Beth yw heroin? - Effeithiau, defnyddiau a thriniaeth

Ymhlith y gwahanol opioidau analgesig yn bodoli, gallwn ddod o hyd i heroin; sydd hefyd ag eiddo sy'n caniatáu atal y peswch a hyd yn oed osgoi problemau stumog fel dolur rhydd. Fodd bynnag, mae ei ddefnydd meddygol yn llai na hamdden, oherwydd yr effeithiau pwerus y mae'n eu cynhyrchu; y rheswm yr ydym wedi paratoi'r cofnod hwn gyda'r holl wybodaeth amdano.

Gwybod beth yw heroin a'i nodweddion

Fel y soniasom, mae'n opioid ag effeithiau poenliniarol. Mae'n ddeilliad o forffin, a wneir o'r planhigyn y deuir ag opiwm ohono. Mae'n llawer mwy pwerus na morffin, ac mae'r effeithiau'n tueddu i gychwyn yn gyflymach.

 • Gelwir yr anghyfreithlon yn bowdwr gwyn, sy'n cael ei gyfuno â rhai godinebwyr.
 • Mae hwn yn cael ei yfed yn fewnwythiennol neu'n llafar trwy ysmygu.
 • Fe'i hystyrir yn gyffur iselder y system nerfol ganolog.
 • Mae ymhlith y sylweddau sy'n cynhyrchu dibyniaeth gorfforol a seicolegol fawr gyda'r cyflymder mwyaf; sy'n ei osod ymhlith y cyffuriau sydd â'r radd uchaf o ddibyniaeth ac sy'n cynhyrchu difrod mawr o'i gymharu ag eraill.

arwres beth ydyw

Fe'i darganfuwyd gan Charles Romley Alder, a'i syntheseiddiodd ar ôl ei ynysu â phroses o'r enw "asetyliad" hydroclorid morffin. Mae ei etymoleg i'w briodoli i'r cwmni Bayer, cwmni fferyllol wedi'i leoli yn yr Almaen a fasnacheiddiodd y sylwedd diaceltimorphine dan yr enw "heroin."

Yr un cwmni oedd â gofal am farchnata'r cynnyrch, y credwyd ei fod yn fersiwn "anweithredol" o forffin. Bryd hynny, defnyddiwyd morffin yn hamddenol, felly'r sylwedd newydd hwn oedd yr opsiwn delfrydol ar gyfer yr achosion hyn. Fodd bynnag, digwyddodd y gwrthwyneb a dechreuodd llawer mwy o bobl ddibynnu ar y sylwedd, gan ragori ar ei ragflaenydd yn gyflym.

Beth yw effeithiau heroin?

Ymhlith yr effeithiau a gynhyrchir wrth fwyta'r sylwedd gallwn ddod o hyd i ddifaterwch, miosis, cysgadrwydd, llai o anadlu, gweithgaredd modur a thensiwn, cyfog neu chwydu (fel arfer yn y rhagdybiaethau cyntaf) ac ymatal. Mae hyn hefyd yn cynhyrchu effeithiau ar y system nerfol ganolog ac ymylol, sef:

Effeithiau ar y system nerfol ganolog

 • Gwahardd chwydu.
 • Atal peswch.
 • Mae'r disgybl yn lleihau mewn maint.
 • Effaith tawelydd ac analgesig.
 • Rhithweledigaethau
 • Mae tymheredd y corff yn cael ei ostwng.

Effeithiau ar y system nerfol ymylol

 • Yr ychydig weithiau cyntaf gall roi effeithiau fel chwydu neu gyfog; ond os cynhelir yr un dos wrth ei fwyta ar achlysuron eraill, mae'r effaith hon yn diflannu.
 • Mae'r sffincwyr yn cynyddu eu swyddogaeth, fel y mae'r cyhyrau llyfn (gweler y bronchi, er enghraifft).
 • Datblygiad rhwymedd yn raddol.
 • Sychder yr edrych a'r mwcaidd.
 • Adweithiau alergaidd.
 • Gweledigaeth aneglur.

Effeithiau negyddol defnydd ymosodol

Mae hefyd yn cynhyrchu sawl effaith negyddol pan gânt eu bwyta mewn ffordd ymosodol, a all arwain at gymhlethdodau a phroblemau iechyd difrifol; oherwydd y newidiadau ffisiolegol a gynhyrchwyd ganddo a'r godinebwyr ychwanegol.

 • Un o'r peryglon mwyaf cyffredin yw gorddos, oherwydd yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd yn yr Unol Daleithiau, mae tua 55% o cleifion dibyniaeth wedi dioddef o leiaf un gorddos.
 • Gall y cyffur arwain at ddatblygu epilepsi neu broblemau tebyg a seicosis neu anhwylderau meddyliol.
 • Gall newid parhaus y system nerfol ganolog gynhyrchu afiechydon yn yr afu, cylchrediad, ymhlith eraill.
 • Os oes gan y person alergedd i gyfansoddion fel angioedema ac anaffylacsis, gall cymhlethdod ddigwydd a fyddai'n peryglu bywyd yr unigolyn sy'n cyflawni'r defnydd. Fodd bynnag, ychydig yw'r achosion a ganfyddir.

Yn olaf, mae'r math hwn o gyffuriau hamdden ac anghyfreithlon sy'n cael eu bwyta trwy bigiadau mewnwythiennol, yn llawer mwy tebygol o heintio'r defnyddiwr â chlefydau fel AIDS neu hepatitis; yn ogystal â hyrwyddo datblygiad gwahanol fathau o heintiau.

Beth yw'r mathau o ddefnydd?

Fe'i defnyddir gan labordai, meddygon ac unigolion sydd â gwahanol resymau neu gymhellion. Y cyntaf sydd â gofal am defnyddio diacetylmorffin i syntheseiddio cyfansoddion eraill sy'n lleddfu poen; tra bod yr olaf yn cynnal astudiaethau a'r trydydd yn ei ddefnyddio'n hamddenol. Y ddau olaf hyn yw'r defnyddiau mwyaf diddorol, y byddwn yn eu hesbonio isod:

Defnydd meddygol o'r cyffur

Fe'i defnyddir gan sawl meddyg i gynnal astudiaethau ynghylch y gwahaniaeth rhwng morffin traddodiadol a'r sylwedd hwn; lle, er enghraifft, yn yr Almaen mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i benderfynu a yw'n bosibl trin pobl sy'n gaeth i'r sylwedd ac opioidau eraill â heroin pur heb y godinebwyr sydd fel arfer i'w cael yn y cyffur anghyfreithlon, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn cynhyrchu brifo.

Defnydd hamdden a chamdriniol

Prif broblem heroin yw bod ganddo gyfradd debygolrwydd uchel o ddod yn gaeth i'r sylwedd; sy'n golygu, hyd yn oed os yw unigolyn yn arbrofi gyda'r cyffur yn hamddenol, mae'r siawns y byddant yn ei ddefnyddio eto yn eithaf uchel.

Gellir yfed y cyffur trwy wahanol fathau o weinyddiaeth, fel sublingual, anadlu, mwg, llafar, torfol, mewnwythiennol a rhefrol neu fagina. Rhennir y nifer fawr hon o opsiynau yn sawl dull, megis:

 • Gellir cnoi'r sylwedd (sublingual).
 • Mae hefyd yn bosibl ei fwyta ar ffurf anadlu, hynny yw, mae'r cynnyrch yn cael ei anadlu'n uniongyrchol.
 • Ar lafar, mae'n cael ei yfed yn bur neu wedi'i gyfuno ag alcohol, a all leihau rhai o'i effeithiau mwy difrifol.
 • Gellir ei ysmygu, naill ai gyda rhywfaint o gyflenwad arall neu ar ei ben ei hun, ac os felly defnyddir papur fel alwminiwm fel arfer.
 • Mae yna suppositories ar gyfer bwyta'r fagina neu'r rectal.
 • Mae bwyta trwy'r croen yn cynnwys rhwbio'r sylwedd â grym, sydd fel arfer yn gadael creithiau sy'n nodweddiadol o lawer o gleifion.
 • Yn olaf, y prif lwybr bwyta yw trwy bigiad mewnwythiennol. Ar gyfer y dull hwn mae angen berwi'r sylwedd â dŵr ac mae'n bosibl ei chwistrellu i unrhyw wythïen, er ei fod fel arfer yn yr eithafion.
Beth yw'r dosau a ddefnyddir?

Y dos a ddefnyddir fel arfer yw oddeutu 7 miligram, yn dibynnu ar raddau'r sensitifrwydd sydd gan y pwnc tuag at opiadau. Mewn achos o gam-drin defnydd am gyfnod da, efallai y bydd angen dosau sy'n fwy na 30 miligram ar yr unigolyn.

Oherwydd y goddefgarwch y gall dibyniaeth ar y cyffur ei gynhyrchu, gellir cynyddu'r dos yn sylweddol wrth i amser fynd heibio a chymhlethdod neu farwolaeth oherwydd afiechyd yn haws.

Triniaeth ar gyfer cleifion sy'n gaeth i heroin

Mae Heroin yn cael ei ystyried yn gyffur caled, gan mai hwn sydd â'r sgôr uchaf ar y raddfa dibyniaeth, dibyniaeth a goddefgarwch. Sy'n golygu bod mwyafrif y cleifion sy'n ei fwyta yn dod yn ddibynnol yn gorfforol ac yn seicolegol; yn ogystal â'u bod yn dod yn oddefgar iddo ac mae angen iddynt fwyta dos uwch.

Fodd bynnag, er y gall ymddangos yn gymhleth, mae'n bosibl cynnal triniaethau fel y gall claf atal y cyffur a pharhau â'i fywyd yn normal. Er ar gyfer hyn, rhaid i'r unigolyn fod yn ymwybodol o'r difrod a gynhyrchwyd ganddo a rhaid iddo gytuno i roi'r gorau i'w fwyta.

Ymhlith y triniaethau amlycaf i ffrwyno defnydd y mae dadwenwyno, methadon a buprenorffin neu feddyginiaethau tebyg eraill.

 • Y rhaglen dadwenwyno Mae'n debyg i gyffuriau eraill, lle maent yn caniatáu i'r claf roi'r gorau i yfed a thrin y symptomau a gynhyrchir gan y syndrom tynnu'n ôl. Mae hyn fel arfer yn fwy effeithiol pan fydd yr unigolyn yn cael ei internio am dri mis i hanner blwyddyn.
 • O'i ran ef, la methadon mae hefyd yn driniaeth ar gyfer heroin lle mae'r sylwedd yn cael ei ddefnyddio i drin dibyniaeth; bod yn un o'r rhaglenni hynaf. Eich nod yw cymryd y feddyginiaeth trwy'r geg ac atal symptomau diddyfnu rhag digwydd. Mae'r driniaeth hon yn well i'w chyfuno â therapïau ymddygiadol.
 • Yn olaf, buprenorffin a gall meddyginiaethau amrywiol hefyd fod yn ddefnyddiol. Mae hyn yn cynhyrchu effeithiau tebyg i effeithiau opiadau, ond o lai o ddwyster; sy'n ffordd i atal effeithiau tynnu'n ôl. Yn ogystal, gellir defnyddio meddyginiaethau eraill fel naltrexone a naloxone, gan eu bod yn rhwystro'r effeithiau a gynhyrchir gan y mwyafrif o opiadau.

Sut beth yw syndrom tynnu'n ôl?

Fel y syndrom tynnu'n ôl o opiadau eraillMae'r rhain fel arfer yn eithaf cryf a gallant hyd yn oed fod yn eithaf difrifol; Dyma pam y derbynnir cleifion sy'n gaeth neu'n ddibynnol i allu eu trin yn fwy effeithiol ac, yn eu tro, gofalu amdanynt.

 • Ar ôl y defnydd diwethaf, mae unigolion yn teimlo'r angen neu'r awydd i fwyta, sy'n cynhyrchu effeithiau fel pryder neu chwilio'n daer am y sylwedd.
 • Mewn ystod o wyth awr i bymtheg awr, mae symptomau fel chwysu, dylyfu gên a rhwygo yn digwydd.
 • O bymtheg awr i ddiwrnod, gall yr effeithiau fod yn fwy difrifol, gan y bydd y claf yn teimlo tonnau o dymereddau gwahanol (poeth neu oer), anorecsia, hwyliau ansad, mydriasis a hyd yn oed crampiau cyhyrau.
 • Ar ôl pasio'r diwrnod cyntaf, profir symptomau fel diffyg cwsg, poen yn ardal yr abdomen, chwydu, cyfog, problemau stumog, ac anhawster wrth gyflawni tasgau modur.

Gobeithiwn fod y cofnod am y cyffur meddygol a hamdden hwn gydag effeithiau dinistriol a graddfa uchel o ddibyniaeth, goddefgarwch a dibyniaeth, wedi bod at eich dant. Rhag ofn bod gennych unrhyw gwestiynau neu gyfraniadau, peidiwch ag anghofio rhoi sylwadau yn y blwch isod.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.