Dysgu popeth am y gwahanol ddamcaniaethau dysgu

Mae bodau dynol wedi mabwysiadu gwahanol ffyrdd o ddeall y byd, un ohonynt yw gallu priodoli union enw i bob ffenomen neu sefyllfa y maent yn ei phrofi, mae hyn yn wir gyda'r gwahanol ddulliau dysgu y mae pob unigolyn yn eu mabwysiadu fel sy'n cyfateb orau i'w deall. elfennau eraill y bydysawd.

Er enghraifft, mae profi newidiadau neu addasu i amgylcheddau newydd yn ffordd o ddysgu i fodau dynol. Dyna pam mae gwahanol ddamcaniaethau dysgu wedi'u datblygu trwy gydol hanes fel bod mae gan bob un y rhyddid i ddysgu yn unol â'r dulliau esboniadol y mae'n eu deall. Yn yr erthygl isod byddwch yn dysgu ychydig mwy am yr amrywiol ddamcaniaethau hyn a'u tarddiad.

Prosesau dysgu

Cyn ymchwilio i'r esboniadau gwyddonol hir am y prif gysyniadau a'r gwahanol safbwyntiau ar y pwnc, mae angen cyfarfod eto am y cysyniad o ddysgu sydd gan bob un ohonom.

Ers dechrau bodolaeth, rydym i gyd wedi ein cyflyru ar ffyrdd o ddysgu sydd wedi aros o fewn arferion y teulu, fodd bynnag, o safbwynt seicolegol, nid yw pob plentyn yn cael yr un cyfleoedd i ddysgu a thyfu o fewn y terfynau a ystyrir yn iach. Mae hyn oherwydd mae gan bob plentyn allu i ddirnad yn wahanol i'r gweddillFelly, mae'n bwysig iawn arsylwi ymddygiad yr un peth i ganfod pa un neu'r dull dysgu yn ôl ei allu i esblygu mewn amgylchedd penodol.

Dyna pryd y gall gwyddoniaeth a seicoleg fod â phwysau mawr yn addysg plant, gan ystyried bod plentyn yn fwy tebygol o ddysgu o'r dechrau nag oedolyn i addasu'n gyflym i baramedrau newydd. Mewn cymdeithas fyd-eang mae'n fwy tebygol bod a addysg yn seiliedig ar egwyddorion sylfaenol seicoleg gwaith

Yn yr un drefn syniadau, mae'r damcaniaethau hyn y byddwn yn eu hesbonio isod, yn seiliedig ar gamau syml sy'n broses hir o gael gwybodaeth gyda phwrpas defnyddiol ar gyfer bywyd eich hun.

Yn fyr, mae'r damcaniaethau hyn yn helpu'r unigolyn i ddeall, rhagfynegi ac ymgorffori gwahanol ymddygiadau dynol, er mwyn sefydlu strategaethau sy'n helpu i ganfod sut mae'r bod dynol yn caffael gwybodaeth. Mae prif astudiaeth y damcaniaethau hyn yn canolbwyntio ar gaffael sgiliau neu alluoedd i gaffael eu cysyniadau eu hunain yn ddiweddarach.  

Beth yw damcaniaethau dysgu?

Mae pob dysgu yn awgrymu newid mewn ymddygiad neu ffordd o fod, ac mae'r un canlyniadau hyn yn dod yn achos yr un dysgu, hynny yw bob mae bod dynol yn gallu caffael gwybodaeth newydd waeth beth fo'u hoedran yn gwneud rhywbeth yn wahanol, yn ei dro, mae'r effaith hon yn cael ei gwrthdroi ac yn creu patrymau ymddygiad newydd yn seiliedig ar arferion datblygu newydd.

Mae gan bob un o'r damcaniaethau dysgu sylfaen seicolegol-athronyddol, gan lwyddo i gael ei haddasu a'i haddasu i faes addysgeg i'w rhoi ar waith yn yr ystafelloedd dosbarth; felly, maent yn ddull o astudio'r bod dynol o'i holl feysydd.

Yna daw'n dasg gymhleth diffinio'n sicr y geiriau theori a dysgu; ers arsylwi o safbwynt athronyddol, safbwynt seicolegol ac un addysgeg, gall fod â dehongliad gwahanol neu gymharol. Fodd bynnag, mae gan bob un o'r canghennau sy'n astudio'r damcaniaethau hyn un pwrpas yn gyffredin: gwerthuso'r gwahanol ymddygiadau a strategaethau dysgu y gall yr unigolyn eu caffael, waeth beth fo'u hoedran, ethnigrwydd neu ddosbarth cymdeithasol.

O dan ba safbwyntiau y gellir arsylwi ar y damcaniaethau hyn?

Fel pob theori, mae pob un o'r wybodaeth sy'n ei chyfansoddi yn agored dan sylw o dan lens ymchwilio sy'n profi'r gwahanol ffenomenau sy'n digwydd iddo.

Mae theori yn gasgliad terfynol sy'n deillio o broses hir o dreial a chamgymeriad gyda sylfeini ymchwil, a dyna pam nad yw'r damcaniaethau dysgu a astudiwyd heddiw yr un casgliadau ag a gymerwyd flynyddoedd yn ôl. Rhai o'r prif rai buont yn sylfaen ar gyfer astudio a datblygu damcaniaethau diweddarach.

Fodd bynnag, mae gan y damcaniaethau hyn yr ydym yn eu hadnabod heddiw bedwar safbwynt yn gyffredinol: canolbwyntio ar ymddygiad arsylladwy, dysgu fel rhagosodiad ar gyfer proses feddyliol yn unig, emosiynau fel ffactor sy'n pennu dysgu, ac yn olaf, dysgu cymdeithasol.

Dyneiddiaeth

Mae'r ism rhyfeddol hwn, yn codi yn y 60au i astudio'r bod dynol mewn ffordd wahanol na seicoleg, lle mai gwerthoedd moesegol a moesol yw'r rhai sy'n adeiladu rhai ymddygiadau o fod. Er y gellir priodoli'r term hefyd i ddyneiddiaeth y Dadeni, ni roddwyd ystyr llawer mwy “sifil” tan y ganrif ddiwethaf.

Mae'r symudiad deallusol hwn yn torri gyda beichiogi blaenorol o seicoleg lle mae'r  Mae theori cyflyru gweithredol yn gwrthgyferbyniol wrth nodi hynny mae pob canlyniad yn adeiladu ymddygiad dynol. O'i ran, mae dyneiddiaeth yn ceisio astudio'r bod dynol yn ei gyfanrwydd, lle mae ei ddiddordebau, gwrthrychau cymhelliant a gwerthoedd y cyfan sy'n ei ddisgrifio neu'n ei gyflyru.

Mae hefyd yn ceisio creu bodau dynol hunangynhaliol o dan awyr ymreolaeth meddwl a phenderfyniad.

Un o esbonwyr mwyaf cynrychioliadol y mudiad yw Abraham Maslow, sy'n egluro bod yn rhaid i fodau dynol fodloni neu fodloni eu prif anghenion er mwyn sicrhau cydbwysedd cyffredinol. Pyramid Maslow yn archebu anghenion sylfaenol dyn yn nhrefn hierarchaidd yn ôl y pwysigrwydd sydd gan bob un yn natblygiad iawn bod.

Yna, gall y myfyriwr sydd â lefel benodol o gydbwysedd o fewn ei raddfa o anghenion personol, wneud y dulliau dysgu yn llawer mwy effeithiol yn ei fywyd bob dydd.

Pan fydd yn gallu diwallu pob un o'r anghenion a nodir yn y pyramid dywededig, yna gall wneud hynny ewch ymlaen i adeiladu hunan-barch solet, perthnasoedd cymdeithasol iach a gallu ymreolaethol ar gyfer hunan-gymhelliant.

Nawr gallwch chi osod eich blaenoriaethau eich hun a phenderfynu a ydych chi am bwyso tuag at ddysgu trwy brofiad neu ddysgu gwylwyr; y cyntaf fu'r dull dysgu “dilys” yn ôl mwyafrif y boblogaeth, fodd bynnag, gall yr ail ddull fod yr un mor llwyddiannus os yw'r unigolyn yn cydymffurfio â'r prif adeilad hwn.

Mae person sy'n fedrus am resymau dyneiddiaeth, yn byw o dan ryddid ei fodolaeth ei hun, gan ei fod yn diwallu ei anghenion sylfaenol ac yn gallu annibyniaeth yn gallu arbrofi gyda gwahanol ddamcaniaethau dysgu yn seiliedig ar yr hyn sy'n gweithio orau iddo  

Ymddygiad

Un o'r prosesau dysgu mwyaf rhesymol yw ymddygiadiaeth, a grëwyd gan Dadleua John B. Watson fod y myfyriwr yn hollol oddefol ac mai dim ond trwy broses arsylwi y gellir ei werthuso. Byddwch yn ymateb i'r ysgogiadau o'ch cwmpas mewn ffordd gadarnhaol neu negyddol.

Yna, bydd yr ymatebion hyn yn sicrhau bod cosb i ganlyniadau'r ysgogiadau, boed yn negyddol neu'n gadarnhaol; yr un peth â bydd yn penderfynu a fydd yr ymddygiad cadarnhaol neu negyddol yn cael ei ailadrodd yn y dyfodol.

Hefyd, mae gan ymddygiadiaeth lawer o gyfyngiadau fel theori ddysgu, gan ei fod yn tueddu i astudio'r gwrthrych dan sylw yn unig yn seiliedig ar ei ymddygiad ac nid ar brosesau meddwl; astudiaeth allanol yn unig.

Os oes gan yr ymddygiad sy'n cael ymateb ymateb dymunol i'r myfyriwr, mae'n debygol iawn y bydd yn cael ei ailadrodd yn y dyfodol, os na, efallai na fydd yn cael ei ailadrodd eto.

Yn ddiweddarach, gwnaeth Pavlov sawl arbrawf gan ddefnyddio cŵn a cholomennod, lle byddai sŵn cloch yn cyflyru ymddygiad ar ôl yr ysgogiad. Ar ôl cysylltu ysgogiad bwyd â sain y gloch, llwyddodd Pavlov i gael y cŵn i boeri dim ond trwy ganu'r gloch. Felly llwyddodd i ddangos bod canlyniadau gweithredoedd yn cyfateb i ymddygiadau.

Gwybyddiaeth

Yn wahanol i ymddygiad, mae gwybyddiaeth yn rhoi i wahanol brosesau meddyliol nad yw'r astudiaethau cyfyngedig o ymddygiadiaeth yn eu gwneud. Nawr mae'r meddwl yn rhan o astudiaeth fwy cymhleth a llawer mwy yn unol â'r bod dynol a'i allu meddyliol.

Ar gyfer gwybyddiaeth, mae'n hollbwysig astudio'r gallu i ddadansoddi, datrys problemau a'r gwahanol brosesau meddyliol i gyrraedd sut i ddysgu.

Yn amlwg, cododd gwybyddiaeth fel gwrthblaid i ymddygiadiaeth, lle mae'r prif gynsail yn diffinio bod bodau dynol yn gallu dirnad ar eu pennau eu hunain o dan ysgogiadau'r meddwl y gwahanol ymddygiadau y maent yn eu mabwysiadu. Mae'n amddiffyn, oherwydd y ffaith bod ganddo ysgogiad allanol, bod yn rhaid cael dysg neu batrwm o reidrwydd, lle mae bodau dynol yn syml ni all weithredu nac ymateb fel anifeiliaid.

Gwelir newid mewn ymddygiad yn glir ond fel ymateb i'r arwyddion y mae'r meddwl yn eu rhoi i'r unigolyn, nid o ganlyniad i ysgogiad allanol.

Mae un o ddamcaniaethau cymharol dysgu, yn nodi bod pobl yn alluog dysgu'n gyflymach gydag ysgogiadau gweledol a geiriauHynny yw, mae person yn gallu cadw gwybodaeth yn gynt o lawer os yw dwy elfen o'r categorïau hyn yn gysylltiedig â hi. Y theori dysgu amlgyfrwng hon yw'r un a gyflwynwyd gan Mayer, a amddiffynir heddiw gan addysgeg a seicolegwyr fel dewis dysgu da iawn, yn enwedig ar gyfer oedrannau iau.

Dysgu cymdeithasol

Mae'r ddamcaniaeth hon yn codi, hefyd yn wahanol i ddatganiadau ymddygiadol nid yn ôl yr hyn a ystyrir yn "ddarbodus" mewn gwirionedd, hynny yw; beth mae pobl nid yn unig yn gallu dysgu yn ôl ymddygiad a gafwyd o ganlyniad i'w gweithredoedd.

Ar gyfer seicolegydd o Ganada o'r enw Albert Bandura, ni all pob ysgogiad a chanlyniad uniongyrchol ddisgrifio'r gwahanol fathau o ddysgu. Mae'n nodi y byddai'n llawer mwy cymhleth i fodau dynol ddibynnu ar y profiadau a gawn ein hunain yn unig i gael dysgu ystyrlon, oherwydd, trwy arsylwi trydydd partïon, gellir cyflawni dysgu.

Trwy ailddechrau pwysigrwydd tyfu i fyny mewn amgylchedd iach, mae plant yn gallu ailadrodd ymddygiadau dim ond trwy arsylwi arnynt mewn eraill, llawer mwy os ydyn nhw'n oedolion sy'n serennu yn y golygfeydd y gellir eu hailadrodd yn ddiweddarach.

Roedd un o'i astudiaethau'n cynnwys recordio oedolyn yn taro dol a dangos y fideo i nifer o blant, ar ryw adeg nid ar unwaith llwyddodd y plentyn i ailadrodd yr ymddygiad. Bydd yn ei wneud ei hun pan fydd yn cael cyfle i wneud hynny.

Dyna pryd y daw i'r casgliad bod pobl yn gallu dysgu yn seiliedig ar yr hyn maen nhw wedi'i weld eisoes mewn eraill yn lle dibynnu ar eu hymddygiad eu hunain.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

  1.   BERTS meddai

    DIOLCH AM RHOI GOLAU I FY BRAIN, RHOI DYSGU RHYFEDDOL AM BOPETH

bool (gwir)