Dyslecsia - Beth ydyw, mathau, symptomau, achosion a thriniaethau

Y dyddiau hyn, mae tymor dyslecsia, ond ychydig sy'n gwybod yn iawn beth mae'n ei olygu. Gelwir hyn yn gamweithrediad darllen sy'n amlygu ei hun mewn plant, pobl ifanc ac oedolion, ac mae ei achosion yn llawer uwch nag y gellid meddwl. Yn union am y rheswm hwn, rydym yn cyflwyno'r erthygl ganlynol ar y cyflwr hwn, lle mae pwyntiau fel ei ddiffiniad, teipoleg, symptomau, a thriniaethau a ddefnyddir i'w oresgyn yn cael eu datblygu.

Darganfyddwch beth yw dyslecsia a'i ystyr

Yn etymologaidd, mae'r gair dyslecsia yn cynnwys dau air: dys, gair o darddiad Groegaidd a gyfieithir yn anhawster; Y. lecsia, o darddiad Lladin, sy'n golygu darllen. Felly, mae cyfieithiad llythrennol iawn o'r term hwn yn anhawster darllen.

Fe'i diffinnir fel anhawster wrth ddatgodio ac amgodio elfennau iaith o ran darllen, ysgrifennu a hyd yn oed lleferydd (arwyddion, llythyrau yn benodol); mae ucal yn digwydd mewn unigolion sydd â galluoedd gwybyddol hollol normal. Mae gan yr anhawster hwn ei tarddiad mewn camweithrediad yr ymennydd, gyda'r rhai sy'n cael eu geni neu sy'n cael eu caffael o ganlyniad i ddamwain yn ystod bywyd.

Felly, gellir ystyried bod rhywun na all ddarllen nac ysgrifennu yn yr oedran pan ystyrir ei fod yn normal iddo wneud hynny yn ddyslecsig; Heb gael unrhyw fath o oedi nac anabledd deallusol, anabledd synhwyraidd (problemau clyw, problemau golwg, er enghraifft) a gyda chanllaw addysgeg cywir.

Mae rhai awduron, fel Harstein, Debray a Melékian, ei ystyried yn a anhwylder dysgu. Mae eraill yn ei ystyried yn broblem ddysgu benodol a gwahaniaethol, fel Critchley, Nieto a Padget, oherwydd dryswch ynghylch symptomau. Y gwir yw, heddiw, nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn glir beth yw dyslecsia. Defnyddir y term ar lafar i gyfeirio'n gyffredinol at anhwylderau darllen a dysgu cyffredinol, sy'n anghywir.

O ran ei achosion, mae'r anhawster hwn yn effeithio ar rhwng 5 a 10% o blant oed ysgol, y mae tua 80% ohonynt yn perthyn i'r rhyw gwrywaidd. Mewn gwirionedd, allan o bob pedwar o bobl yr effeithir arnynt, mae tri yn ddynion. Priodolwyd hyn yn yr hen amser i'r pwys mwyaf a roddwyd i'w haddysg. Fodd bynnag, yn ein cymdeithas bresennol mae bechgyn a merched yn mynychu'r ysgol heb unrhyw rwystr. Felly, ni wyddys eto achos penodol sy'n achosi dyslecsia mewn cyfran fwy mewn un rhyw nag mewn un arall.

Bydd y ffordd y mae anhwylder dyslecsia yn effeithio ar fywydau pobl yn dibynnu'n bennaf ar raddau'r anhawster (os yw ar lefel isel, canolig neu ddifrifol). Yn y modd hwn, mae yna bobl sydd â gradd fach sy'n caniatáu iddynt, yn eu tro, sefyll allan ym maes calcwlws a mathemateg yn gyffredinol; neu eraill sydd â lefel fwy acenedig ond sy'n gallu dal i weithredu mewn proffesiynau fel technegwyr trydanol, crefftwyr, gofaint aur, dylunwyr a theilwriaid. Yn olaf, yr achosion hynny o fwy o ddifrifoldeb lle mae'r cyflwr hwn yn cynrychioli rhwystr pwysau, ac sy'n hyfforddi pobl ar gyfer tasgau elfennol iawn yn unig.

Beth yw'r mathau o ddyslecsia?

Mae yna sawl anhawster dysgu, mae dyslecsia yn un ohonyn nhw a gellir ei rannu'n wahanol fathau, a fydd yn dibynnu ar yr anhawster y mae'r person sy'n dioddef ohono yn ei gael.

a) Dyslecsia a gafwyd:

Mae'n cyfeirio at ddyslecsia sy'n tarddu o'r unigolyn sydd eisoes wedi dysgu darllen, ar ôl damwain a achosodd y camweithrediad yr ymennydd. Yn eu tro, mae'r rhain wedi'u hisrannu yn ymylol a chanolog, y bydd eu hadnabod yn dibynnu a yw effaith yr anaf yn effeithio ar ganfyddiad y wybodaeth neu ei phrosesu.

Dyslecsia ymylol:

 • Sylw ar gyfer: Fe'i cynigiwyd gan Patterson ym 1981, ac mae'n cyfeirio at yr achosion hynny lle gall cleifion nodi geiriau yn fyd-eang, yn ogystal â nodi llythyrau ynysig. Fodd bynnag, ni allant adnabod pob un o'r llythrennau sy'n ffurfio gair.
 • Gweledol: Yn yr achos hwn, mae unigolion yn camgymryd y geiriau ar gyfer eraill sy'n debyg yn graffigol. Er enghraifft, maen nhw'n darllen màs yn lle bwrdd; haul yn lle halen, ymhlith eraill. Fodd bynnag, gallant adnabod y llythrennau o eiriau na allant eu darllen. Disgrifiwyd y math hwn o ddyslecsia gan Marshall ym 1984, dair blynedd ar ôl ymddangosiad sylw.
 • Llythyr trwy lythyr: O'r mathau o ddyslecsia a grybwyllir, mae hyd y geiriau yn dylanwadu ar hyn. Mae'r math o lythyren trwy lythyren yn un sy'n ei amlygu ei hun pan fydd angen i'r unigolyn ddarllen yn uchel, neu'n fewnol, bob un o'r llythrennau sy'n ffurfio gair penodol.

Dyslecsia canolog: Mae'r claf yn cael anawsterau i gysylltu'r arwydd graffig ag ystyr y gair; Mae hyn oherwydd camweithrediad yn y llwybrau sy'n fodd i'w cysylltu. Yn dibynnu ar y llwybr y mae'n anodd gwneud y gydberthynas hon ag ef, mae dyslecsia canolog yn cael ei ddosbarthu i:

 • Ffonolegol: Mae'r claf yn dangos nam yn y llwybr ffonolegol, gan ei fod yn gallu darllen geiriau hysbys trwy'r llwybr gweledol, ond nid yw'n gallu darllen geiriau newydd, anhysbys na dyfeisiwyd. Efallai y bydd rhywun â dyslecsia ffonolegol yn darllen lopo yn lle blaidd, er enghraifft.
 • Arwynebol: Mae'n amlygu ei hun yn arbennig gyda darllen geiriau afreolaidd yn anghywir, fel arfer geiriau a fenthycir o ieithoedd eraill, sydd ag ysgrifennu ac ynganiad tebyg iawn yn yr iaith yr effeithir arni; er enghraifft, "neuadd". Mae'n gysylltiedig â difrod tri phwynt yn y llwybr gweledol: y geiriadur gweledol, y system semantig a'r geiriadur ffonolegol.
 • Semanteg: Mae gan y claf y gallu i ddarllen geiriau trwy'r eirfa weledol a'r eirfa ffonolegol, fodd bynnag, ni fydd yn gallu dod o hyd i'w ystyr. Yn y math hwn o ddyslecsia, mae camweithrediad yn y cysylltiad rhwng y geiriadur gweledol a'r system semantig, sy'n atal echdynnu cyfanswm y neges.
 • Dwfn: Dyma un o'r mathau mwyaf difrifol o ddyslecsia, fel y mae ei enw'n nodi, gan y bydd yr unigolyn yn cael anawsterau wrth ddarllen ffugenwau neu eiriau afreolaidd, ac wrth ddod o hyd i'w ystyr. Mae'r claf â dyslecsia dwys yn cyflwyno symptomau nam yn y llwybr gweledol, a symptomau nam yn y llwybr ffonolegol. Yn y modd hwn, byddant yn gallu darllen "bwrdd" lle mae'n dweud "cadair".

b) Dyslecsia esblygiadol:

Fe'i gelwir hefyd yn datblygu dyslecsia, y camweithrediad hwnnw sy'n tarddu o'r unigolyn wrth ddysgu darllen, ac sy'n parhau hyd yn oed ar ôl hyn. Mae'r symptomau yn yr achos hwn yn debyg iawn i'r rhai a gyflwynir gan y rhai sy'n dioddef o'r math a gafwyd, ond yn yr achos hwn, ni fyddant yn cael eu hachosi gan friwiau ar yr ymennydd.

Symptomau

Unwaith y bydd y gwahanol fathau o ddyslecsia yn agored, gall rhywun gael syniad o'r arwyddion sy'n gysylltiedig â'r anhwylder hwn. Fodd bynnag, yn yr adran hon rydym yn cyflwyno dadansoddiad cyffredinol o'r symptomau dyslecsia mwyaf cyffredin mewn unigolion sy'n ei gyflwyno, ac sydd yn eu tro yn cael eu defnyddio ar gyfer ei ddiagnosis:

 • Maent yn cyflwyno a darllen yn araf, o'i gymharu â phlant o'r un lefel. Mae hon yn nodwedd nodweddiadol o bobl dyslecsig ac mae'n gyffredin iawn wrth i'r plentyn ddechrau darllen brawddegau a thestunau hir.
 • Maen nhw'n colli trefn llinellau testun penodol yn rheolaidd, ac mewn gwirionedd, i arwain eu hunain, maen nhw'n defnyddio un o'u bysedd i bwyntio at y llinell maen nhw arni.
 • Maent yn gwrthdroi'r llythrennau sy'n ffurfio'r geiriau. Yn y modd hwn, gallant ddrysu "b" â "p" neu "q".
 • Wrth ddarllen testunau, maen nhw'n dyfeisio geiriau gydag arwyddion graffig tebyg i'r gwreiddiol. Gallant fod yn gyson â chyd-destun y darlleniad neu beidio.
 • Gallant ysgrifennu o flaen y drych yn achlysurol.
 • Maent yn cyflwyno anawsterau i sillafu geiriau, ac cyn hynny maent yn cyflwyno llawer o amheuon, ac yn gyffredinol, maent yn newid trefn y llythrennau.
 • Maent yn darllen erthyglau, arddodiaid a chysyllteiriau (a elwir yn eiriau swyddogaeth) gydag anhawster mawr, gan nad oes iddynt ystyr y gallant uniaethu ag ef.
 • Maent yn cyflwyno anawsterau nodedig wrth ddysgu iaith newydd.
 • Maen nhw'n cael anhawster ynganu geiriau polysyllabig.
 • Mae'n anodd iddynt ddysgu'r tablau lluosi.

Achosion dyslecsia

Er gwaethaf anhwylder a astudiwyd ers canol yr XNUMXfed ganrif, mae achosion dyslecsia yn parhau i fod yn anhysbys heddiw. Yn gyffredinol, rydym wedi disgrifio dyslecsia yn ôl ei darddiad fel un esblygiadol ac wedi'i gaffael. Mae achosion yr olaf yn glir. er bod ffactorau sy'n gysylltiedig â'r symptomau, a gwmpesir mewn rhai damcaniaethau sy'n ceisio egluro yn hytrach darddiad y natur esblygiadol. Disgrifir rhai o'r rhagdybiaethau a dderbynnir fwyaf isod:

 • Achosion genetig: Dyma un o'r achosion a drafodwyd fwyaf. Mae rhai gwyddonwyr wedi priodoli datblygiad y camweithrediad hwn i gromosomau 15 a 6, sy'n gysylltiedig â datblygu gwahanol fathau o gamweithrediad darllen. Fodd bynnag, ni chyflwynwyd tystiolaeth gref i gefnogi hyn.
 • Achosion niwrolegol: O ran y pwynt hwn, crybwyllwyd anomaleddau cynhenid ​​o natur niwrolegol, anhwylderau swyddogaethol cynhenid, ond y gwir yw, fel yn theorïau genetig achosion dyslecsia, nad oes digon o dystiolaeth i sicrhau ei fod yn tarddu niwrolegol.
 • Achosion hormonaidd: Mae rhai awduron yn ei gysylltu â phresenoldeb hormonau gwrywaidd, a fyddai’n egluro mynychder uwch yr anhwylder ymysg dynion.
 • Achosion synhwyraidd: Disgrifiwyd y rhain yn y mathau o ddyslecsia a gafwyd. Gall achosion synhwyraidd fod yn weledol, yn glywedol ac yn ffonolegol. Mae'r cyntaf oherwydd anawsterau wrth brosesu gweledol. Gall y rhain fod oherwydd ystumio canfyddiadol, symudiadau llygaid annormal, a allai ei gwneud hi'n anodd dilyn trefn y llythrennau wrth eu darllen. Y clywedol, lle mae tarddiad yr anhwylder yn yr anhawster clywed. Yn olaf, yr achosion ffonolegol, y mae anawsterau i'w priodoli iddynt i segmentu'r ffonemau sy'n rhan o iaith.
 • Achosion seicolegol: Mae'r theori sy'n priodoli achosion dyslecsia i'r agwedd seicolegol yn eithaf diddorol. Mae rhai awduron yn cysylltu'r anhwylder â diffyg ym mherthynas synau ac arwyddion iaith. Mae eraill yn ei gysylltu â phroblemau affeithiol neu ffactorau amgylcheddol sy'n dylanwadu ar gymhelliant a gallu'r plentyn i ddysgu. Yn olaf, mae rhai o ddilynwyr ymddygiad yn honni ei fod yn arfer gwael a gafwyd, felly mae eu triniaeth yn ceisio dod â'r ymddygiad i ben.
 • Achosion addysgeg: Yn gysylltiedig ag arferion addysgeg anghywir, creulon neu gamgymhwyso. Fodd bynnag, mae'r ddadl hon yn destun dadl fawr hefyd oherwydd o dan yr un technegau hyn mae rhai plant yn datblygu dyslecsia, ac eraill ddim.

Triniaeth effeithiol

Rhaid i driniaeth dyslecsia gynnwys cylch bywyd cyfan y dioddefwr. Felly, wrth ei ganfod yn ifanc, bydd angen technegau i ddatrys anawsterau darllen. Ar y pwynt hwn sonnir am rhaglenni darllen dan arweiniad; y mae un o'r rhai enwocaf ohono Orton-Gillingham (OG), sy'n fwy adnabyddus fel Addysgu Ieithoedd Aml-synhwyraidd a Strwythuredig (MSLE). Ystyrir hwn fel yr offeryn mwyaf effeithiol ar gyfer dysgu plant â dyslecsia.

 • Mae'r rhaglen MSLE yn defnyddio'r holl synhwyrau i ddysgu plant i ddarllen. Er enghraifft, gall myfyrwyr ddysgu llythyr penodol trwy edrych arno, ei ynganu, ei ysgrifennu gyda gwahanol ddefnyddiau yn y fath fodd fel y gallant hefyd ei deimlo neu ei arogli.
 • Yn ogystal, mae'n ofynnol ymddiried y plentyn i weithwyr proffesiynol arbenigol yn yr ardal; i'ch helpu chi i adnabod synau geiriau, gwahanu'r synau o'r un peth a'u cymysgu i ffurfio rhai newydd, er enghraifft. Gelwir hyn yn creu ymwybyddiaeth ffonolegol. Felly, byddant hefyd yn dysgu ynganu geiriau nad ydyn nhw'n eu hadnabod (datgodio).
 • Argymhellir, yn yr ystafell ddosbarth, i ddysgu plant mewn grwpiau bach yn ddelfrydol. Yn yr un modd, cynhaliwch weithgareddau sy'n caniatáu trin un neu ddau fath o ffonem, yn lle sawl un ar yr un pryd, fel sy'n arferol.
 • Mae rhai, yn dibynnu ar darddiad dyslecsia, yn cynnig ymarferion llygaid sy'n ysgogi ac yn gwella canfyddiad gweledol yr unigolyn, er bod y dull hwn yn cael ei gwestiynu'n fawr ar hyn o bryd.

Yn achos myfyrwyr prifysgol, mae triniaeth dyslecsia yn cael ei arwain i helpu, oherwydd ar y pwynt hwn mae'n fwy cymhleth ymosod ar y broblem hon. Rhaid i fyfyrwyr prifysgol wneud cais yn yr un modd ymarferion darllen, bydd hynny'n eu helpu i ddal y wybodaeth. Fodd bynnag, mae hwn yn anhwylder cronig, felly yn yr un modd bydd angen llawer mwy o amser arnynt i astudio ac i gyflawni eu tasgau.

Heddiw, gall datblygiadau technolegol hwyluso bywydau dyslecsig yn sylweddol, yn enwedig yng nghyfnod y myfyriwr. Bu recordwyr ers sawl blwyddyn y gallant eu defnyddio yn y dosbarth, i ddisodli darllen o bryd i'w gilydd; gliniaduron gyda gwirwyr sillafu, llyfrau wedi'u recordio â llais, sesiynau tiwtorial a gwasanaethau arbennig a gynigir gan sefydliadau addysgol ar gyfer yr achosion penodol hyn.

I gloi, unwaith y bydd popeth am y broblem gyffredin hon yn hysbys, rydym yn eich gwahodd i adael eich barn neu brofiad am y pwnc yn y blwch sylwadau. Gallwch hefyd rannu'r erthygl ar eich rhwydweithiau cymdeithasol i roi cyhoeddusrwydd i'r broblem hon sy'n effeithio ar gynifer o blant a phobl gyffredin heddiw.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

4 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Ana Gristion meddai

  Mae'r erthygl yn dda iawn ac yn ddiddorol, mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn i mi. Diolch.

 2.   Janet Juarez meddai

  gwybodaeth ragorol, mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn i mi. Diolch

 3.   nery meddai

  Cyfraniad rhagorol!
  Hoffwn wybod enw'r awdur
  Cofion

 4.   Mariarena Lucia meddai

  Erthygl dda, fe helpodd fi lawer… Diolch
  Cyfarchion!

bool (gwir)