Cryfderau Personol

Mae rhai yn eu galw'n gryfderau personol, gwerthoedd eraill, rhinweddau eraill. Beth bynnag ydyn nhw agweddau cadarnhaol y dylem weithio o ddydd i ddydd i'w hymgorffori yn ein personoliaeth. Nid yw'n dasg hawdd.

Cyn gweld y rhain 27 enghraifft o gryfderau personol, Rwy'n eich gwahodd i wylio'r fideo hon sy'n dangos i ni, mewn un munud yn unig, beth mae bywyd yn ei gynnwys.

Er mwyn gwella mewn unrhyw faes o'n bywyd, rhaid inni ddechrau trwy wybod beth yw cryfderau. Dim ond fel hyn, byddwn yn gwybod beth sy'n rhaid i ni ei newid neu, o leiaf, gweithio arnyn nhw fel y gallwn ni ddechrau gweithio arnyn nhw yn y modd hwn.

Beth yw caer

Diffiniad o gryfder

Gellir diffinio cryfder neu gryfderau personol fel a galluoedd a gawn trwy ein hewyllys. Felly'r holl gryfderau hyn fydd y rhai sy'n cynrychioli nodweddion ein personoliaeth. Hynny yw, nhw yw'r rhinweddau neu'r nodweddion sy'n eich diffinio chi ac sy'n gwneud i chi fod neu weithredu mewn ffordd fanwl gywir. Yn fras, gellir dweud hefyd bod cryfderau bob amser yn gadarnhaol. Felly, gan eu bod cystal, rhaid inni weithio arnynt ychydig yn fwy bob amser, er mwyn gallu eu hatgyfnerthu.

Allwch chi ddychmygu eisiau gweithredu gwerth "dyfalbarhad" yn eich personoliaeth os ydych chi'n berson nad yw'n gorffen unrhyw un o'r prosiectau rydych chi'n eu cychwyn?

Rwy'n eich argymell "35 meddwl am amseroedd anodd«

Yn wyneb y nifer o anhwylderau meddyliol sy'n bodoli, mae'r bod dynol hefyd wedi'i gynysgaeddu â chyfres o gryfderau personol sy'n ei arwain i wneud pethau anhygoel. Mae'n well gen i ganolbwyntio ar gryfderau person nag ar ei anhwylderau 😉

Gwendidau a chryfderau

Fel crynodeb, dylid nodi hynny cryfderau yw'r holl rinweddau hynny sy'n sefyll allan neu'n sefyll allan mewn ffordd gadarnhaol iawn. Felly'r cyfan sy'n bositif yw'r hyn rydyn ni wir ei eisiau yn ein bywyd. Ond er mwyn iddynt aros gyda ni a dal i wella, rhaid inni geisio eu hastudio'n dda a'u perffeithio trwy gydol oes. Pan fydd gennym sgil mewn disgyblaeth, mae angen inni gysegru ein hunain iddo er mwyn parhau i ddringo a chyflawni'r nod ynddo. Yn y modd hwn, byddwn yn sefyll allan hyd yn oed yn fwy, yn yr hyn y mae llawer o bobl yn ei alw'n gryfderau personol ac eraill, yn anrheg. Cofiwch, os yw ansawdd yn gwneud ichi sefyll allan ymhlith eraill, rhaid i chi ei wella a pheidio byth â'i adael o'r neilltu.

Yn ogystal, gellir rhannu neu ddosbarthu sgiliau a chryfderau yn sawl grŵp i'w hystyried, yn ôl arbenigwyr. Dyma sut maen nhw'n ei wneud yn hysbys mewn llyfr o'r enw 'Y Llawlyfr Cryfderau a Rhinweddau Cymeriad'. Sydd wedi'i greu gan Christopher Peterson a gan Martin Seligman.

 • Doethineb a gwybodaeth: Nhw yw'r cryfderau sy'n seiliedig ar gaffaeliad yn ogystal â'r defnydd o bopeth rydyn ni'n ei ddysgu).
  • Creadigrwydd - Y gallu i gynhyrchu syniadau newydd
  • Chwilfrydedd - Ymddygiad naturiol sy'n cynhyrchu diddordeb.
  • Agoriad meddyliol
  • Cariad at ddysgu - Lle mae sgiliau'n cael eu haddasu a'u caffael hefyd yn ogystal â sgiliau a gwybodaeth arall.
  • Persbectif a Doethineb - Ffordd i gymhwyso deallusrwydd i brofiad.
 • Dewrder: Mae'n un o'r cryfderau a fydd yn rhoi digon o gryfder inni allu cyflawni'r holl gyflawniadau hynny sydd gennym mewn golwg neu a gyflwynir inni trwy gydol oes.
  • Courage - Willpower neu ddewrder
  • Dyfalbarhad - Cysondeb
  • Uniondeb - Ceisiwch wneud y peth iawn bob amser
  • Bywiogrwydd - Yn cysylltu â bod yn hapus a gyda bywyd yn gyffredinol.
 • Dynoliaeth: Mae'n un o'r cryfderau sy'n gwneud inni gysylltu a bondio â phobl eraill.
  • Cariad - Teimlo neu ymlyniad i'r rhai o'n cwmpas
  • Caredigrwydd - Ymddygiad person addysgedig
  • Deallusrwydd cymdeithasol - Beth sy'n ein helpu i ddeall beth sy'n digwydd o'n cwmpas.
 • Cyfiawnder: Nhw yw undeb y cryfderau maen nhw'n eu ceisio ac sy'n adeiladu cymdeithas well.
  • Cyfranogiad dinasyddion / Teyrngarwch / Gwaith Tîm
  • Cyfiawnder
  • Arweinyddiaeth - Set Sgiliau Rheolaethol
 • Dirwest: Mae'n ymwneud â'r math hwn o gryfderau personol a fydd yn ein hamddiffyn rhag unrhyw ormodedd a ddaw ein ffordd. 
  • Maddeuant a Thrugaredd - Cyfrif ar Dosturi a Thrugaredd
  • Gostyngeiddrwydd a gonestrwydd - Cryfder sy'n gwneud inni weithredu fel rydyn ni'n meddwl.
  • Darbodaeth - Gweithredu yn gymedrol ac yn deg
  • Hunanreoleiddio a Hunanreolaeth
 • Trawsrywedd:
  • Gwerthfawrogi harddwch a rhagoriaeth
  • Diolchgarwch - Fel cydnabyddiaeth o fudd
  • Gobaith - Gyda synnwyr meddwl optimistaidd bob amser.
  • Hiwmor a sirioldeb
  • Ysbrydolrwydd, ymdeimlad o bwrpas a chydlyniant

Beth yw gwendidau personol

Cryfderau personol

Mae pob i'r gwrthwyneb i gryfderau, cyfeirir atynt fel gwendidau personol. Yn fras, gallwn ddweud mai meddyliau ydyn nhw ond hefyd yr ymddygiadau mwyaf negyddol. Felly, gallwn ddweud mai dyna'r perwyl yr ydym fel arfer yn ei wrthsefyll ac nad ydym yn dda am gyflawni. Mae'n digwydd i bob un ohonom fod yna rywfaint o ansawdd bob amser sy'n sefyll allan yn ein person a byddai'n gryfder, o'i gymharu ag un arall sydd wir yn awgrymu'r gwrthwyneb a dyna fydd ein gwendid. Nid oes gennym y gallu i'w cyflawni ac yn gyffredinol, mae'n rhywbeth nad ydym yn ei hoffi.

Mae'n wir na ddylem roi'r gorau iddi am y rheswm hwn. Oherwydd nid yw cael gwendidau yn rhywbeth a fydd felly am byth. Bydd yn dibynnu ar rai ffactorau fel yr amgylchedd neu'r amgylchiadau. Felly, mae'n rhaid i ni weithio arnyn nhw ychydig i symud ymlaen a gwella. Dyma rai o'r gwendidau mwyaf cyffredin:

 • Indecision
 • Nerfusrwydd
 • Diffyg prydlondeb
 • Cyrhaeddiad
 • Bod yn ystyfnig
 • Anwiredd
 • Trachwant
 • Pesimistiaeth
 • Diffyg ymddiriedaeth.

Beth yw cryfderau personol

? Creadigrwydd

Creadigrwydd, cryfder personol

Gwreiddioldeb, dyfeisgarwch, meddwl am ffyrdd cynhyrchiol newydd. Ewch allan o'r cyffredin.

Mae'n gyfystyr â dychymyg adeiladol. Bydd eich atebion bob amser yn wreiddiol a bydd syniadau newydd yn dod i'r amlwg i ddal meddwl yn greadigol.

Erthygl gysylltiedig:
17 ffordd effeithiol i hybu eich creadigrwydd a'ch dyfeisgarwch

? Chwilfrydedd

Diddordeb, chwilio am newydd-deb, didwylledd i brofi, archwilio a darganfod.

Mae'n ymddygiad chwilfrydig a naturiol. Mae'n arwain at ymholi a dysgu.

❤ Cariad at ddysgu

Meistrolaeth ar sgiliau, pynciau a chyrff gwybodaeth newydd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu'n ffurfiol.

Ffordd o allu addasu neu gaffael sgiliau penodol, yn ogystal ag ymddygiadau neu werthoedd a gyflawnir trwy astudiaeth neu trwy resymu a phrofiad.

? Persbectif [doethineb]

Gallu darparu cyngor i eraill, cael ffyrdd o edrych ar y byd sy'n gwneud synnwyr i chi'ch hun ac i bobl eraill.

Dyma'r safbwynt penodol sydd gan berson. Ond gall ddod yn amrywiol, diolch i'r chwilio am wybodaeth a'r awydd i ddysgu ac arsylwi.

? Dyfalbarhad [diwydrwydd]

Gorffennwch yr hyn rydych chi'n ei ddechrau, parhau er gwaethaf rhwystrau.

Pan fyddwn yn siarad am cryfderau personNi allem anghofio am ddyfalbarhad. Ansawdd sy'n awgrymu grym ewyllys, lle mae'r allwedd i lwyddiant yn gorwedd mewn pobl sydd â syniadau clir a sefydlog.

? Uniondeb [dilysrwydd, gonestrwydd]

Cyflwyno'ch hun mewn ffordd wirioneddol, cymryd cyfrifoldeb am eich teimladau a'ch gweithredoedd eich hun.

Yr ansawdd hwn yw'r hyn sy'n caniatáu inni wneud penderfyniadau. Bob amser yn gysylltiedig ag ymddygiadau yn ogystal â credoau pob person. Beth fydd yn arwain at ffordd benodol o weithredu.

? Bywiogrwydd [anogaeth, brwdfrydedd, egni, egni]

Pobl â chryfderau fel bywiogrwydd

Ymdriniwch â bywyd gyda brwdfrydedd ac egni

Ym mhopeth a wnawn, mae'n rhaid i egni fod yn bresennol. Mae hyn yn ein hannog i wneud popeth a welir o safbwynt mwy optimistaidd. Gyda'r hyn bob amser, byddwn yn sicrhau canlyniadau gwell. Mae'r awydd a'r effeithlonrwydd bob amser yn mynd law yn llaw.

? Caredigrwydd [haelioni, gofalu, gofalu, tosturi, cariad allgarol, "caredigrwydd"]

Gwnewch ffafrau a gweithredoedd da i eraill.

Cryfder personol arall yw caredigrwydd. Oherwydd bod pobl dda bob amser yn tueddu tuag at weithredoedd da a heb ddiddordeb. Beth ellir ei grynhoi fel gwneud daioni.

? Deallusrwydd cymdeithasol [deallusrwydd emosiynol]

Byddwch yn ymwybodol o gymhellion a theimladau pobl eraill.

Yn fras, gallwn ddweud ei fod yn ansawdd sydd ei angen arnom. Gan ei fod yn awgrymu gallu deall eraill. Mae'n bwysicach o lawer nag yr ydym yn ei feddwl, gan y bydd yn dylanwadu ar ddewis ein ffrindiau, yn ogystal â'n partner.

Erthygl gysylltiedig:
Deallusrwydd emosiynol - Beth ydyw, mathau ac ymadroddion

⚪ Dinasyddiaeth [cyfrifoldeb cymdeithasol, teyrngarwch, gwaith tîm]

Gweithio er budd cyffredin grŵp.

Mae'r cyfuniad o Hawliau a dyletswyddau rhaid i bob dinesydd gyflawni hynny, er mwyn sefydlu gwell cydfodoli yn wyneb cymdeithas.

❎ Ecwiti

Trin pawb sydd â'r un meini prawf tegwch a chyfiawnder, peidiwch â chaniatáu i ragfarn ddylanwadu.

Mae'n barch trin pawb yr un peth. Gan ystyried eu rhinweddau yn ogystal â'u gwahaniaethau. Fe'i gelwir yn a 'cyfiawnder naturiol', nad oes a wnelo hyn ddim â'r deddfau hynny sydd gennym yn ysgrifenedig.

? Maddeuant a thrugaredd

Maddeuwch y rhai sydd wedi gwneud cam, derbyn diffygion eraill, rhoi ail gyfle i bobl, peidiwch â bod yn ddialgar.

Mae'n amlygu ei hun trwy garedigrwydd i allu helpu'r rhai sydd ei angen. Ym mha ffordd?, Maddau. Gan mai'r maddeuant a'r cymod hwn yw'r arfer gorau o'r ansawdd hwn.

Mae'n dod yn allu i israddio rhywfaint o bwysigrwydd i'r cyflawniadau sy'n cael eu cyflawni, heb iddynt gael eu cario i ffwrdd. Gan y byddant hefyd yn gweld y gwallau ynddynt eu hunain.

? Gostyngeiddrwydd / Gwyleidd-dra

Gadael i'ch cyflawniadau siarad drostynt eu hunain, heb ystyried eich hun yn well nag eraill.

♦ Pwyll

Byddwch yn ofalus gyda'ch dewisiadau, peidiwch â chymryd risgiau diangen, peidiwch â dweud na gwneud pethau y byddech chi'n difaru yn ddiweddarach.

Byddwn yn gweithredu'n deg a bob amser yn gymedrol. Fel arall, gallwn syrthio i'r troell honno o gamgymeriadau a difaru. Unwaith eto, byddwn yn ei roi ar waith rpoeri’r gwerthoedd a theimladau pobl eraill.

? Hunanreoleiddio [hunanreolaeth]

Rheoliad o'r hyn y mae rhywun yn ei deimlo a'i wneud, cael ei ddisgyblu, rheoli emosiynau.

Goddefadwy ond hefyd yn hyblyg, sy'n gallu derbyn rhai ymddygiadau neu agweddau mwy digymell.

? Diolchgarwch

Byddwch yn ymwybodol o'r pethau da sy'n digwydd, ac yn ddiolchgar amdanynt, cymerwch amser i fynegi gwerthfawrogiad.

? Gobaith [optimistiaeth, blaengar, sy'n canolbwyntio ar y dyfodol]

Cryfderau personol

Gobeithio am y gorau yn y dyfodol a gweithio tuag ato.

Mae'r agwedd optimistaidd wedi'i sefydlu yn yr ansawdd hwn. Mae'n seiliedig ar ddisgwyliad y byddwch chi bob amser yn cael canlyniadau ffafriol. Wrth gwrs, er mwyn cyflawni hyn bydd yn rhaid i ni wneud ein rhan gydag ymdrech fawr bob amser.

? Hiwmor [llawenydd]

Chwerthin a jôc; dewch â gwenau i eraill, gwelwch yr ochr ddisglair.

Ffurf o amlygwch yr ochr fwyaf doniol bob amser o bethau, bywyd a sefyllfaoedd.

? Ysbrydolrwydd [crefydd, ffydd, pwrpas]

Meddu ar gredoau cyson am ryw bwrpas uwch, ystyr bywyd, ac ystyr y bydysawd.

Trwy eich credoau, gallwch chi deimlo lles a rhyddhad yn eich meddiannu trwy'r ansawdd hwn.

? Hunan ddisgyblaeth

Mae'n cynnwys osgoi tynnu sylw, gosod nodau, peidio â chyhoeddi, a rheoli ymddygiad personol.

Gallwch chi'ch hun cydlynu agweddau. Nid oes angen unrhyw un arall arnoch i'ch tywys, sy'n awgrymu hyfforddiant tuag at ein hunain. Y canlyniad fydd gwneud yr hyn rydych chi'n ei wybod sydd orau.

? Cyfathrebu

Mae hyn yn cynnwys sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar. Mae enghreifftiau o gyfathrebu llafar da yn cynnwys cyflwyniadau, rheoli gwrthdaro, a gwrando gweithredol.

Mae rhannu gwybodaeth yn ein helpu i wella a dysgu. Ei bwrpas yw deall.

? Datrys problemau

Gallu dadansoddi problemau i ddod o hyd i'r achos ac atebion posibl, y gallu i nodi a diffinio problemau a dyfeisio a gweithredu'r atebion gorau.

? Menter

Cymerwch y camau angenrheidiol i wella'ch swydd. Er enghraifft, nodi anghenion a dod o hyd i atebion, darparu syniadau ar gyfer gwella, ac ati.

Un cam ymlaen i allu chwilio atebion i rai problemau. Nid yw pobl sydd â'r ansawdd hwn byth yn aros i gael cymorth, ond nhw fydd y rhai sy'n cymryd y camau cyntaf i fynd allan o ble maen nhw.

? Dyfarnu / Gwneud Penderfyniadau

Mae'n cynnwys monitro'r broses o wneud penderfyniadau, cynnig dewisiadau amgen hyfyw, a chasglu'r wybodaeth sy'n angenrheidiol i wneud penderfyniad cywir ar ôl ystyried manteision ac anfanteision pob un.

? Sgiliau cynllunio a threfnu

Cydymffurfio â therfynau amser sefydledig, rheoli amser, cadw i fyny â chalendrau neu amserlenni, gosod a chyflawni amcanion a nodau.

? Diwydrwydd

Mae'n cynnwys gwaith caled, cynnal gwaith o ansawdd da, gwneud mwy na'r hyn sy'n ofynnol, gorffen prosiectau yn gynnar, a gweithio heb oruchwyliaeth.

Yn hollol i'r gwrthwyneb i ddiogi. Yr awydd yw cynnal prosiect neu freuddwyd. Mae ystwythder a chyflymder, ynghyd â'r awydd i gwblhau'r hyn a ddechreuwyd yn rhan o'r cryfder hwn.

? ️‍♂️ Gwerth

Mae gwroldeb hefyd yn un arall o gryfderau unigolyn. Er gwaethaf yr holl rwystrau, mae'r ansawdd hwn yn rhoi'r grym ewyllys angenrheidiol inni. Mae gwroldeb yn gwneud inni oresgyn pob baglu. Ffurf o goresgyn ofnau, edrych yn syth ymlaen a delweddu'r targed.

Mwy o enghreifftiau o gryfderau

Dewrder fel cryfder personol

 • Gwydnwch: Mae'n allu y mae'n rhaid i berson allu gwella ar ôl rhai trawma neu eiliadau cymhleth.
 • Empathi: Y ffordd i ddeall teimladau pobl eraill
 • Sensitifrwydd: Y gallu i ganfod ysgogiadau allanol a mewnol.
 • Ymddiriedolaeth: Cael gobaith mewn rhywbeth
 • Gwybod escuchar: yn un arall o'r rhinweddau sy'n symbol o roi sylw mewn ffordd uniongyrchol.
 • Gwybyddiaeth: Canlyniad uniongyrchol yr isymwybod.
 • Cydymdeimlad: Perthynas â phobl eraill, yn ogystal ag ymddygiad cadarnhaol.
 • Amynedd: Y gallu i oddef neu ddwyn unrhyw amgylchiad.
 • Llafar: Gallu arall i ddod i siarad yn huawdl ac yn gyhoeddus.
 • pendantrwydd: Pryd y gall person fynegi ei safbwynt yn glir.
 • Penderfyniad: Cael y diogelwch a'r cadernid ar adeg gweithredu rhywfaint.
 • Arweinyddiaeth: Sgiliau sydd gan berson ac a all ddylanwadu ar eraill, yn ôl eu ffordd o fod.
 • cymhelliant: Ysgogiadau sy'n arwain person i gyflawni amrywiol weithgareddau, o safbwynt cadarnhaol bob amser.
 • Goresgyn: Pob gwelliant mewn rhywbeth yr ydym wedi'i gynnig.
 • Ymrwymiad: Mae'n ymwneud â chyflawni rhwymedigaeth sydd bob amser wedi'i bwriadu ar gyfer telerau cadarnhaol.
 • Diffuantrwydd: Gonestrwydd, gwirionedd a heb gymhellion briw.

Sut i ddarganfod cryfderau a gwendidau unigolyn

Sut i ddarganfod cryfderau a gwendidau

Mae gennym bob amser gyfres o offer a chamau i gyflawni ein nod. Yn yr achos hwn, bydd yn darganfod cryfderau a gwendidau person.

 • Dadansoddiad SWOT personol: Mae'n dechneg a ddefnyddir fel arfer yn yr amgylchedd busnes, ond hefyd yn bersonol er mwyn gwella fel pobl a gweithwyr. Fe'i rhennir yn newidynnau mewnol a fyddai'r cryfderau a'r gwendidau. Byddai'n dadansoddi ble rydyn ni'n rhagori neu ble rydyn ni'n methu, yn ogystal â beth yw'r cryfderau a beth yw'r ymddygiad sy'n ein hatal rhag cyflawni ein nodau. Ar y llaw arall, byddai'r newidynnau allanol sy'n gyfleoedd ac yn fygythiadau. Mae'r cyntaf yn cyfeirio at yr hyn y gallwn ei gyflawni ar ffurf her a'r ail y risgiau y mae gwendidau yn ein harwain atynt.
 • Ffenestr Johari: Mae'n offeryn arall sydd wedi'i ddatblygu gan ddau berson: Joseph Luft a Harry Ingham. Mae'n fwyaf defnyddiol oherwydd mae'n caniatáu inni wybod y cryfderau a'r gwendidau yr ydym eisoes yn eu hadnabod a hefyd eraill sydd efallai'n ddisylw gennym ni ein hunain ond sy'n ein cyflyru. Mae'n cynnwys pedair rhan sef:
  • Ardal gyhoeddus: Y rhai rydyn ni'n eu hadnabod ein hunain
  • Ardal ddall: Beth mae eraill yn ei weld neu'n meddwl amdanon ni
  • Ardal anhysbys: Ffobiâu nad ydym yn eu hadnabod, nac yn eu dangos i eraill.
  • Ardal breifat: Nodweddion cadarnhaol a negyddol yr ydym yn ceisio peidio â dangos i eraill.

Yn ychwanegol at y ddau offeryn hyn sy'n brif ac a ddefnyddir fwyaf, gallwn bob amser droi at y prawf cryfderau a gwendidau sy'n cael eu gwneud gan arbenigwyr yn y maes ac sydd hefyd i'w cael ar-lein. Wrth gwrs, gall help gweithiwr proffesiynol roi'r canllawiau gorau inni ar gyfer a hunan-ddadansoddiad a darganfod cymaint mwy amdanom ein hunain nad ydym hyd yn oed yn gwybod ei fod yno.

Sut i wella cryfderau personol

Gwella cryfderau personol

Fel yr ydym wedi gwneud sylwadau da, rhaid inni weithio ar gryfderau personol a dyna pam mae'n rhaid i ni eu gwella i ddod i gasgliad llwyddiannus. Sut?:

 • Yn gyntaf oll, rhaid i ni gwybod beth yw ein cryfderau. Ar gyfer hyn gallwch ddefnyddio rhai o'r technegau a'r dulliau rydyn ni wedi'u hegluro i chi o'r blaen. Meddyliwch am bopeth rydych chi'n dda yn ei wneud, beth rydych chi'n tueddu i sefyll allan hyd yn oed os nad ydych chi'n rhoi gormod o ymdrech. Hynny yw, mae'n rhaid i chi feddwl am eich cryfderau a'r ateb fydd eich cryfderau personol. Ond hefyd yn eich terfynau, sydd bob amser yn gysylltiedig â gwybodaeth am y cryfderau eu hunain.
 • Ar ôl ei nodi, rhaid inni ei roi ar waith. Mae rhai ohonyn nhw eisoes yn gynhenid ​​ac felly mae'n rhaid i ni barhau i weithio arnyn nhw. Yn y modd hwn, mae angen i ni eu cryfhau hyd yn oed yn fwy i wella'r canlyniadau. I wneud hyn, gallwch lunio cynllun a chofnodi'r cynnydd.
 • Bydd gwerthuso'r cynllun hwnnw yn un arall o'r camau sylfaenol. Hynny yw, o bryd i'w gilydd byddwn yn meddwl a ydym yn datblygu ac yn datblygu ein cryfderau ymhellach ai peidio. Bob dydd byddwch chi'n meddwl a ydych chi'n manteisio arno yn y ffordd yr hoffech chi a pha bethau y gallech chi eu newid i wella hynny. Mae'n ffordd i ddadansoddi'ch hun, i roi eich ofnau o'r neilltu ac i ychwanegu'r sgiliau da sydd gan berson bob amser.
 • Er mwyn gwella cryfder fel dyfalbarhad, gellir integreiddio canllawiau ar osod nod sy'n bosibl ei gyflawni. Gellir gwella creadigrwydd trwy ymarfer corff neu therapïau lle mae celf yn bresennol. Fel y gwyddom yn iawn, bydd dychymyg a darllen yn ein harwain i wella ein chwilfrydedd. Er mwyn gwella cyfiawnder ymhellach, dim byd tebyg i weld ein hunain yn yr arfer o ragdybiaethau sy'n llawn cyfyng-gyngor moesegol.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

44 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Esteban Xochitl meddai

  mmm mae'n anodd iawn i mi ddod o hyd i'm cryfderau pppffff

  1.    dienw meddai

   edrychwch ar rai enghreifftiau o gryfderau, mae yna lawer a cheisiwch adnabod eich un chi!

 2.   Pilar Cervantes meddai

  goodooooo iawn

  1.    tupoto meddai

   cacasabi bali

 3.   Cindyrella Khryztal Du Zaldaña meddai

  rydych chi'n iawn i wybod bod eich cryfderau yn angenrheidiol

 4.   Cyw Katalyne meddai

  mae'n hynod bwysig

 5.   Mory Trex Florxita Noemi meddai

  Mae'n dda gwybod beth yw cryfder a pharchu'r gwerthoedd

 6.   isaias zarate meddai

  Mae'n anodd iawn dod o hyd i'n cryfderau

  1.    gwialen salazar carmen meddai

   na, dim ond edrych ar yr hyn rydych chi'n dda yn ei wneud, er enghraifft: mae daniela yn dda am sglefrio, mae hynny'n gryfder ac nid yw'n anodd dod o hyd iddo ……
   anhrefn

  2.    dienw meddai

   Nd y cryfderau dyna'r prif beth y dylai rhywun ei wybod yn ei fywyd

 7.   Fabiola Rosa Salvatierra Soto meddai

  Os ydych chi'n gwybod eich cryfderau chi fydd perchennog eich hun, fe'ch gwahoddaf i'w hadnabod

 8.   Jonathan Agimac meddai

  Neis iawn roeddwn i'n ei hoffi

 9.   Jose Andino meddai

  Fy da ... 😀

 10.   Haydee alcarraz meddai

  Hoffais i !!!!!

 11.   Delwedd deiliad lle Josefa Hernandez meddai

  DIOLCH YN EMOSIWN, BYDD Y PROFIADAU SY'N SEFYDLU EIN BYD MEWN

 12.   Carlos Fdez meddai

  Helo, rydw i eisiau gwybod faint yw cryfder mwy neu lai, rydw i'n ymgeisio am swydd a hefyd gyda phroblem clyw

  salu2

 13.   Datblygu meddai

  Erthygl dda, byddwn yn ychwanegu at gryfderau personol y sgiliau cymdeithasol i gysylltu'n gywir ag eraill.

 14.   Sarai meddai

  mae'r dudalen hon yn dda

  1.    Jasmine murga meddai

   Diolch Sarai!

 15.   Blodyn Maria meddai

  MAE'N WORTH YN GWYBOD SYDD EIN CRYFDERAU AR GYFER ENGHRAIFFT: PERSONOL, PERSEVERANT, CORDIAL, EMPATHY, PARCH AM ERAILL, CYFRIFOL, AMSEROL, NODWEDDOL, INTELLIGENT, MENTER, YN Y GWAITH: PROFFESIWN ETHICAL, CYFLWYNO, CYFLWYNO, CYFLWYNO, CYFLWYNO, CYFLWYNO, CYFLWYNO, CYFLWYNO, CYFLWYNO, GWERTHUSO. .

 16.   lilian santodomingo meddai

  q cevre mae'r enghreifftiau hyn yn ddefnyddiol

 17.   Edward meddai

  Credaf mai ein hegwyddorion a'n gwerthoedd yw ein prif gryfderau personol.

 18.   MARIANA meddai

  DA IAWN

 19.   adriana paola rivera roncal meddai

  Mae'n dda

 20.   Gonzales agurto Jilber meddai

  swydd dda, roeddwn i'n gallu dod o hyd i'm cryfderau.

 21.   Wyt, ti'n gallu meddai

  Da iawn!!! Weithiau rydyn ni'n cael ein datgysylltu oddi wrth bwy ydyn ni ein bod ni'n anghofio beth yw ein cryfderau, mewn gwirionedd rydyn ni hyd yn oed yn anghofio beth ydyn nhw neu rydyn ni'n meddwl ein bod ni'n eu hadnabod yn barod; Ond ar ôl darllen beth ydyn nhw, rydyn ni'n dechrau adnabod ein hunain eto ac rydyn ni'n gweld y rhai rydyn ni wedi'u cael erioed ac mae'n cymryd gwên o'n hwyneb gan wybod nad ydych chi wedi eu colli rydyn ni ond wedi ei anghofio felly dwi'n eich gwahodd chi i ddechrau achub ein cryfderau ni waeth faint a pha rai sydd gennym, y peth pwysig yw llenwi ein hunain â chryfder a llawenydd yn ein bywydau!…. Dwi, er enghraifft, yn anghofio diolchgarwch a charedigrwydd! heddiw dwi'n dechrau ei gael yn ôl !! !!! cyfarchion i bawb !!!!

  1.    Martha meddai

   Sylw rhagorol, + HOFFWCH!

   1.    dienw meddai

    nid oes ci tebyg yma

  2.    Miguel meddai

   Llongyfarchiadau am yr adlewyrchiad gwych hwnnw ...!

 22.   Minerva meddai

  pan fydd rhywun yn cynnig bod rhywbeth bob amser yn cael ei gyflawni gydag optimistiaeth ac ymdrechion

 23.   Stefany meddai

  Mae'n dda!!?

 24.   Martha meddai

  wowww… yn ôl chi, wrth ddarllen yr erthygl ddiddorol hon, rwy’n sylweddoli fy mod wedi anghofio labeli fy nghryfderau, rwyf wedi teimlo’n hapus iawn i wybod eu bod yn dal ynof, ac y gallaf lwch oddi ar eraill fy mod wedi rhoi’r gorau i ymarfer.

  Gwnaeth fy rhieni waith da.

  Bendithion i bawb!

 25.   dienw meddai

  Nid oeddwn yn deall dim

 26.   bidog meddai

  beth yw caer?

 27.   ximara meddai

  helo

 28.   dienw meddai

  ??

 29.   dienw meddai

  da iawn???

 30.   Isaias MARTINEZ meddai

  GWYBODAETH RHAGOROL

 31.   Fabiola Munoz meddai

  Mae'n cael ei egluro'n fawr a gyda llawer o wybodaeth i wella ym mhob agwedd

 32.   dienw meddai

  diolch

 33.   yeiner alexis angola gonzales meddai

  Fy Nuw os cymaint o longyfarchiadau i chi mae hyn yn rhywbeth na fyddaf yn gallu goresgyn Duw yn eich bendithio a'ch llenwi â chomisiynau

 34.   Samel meddai

  Gwych, cymaint o gryfderau wedi'u harbed, i lwch i ffwrdd, hehehe, bendithion i bawb.

 35.   Claudia Ines Carbajal Vargas meddai

  erthygl dda iawn, mewn gwirionedd weithiau rydyn ni'n anghofio beth yw ein cryfderau.
  Llongyfarchiadau !!!!!

 36.   Jackeline Buitrago Manco meddai

  erthygl ddiddorol pethau syml ond yn dda yn helpu rhywbeth sylfaenol ond yn bwysig iawn mewn materion personol a gwaith

bool (gwir)