Dirywiad amgylcheddol - Achosion, canlyniadau ac atebion

Dirywiad amgylcheddol

Dirywiad amgylcheddol yw canlyniad yr amrywiol iawndal a achosir (achosion) i'r amgylchedd, megis toddi rhewlifoedd. Gall yr achosion hyn fod yn amrywiol, yn ogystal â'r canlyniadau, felly mae'n bwysig gwybod beth ydyn nhw er mwyn eu hosgoi neu ddod o hyd i atebion.

Pam mae dirywiad amgylcheddol yn digwydd?

Mae yna wahanol ffactorau neu agweddau sy'n dylanwadu ar ddirywiad yr amgylchedd, megis disbyddu adnoddau naturiol, sector y diwydiant, coedwigaeth, dirywiad cynefinoedd, rhywogaethau a gyflwynir i gynefinoedd eraill a llygredd o unrhyw un o'i fathau.

Llygredd

Fe'i gelwir llygredd i newid yr amgylchedd trwy gyflwyno elfennau nad ydynt yn addas nac yn wreiddiol, hynny yw, presenoldeb unrhyw sylwedd neu wrthrych nad yw'n perthyn i'r cynefin yn y bôn ac mae'n achosi effaith negyddol arno.

Mae'n bosib dod o hyd i wahanol Mathau o lygredd, gan eu bod fel arfer yn cael eu dosbarthu yn ôl yr amgylchedd yr effeithir arno. Yn eu plith y rhai mwyaf cyffredin yw'r rhai pridd, atmosfferig, hydric neu ddŵr ac acwstig, sy'n cael eu hastudio fel arfer yn yr ysgol; ond hefyd rhaid ystyried golau, gweledol, thermol, electromagnetig, ymbelydrol, genetig a sothach (electronig ac arbennig).

Ar y llaw arall, mae llygredd hefyd yn cael ei ddosbarthu yn ôl maint y ffynhonnell, hynny yw, y ffordd y mae'n cael ei ddosbarthu mewn cyfrwng; dyma'r pwynt, gwasgaredig a llinol.

 • Y pwynt yw pan fydd yr halogiad wedi'i leoli mewn un pwynt, fel draen.
 • Mae gwasgaredig yn cyfeirio at sefyllfaoedd lle mae presenoldeb sylweddau niweidiol yn cael eu dosbarthu yn yr amgylchedd, fel yr asid a gynhyrchir yn y glaw gan y cyfuniad o gyfansoddion niweidiol a lleithder yr aer.
 • Y llinellol ar gyfer ei ran, yw'r dosbarthiad ar-lein fel y mae ei enw'n awgrymu. Yr enghraifft gliriaf o hyn yw'r sothach a geir yn y rhodfeydd.

Sector diwydiannol

Y sector diwydiannol yw un o'r agweddau sy'n cynhyrchu'r difrod mwyaf mewn dirywiad amgylcheddol; lle mae hefyd yn bosibl eu dosbarthu yn ôl yr ardal, fel busnes amaethyddol, coedwigaeth a ffatrïoedd sy'n bodloni'r galw a achosir gan brynwriaeth a diffyg ymwybyddiaeth.

 • Diwydiannau amaethyddol Maent wedi newid yn sylweddol heddiw, ers yn flaenorol cynhaliwyd y rhywogaethau naturiol o fflora a ffawna. Fodd bynnag, nid yw amaethyddiaeth heddiw ond yn ymwneud â defnyddio planhigion hybrid sydd, yn eu barn hwy, yn “elwa” y boblogaeth; yn union fel da byw.
 • Coedwigo O'i ran, mae wedi dod yn broses hynod artiffisial, gan fod planhigion wedi'u haddasu i gael cynnyrch uwch a lleihau'r tebygolrwydd o ddal rhai o afiechydon mwyaf adnabyddus coed neu gnydau.
 • Y ffatrïoedd mae nwyddau, sylweddau neu unrhyw beth yn cael eu cynhyrchu'n gyson i fodloni cymdeithas ddefnyddwyr, sydd nid yn unig yn cynhyrchu halogiad â'r prosesau a gyflawnir, ond sydd hefyd yn cynnig yr asiantau neu'r elfennau angenrheidiol i'r poblogaethau i gyfrannu at ddirywiad yr hanner.

Dirywiad cynefinoedd

Oherwydd y gweithredoedd a wneir gan fodau dynol, fel argaeau a thwristiaeth arfordirol, mae amodau naturiol y cynefin wedi dirywio, sy'n cynrychioli perygl i'r rhywogaeth o blanhigion ac anifeiliaid sy'n byw ynddo.

Mae dirywiad amgylcheddol hefyd yn digwydd gyda chyflwyniad rhywogaethau mewn gwahanol gynefinoedd, gan nad yw'r rhain yn tarddu o'r lle hwnnw, gallant dorri cylch bywyd rhywogaeth.

Mae pob un o'r achosion yn dilyn proses sydd yn y pen draw yn effeithio ar yr amgylchedd lle'r ydym yn byw, ac sydd yn ei dro yn rhywbeth yr ydym yn ymwybodol ohono ond yn anwybyddu'r rhan fwyaf o'r amser. Er bod y ymgyrchoedd ynghylch difrod amgylcheddol wedi cael canlyniadau cadarnhaol, mae cryn dipyn i'w wneud eto i godi ymwybyddiaeth ymhlith y boblogaeth gyfan.

Cynnydd yn y boblogaeth 

Un o achosion mawr dirywiad amgylcheddol Mae'n digwydd oherwydd y cynnydd yn y boblogaeth. Oherwydd y bydd yn gwneud yr ecosystem yn dirlawn. Mae tai a bwyd yn llwythi a fydd hefyd yn dwysáu ar ffurf sothach. Felly nid yw'r amgylchedd yn barod i gynnal poblogaeth o'r fath. Rydym yn disbyddu adnoddau naturiol, yn enwedig rhai anadnewyddadwy. Felly yn y dyfodol agos, bydd ôl-effeithiau gwych. Po fwyaf o'r boblogaeth sydd yna, y mwyaf o lygredd.

Datgoedwigo 

Canlyniadau dirywiad amgylcheddol

Mae'n broblem, gan fod y coed sydd mor angenrheidiol yn cael eu lleihau. Fel y gwyddom yn iawn, maent yn gyfrifol am lanhau'r amgylchedd, yn ogystal â chynhyrchu mwy o ocsigen a rhinweddau eraill ar gyfer bywyd dynol. Mae'r colli coed mae'n taflu niferoedd eithaf pryderus. Felly, byddai'n rhaid ei ddigolledu gydag ymgyrchoedd plannu coed. Un o broblemau mawr hyn i gyd yw adeiladu ffyrdd a phriffyrdd newydd, oherwydd er mwyn eu cyflawni, mae lleoedd mawr llawn coed wedi'u dileu.

Nwyon niweidiol

Fel y gwyddom yn iawn, mae yna sawl un nwyon a all ddryllio mwy o hafoc. Mae rhai yn CO2 ac NH3. Nhw hefyd yw achos tyllau yn yr haen osôn. Difrod cyfochrog arall yw'r glaw asid fel y'i gelwir. Pan fydd digon ohono'n cronni ar wyneb bydd yn dileu'r planhigion yn llwyr ac yn niweidio'r pridd.

Disbyddu adnoddau

Pan nad oes llawer o ddŵr croyw, yna bydd dŵr yfed yn cael ei ddefnyddio ond yn afreolus. Rhywbeth a fydd yn arwain at ddisbyddu adnodd mawr ei angen. Ar y llaw arall, rydyn ni'n dod o hyd i danau coedwig sy'n dinistrio'r tir, y llystyfiant a'r ffawna. Yn hynny o beth, bydd datgoedwigo yn ymddangos. Ni allwn ychwaith anghofio hela rhai rhywogaethau o anifeiliaid, yn ogystal â'r gor-ecsbloetio, y byddant yn diflannu ar eu cyfer.

Y cerbydau

Mae'n wir bod yn rhaid i ni symud mewn car am lawer o resymau. Ond mae'n wir hefyd, er nad yw mor angenrheidiol, ein bod ni'n ei gario hefyd. Mae hyn yn awgrymu po fwyaf y byddwn yn ei ddefnyddio, y mwyaf y byddwn yn llygru. Oherwydd peiriannau sydd ar fai am lygredd, yr ydym hefyd yn siarad amdano yn y swydd hon.

Beth yw canlyniadau difrod i'r amgylchedd?

Yr achosion a grybwyllir uchod yw'r rhai sy'n achosi'r difrod amgylcheddol mwyaf; O'r rhain rydym hefyd yn egluro eu prif ganlyniadau, er y gallwn, mewn ffordd gyffredinol, dynnu sylw at iawndal mwy o faint ac sydd angen atebion effeithiol, megis cynhesu byd-eang, datgoedwigo, effeithiau ecsbloetio pridd, microclimates, effeithiau negyddol ar iechyd pobl, ymhlith eraill y byddwn yn eu gweld isod.

1. Cynhesu byd-eang

Mae cynhesu byd-eang yn gynnyrch tymereddau sy'n codi a astudiwyd dros y ganrif ddiwethaf, sy'n cynhyrchu effeithiau dinistriol ar yr amgylchedd. Mae'r rhain yn digwydd i raddau mwy neu lai yn dibynnu ar y lleoliad daearyddol a'r dirywiad a gynhyrchir ynddo; yn ogystal â sgil effeithiau rhai o'r achosion.

O fewn y canlyniad hwn hefyd maent wedi'u grwpio gwahanol ffenomenau sy'n dirywio'r amgylchedd, sy'n cael eu dosbarthu yn effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol.

 • Y effeithiau amgylcheddol Maent yn grwpio ffenomenau meteorolegol, effeithiau lefel uchel, cynnydd yn lefel drygioni ac addasu systemau ecolegol gyda'i gilydd.
 • Y effeithiau cymdeithasol maent yn cyfeirio at lifogydd rhanbarthau a'r effeithiau ar seilwaith a'r economi yn gyffredinol.

Cynhesu byd-eang yn unig sy'n ganlyniad gwirioneddol ddinistriol y mae'n rhaid mynd i'r afael â'r brys mwyaf posibl, gan fod ganddo lawer iawn o ddifrod sy'n effeithio ar boblogaeth y byd, rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid, a'r ecosystem gyfan yn gyffredinol.

1.1. Rhai effeithiau neu ganlyniadau amgylcheddol

a) Datgoedwigo

Fe'i gelwir hefyd yn “cwympo coed”, mae'n cyfeirio mewn ffordd gyffredinol at yr holl gamau a wneir gan ddyn sy'n cynhyrchu dinistr coedwig; sydd yn gyffredinol yn gynnyrch cwympo coed i adeiladu lleoedd â gwahanol amcanion.

Y prif ddifrod a gynhyrchir yw'r erydiad pridd, oherwydd byddai hyn yn ei gwneud yn ardal anghynhyrchiol ac yn dod â llawer mwy o ganlyniadau iddi: rhywogaethau sydd mewn perygl, addasu cynefinoedd a dadleoli rhai poblogaethau. Yn ei dro, mae'r ffenomen hon yn cyfrannu at waethygu cynhesu byd-eang; Oherwydd bod gan goed y gallu i amsugno nwyon niweidiol a gwenwynig sy'n niweidio'r awyrgylch.

b) Gostwng adnoddau naturiol

Nid yw adnoddau naturiol yn ddiderfyn, felly dylid rheoli eu defnydd i osgoi problemau yn y dyfodol, er mai'r prif syniad fyddai cael y boblogaeth i addasu i feddwl mwy ymwybodol.

Mae traean o boblogaeth y ddaear wedi goroesi ar lai na deg ar hugain litr; tra yn ôl astudiaeth, mae un twrist yn gallu gwario mwy na mil litr o ddŵr bob dydd. Felly, dŵr yw un o'r adnoddau yr effeithir arno fwyaf ac mae ganddo ffigurau gwirioneddol frawychus, fel y soniasom yn gynharach.

1.2. Effeithiau neu ganlyniadau cymdeithasol amrywiol

a) Seilwaith

Yn gyffredinol, effeithir ar isadeileddau oherwydd gwahanol achosion. Er enghraifft, llifogydd a gynhyrchir gan ffenomenau naturiol fel tsunamis, corwyntoedd a thornados.

b) Economi

Effeithir ar yr economi hefyd gan faint o arian sy'n cael ei wario i ddod o hyd i atebion ar gyfer y problemau hyn, megis ymgyrchoedd hysbysebu, amddiffyn rhywogaethau sydd mewn perygl, ailgoedwigo, ymhlith eraill.

2. Effeithiau negyddol ar iechyd

Mae'r ffenomen hon yn effeithio ar iechyd pobl a llawer o rywogaethau oherwydd gwahanol achosion, ond mae'r ffigurau'n wirioneddol frawychus. Er enghraifft, gellir lleihau ansawdd bywyd dynol yn sylweddol trwy yfed dŵr halogedig, anadlu aer sydd wedi'i heintio â sylweddau niweidiol, a afiechydon a achosir gan lygredd yn gyffredinol.

Darllenwch y ffigurau cyhoeddedig, gan eu bod yn adlewyrchu nifer y marwolaethau (mwy na 5 miliwn y flwyddyn) a'r afiechydon a achosir gan lygredd dŵr; a thrwy hynny effeithio ar iechyd unrhyw rywogaeth neu fodolaeth byw.

3. Collir bioamrywiaeth

Mae bioamrywiaeth yn golygu'r set ecosystem a'r amrywiaeth o bethau byw sy'n ffurfio'r ddaear. Nid yw'r cyfan ohono'n ddiweddar, ond yn ganlyniad blynyddoedd lawer o esblygiad. Felly ni ellir colli hyn i gyd dros nos. Mae'n hanfodol gallu cynnal cydbwysedd yn yr ecosystem.

4. Yr haen osôn a'i thyllau

Fel y gwyddom yn iawn, mae'r haen osôn yn bwysig iawn. Oherwydd mai ef yw'r un sy'n gorchuddio a yn amddiffyn y ddaear rhag pelydrau'r haul, sy'n niweidiol. Ond mae hefyd yn cynhyrchu data pryderus, oherwydd bod yr holl lygredd sydd yna, yn rhoi cliw y gallai'r haen osôn fod yn gwanhau bob tro.

5. Rhewlifoedd sy'n dueddol o doddi

Mae'n un arall o'r canlyniadau mwyaf uniongyrchol. Mae sychder dwysach a bydd yr eira'n toddi yn gynt o lawer, felly lefel y môr mae'n mynd i gynyddu a gall achosi llifogydd ar rai adegau. Gall hyn arwain at blâu a mwy o afiechydon.

6. Bydd twristiaeth yn gostwng

Efallai ei fod yn a sgîl-effaith, ond rhaid sôn amdano hefyd. Yn fwy na dim oherwydd os collir y lleoedd gwyrdd a'r ardaloedd harddaf ar y blaned, mae'n amlwg bod twristiaid yn mynd i feddwl ddwywaith. 'Ch jyst angen i chi ddychmygu llai o fannau gwyrdd gyda llawer mwy o sothach. Nid ydyn nhw'n gwneud i chi fod eisiau symud o gartref!

Cyfraniadau neu atebion i osgoi dirywiad amgylcheddol

Achosion diraddiad amgylcheddol

Yn sicr ar hyn o bryd mae nifer fawr o gyfraniadau a wneir gan sefydliadau, sefydliadau, cytuniadau rhyngwladol, ymhlith eraill ymladd yn erbyn dirywiad yr amgylchedd. Fodd bynnag, oherwydd difrifoldeb y sefyllfa, mae angen darparu llawer mwy o atebion os ydym am gael canlyniadau effeithiol.

Yr amcan i'w gyflawni yw bod pobl gyffredin sy'n byw mewn dinas neu dref, yn ogystal â dynion busnes, gweithgynhyrchwyr, gwleidyddion a swyddi eraill, yn ymwybodol bod angen gofalu am yr amgylchedd yn gywir. Felly, yn dibynnu ar yr ardal, bydd sawl datrysiad sy'n atal neu'n arafu datblygiad dirywiad.

Datrysiadau mewn cymdeithas

Yn gymdeithasol, dylai pawb gael defnydd deallus o ynni, cadw'r tapiau ar gau a pheidio â gadael i'r dŵr redeg, defnyddio bylbiau golau neu LEDau arbed, cadw cerbydau mewn cyflwr da neu ddewis rhai trydan, osgoi defnyddio plastig fel bagiau, ailgylchu a dosbarthu gwastraff, cynnal glendid lleoedd cyhoeddus a naturiol, ymhlith eraill.

Cyfraniadau gwleidyddol

Rhaid i wleidyddion ac asiantaethau sy'n gyfrifol am ofalu am natur greu deddfau sy'n rheoleiddio gweithgareddau diwydiannol neu weithredoedd y trigolion eu hunain (dirwyon am lygru), er enghraifft.

Datrysiadau menter a ffatri

Rhaid i entrepreneuriaid a gweithgynhyrchwyr, yn ogystal â rhoi sylw i gyfreithiau a chytuniadau ynghylch rheoli a chynnal yr amgylchedd, hefyd gydweithredu i ddod o hyd i atebion sy'n caniatáu iddynt leihau llygredd.

Dim ond enghreifftiau yw'r rhain o rai atebion effeithiol a hyfyw, sydd er gwaethaf eu cymhwyso heddiw, mae diraddiad amgylcheddol yn parhau i gynyddu. Felly, mae angen helpu i ledaenu'r wybodaeth trwy'r gwahanol gyfryngau cyfathrebu er mwyn denu sylw pobl a gwneud y wybodaeth hon yn brofiad dysgu.

Os ydych chi'n hoff o natur, peidiwch â cholli'r rhain ymadroddion i ofalu am yr amgylchedd. Gallwch eu rhannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol a thrwy hynny wneud y bobl o'ch cwmpas yn ymwybodol o ba mor bwysig yw hi i ni ofalu am y blaned rydyn ni'n byw arni.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Ranferi Humberto meddai

  Gwybodaeth dda iawn fy annwyl, edrychaf ymlaen at eich cyfraniadau effeithiol iawn.

bool (gwir)