac mae cymunedau'n tyfu yn ôl gwahaniaeth cymdeithasol: helwyr, pysgotwyr ac arweinwyr cymunedol.

Mae'r arweinydd cymunedol yn cyflawni sawl swyddogaeth: offeiriad neu siaman a meddyg. Mae rhai defodau yn ymddangos o amgylch marwolaeth a dirgelwch bywyd y tu hwnt.

Yn y cyfnod hwn, daw dyn yn llawer mwy ymwybodol o'i brofiadau synhwyraidd sy'n gysylltiedig â marwolaeth.

Neolithig

Mae'n cwmpasu'r blynyddoedd 5000 a 2500 CC ledled gwahanol rannau o'r blaned. Dyma gyfnod y garreg sgleinio.  Mae masnach yn tarddu ar ffurf cyfnewid, mae eiddo'n dod yn breifat ac mae gweithgareddau fel amaethyddiaeth, pysgota, da byw a hela yn dod yn rhan o fywyd beunyddiol dyn fel prif swyddi.

Ganwyd mwyngloddio fel arwyddion cyntaf oes metelau, eisoes tuag at flynyddoedd olaf y cyfnod hwn.   

Oed metelau:

Yn yr ail gam hwn o'r cynhanes, arsylwir yr offer cyntaf a wneir gyda metelau, mae'n dechrau defnyddio copr, haearn ac efydd, weithiau mae'n defnyddio aur fel addurn neu rannau bach o'r offer ond nid dyma'r prif fetel. Mae'r cyfnod hwn rhwng 4000 a 1200 CC.

Oedran copr

Mae'n cynnwys y blynyddoedd 4000 i 3000 CC Gwelir domestigiad anifeiliaid eraill fel yr asyn a'r ych yn yr oes gopr. Roedd y metel hwn yn help mawr i symud ymlaen yn y cynhyrchu arfauFodd bynnag, roedd yn wan iawn ac nid oedd yn cwrdd â disgwyliadau dyn cynhanesyddol, diolch i hyn, mae'r angen yn codi i ddod o hyd i fetelau eraill fel efydd a haearn ar gyfer cynhyrchu arfau ac felly mae'r oesoedd canlynol yn cael eu geni.

Yr Oes Efydd

Mae'n cynnwys y blynyddoedd 3000 i 1200 CC. Yn y cyfnod hwn, mae ffeirio yn dod yn rhan o fywyd dyn diolch i'r gwerth y mae metelau yn dechrau cael ei roi. Roedd gan efydd lawer mwy o wrthwynebiad na chopr, ac eto nid oedd yn cwrdd ag anghenion arf angheuol o hyd.

Ar y llaw arall, mae masnacheiddio metel yn uniongyrchol yn cael ei ddylanwadu gan y lefelau a'r datblygiad diwylliannol y mae dyn yn eu cyflawni diolch i ffeirio.  

Oes yr haearn

Mae ganddo bwysigrwydd mawr ers y flwyddyn 1400 CC. Dyn yn arbrofi gyda meteleg i allu siapio'r offer cyntaf a wnaed â haearn.

El darganfyddiad haearn gwneud i ddyn gyplysu'n llawn ag ef a mabwysiadu'r metel hwn fel y prif un ar gyfer gwireddu arfau hela ac amddiffyn y cymunedau.

Yn ei dro, roedd gweithredu haearn ym mywyd beunyddiol cynhanes, yn gwneud gweithgareddau pysgota, da byw ac amaethyddiaeth yn llawer mwy dymunol i ddyn; diolch i weithgynhyrchu offer arbenigol ar gyfer y math hwn o weithgaredd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)