Gweithgareddau cynradd, uwchradd a thrydyddol

pysgota ar y glannau

y mae gweithgareddau economaidd gwlad yn cael eu dosbarthu yn ôl eu hamcan, Am y rheswm hwn, gellir dod o hyd i dri math o'r rhain, lle mae tasgau fel cael deunydd crai, cynhyrchydd gweithgynhyrchu a deunyddiau yn seiliedig arno, a'u gwerthu yn cael eu dosbarthu, gan gynhyrchu cylch economaidd gyda chyfraniadau economaidd-gymdeithasol ar gyfer yr un hwn.

Mae gwahanu a dosbarthu'r rhwymedigaethau yn effeithiol iawn, oherwydd diolch i hyn mae gorchymyn penodol yn cael ei gynhyrchu lle mae'n rhaid llywodraethu gweithgareddau sylfaenol, eilaidd a thrydyddol.

Mae'r rhain yn cael effaith hanfodol ar cylchoedd cymdeithasol ac economaidd cenedl, gan fod gan gymdeithas anghenion am wasanaethau fel dŵr, trydan neu nwy, ac yn ychwanegol at y rhain maent hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i rai cynhyrchion allu cyflawni'r tasgau a'r rhwymedigaethau dyddiol amrywiol, ac o ganlyniad mae hyn o'r pwys mwyaf ar lefel economaidd, oherwydd mae hynny'n cynhyrchu defnydd o'r gwasanaethau a ddarperir neu'r cynhyrchion sydd i'w gwerthu.

Dylid nodi bod y naill yn arwain at y llall, felly mae bodolaeth y naill yn cefnogi'r llall, gan gynhyrchu math o gynghrair rhwng y sectorau sy'n cyflawni'r gweithgareddau, gan fod cyfnewid nwyddau a gwasanaethau rhwng y partïon sy'n cymryd rhan, sy'n nodweddu yr ardal fasnach.

Beth yw gweithgareddau economaidd?

Dyma'r holl arferion hynny sy'n arwain at gynhyrchu unrhyw fath o gynnyrch neu wasanaeth y bwriedir iddo gynhyrchu incwm, sydd o'r pwys mwyaf i genedl oherwydd ei fod yn darparu cynhaliaeth ar lefel economaidd.

Fe'u rhennir yn dri grŵp, oherwydd y ffaith eu bod yn brosesau hollol wahanol y maent yn eu cyflawni, felly rhoddir lle iddynt yn dibynnu ar yr amcan y maent yn ei gymryd, megis:

Gweithgareddau cynradd

Gweithgareddau cynradd yw un o'r pwysicaf. Y rheswm? Oherwydd pan fyddwn yn siarad amdanynt, rydym yn sôn eu bod yn weithgareddau sy'n canolbwyntio ar gyflawni neu tynnu adnoddau naturiol angenrheidiol, er mwyn eu marchnata ac ennill arian neu i'w fwyta eu hunain. Felly gellir dweud y bydd y mathau hyn o weithgareddau bob amser yn dibynnu ar yr amgylchedd, gan eu bod yn manteisio ar yr adnoddau y mae'n eu cynnig i ni, fel dŵr neu lystyfiant, ymhlith eraill. Yn fras, rydym yn cymryd yr adnoddau naturiol hyn ac nid oes angen trawsnewidiad arnynt i allu cael eu defnyddio.

Rhai o'r enghreifftiau mwyaf cyffredin yw plannu neu drin y tir. Oddi wrtho daw'r bwyd sy'n angenrheidiol i'w fwyta neu i'w werthu. Beth yn cynhyrchu gweithgaredd economaidd. Mae'r un peth yn digwydd gyda physgota neu fagu anifeiliaid fel moch neu ieir ac eraill, sy'n darparu wyau neu gig i ddiwallu'r anghenion cyntaf. Fel y gwyddom yn iawn, mae amaethyddiaeth a da byw wedi chwarae rhan sylfaenol mewn bwyd ers blynyddoedd lawer.

Yn fyr, gweithgareddau cynradd yw'r rheini i gyd yn dod o adnoddau naturiol, ac y ceir y deunyddiau sylfaenol ohonynt, sy'n angenrheidiol ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion, p'un a ydynt yn draul neu'n ddefnyddiadwy, a'r rhai mwyaf perthnasol yw:

Beth yw'r gweithgareddau cynradd?

Pysgota

Gan ei fod yn un o'r prif rai yn y rhan fwyaf o wledydd y byd, oherwydd ei botensial mawr, mae pysgota yn weithgaredd sylfaenol, gan fod pysgod yn cael ei gael ohono, yn cael ei ddefnyddio i wneud gwahanol fwydydd a meddyginiaethau.

Gallwn ddod o hyd i sawl math o bysgota:

 • Pysgota uchel: Fel y mae ei enw'n awgrymu, mae'n cael ei bysgota'n eithaf pell o'r arfordir. Fe'i gelwir hefyd yn bysgota chwaraeon. Ynddo gallwch ddod o hyd i rywogaethau fel penfras neu geiliog. Mae'r cychod yn fwy ac yn llawn offer ar ei chyfer. Defnyddir radar a sonars i ganfod ysgolion pysgod.
 • Pysgota ar y môr: Yn yr achos hwn, mae'r pysgota'n cael ei wneud yn llawer agosach at yr arfordir ac ar gyfer hyn, mae'r cychod a ddefnyddir yn llai. Sardinau, macrell a rhywfaint o bysgod cregyn yw'r prif rai yn y math hwn o bysgota fel arfer.

Da byw

Mae'n un o'r rhai hynaf sy'n cael ei ymarfer gan ddyn. Mae'n ymroddedig i bridio ac ecsbloetio anifeiliaid o gymeriad domestig fel buwch, mochyn, cyw iâr, rhostwyr, ymhlith eraill, er mwyn cael cynhyrchion amrywiol oddi wrthyn nhw er mwyn eu marchnata.

O hyn y ceir y bwydydd sy'n cynnwys y blaendal mwyaf o broteinau a mwynau y mae bodau dynol yn eu bwyta fel arfer, fel cig eidion, llaeth, caws, wyau a chyw iâr, ymhlith llawer o rai eraill.

Ynddo, mae'n rhaid i ni hefyd wahaniaethu math sy'n seiliedig ar yr anifeiliaid o fewn darnau mawr o dir. Yr hyn maen nhw'n ei wneud nad ydyn nhw dan glo ac yn gallu pori ar ewyllys.

Er ei bod yn wir bod ganddo gynhyrchiant ychydig yn is. Ar y llaw arall, mae yna un sydd â'r anifeiliaid dan glo, sy'n diflannu yn raddol defnyddio mwy o dechnoleg a dyma'r un â chynhyrchiad llawer uwch.

Yr Amaethyddiaeth

Hefyd yn cael ei ymarfer am nifer o flynyddoedd gan ddynoliaeth. Mae'n weithgaredd net o dechnegau tyfu planhigion, er mwyn cael eu ffrwythau, fel grawn, yr un ffrwythau, eu gwreiddiau a hyd yn oed eu dail.

Mae'n un arall o'r prif weithgareddau sydd wedi bod gyda ni ers blynyddoedd lawer. Mae cyn lleied wedi'i foderneiddio yn ddiweddar. Ers yn yr achos hwn gallwch hefyd droi at gymorth offer mwy clasurol neu rai sydd eisoes yn ymgorffori rhai mecanweithiau neu beiriannau mwy modern. Felly amaethyddiaeth fodern ac yn defnyddio o'r fath peiriannau trwm sy'n gwneud gwaith cyflymach ac yn effeithiol.

Dylid nodi, o'r gweithgaredd sylfaenol hwn, y ceir y bwydydd sy'n darparu'r carbohydradau sy'n angenrheidiol ar gyfer cynhaliaeth bodau dynol, fel reis, ffa, corn a gwenith.

Mwyngloddio

Mae'n cyfeirio at echdynnu mwynau a geir ym mhridd neu isbridd y ddaear, gan lwyddo i gaffael yr adnoddau angenrheidiol ar gyfer cynhyrchu llawer o elfennau, p'un a ydynt yn electronig, lliain cartref, ymhlith llawer o rai eraill.

Yn hyn, ceir y deunydd crai pwysicaf ar gyfer gwireddu'r rhan fwyaf o'r cynhyrchion yn y ffatrïoedd.

O fewn mwyngloddio gallwn ddod o hyd i'r mwynau metelaidd  fel alwminiwm, haearn neu gromiwm ymhlith eraill. Ond ar y llaw arall, rydyn ni hefyd yn siarad am rai anfetelaidd fel sylffwr. Yn ogystal â thanwydd a thrwy fathau o graig fel marmor, sydd hefyd yn ymgymryd â gweithgaredd cynradd. Y dyddiau hyn, mae mwyngloddio hefyd wedi cymryd cam technolegol pwysig, a thrwy hynny leihau'r gweithlu.

Logio

Mae'n cyfeirio at unrhyw weithgaredd sy'n cynnwys cael deunyddiau crai o'r goedwig, a all fod yn bren neu beidio, oherwydd mae yna lawer o anifeiliaid annomestig y gall bodau dynol eu bwyta hefyd.

Nid yw'r math hwn o weithgaredd sylfaenol yn cael ei barchu'n fawr, ac yn aml gwelir protestiadau yn ei erbyn, sy'n cefnogi hawliau bywyd gwyllt.

Beth yw pwysigrwydd gweithgareddau cynradd

Gweithgareddau cynradd yw sylfaen yr economi. Unwaith eto, mae'n rhaid i ni sôn bod pob un o'r pum gweithgaredd sylfaenol sydd gennym yn bwysig iawn. Pam? Oherwydd eu bod yn gyfrifol am ddarparu bwyd ac adnoddau sylfaenol inni ar gyfer ein bywyd neu ein hiechyd.

Mewn geiriau eraill, gellir dweud mai pwysigrwydd gweithgareddau cynradd yw eu bod yn sylfaenol ac yn ddilys ar yr un pryd. Oherwydd hebddyn nhw, ni allem ddeall mathau eraill o weithgareddau. Hynny yw, heb hyn deunydd crai Ni fyddai'n mynd trwy brosesau eraill sy'n arwain at fwyd neu gynhyrchion sy'n angenrheidiol i fyw. Ar y llaw arall, mae'n wir mai'r cam nesaf i'w gymryd ar ôl echdynnu'r deunydd crai yw ei drawsnewid. Ond mewn rhai achosion ac os ydym yn siarad am amaethyddiaeth a'i ddefnydd ei hun, mae bwyd yn pasio o'r ddaear i'r bwrdd.

Gweithgareddau eilaidd

Mae'n seiliedig ar greu cynhyrchion newydd o ddeunydd crai a gafwyd o'r sector gweithgaredd ysgolion cynradd, er mwyn gallu ei fasnacheiddio, gallu cael ei werthu i siopau neu ei allforio i wahanol wledydd, ymhlith y diwydiannau pwysicaf sy'n gyfrifol am hyn yw:

Diwydiant ysgafn

Fe'i nodweddir gan fod yn fwy angenrheidiol y gwaith dynol uwchlaw'r deunydd crai, yn ogystal â'u bod fel arfer yn agosach at ardaloedd trefol, sy'n seiliedig yn bennaf ar greu cynhyrchion i fodloni angen defnyddwyr symlach.

Ymhlith y diwydiannau hyn o weithgareddau eilaidd mae gwneuthurwyr esgidiau, dillad, bwyd, teganau, ymhlith eraill.

Mae diwydiannau ysgafn yn cynhyrchu llai o lygryddion, oherwydd y cynhyrchiant isel o'i gymharu â thrwm.

Diwydiant trwm

Yn hyn yn mynd i mewn i wych proses gynhyrchu, Yn anad dim, cynhyrchion mawr a thrwm iawn, sydd angen lleoedd mawr ar gyfer eu creu, sy'n gofyn am beiriannau trwm, llawer o bersonél dynol ac fel arfer mae'n rhaid iddynt fod ymhell o ardaloedd trefol, er nad yw rhai ohonynt.

Mae'r diwydiannau hyn fel arfer yn cynhyrchu ceir, awyrennau, cychod, peiriannau trwm, ymhlith eraill, sydd wedi'u hanelu at werthu cwmnïau eraill, am y rheswm hwn maent yn cael eu nodweddu gyda'r enw "trwm"

Mae lefelau llygredd y diwydiannau hyn wedi achosi dadleuon mawr ar y lefel gymdeithasol, oherwydd y dirywiad y maent wedi'i achosi yn yr amgylchedd, sydd wedi cynhyrchu ac a allai barhau i gynhyrchu difodiant rhai rhywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion.

Gweithgareddau trydyddol

Maent yn canolbwyntio ar y gwasanaethau a ddarperir i gymdeithas, lle mae rhai cynhyrchion a gynhyrchir diolch i weithgareddau cynradd ac eilaidd yn dod i ben, sef siopau a grëir yn bennaf gyda'r pwrpas o werthu cynhyrchion a gafwyd o sectorau eraill.

Rhennir y gweithgareddau hyn yn dibynnu ar y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu, megis:

 • Gwasanaethau gwladol: Gallai'r rhain gynnwys y llywodraeth, endidau cyfreithiol, yr heddlu, diffoddwyr tân, gwasanaethau glanhau, addysg, ymhlith eraill, a roddir i'r gymuned gan y wladwriaeth ei hun.
 • Gwasanaethau twristiaeth: megis gwestai, trafnidiaeth forwrol neu awyr, tywyswyr twristiaeth, sy'n hwyluso ymweliadau â lleoedd nad oes gan y defnyddiwr wybodaeth amdanynt.
 • Gwasanaethau iechyd: Gall y rhain gynnwys ysbytai, clinigau, clinigau cleifion allanol, fferyllfeydd, ambiwlansys, ymhlith eraill a allai fod yn gysylltiedig â'r wladwriaeth neu beidio, oherwydd mewn rhai gwledydd mae'r gwasanaethau hyn yn gyhoeddus ac mewn eraill yn breifat.
 • Gwasanaethau cyfathrebu: megis cwmnïau ffôn, y rhyngrwyd, a'r swyddfa bost.
 • Gwasanaethau ariannol: Nhw yw'r rhai sydd i fod i ddiwallu anghenion economaidd pobl, fel banciau neu fenthycwyr arian.
 • Gwasanaethau lles cymdeithasol: gallai cwmnïau diogelwch ac yswiriant gysgodi eu hunain yn eu plith.
 • Hamdden ac adloniant: Mae'r gwasanaethau hyn wedi'u bwriadu ar gyfer mwynhad a thynnu sylw pobl yn unig, sydd yr un mor angenrheidiol ag unrhyw wasanaethau eraill, y gallant. Sôn, sinemâu, sefydliadau hapchwarae fel bowlio, neu gyrsiau golff bach, casinos, parciau dŵr, ymhlith eraill.
 • Gwasanaethau ar-lein: Mae'r rhain yn cynnwys rhai gwasanaethau newydd sydd wedi'u hymgorffori â chynnydd technolegol, megis siopa ar-lein, cyngor ar-lein a phawb sy'n cynnwys defnyddio'r rhyngrwyd rhyngddynt.
 • Gwasanaethau masnachol: yn cyfeirio at brynu a gwerthu gwasanaethau, fel siopau ar gyfer gwahanol gynhyrchion, neu asiantaethau gwerthu ceir ail-law, er enghraifft.

Mae gweithgareddau cynradd, eilaidd a thrydyddol yn cynnwys popeth sy'n cynnwys y maes economaidd, gan fod o'r pwys mwyaf i unrhyw genedl a chymdeithas.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Laura Oausini meddai

  Canlyniadau diddorol a ddarperir gan y cynnwys hwn

 2.   dienw meddai

  cyhoeddiad da iawn