22 Dynameg integreiddio ar gyfer grwpiau o blant, pobl ifanc ac oedolion

Gemau integreiddio

Ystyrir bod “dynameg integreiddio” dulliau a ddefnyddir mewn grwpiau i gyflawni nod penodol a mwynhau buddion y ddeinameg hon. Gellir defnyddio'r rhain ar gyfer plant, pobl ifanc yn eu harddegau neu fyfyrwyr prifysgol ac oedolion mewn gweithdai, cwmnïau, ymhlith eraill.

Bydd pwrpas pob deinameg yn dibynnu ar yr hyn y mae'r cyflogwr yn chwilio amdano, hynny yw, yn dibynnu ar y canlyniadau sydd i'w cael, gallwch ddewis rhwng un o'r dynameg neu'r technegau integreiddio y byddwn yn eu hegluro trwy'r erthygl.

Beth yw pwrpas dynameg integreiddio?

Plant yn ymarfer dynameg integreiddio

Fel y soniasom, mae gan y ddeinameg amcanion penodol, felly yn dibynnu ar amrywiol agweddau, gallwch ddewis yr un sy'n darparu'r canlyniadau rydych chi'n aros amdanynt. Ymhlith y ffactorau hyn dylid ystyried maint y grŵp, y lle neu'r cyd-destun lle bydd y ddeinameg yn digwydd, nodweddion yr aelodau a chydlynydd y gweithgaredd.

Fodd bynnag, ei brif swyddogaeth yw creu amgylchedd lle gall aelodau'r ddeinamig deimlo'n gyffyrddus a deall pwysigrwydd cwmnïaeth, sy'n wych i grwpiau o bobl nad oes ganddyn nhw lawer o ymddiriedaeth yn ei gilydd. Yn ogystal, maent hefyd yn caniatáu i unigolion adael ego a chystadleuaeth ar ôl, i ganolbwyntio ar waith tîm.

Dynameg neu ddulliau integreiddio ar gyfer plant a'r glasoed

Os ydych chi'n athro neu'n gweithio gyda phlant mewn ardal, byddwch chi wrth eich bodd â'r dulliau hyn, gan ein bod ni wedi dewis y rhai mwyaf hwyl ac addas ar eu cyfer; Er mwyn darparu dewisiadau amgen effeithiol i chi mewn ffordd drefnus.

"Fy enw i yw ac mae fy chwaeth yn"

hwn techneg integreiddio mae'n ddelfrydol ar gyfer y diwrnod cyntaf y mae'r grŵp wedi'i leoli ynddo, gan ei fod yn caniatáu gwybod enwau a chwaeth y bechgyn neu'r merched. Mae'r enw'n angenrheidiol fel eu bod yn adnabod ei gilydd a bydd y tebyg yn caniatáu iddynt gyflawni pethau yn gyffredin rhyngddynt.

 1. Byddai'r deinameg yn dechrau gyda'r cydlynydd yn dweud, er enghraifft, "Fy enw i yw José ac rwy'n hoffi chwarae gyda fy nghi."
 2. Nesaf ac mewn ffordd drefnus, rhaid i bob plentyn ddweud ei enw ac unrhyw flas neu hoff sydd ganddo.
 3. Ar y diwedd, gall y cydlynydd ofyn i'r plant a ydyn nhw'n cofio enwau'r lleill, yn ogystal â chaniatáu i'r rhai sydd â chwaeth gyffredin siarad.

Tatws poeth

Neu hefyd "y bêl boeth", mae'n un o'r gemau mwyaf poblogaidd a hynaf, y gellir ei defnyddio yn y ddeinameg integreiddio yn effeithiol, dim ond trwy addasu un agwedd ar y gêm y byddwch chi'n ei gweld isod.

 1. Dewisir gwrthrych i gynrychioli'r "tatws poeth", gall fod yn bêl, er enghraifft.
 2. Dylai'r plant eistedd mewn cylch.
 3. Oherwydd bod y "tatws" yn boeth, dylent ei basio'n gyflym i'r partner ar y chwith, wrth ddweud eu henw.
 4. Rhaid i'r cydlynydd, gyda chymorth stopwats (bydd yr amser yn dibynnu ar nifer y plant), ailadrodd yr ymadrodd "y datws poeth", y bydd yn ei ddweud yn gyflymach wrth i amser ddod i ben.
 5. Gyda 10-15 eiliad ar ôl, byddai’r ymadrodd yn newid i “losgi” ac ar y diwedd yn “llosgi”.
 6. Y plentyn olaf i gael yr eitem fydd yr un i'w cholli.

Argymhellir nad yw'r grwpiau'n fwy na 15 o blant a bod amser pob gêm yn ddigon i'r grŵp cyfan allu dweud eu henw, ond gan gofio y bydd plant yn aros wrth iddynt adael y gêm.

Yr anifail anwes

Un o'n hoff ddulliau, fel y mae'n caniatáu cydweithredu a chyfranogi grwpiau plants o ddechrau'r gweithgaredd ac yn agor y posibilrwydd o gyflawni eraill. Mae hyn yn cynnwys y canlynol:

 1. Dewiswch anifail wedi'i stwffio neu rywbeth tebyg fydd masgot y grŵp (gall y plant neu'r cydlynydd ei ddewis).
 2. Dylai'r grŵp roi enw iddo y mae'r mwyafrif yn cytuno ag ef.
 3. O'r fan honno, mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd, oherwydd gallwch chi wneud llawer o weithgareddau yn ei ddefnyddio.
 4. Er enghraifft, gallwch chi chwarae i lunio stori lle mae'r anifail anwes yn cymryd rhan; ond y byddwn yn egluro yn y deinameg ganlynol.

Stori a rennir

Mae plant wrth eu bodd â straeon a straeon, felly mae dyfeisio un ymhlith pob un ohonynt yn weithgaredd hynod ddifyr a fydd yn ffafrio integreiddiad y grŵp, yn ogystal â'r creadigrwydd a dychymyg.

 1. Bydd y cydlynydd yn dechrau adrodd y stori neu'r stori, a fydd yn ei gynnwys ef, yr anifail anwes (pe byddent yn dilyn y ddeinameg flaenorol) a phlentyn i gael sylw.
 2. Bydd yn rhaid iddo ddweud ei enw a pharhau â'r stori, lle mae'n rhaid i fachgen neu ferch arall ymddangos a fydd yn gorfod tynnu sylw ac ati.

Pwy sydd ar goll?

Ar gyfer y gweithgaredd hwn, argymhellir bod un arall o'r ddeinameg integreiddio eisoes wedi'i defnyddio, gan ei bod yn angenrheidiol bod gan blant neu'r glasoed syniad o leiaf o'r hyn y gelwir eu cyd-ddisgyblion eraill; beth fydd yn caniatáu i atgyfnerthu'r wybodaeth ac i weithio'r cof.

 1. Bydd y grŵp yn cael ei drefnu mewn gwahanol resi (sefyll neu eistedd).
 2. Yna gofynnir i bawb gau eu llygaid.
 3. Dylai un aelod o'r grŵp adael heb wneud sŵn (mae hefyd yn bosibl ei orchuddio).
 4. Dylai'r cydlynydd ofyn "pwy sydd ar goll?"
 5. Pan fyddant yn gwneud pethau'n iawn, bydd y plentyn yn cael ei integreiddio eto a bydd yn rhaid i bawb newid eu safle (yn ddelfrydol os ydynt yn ei wneud â'u llygaid ar gau) i wneud y gweithgaredd yn anoddach.

Drych

Techneg ddelfrydol ar gyfer magu hyder mewn plant a gwneud iddynt fyfyrio ar emosiynau ac agweddau pob un ohonynt. Y camau i'w dilyn ar gyfer y ddeinameg integreiddio hon yw:

 1. Rhaid i'r person sy'n gyfrifol am y gweithgaredd ffurfio parau ar hap.
 2. Dylai'r ddau blentyn wynebu ei gilydd.
 3. Yn gyntaf, bydd plentyn yn ceisio copïo symudiadau corfforol y llall ar yr un pryd, waeth beth yw'r rhan o'r corff y mae'n ei ddefnyddio (gall ddynwared ymadroddion, symudiadau'r aelodau, ymhlith eraill).
 4. Yna tro'r plentyn arall fydd dynwared ei bartner.

Dynameg ar gyfer integreiddio ieuenctid ac oedolion

Er y gall y ddeinameg uchod weithio i unrhyw grŵp waeth beth fo'u hoedran, maent ychydig yn fwy plentynnaidd ac yn haws i'w cyflawni; felly mae'n well gennym ni ddosbarthu'r lleill hyn technegau integreiddio i oedolion ac ieuenctid.

Ymddiriedolaeth

Mae'r dull hwn yn eithaf defnyddiol i gryfhau ymddiriedaeth rhwng yr aelodau trwy wneud iddynt ddod o hyd i'r bobl y maent yn cyd-fynd orau â hwy. Mae'n cymryd peth amser i'r dechneg hon, er ei bod yn dibynnu ar faint o unigolion ydych chi.

 1. Bydd y cydlynydd yn gofyn i'r aelodau ddewis partner i weithio fel tîm.
 2. Dylent gael eu rhoi o flaen ei gilydd â'u traed gyda'i gilydd, gan ddal dwylo a phwyso yn ôl gan geisio cadw eu cydbwysedd.
 3. Yn ddelfrydol, dylai pawb wneud yr ymarfer gyda'r cyfranogwyr eraill, hynny yw, mae pob un yn rhoi cynnig ar ei gilydd.

Wrth wneud y gweithgaredd, bydd cyfranogwyr yn sylwi ei bod yn llawer haws gwneud gyda rhai pobl na gydag eraill, gan ein bod weithiau'n dod yn fwy cyfforddus gyda rhai pobl. Felly gellir dod i ben trwy fyfyrio ar ymddiriedaeth a'i bwysigrwydd, yn ogystal â gwaith tîm.

Dynameg integreiddio ar gyfer grwpiau

Rhoi'r gair at ei gilydd

Mae'r gweithgaredd hwn yn caniatáu i aelodau gwrdd a rhyngweithio, er ei bod yn bosibl ei addasu i ehangu buddion ei ddefnydd. I wneud hynny, dilynwch y camau canlynol:

 1. Bydd y trefnydd yn rhoi llythyr penodol i bob person heb i'r lleill wybod pa rai sydd gan bob un. Gallwch hefyd roi papur gyda'r llythyr neu y bydd yr aelodau'n ei ddewis (byddent y tu mewn i jar, wedi'i blygu). Rhaid i'r llythyrau hyn ffurfio gair, fel "ymddiriedaeth."
 2. Rhaid i'r aelodau edrych am y bobl eraill i gaffael y llythyr sydd ganddyn nhw, er bod yn rhaid iddyn nhw gyflwyno eu hunain yn gyntaf, rhyngweithio neu ba bynnag reol sy'n well gan y cydlynydd.
 3. Y person cyntaf i gwblhau'r gair "ymddiriedaeth" yw'r enillydd.

Archeb yn y ...

Mae'r enw'n anghyflawn oherwydd gellir ei newid yn ôl chwaeth y cydlynydd a phosibiliadau'r man lle bydd y gweithgaredd yn digwydd. Fodd bynnag, dyma un o'r rhai sy'n caniatáu ichi gwrdd, rhyngweithio gweithio fel tîm a threfnu.

 1. Dylai'r person â gofal ofyn i'r cyfranogwyr sefyll ar fainc, llinell, tiwb neu beth bynnag, ond cadw eu cydbwysedd yn y lle hwnnw.
 2. Yna dylid gofyn iddynt eu harchebu yn unol â'r hyn y mae'r cydlynydd yn ei ystyried yn briodol ac fe'u gwaharddir rhag cyfathrebu ar lafar. Gall fod yn ôl oedran, taldra, cychwynnol yr enw, ymhlith eraill.
 3. Rhaid i'r aelodau drefnu eu hunain heb symud o'r fainc, y tiwb neu'r llinell, a fydd yn gwneud iddyn nhw weithio fel tîm i osgoi cwympo.
 4. Yn olaf, rhaid i'r cydlynydd wirio bod y gorchymyn wedi'i gyflawni'n gywir, gan ofyn i bob un ohonynt ei uchder, oedran neu beth a ddewiswyd.

Datryswch y croesair

Mae'r dechneg hon yn effeithiol iawn wrth atgyfnerthu gwaith tîm, ysgogi cyfranogiad yr holl gyfranogwyr, a buddion eraill. Mae'n eithaf syml i'w wneud:

 1. Mae'r grŵp cyfan wedi'i drefnu'n sawl is-grŵp yn ôl nifer y bobl.
 2. Yna rhoddir yr un croesair i bawb (gallwch ei lawrlwytho ar-lein neu ei wneud eich hun).
 3. Y grŵp sy'n ei ddatrys gyntaf fydd yr enillydd.

Y neges anghywir

Dyma un o'r ddeinameg hwyliog, mae'n caniatáu inni fyfyrio ar y trosglwyddo gwybodaeth o un person i'r llall, gan fod y neges yn dechrau bod yn un ffordd ac yn dod yn rhywbeth gwahanol yn y pen draw.

 1. Dylai'r cydlynydd archebu'r cyfranogwyr mewn rhes neu gylch.
 2. Yna dylid cyfleu neges i'r cyntaf yn unol neu'r cyfranogwr a ddewisir gan drefnydd y cylch heb i'r lleill wrando.
 3. Rhaid i'r person drosglwyddo'r neges i'r nesaf (hefyd heb i neb wrando) ac ati tan y diwedd.
 4. Rhaid i'r aelod olaf ddweud y neges a bydd y gymhariaeth â'r gwreiddiol yn cael ei gwneud.

Gobeithiwn hynny deinameg integreiddio Maent yn ddefnyddiol i ddod â chi'n agosach at bobl grŵp penodol a'r amcanion arfaethedig. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu eisiau cydweithredu â thechnegau eraill, cofiwch y gallwch ddefnyddio'r blwch sylwadau isod.

Dynameg integreiddio hwyliog

Dynameg integreiddio plant

Y bêl fwyaf cwestiynu

Perffaith ar gyfer gweithio gyda grwpiau bach. Ffordd i ddod i adnabod eu haelodau, torri'r iâ trwy gyflwyniad a gyda chwestiynau gwreiddiol iawn.

 1. Rydyn ni'n mynd i fod angen pêl yn ogystal â chwaraewr cerddoriaeth.
 2. Rhoddir yr aelodau mewn cylch a phan fydd y gerddoriaeth yn cychwyn, bydd y bêl yn pasio o'r naill i'r llall.
 3. Y person sydd â'r bêl yn ei ddwylo, pan fydd y gerddoriaeth yn stopio, hi sydd â gofal am ddweud ei henw a gofyn cwestiwn byr i'r lleill.
 4. Bydd yn rhaid i'r cyd-ddisgyblion eraill ateb cyn i'r gerddoriaeth ddechrau. Oherwydd unwaith y bydd yn digwydd, mae'n rhaid i'r bêl ddal i symud.

Bydd y gêm hon yn para nes bod pawb wedi dod ymlaen neu ymyrryd. Ers fel yr ydym wedi crybwyll, byddwn yn ceisio gwneud grŵp bach. Os oes llawer o bobl, gellir eu rhannu'n sawl un, ond ni fyddant yn newid rheolau'r gêm.

Y pry cop

Mae ei enw eisoes yn nodi y gall fod ychydig yn ddryslyd, ond y gwir yw ei bod yn gêm hwyliog iawn. Perffaith i ddod i adnabod ein gilydd ychydig yn fwy a chael hwyl.

 1. Bydd y cyfranogwyr yn sefyll mewn cylch.
 2. Rhoddir pelen o wlân neu linyn iddynt, bydd rhuban hefyd yn gweithio. Bydd yn rhaid i'r sawl sy'n cychwyn ddweud ei enw a rhywfaint o gyfrinach gyfaddefol amdano'i hun. Felly, bydd yn cadw diwedd y rhuban neu'r llinyn ac yn pasio'r bêl i un arall o'i gyd-chwaraewyr.
 3. Bydd yn rhaid i'r ail bartner hwn wneud yr un peth â'r cyntaf ac yn y blaen nes bod y grŵp cyfan wedi'i droelli mewn math o we pry cop. Er mwyn ei ddadwneud, rhaid i'r person olaf a oedd â'r bêl neu'r rhuban yn ei law ei rhoi i bwy bynnag a'i hanfonodd. Hynny yw, gwneud y gwrthwyneb.
 4. Bydd yn rhaid i'r bêl fynd yn ôl at bwy ddechreuodd y gêm ac ailadrodd y data a roddwyd gan eu cyd-chwaraewyr, felly yma mae sylw yn chwarae rhan flaenllaw. Ydych chi'n cofio holl gyfrinachau eich cydweithwyr?

Hwb!

Perffaith ar gyfer bloeddio aelodau'r grŵp, tra bod canolbwyntio hefyd yn chwarae tric pwysig iawn.

 1. Byddant i gyd yn eistedd mewn cylch.
 2. Bydd yn cael ei rifo allan yn uchel. Hynny yw, bydd pob cyfranogwr yn dweud rhif. Bydd yn rhaid i bwy bynnag sy'n cael y 3, y rhai sy'n gorffen mewn 3 neu luosrifau o'r rhif hwn fel 6,9,12 ac ati, ddweud y gair hud Boom! Yn lle'r rhif cyfatebol.
 3. Gawn ni weld faint sy'n methu! Oherwydd os nad ydyn nhw'n gwneud pethau'n iawn, bydd yn rhaid iddyn nhw adael y grŵp. Pan fydd un yn gadael, mae'r cyfrif yn dechrau drosodd gyda rhif un.
 4. Os bydd rhywun yn cymryd amser hir i ateb, oherwydd ei fod yn meddwl a yw'r rhif y mae'n ei gyffwrdd yn gorffen yn 3 neu'n lluosrif o 3, yna bydd hefyd yn colli ac yn gadael y cylch. Bydd y ddau chwaraewr olaf sy'n weddill yn ennill.

Uno dywediadau

Ar wahân i fod yn berffaith fel cyflwyniad, mae'n a gêm fywiog iawn. Heb os, bydd swildod yn cael ei barcio fel bod pawb yn cael eu cario i ffwrdd gan y dywediadau.

 1. Rhoddir dau gerdyn gwag i'r cyfranogwyr. Mewn un byddant yn ysgrifennu rhan gyntaf dywediad ac yn y llall, yr ail. Er enghraifft: 'Cŵn yn cyfarth, brathwr bach'. Mae'n un o'r dywediadau chwedlonol. Wel, y rhan gyntaf a fyddai'n mynd ar gerdyn fyddai: 'Barking dog', tra byddai 'biter bach' yn cael ei ysgrifennu ar yr ail gerdyn.
 2. Unwaith y bydd yr holl gardiau wedi'u hysgrifennu, bydd pob cyfranogwr yn cadw un a'r llall, byddant yn cymysgu. Felly bydd yn rhaid i bob un ddod o hyd i'r rhan arall o'i ddywediad ymhlith y chwaraewyr. Gêm syml ac addysgiadol iawn!

Dynameg integreiddio llafur

Dynameg integreiddio llafur

bydd dynameg integreiddio llafur yn gwella'r amgylchedd gwaith. Byddant yn gwneud i'r gweithwyr adnabod ei gilydd ychydig yn fwy a bod y sefydliad a chynhyrchedd y cwmni yn cael eu gwobrwyo.

Scape ystafell

 1. Bydd angen ystafell arnoch chi. Ynddo bydd yn rhaid i chi roi cliwiau o bob math fel y gall y grŵp o weithwyr fynd allan o'r fan honno. Efallai ei fod yn rhywfaint o rwdl.
 2. I wneud hyn, byddwch chi'n helpu'ch hun o bapurau newydd neu gylchgronau lle byddwch chi'n tanlinellu ymadroddion allweddol. Blychau caeedig sy'n cynnwys cyfrinachau, ac ati.
 3. Bydd yn rhaid i'r holl gynnwys ymwneud â'r cwmni ei hun neu â'r math o waith perfformio gan y grŵp sy'n chwarae.
 4. Yma mae'r gwaith tîm yn bwysig iawn, felly mae hi bob amser yn gêm gywrain, ond yn un sydd â buddion gwych i weithwyr.

Y drôr

 1. Rhoddir ychydig oriau i bob aelod. Bydd yn rhaid i bwy bynnag sy'n cychwyn dynnu llun arnyn nhw.
 2. Heb ddangos canlyniad y lluniad hwnnw, bydd yn rhaid i chi wneud ystumiau a grimaces i'w cymdeithion iddynt atgynhyrchu'r un llun.
 3. Ar y diwedd, bydd yn cael ei wirio a yw'r grŵp, diolch i'r ystumiau, wedi deall yr hyn yr oedd eu partner wedi'i dynnu.

Y neges ystumiedig

Mae gêm fel hon yn berffaith ar gyfer profi crynodiad a chof pob unigolyn.

 1. Bydd un o'r cyfranogwyr yn dweud neges wrth y person ar ei dde.
 2. Bydd y neges yn cael ei phasio fesul un, bob amser mewn llais isel fel nad yw'r gweddill yn darganfod. Yn ogystal, dim ond unwaith y gellir ei ailadrodd.
 3. Wrth gyrraedd y person olaf, mae'n rhaid iddyn nhw chwarae'r neges yn uchel. A fydd yn gallu ei gael yn iawn neu a fydd y neges wedi'i hystumio rhywfaint?

Y ddawns

Ffordd i gwrdd â chydweithwyr, diolch i ddarganfod eu syniadau a beth yw eu barn am eu gwaith i'w wneud bob dydd.

 1. Rhoddir cerdyn i bob cyfranogwr, a fydd yn cael ei gludo ar y frest neu yn ôl. Ynddo byddant yn ateb cwestiwn, mewn ffordd fer, a allai fod: Beth ydych chi'n ei hoffi fwyaf am eich swydd?
 2. Bydd y gerddoriaeth yn cychwyn a byddant yn cael eu ffurfio cyplau dawns mae hynny'n cyd-fynd ag atebion tebyg iawn.
 3. Bob tro mae'r gerddoriaeth yn stopio, bydd partner yn newid. Os gwelwn nad oes llawer o gyd-ddigwyddiadau yn yr atebion ac nad oes llawer o barau wedi'u ffurfio, gellir newid y cwestiwn.

Dynameg integreiddio teulu

Dynameg integreiddio teulu

Oherwydd nid yn unig y mae gemau'n cael eu rhyddhau i blant, ond fel y gwelwn, mae pob maes yn ffafriol i adloniant. Yn yr achos hwn, rydym ar ôl gyda'r uned deuluol. Oherwydd gall diwrnod teulu fod yn fwy o hwyl nag yr ydym ni'n ei feddwl. Ffordd i gynnal gweithgareddau gyda'i gilydd ac ar gyfer pob oedran.

Y gêm geiniog

 1. Yn gyntaf, fe wnaethon ni fwgwdio un o'r cyfranogwyr a'i roi yn y canol.
 2. Bydd y lleill yn eistedd o'i gwmpas, gan ffurfio cylch.
 3. Byddant yn dechrau canu cân wrth basio darn arian.
 4. Ar ddiwedd y gân, mae gan berson y geiniog y bydd yn ei chuddio yn ei ddwylo caeedig.
 5. Gall pwy bynnag oedd â'r mwgwd ei dynnu dyfalu pwy sydd â'r geiniog.
 6. Os yw'n gywir, bydd y sefyllfa'n cael ei newid gyda'r person a gafodd y darn arian, fel arall, bydd yn rhaid iddo basio prawf.

Stori wreiddiol

 1. Mae angen dalen o bapur a beiro arnom.
 2. Bydd un person yn ysgrifennu brawddeg ar un llinell. Oddi tano, ysgrifennwch air.
 3. Nawr mae angen i chi blygu'r dudalen fel mai dim ond y gair sy'n weladwy ac nid yr ymadrodd.
 4. Rhaid i'r person nesaf wneud ymadrodd arall sy'n dechrau gyda'r gair a nodwyd a gadael un gair ar y llinell nesaf.
 5. Pan fydd pawb wedi ysgrifennu, gallwch chi darllen y stori lawn, yn sicr, hwn fydd y mwyaf hwyl a gwreiddiol.

Deialog wedi'i dyfeisio

Gyda gêm o'r fath o ddeinameg integreiddio fel hyn, byddwch chi'n colli'ch swildod, ar yr un pryd yn gwella creadigrwydd a gwaith byrfyfyr.

 1. Yn yr achos hwn, bydd angen teledu arnom, er mewn ffordd arall. Byddwn yn rhoi delwedd o ddau berson sy'n siarad.
 2. I wneud hyn, mae angen i'r gyfrol fod yn isel iawn neu i fod yn ddilyniant o gyfres y gallwch chi oedi. Bryd hynny, bydd dau gyfranogwr yn dyfeisio deialog.
 3. Efallai y bydd yn costio ychydig, ond yna bydd eich dychymyg yn gwneud i sgyrsiau gwallgof gymryd y llwyfan.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   sara romero cabrera meddai

  Am wybodaeth dda, fe helpodd fi lawer, diolch ...

 2.   Marcelo meddai

  Erthygl dda iawn, mae'r ddeinameg a ddisgrifir yn dda ac maent yn hawdd eu defnyddio ym mhob ardal.

bool (gwir)