Beth yw egwyddorion cynllunio a'i berthnasedd yn yr astudiaeth

Yn nhrefn y diffiniad, gallwn weld cynllunio fel y grŵp o strategaethau y mae'n rhaid eu gweithredu er mwyn cyrraedd nod sefydledig. Mae'n bwysig bod y strategaethau hyn yn cael eu datblygu gan ddilyn arddull eang o waith lle mae sawl elfen yn cydfodoli. Yn gyntaf mae'n rhaid i chi ddadansoddi sefyllfa benodol er mwyn mynd ymlaen wedyn i chwilio am yr amcanion rydych chi am eu cyflawni i gyrraedd y nod hwnnw.

Os cymerwn fel enghraifft berson sydd eisiau pen yn rhywleYn gyntaf rhaid i chi benderfynu i ba safle rydych chi am fynd; Ar ôl i chi benderfynu, rhaid i chi gymryd y camau angenrheidiol i gyrraedd yno.

Diolch i gynllunio, mae pobl yn gallu cyflawni'r amcanion a osodir. Gall yr amser y mae'n ei gymryd i gyflawni'r amcanion hyn amrywio yn dibynnu ar yr unigolyn, ei sgiliau a'i wybodaeth benodol a all eu symud tuag at yr amcan nodweddiadol hwnnw. Maen nhw hefyd yn cael eu chwarae ac mae'n rhaid ystyried yr adnoddau sydd ar gael i bob person i gyflawni'r hyn maen nhw ei eisiau.

Rhennir y cynllunio yn ddwy agwedd hanfodol. Gellir ei ddosbarthu mewn gwahanol ffyrdd, ond mae'r pwysicaf yn troi allan i fod yn dactegol ac yn strategol. Mae cynllunio tactegol yn un sy'n cael ei wneud mewn amser byr, ac yn gyffredinol mae'n digwydd pan fydd yn rhaid i chi oresgyn digwyddiad annisgwyl cyn gynted â phosibl.

Mae cynllunio strategol yn un sy'n cymryd mwy o amser ac yn digwydd pan fyddwch chi am gynnal llawer mwy o ddadansoddiad o'r pethau sydd eu hangen, ac y gwyddys bod angen amser arnyn nhw. Ar gyfer y naill neu'r llall o'r ddwy mae angen yr egwyddorion hyn, ond yr un strategol sy'n eich galluogi i'w cynnwys gyda mwy o amser ar gael ac mewn ffordd fwy cywrain.

Pam ydyn ni'n cynllunio?

Mae llawer o bobl dros amser wedi gofyn yr un cwestiwn hwn. Ar sawl achlysur gallem ddod i feddwl bod y pethau yr ydym yn eu cyflawni, naill ai yn y tymor canolig a'r tymor hir, yn cael eu cyflwyno inni dim ond trwy ddaioni y bydysawd neu drwy gamau yr ydym yn eu cyflawni heb gynllunio ymlaen llaw. Fodd bynnag, nid yw hyn yn hollol wir, oherwydd Mae angen cynllunio hyd yn oed y manylion lleiaf.

Enghraifft: Os ydych chi'n paratoi cwpanaid o rawnfwyd syml yn y bore, efallai y byddwch chi'n meddwl nad ydych chi wedi cynllunio unrhyw beth, ond y ffaith syml o godi a gwybod beth rydych chi'n mynd i'w gael i frecwast mae eisoes yn gynllun ynddo'i hun, ac mae cymryd yr offer a'u defnyddio yn rhan o gynllunio. Mae bodau dynol yn cynllunio trwy'r amser i osgoi cymryd risgiau diangen ac i gael y pethau rydyn ni'n eu gwneud yn y ffordd fwyaf effeithlon yn yr amser byrraf posib.

Pan fyddwn yn siarad am gynllunio gweinyddol, mae pethau'n cymryd tro ychydig yn fwy cymhleth a rhaid inni gyfeirio at rai egwyddorion a elwir yn egwyddorion cynllunio i wneud pethau nid yn unig yn fwy cludadwy, ond hefyd yn fwy effeithlon. Yma byddwn yn dadansoddi beth yw'r egwyddorion hyn, i'w defnyddio wrth gyflawni ein cwmnïau a'n prosiectau.

Egwyddorion cynllunio

Rhaid i bob cam o'r broses weinyddol gael ei lywodraethu gan gyfres o egwyddorion sy'n dod yn anhepgor os mai'r hyn a ddymunir yw sicrhau gweinyddiaeth resymol.

Ar gyfer cynllunio effeithlon, mae'n bwysig dilyn yr egwyddorion canlynol.

 • Dichonoldeb
 • Gwrthrychedd a meintioli
 • Hyblygrwydd
 • Undeb
 • O'r newid strategaethau
 • Ymrwymiad
 • Ffactor cyfyngu
 • inherence

Dichonoldeb

Ar hyn o bryd mae'n bwysig diffinio bod modd cyflawni'r cynllun. Efallai ei fod yn swnio fel rhywbeth y mae pobl eisoes yn ei wybod, ond mae yna lawer o bobl sy'n gosod nodau sy'n ymarferol amhosibl ac yn y tymor hir yn annichonadwy.

Rhaid i'r cynllun a wnawn fod yn hyfyw; Ni ddylai fod gennych olygfeydd rhy uchel neu sy'n rhy optimistaidd, oherwydd mae'r broses gynllunio hefyd yn gysylltiedig â'r ffeithiau a'r wybodaeth a'r adnoddau sydd gennych. Rhaid i gynllunio gydymffurfio â'r amodau gwrthrychol sy'n gweithredu yn ein hamgylchedd.

Gwrthrychedd a meintioli

Mae'n sefydlu'r angen i ddefnyddio data gwrthrychol, megis ystadegau, tablau tebygolrwydd, meintioli data rhifiadol a chyfrifiadau mathemategol fel nad oes unrhyw risg wrth wneud cynlluniau.

Pan rydych chi'n cynllunio rhywbeth mae'n hanfodol bod y pethau rydych chi'n eu cynllunio yn seiliedig ar ddata go iawn ac nid ar ddyfalu, data gwael, na fydd yn caniatáu i'ch prosiectau ddatblygu, gan fod cynllunio yn ddarostyngedig i'r wybodaeth sy'n cael ei thrin. Os yw'r wybodaeth yn ddrwg, bydd gweddill y cynllunio yn y fantol.

Hyblygrwydd

Dyma un o'r egwyddorion cynllunio pwysicaf. Pan wneir cynllunio, mae'n bwysig iawn cynnal neu gael lefelau penodol o slac er mwyn delio â sefyllfaoedd annisgwyl. Un o rannau pwysig cynllunio rhywbeth bob amser yw meddwl y gallai pethau gael eu troi wyneb i waered a chael “Cynllun B” yn ein dwylo bob amser a fydd yn osgoi gwastraffu amser wrth barhau os bydd gennym ddigwyddiad annisgwyl.

Gallai methu â sefydlu clustog ddiogelwch yn ein cynllun nad yw’n caniatáu inni fod yn gwbl anactif pe bai rhywbeth yn digwydd fod yn angheuol i’n prosiectau, gan y byddem yn colli adnoddau ac yn niweidio’r cynlluniau hyd yn hyn.

Undeb

Mae'r rhan hon yn esbonio bod yn rhaid i'r holl gynlluniau penodol a reolir gan y cwmni hefyd gadw at gynllun cyffredinol. Rhaid eu cyfarwyddo a chydweithio fel eu bod yn perthyn yn yr un dull, a thrwy weithio ar un ohonynt caniateir i'r cwmni wella'r system i gyflawni'r amcan cyffredinol.

Felly mae undod yn yr egwyddor gynllunio yn dweud hynny wrthym ni allwch gyrraedd amcan cyffredinol heb gyflawni'r amcanion penodol yn gyntaf sy'n ein harwain at hyn.

I ddyfynnu un enghraifft, ni allwch gael car heb olwynion. Os mai adeiladu neu ailadeiladu cerbyd modur yw eich nod cyffredinol, ni allwch gyrraedd y nod cyffredinol hwnnw os na fyddwch yn cyrraedd y nod penodol o gael teiars yn gyntaf.

O'r newid strategaethau

Pan estynnir cynllun mewn perthynas ag amser, hynny yw, pan ddaw cynllun yn y tymor canolig i'r tymor hir, naill ai oherwydd rhwystrau neu oherwydd bod methiant cyfrifo yn syml o ran hyd, rhaid addasu paramedrau a newid strategaethau a ddefnyddiwyd o'r blaen, er mwyn gwella perfformiad yr hyn sy'n cael ei wneud.

Nid yw hyn yn golygu bod y prosiect neu ei gynllunio yn cael ei adael, ond bod yn rhaid i'r cwmni newid y data, y paramedrau a ddefnyddir, y cyllidebau a'r adnoddau er mwyn gwella'r hyn sydd angen ei wella.

Ymrwymiad

Mae egwyddor yr ymrwymiad yn dweud wrthym fod yn rhaid cyfeirio canonau'r cwmni tuag at y tymor canolig, gan mai cynllunio tymor canolig yw'r mwyaf cyfleus. Hyn Mae hyn oherwydd mai'r math hwn o gynllunio yw'r hyn sy'n caniatáu i ymrwymiadau'r cwmni ffitio yn y dyfodol, ac yn gadael amser iddynt feddwl am sut i wneud i bolisïau a thueddiadau newid gan ragweld yr annisgwyl.

Hefyd mae'n rhaid i aelodau'r cwmni hwnnw fod gant y cant wedi ymrwymo i gyflawni'r nodau a'r amcanion y mae'r cwmni'n eu gosod, a chant y cant wedi ymrwymo i egwyddorion cynllunio, fel eu bod yn ddefnyddiol i'w cyflawni.

Ffactor cyfyngu

Mae'r egwyddor hon yn dweud wrthym fod yn rhaid i'r cwmni dan sylw fod â dulliau cymwys sy'n caniatáu iddo ganfod y ffactorau hynny a all gyfyngu neu arafu cyflawniadau ei sefydliad. Os bydd unrhyw fethiant yn y cynllun i'w ddilyn, rhaid i'r adran hon gallu dod o hyd iddo gydag effeithlonrwydd a chyflymder, a hefyd i weithio yn unol â hynny i'w droi neu ei sawsio os oes angen.

Yr egwyddor hon yw'r un sy'n codi ac yn pwysleisio pwysigrwydd gwrthrychedd wrth ddewis llwybr gweithredu rhwng gwahanol ddewisiadau amgen i gyflawni'r amcanion arfaethedig. Hynny yw, bydd yr egwyddor hon yn caniatáu inni ddewis pa un yw'r opsiwn gorau i'w ddilyn i gyrraedd y nod yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Inherence

Mae'r egwyddor hon yn datgelu i ni fod cynllunio wedi'i integreiddio i'r cyflwr dynol, ac ni waeth a yw o fewn sefydliad, neu ar ei ben ei hun, dim ond trwy gynllunio y gall y prosiectau a gyflawnwn fod yn llwyddiannus, oherwydd yn y ffordd honno gallwn bennu ymateb targed amser a chael cwrdd â nhw yn y gofod penodedig.

Rhai camgymeriadau cynllunio cyffredin

Yn ôl ymchwil a wnaed yn yr amgylchedd busnes, mae yna rai camgymeriadau y mae llawer o bobl neu sefydliadau yn eu gwneud wrth gynllunio prosiectau eu cwmnïau.

 • Peidio ag ystyried yr amgylchedd macro-economaidd
 • Peidiwch â pherfformio'r dadansoddiad SWOT gohebydd; deall y dadansoddiad o gryfderau, cyfleoedd, gwendidau a bygythiadau y mae'n rhaid i bob cwmni eu cyflawni'n gydwybodol.
 • Anwybyddwch y ffactor dynol a'i bwysigrwydd wrth weithio ar y prosiect.
 • Lleihau pwysigrwydd cyfathrebu i er mwyn gwneud pawb yn ymwybodol o'r prosiect maen nhw'n gweithio arno
 • Methu â harneisio pŵer cynghreiriau busnes.
 • Peidio ag egluro'r nodau yn gywir, gan eu gwneud yn wasgaredig ac nid yn ddealladwy iawn.

Er bod cynllunio yn rhywbeth y gallwn ei wneud hyd yn oed heb fod yn ymwybodol ein bod yn ei wneud, mae'n rhywbeth sy'n cael ei eni gyda'r gallu i feddwl, mae'n rhaid i ni allu dal i wneud hynny defnyddio egwyddorion cynllunio er mwyn gwneud ein cynlluniau yn llawer mwy trefnus a'n nodau yn llawer haws i'w cyflawni. Rhaid inni ddefnyddio'r cynllun hwn a bod yn ymwybodol o beidio â gwneud camgymeriadau, oherwydd yn y ffordd honno byddwn yn gallu mynd â'n prosiectau i'r lefel nesaf.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)