Beth yw defnydd cynaliadwy?

Trwy gynaliadwy gallwn ddeall rhywbeth y mae ei ddatblygiad yn hunangynhaliol, sy'n golygu nad oes angen ffynonellau allanol arno i gefnogi ei ddatblygiad, gan fod y system yn cynnwys elfennau, y mae eu prosesau mewnol yn cefnogi ei gilydd, sy'n caniatáu ei barhad mewn prydo.

Mae'n debygol ein bod yn clywed ar hyn o bryd am ddefnydd cynaliadwy, ac mae hyn oherwydd, yn yr oes sydd ohoni, mae ymwybyddiaeth o ganlyniadau datblygiad dynol wedi ein harwain i ddewis polisïau a chamau gweithredu wedi'u cynllunio sy'n caniatáu cyflawni gweithgareddau sy'n gynhenid ​​i fywyd beunyddiol y bod dynol, heb i hyn gael effaith ar y cydbwysedd amgylcheddol. Mewn ystyr ymarferol, gallem sefydlu bod y cysyniad hwn yn diffinio cynllunio gweithgareddau heb newid prosesau naturiol yr amgylchedd.

Defnydd cynaliadwy i hyrwyddo cydbwysedd amgylcheddol

Diffinnir yr amgylchedd fel y set o berthnasoedd llystyfiant-ffawna-awyrgylch sy'n ein hamgylchynu. Ers i ddyn ddechrau cerdded y ddaear, daeth yn asiant addasu, gan fod yr awydd hwnnw i "fynd ymhellach", yr ysgogiad hwnnw i esblygu, wedi ei arwain i weithio i gynhyrchu amodau gwell o ddydd i ddydd a fyddai'n hwyluso datblygiad eu bywyd bob dydd.

Mae'r bod dynol bob amser wedi rhyngweithio i raddau mwy neu lai â'r amgylchedd ers hynny llwyddodd i gael gafael ar yr holl adnoddau i oroesi ac esblygu yn ei ddatblygiad. Roeddent yn ffactorau a gafodd effaith ar newid y cydbwysedd amgylcheddol: twf poblogaeth y byd i lefelau gormodol, gan gynyddu'r galw am fwyd ac adnoddau eraill, a arweiniodd at y bod dynol yn cynhyrchu difrod difrifol i'w hamgylchedd, rhai na ellir eu gwrthdroi. , megis disbyddu adnoddau anadnewyddadwy, llygredd dyfrffyrdd neu'r aer, cynhyrchu nwyon o'r effaith tŷ gwydr enwog.

Ac fe weithiodd y dyn er ei fudd, ond ni wnaeth ystyried yr effaith ar ei amgylchedd.

 • Er mwyn adeiladu tai, rydym yn dinistrio coedwigoedd cyfan, gan adael miloedd o rywogaethau yn ddigartref.
 • Er mwyn ein cadw'n gynnes, rydyn ni'n cymryd crwyn anifeiliaid; i fwydo ein hunain, rydyn ni'n bwyta eu cig.
 • I adeiladu dinasoedd: rydyn ni'n slaesio, llosgi a dinistrio.
 • Er mwyn creu cynhyrchion i'w defnyddio ar raddfa fawr, rydym yn diwydiannu, heb boeni am ganlyniadau allyriadau.

Y ffordd hon o actio, caniatáu esblygiad y rhywogaeth ddynolFodd bynnag, nid oedd y math hwn o weithredu yn gynaliadwy, oherwydd arweiniodd ein gweithred ddiwahân at ddiwedd marw, oherwydd, pan oeddem am roi parhad i’n prosesau arferol, gwnaethom sylweddoli nad oedd yr amodau a gynhyrchwyd yn caniatáu inni barhau i gerdded ar hyd y llwybr yr oeddem wedi bod yn ei deithio.

Cysyniad defnydd cynaliadwy

Pryd ddaeth y cysyniad o ddefnydd cynaliadwy i'r amlwg?

Pan ddaeth effeithiau llygredd yn ddiymwad, mae cerrynt yn codi sy'n dechrau gweithredu, ac i hyrwyddo methodoleg waith newydd, sy'n gwahodd newid paradeim, i gymryd camau yn ymwybodol, gan ddadansoddi'r ôl-effeithiau, a gwneud opsiynau sy'n cynrychioli'r lleiaf posibl bob amser. effaith, ac mae hynny wrth gwrs yn caniatáu adnewyddu'r cynhyrchion.

Yn 1992, yn fframwaith cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar yr amgylchedd a datblygu, cymerwyd y cysyniad o ddefnydd cynaliadwy yn ganiataol, gan dderbyn ei bwysigrwydd roedd adeiladu meddwl newydd yn ymestyn i'r cenedlaethau newydd, wedi'i nodi gan sefydlu perthnasoedd mwy caredig â'r amgylchedd. Ym 1998, cychwynnodd y sefydliad hwn raglen datblygu cynaliadwy, a oedd yn cynnwys cynllunio a oedd yn ystyried rhai gweithgareddau economaidd a'u hôl-effeithiau. Yn 2003, lansiwyd y gweithgorau i ddatblygu methodoleg o'r enw proses Marrakech.

Mae defnydd cynaliadwy yn seiliedig ar rai adeiladau fel:

 • Mae'r bod dynol yn asiant addasu ei amgylchedd, ond yn groes i'r hyn a gredwyd, mae'r amgylchedd hefyd yn dylanwadu arno. Felly mae gweithredoedd caredig yn deffro ymateb buddiol; mae camdriniaeth, o'u rhan hwy, yn arwain at ganlyniadau llym.
 • Rhaid i'r camau sy'n cynnwys yr amgylchedd gael eu cyflawni trwy gynllunio, yn seiliedig ar y gallu i adnewyddu. Mae'n ymwneud â meddwl bob amser yn seiliedig ar gydbwysedd.
 • Dewiswch, pryd bynnag y bo hynny'n bosibl, gynhyrchion sy'n cael eu hadnewyddu'n gyflym.

Canlyniadau llygredd

Eisoes ar y pwynt hwn, gallwn haeru bod defnydd cynaliadwy wedi'i ddatblygu o'r dystiolaeth o'r difrod a achoswyd gan lygredd, a oedd nid yn unig yn effeithio ar rywogaethau eraill, ond a oedd hefyd wedi gweithredu'n uniongyrchol ar les y bod dynol. Rhestrir y prif achosion a arweiniodd at ledaenu defnydd ymwybodol isod:

 • Fel enghraifft o'r effaith bwmerang a gynhyrchir gan ein gweithredoedd niweidiol, mae'r ffaith bod un o bob pedair marwolaeth mewn bodau dynol yn cael ei gynhyrchu o ganlyniad i ddiraddiad amgylcheddol.
 • Mae amrywiaeth eang o broblemau iechyd yn ganlyniad uniongyrchol i broblemau amgylcheddol. Yn enwedig y rhai sy'n cynnwys yr aer, sy'n uniongyrchol gysylltiedig â datblygu afiechydon anadlol difrifol yn y boblogaeth. Yn ôl y ffigurau a reolir gan y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig), trin plwm sydd wedi'i baentio mewn paent, y paentiwyd teganau plant ag ef, yw prif achos niwed i'r ymennydd i boblogaeth o oddeutu 600,000 o blant y flwyddyn; Penderfynwyd hefyd bod y moroedd yn cynnwys ardaloedd lle mae'r ecosystem forol wedi darfod, a elwir yn "barthau marw", sy'n cynnal lefelau ocsigen isel, sy'n cyflyru datblygiad bywyd morol. Mae carthffosiaeth wedi halogi cyrff mawr o ddŵr, gan achosi marwolaeth ac afiechyd.
 • Mae llawer o ecosystemau wedi cael eu dinistrio gan weithred ddinistriol dyn. Mae llawer o rywogaethau, anifeiliaid a phlanhigion wedi diflannu trwy fod yn anymwybodol.

Camau gweithredu sy'n deillio o ddefnydd cynaliadwy

Mae datblygiad y cysyniad hwn wedi gwahodd y bod dynol i ddatblygu methodoleg newydd o weithredu a rhyngweithio amgylcheddol, yn seiliedig ar y camau canlynol:

 • Cynllunio: Mae'n alwad i bob gweithred gyflawni datblygiad trefnus o'i holl weithgareddau economaidd er mwyn osgoi canlyniadau annymunol diffyg rheolaeth.
 • Cynnydd yn y boblogaeth a drefnwyd: Allosod, gan ystyried cyfraddau genedigaeth, i gael syniad o sut y bydd y boblogaeth yn cynyddu yn y blynyddoedd dilynol. Mae'r ffactor hwn yn hanfodol ar gyfer cynllunio effeithiol. Yn yr un modd, mae'n ddyletswydd ar lywodraeth cenedl i sefydlu cynlluniau rheoli genedigaeth, er mwyn osgoi twf gormodol.
 • Defnyddio ceryntau mewn diwydiannau: Yn flaenorol, mewn prosesau diwydiannol, roedd datblygu cynnyrch yn wrthrych o ddiddordeb, gan wrthod y sgil-gynhyrchion a'r llinellau gwastraff a gynhyrchwyd. Y dyddiau hyn, gwahoddir dyluniad cynaliadwy planhigion cemegol, lle mae lleoli a / neu brosesu sgil-gynhyrchion yn cael ei gynllunio, yn ogystal â thrin ffrydiau gwastraff (fel dŵr gwastraff) cyn cael eu rhyddhau i gyrff dŵr. Mae gosod hidlwyr mewn simneiau yn weithred arall gyda'r bwriad o reoli allyriadau i'r amgylchedd.
 • Ymwybyddiaeth: Er mwyn lledaenu’r gweithredoedd hyn, mae ymgyrch fyd-eang wedi cychwyn, sy’n ceisio cynnwys pawb yn y math newydd hwn o weithredu. Pwrpas hyn yw gwarantu llwyddiant ac effeithiolrwydd cynlluniau defnydd cynaliadwy.

Proses Marrakech

Wedi'i gyflwyno yn uwchgynhadledd y byd ar ddatblygu cynaliadwy, a gynhaliwyd yn Johannesburg, cyflwynwyd prosiect yn seiliedig ar gynllun gweithredu y gellir ei estyn i genhedloedd y byd, sy'n ceisio cynnal ymladd effeithlon sy'n helpu i wyrdroi iawndal y gweithredoedd a ddatblygwyd yn ddiwahân.

Defnydd a Chynhyrchu Cynaliadwy (CPS) dyna ei arwyddair gwaith. Mae datblygiad y grŵp Marrakech yn un ateb. I'r angen i weithredu gweithredoedd grymus sy'n cael eu lledaenu ym mhob gwlad, ac sy'n cael eu rheoli yn y canllawiau cynaliadwyedd.

Camau'r broses:  

 • Ymholiadau rhanbarthol: Mae'r cam hwn yn cynnwys nodi'r prif broblemau y maent yn eu hachosi ar y lefel genedlaethol, mae'n ymwneud â nodi'r prif anghenion. Yn hyn, mae awdurdodau pob gwlad yn chwarae rhan bendant, gan mai nhw yw'r rhai sy'n gwybod yn fanwl beth yw nodweddion y genedl, ac felly, gallant hyrwyddo datblygiad cynllun wedi'i addasu i nodweddion penodol pob un ohonynt.
 • Paratoi strategaethau rhanbarthol a mecanweithiau gweithredu: Fe'i diffinnir fel cyfrifoldeb yr awdurdodau, peri problemau i'r sefydliadau sy'n rhan o'r sefydliad cenedlaethol, er mwyn iddynt weithio ar ddarparu atebion a datblygu cynlluniau.
 • Gweithredu prosiectau a rhaglenni penodol ar bob lefel: Ar yr adeg hon, codir pwysigrwydd rhoi'r cynlluniau ar waith a datblygu offer effeithiol i ddatrys problem benodol.
 • Cyfarfodydd rhyngwladol: At bwrpas  monitro cynnydd, hyrwyddo mecanweithiau cyfnewid gwybodaeth a chydweithredu rhwng cenhedloedd. Mae'r rhan hon yn ceisio integreiddio ymdrechion unigol i sicrhau diwedd uwch.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)