Ymadroddion i ofalu am yr amgylchedd

Nid yw pawb yn ymwybodol o bwysigrwydd yr amgylchedd lle'r ydym yn byw. Fodd bynnag, y rhain ymadroddion i ofalu am yr amgylchedd Bydd yn gallu eich atgoffa chi ac eraill mai'r ddaear yw'r unig gartref sydd gennym am y tro; felly mae'n rhaid i ni ofalu amdanyn nhw er mwyn peidio â dioddef y canlyniadau amgylcheddol rydyn ni'n eu dioddef heddiw.

Yr ymadroddion gorau i ofalu am yr amgylchedd

Mae gan yr ymadroddion hyn i ofalu am yr amgylchedd yr amcan a ddisgrifir uchod, a fydd yn caniatáu ichi ledaenu'r neges hon trwy rwydweithiau cymdeithasol; naill ai trwy rannu'r erthygl ynddynt, defnyddio'r ymadroddion i'w gosod yn eu datganiadau neu eu cyhoeddiadau a hefyd rhannu'r delweddau yr ydym wedi'u creu yn benodol ar gyfer yr erthygl hon. Hefyd, os ydych chi'n poeni am y dirywiad amgylcheddolYn y ddolen yr ydym newydd ei gadael fe welwch wybodaeth i helpu i'w chadw.

Heb ddim mwy i'w ddweud, dyma'r rhestr:

 • Mae'r endidau sy'n hyrwyddo datblygiad wedi bod yn araf yn mabwysiadu, fel strategaeth i leihau tlodi, rheolaeth gywir ar ecosystemau. - Ffug Gregory
 • Mae natur yn goddef slap y naill a'r llall y mae bodau dynol yn ei roi iddo, ond mae terfyn y dygnwch hwnnw bron ar ben. - M. Moscoso.
 • Rwy'n credu y bydd cost ynni yn gostwng pan fyddwn yn trosglwyddo i ynni adnewyddadwy. -Al Gore.
 • Mae adar yn ddangosyddion o'r amgylchedd. Os ydyn nhw mewn perygl, byddwn ni'n gwybod y byddwn ni mewn perygl yn fuan. - Roger Tory Peterson.
 • Ni ellir golchi dŵr budr. - Dihareb Affrica.
 • Am nifer o flynyddoedd rydym wedi ceisio tynnu sylw dynoliaeth nad yw'n bosibl i ni fodoli os nad oes cysylltiad priodol â Mother Nature. - Rigoberta Menchú Tum.
 • Y mater pwysicaf am yr amgylchedd yw un na chrybwyllir yn aml, a dyna natur anfoesegol ein diwylliant. "Gaylord Nelson."
 • Dŵr i bawb, ond nid i bopeth ... Optimeiddio'r adnodd naturiol hwn ac osgoi gwastraff fydd yr unig ateb ar gyfer anghenion 2030. - José Luis Gallego.
 • Mae cadwraeth yn gyflwr cytgord rhwng dyn a'r ddaear. "Aldo Leopold."
 • Yr unig ffordd, os ydym yn mynd i wella ansawdd yr amgylchedd, yw cynnwys pawb. - Richard Rogers.
 • Nid yw deall deddfau natur yn golygu ein bod yn imiwn i'w gweithrediadau. —David Gerrold.
 • Dŵr yw cerbyd natur. - Leonardo da Vinci.
 • Mae'n beryglus halogi popeth sy'n bur. Awyr iach hefyd. - Y Tad Mateo Bautista.
 • Mae'n cynhyrchu tristwch aruthrol i feddwl bod natur yn siarad tra nad yw dynolryw yn gwrando arno. - Victor Hugo.
 • Mewn 10 mlynedd bydd yn amhosibl teithio i Begwn y Gogledd gyda thîm o gwn. Bydd gormod o ddŵr. "Will Steger."
 • Mae pob rhifyn dydd Sul o'r New York Times yn defnyddio swm o bapur wedi'i wneud o 200 hectar o goedwig. - Gabriel Garcia Marquez.

Ymadrodd am natur

 • Mae'r enaid yn cael ei faethu trwy dawelwch, astudio, bwyta'n deg, cyswllt â natur a hunan-wybodaeth. - Alberto D. Fraila Oliver.
 • Mae cynlluniau i amddiffyn aer a dŵr, anialwch a bywyd gwyllt, mewn gwirionedd yn gynlluniau i amddiffyn dyn. "Stewart Udall."
 • Nid etifeddiaeth gan ein rhieni yw'r tir ond benthyciad gan ein plant. - Meddwl Indo-Americanaidd
 • Nid ydym yn etifeddu'r tir gan ein cyndeidiau, rydym yn ei fenthyg gan ein plant. - Dihareb Americanaidd frodorol.
 • Bywyd anifeiliaid, dirgelwch tywyll. Mae pob natur yn protestio yn erbyn barbariaeth dyn, nad yw'n gwybod sut i yfed, sy'n bychanu, sy'n arteithio ei frodyr israddol.
 • Jules Michelet
 • Y cefnfor yw'r garthffos gyffredinol. - Jacques Yves Cousteau.
 • Mae'r ddaear wedi'i sarhau ac mae'n cynnig y blodau mewn ymateb. —Rabindranath Tagore.
 • Mae nonviolence yn arwain at y foeseg uchaf, sef nod esblygiad. Hyd nes i ni roi'r gorau i niweidio bodau byw eraill, rydyn ni'n dal yn wyllt. - Thomas Edison
 • Deddf gyntaf ecoleg yw bod popeth yn gysylltiedig â phopeth arall. "Cominwr y Barri."
 • Diogelu'r amgylchedd…. Mae'n egwyddor arweiniol o'n holl waith i gefnogi datblygu cynaliadwy; mae'n elfen hanfodol wrth ddileu tlodi ac yn un o sylfeini heddwch. - Kofi Annan.
 • Mae natur bob amser yn dod ag eithriadau i'r rheol. - Sarah Margaret Fuller.
 • Dim ond i'r rhai sy'n ei godi y mae gan y rhosyn. Dihareb -Chinese.
 • Mae natur yn gynaliadwy os ydym yn gofalu amdani. Ein cyfrifoldeb ni yw trosglwyddo gwlad iach i'r cenedlaethau sy'n ein disgwyl. - Sylvia Dolson.
 • Dyma'r gwaethaf o weithiau ond hefyd y gorau oherwydd mae gennym gyfle o hyd. "Sylvia Earle."
 • Mae yna lyfr bob amser yn agored i bob llygad: natur. Jean-Jacques Rousseau

 • Mae aredig y tir yn ymddangos mor hawdd pan fydd eich aradr yn bensil ac mae'r caeau corn filoedd o filltiroedd i ffwrdd. - Dwight D. Eisenhower.
 • Mae gan yr anifail, fel chi, galon sy'n teimlo. Mae'r anifail yn gwybod, fel chi, llawenydd a phoen. Mae gan yr anifail, fel chi, ei ddyheadau. Mae gan yr anifail, fel chi, hawl i fywyd. - Peter Rosegger
 • Rhaid inni frwydro yn erbyn ysbryd anymwybodol creulondeb yr ydym yn trin anifeiliaid ag ef. Mae anifeiliaid yn dioddef cymaint ag yr ydym ni. Nid yw gwir ddynoliaeth yn caniatáu inni orfodi dioddefaint o'r fath arnynt. Mae'n ddyletswydd arnom i wneud i'r byd i gyd ei gydnabod. Hyd nes y byddwn yn estyn ein cylch tosturi i bob bod byw, ni fydd dynoliaeth yn dod o hyd i heddwch. - Dr. Albert Schweitzer
 • Ni fydd cenedlaethau’r dyfodol yn maddau inni am wastraffu eu cyfle olaf a’u cyfle olaf yw heddiw. - Jacques Yves Cousteau
 • Pan fyddwch chi'n cadw dŵr, rydych chi'n cadw bywyd. - Dienw.
 • Yr amser gorau i blannu coeden yw ugain mlynedd yn ôl, yr ail amser gorau nawr. - Dambisa Moyo.
 • Nid yw cyfoeth o reidrwydd yn beth drwg pan gafodd ei ennill yn onest ac nid yw pobl eraill na'r amgylchedd wedi dioddef ohono. - Dalai Lama.
 • Y bygythiad gwaethaf i'n planed yw'r gred y bydd rhywun yn ei hachub. "Robert Swan."
 • Ni ddeuthum yn llysieuwr ar gyfer fy iechyd, gwnes i hynny er iechyd yr ieir. —Isaac Bashevis Singer.
 • Mae gan yr anifail, fel chi, galon sy'n teimlo. Gwybod, fel chi, llawenydd a phoen. Mae gan yr anifail, fel chi, ei ddyheadau a'i hawl i fywyd. - Peter Rosegger.
 • Yr hil ddynol fydd canser y blaned. "Julian Huxley."
 • Rydym yn dibynnu ar yr hyn y mae natur yn ei roi inni, ond rhaid derbyn yr anrhegion hynny yn ddiolchgar a pheidio â chael eu hecsbloetio na'u cam-drin. - Satish Kumar.
 • Yn ei gyd-destun ecolegol ehangach, datblygu economaidd yw datblygu mathau mwy dwys o ecsbloetio'r amgylchedd. - Richard Wilkinson.
 • Nid yw'r broga yn yfed y pwll y mae'n byw ynddo. Dihareb -Chinese.

Ymadrodd i ofalu am yr amgylchedd

 • Parhad yw'r grefft o gadwraeth: mae ecoleg yn gwasanaethu'r galon honno. "Garrett Hardin."
 • Dylid barnu gweithred yn erbyn natur mor hallt ag un yn erbyn cymdeithas neu berson arall. —Dr Michael W. Fox.
 • Pan fyddwn ni'n niweidio'r ddaear, rydyn ni'n niweidio ein hunain. —David Orr.
 • Ymddiheuriad i ecoleg yw technoleg fodern. - Alan M. Eddison.
 • Pe bawn i'n gwybod y byddai'r byd yn dod i ben yfory, byddwn i'n dal i blannu coeden heddiw. - Martin Luther King, Jr.
 • Mae miloedd o bobl wedi goroesi heb gariad; dim heb ddŵr. - WH Auden.
 • Mae mil o goed sy'n tyfu yn gwneud llai o sŵn na choeden sy'n cwympo. - Dihareb.
 • Gallaf ddod o hyd i Dduw ym myd natur, mewn anifeiliaid, mewn adar, ac yn yr amgylchedd. "Pat Buckley."
 • Yr anifail mwyaf peryglus dwi'n ei adnabod yw dyn. - Jonny Keeling.
 • Rydyn ni'n bodau dynol yn cynhyrchu'r sothach na all natur ei dreulio. - Charles Moore.
 • Rwy'n credu bod y dyfodol ar gyfer ynni'r haul yn ddisglair. —Ken Salazar.
 • Yr haul yw'r unig adweithydd niwclear diogel, wedi'i leoli 93 miliwn milltir i ffwrdd. "Stephanie Mills."
 • Mae'r fam ddaear wedi'i brifo. Ac mae angen plant meddylgar, gofalgar a gweithgar arni i'w hamddiffyn rhag y dyfodol. -Leonardo Dicaprio.
 • Rydyn ni'n byw ar y ddaear fel pe bai gennym ni un arall i fynd iddo. - Terry Swearingen.
 • Rhaid i'r byd ddod ynghyd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Ychydig o wyddonwyr sy'n dadlau'r ffaith, os na wnawn rywbeth, y byddwn yn wynebu mwy o sychder, newyn a dadleoliad enfawr a fydd yn cynhyrchu mwy o wrthdaro am ddegawdau. - Barack Obama.
 • Mae cadarnhau ein bod ni'n caru Duw heb ei weld ac ar yr un pryd yn rhoi creulondeb tuag at y creadur lleiaf sy'n symud trwy ei fywyd neu trwy'r bywyd sy'n deillio ohono yn wrthddywediad ynddo'i hun. - John Woolman.
 • Mae yna nifer enfawr o broblemau amgylcheddol ar y bwrdd. "Ed Rendell."
 • Mae miloedd wedi byw heb gariad ac nid un heb ddŵr. - WH Auden.

 • Efallai bod adenydd glöynnod byw yn un o strwythurau mwyaf cain natur, ond fe wnaethant ddarparu ffynhonnell ysbrydoliaeth bwerus i ymchwilwyr greu technoleg newydd a fydd yn dyblu cynhyrchu hydrogen, tanwydd gwyrdd y dyfodol, o ddŵr a golau haul. - Science Daily Magazine.
 • Dim ond i'r dyn gwyn yr oedd natur y gwyllt. "Arth Sefydlog Luther."
 • Rydych chi'n anghofio bod ffrwythau'n perthyn i bawb ac nad yw'r tir yn eiddo i unrhyw un. -Jean-Jacques Rousseau.
 • Mae natur yn cefnogi bywyd cyffredinol pob bod. -Dalai Lama.
 • Dysgodd fy nhad i mi fanteisio ar y cyfle i fyw'n llawn, gan fyfyrio ar natur i'w fwynhau, gofalu amdano a'i rannu â phawb. - Odile Rodríguez de la Fuente.
 • Byddai hanner yr Antarctica yn toddi, byddai Wall Street yn cael ei foddi o dan lefel y môr. - Al Gore.
 • Dyn yw'r unig greadur sy'n bwyta heb gynhyrchu. - George Orwell.
 • Realiti goruchaf ein hamser yw bregusrwydd ein planed. - John F. Kennedy.
 • Planed, arbrawf. - Edward O. Wilson.
 • Oherwydd nad ydym yn meddwl am genedlaethau'r dyfodol, ni fyddant byth yn ein hanghofio. —Henrik Tikkanen.
 • Mae angen symud tuag at ffyrdd o fyw sydd wedi'u hanelu at batrymau defnydd sy'n niweidiol i'r amgylchedd. —Maurice Strong.
 • Y penderfyniad amgylcheddol gwaethaf y gallwch chi ei wneud fel bod dynol yw cael pedwar ar ddeg o blant. —Jane Velez-Mitchell.
 • Rwy'n ystyried fy hun yn angerddol am fywyd, rwy'n caru natur ac mae ei astudiaeth yn fy swyno. - Odile Rodríguez de la Fuente.
 • O ran natur nid oes unrhyw wobrau na chosbau, mae yna ganlyniadau. —Robert Green Ingersoll.

Ymadrodd am yr amgylchedd

 • Nid yw'r syniad cyffredinol ein bod yn delio â phroblemau amgylcheddol heb wneud pethau yn gweithio. —Natalie Jeremijenko.
 • Yn y diwedd, byddwn yn cadw'r hyn rydyn ni'n ei garu. Byddwn ni'n caru'r hyn rydyn ni'n ei ddeall. Byddwn yn deall yr hyn maen nhw wedi'i ddysgu inni. - Baba Dioum.
 • Nid wyf yn amgylcheddwr, rwy'n rhyfelwr ar y ddaear. -Yn ddieithryn.
 • Ni fydd unrhyw beth y mae gennych ddiddordeb ynddo yn digwydd os na allwch anadlu nac yfed. Gwnewch rywbeth. "Carl Sagan."
 • Mae'r gymdeithas daflu yn system annheg ar bob lefel, sy'n disbyddu ac yn llygru ein planed, gan ddinistrio gwead cymdeithasol llawer o gymunedau. - Alberto D. Fraila Oliver.
 • Nid wyf yn gwybod am grŵp amgylcheddol yn y wlad nad yw'n gweld y llywodraeth fel ei gwrthwynebwr. - Gro Harlem Brundtland.
 • Mae natur yn gwneud gwaith gwych heb ddisgwyl unrhyw wobr. - Alexandr I. Herzen.
 • Nid yw'n ofynnol i'r bydysawd fod mewn cytgord perffaith ag uchelgais ddynol. "Carl Sagan."
 • Nid yw'r defnydd o ynni'r haul wedi'i agor oherwydd nad yw'r diwydiant olew yn berchen ar yr haul. "Ralph Nader."
 • Mae natur yn llawn geiriau cariad, ond sut allwn ni eu clywed yng nghanol sŵn cyson, tynnu sylw parhaol a phryderus, neu gwlt ymddangosiad? - Laudato Si, SS. Pab Francisco.
 • Os yw bod yn dioddef, ni all fod unrhyw gyfiawnhad moesol dros wrthod ystyried y dioddefaint hwnnw. Waeth beth yw natur bod, mae egwyddor cydraddoldeb yn mynnu bod ei ddioddefaint yn gyfartal â dioddefaint tebyg i unrhyw un arall ... Mae'n debygol y daw'r diwrnod pan all gweddill y greadigaeth anifeiliaid gaffael yr hawliau hynny ni ellid bod wedi gwadu erioed heblaw am waith gormes. Jeremy bentham
 • Unwaith y bydd y dŵr yn cael ei ddefnyddio ar y blaned, ni fydd dagrau i alaru. - Hermes Rods Labrador.
 • Byddai'n well gen i gael rhosod yn fy llaw na diemwntau ar fy ngwddf. - Emma Goldman.
 • Rydyn ni'n cam-drin y tir oherwydd ein bod ni'n ystyried ei fod yn eiddo i ni. Pan fyddwn yn ei gweld fel cymuned yr ydym yn perthyn iddi, efallai y byddwn yn dechrau ei defnyddio gyda chariad a pharch. "Aldo Leopold."
 • Mae'r ddaear yn caru ôl ein traed ac yn ofni ein dwylo. - Joaquin Araújo
 • Yn gyntaf, roedd angen gwareiddio dyn yn ei berthynas â dyn. Nawr, mae angen gwareiddio dyn yn ei berthynas â natur ac anifeiliaid. - Victor Hugo.
 • Rydym wedi anghofio sut i fod yn westeion da, sut i gerdded yn ysgafn ar y ddaear fel y mae creaduriaid eraill yn ei wneud. Ward WardBaraara.
 • Lle bynnag mae coeden i'w phlannu, plannwch hi eich hun. Lle mae camgymeriad i'w newid, rydych chi'n ei newid. Lle mae ymdrech y mae pawb yn ei osgoi, gwnewch hynny eich hun. Byddwch yr un sy'n symud y garreg allan o'r ffordd. - Gabriela Mistral

 • Rwy'n credu y dylid rhoi'r amgylchedd yn y categori diogelwch cenedlaethol. Mae amddiffyn ein hadnoddau yr un mor bwysig ag amddiffyn y tu allan. —Robert Redford.
 • Nid ydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd dŵr nes bod y ffynnon yn rhedeg yn sych. - Dihareb Saesneg.
 • Mae'r argyfwng amgylcheddol yn ganlyniad i ruthro. "Ed Begley."
 • Gwerthfawrogi'r hyn sy'n weddill o'r ddaear a meithrin ei hadnewyddu yw ein gobaith am oroesi. "Wendell Berry."
 • Nid yr actifydd yw'r un sy'n dweud bod yr afon yn fudr. Yr actifydd yw'r un sy'n glanhau'r afon. "Ross Perot."
 • O'r raddfa leiaf i'r raddfa fwyaf, mae natur yn orlawn â rhyfeddodau peirianneg sydd wedi ysbrydoli dynoliaeth ers canrifoedd. - Bharat Bhushan.
 • Dim ond pan fydd y goeden olaf wedi marw, gwenwynodd yr afon olaf, a’r pysgod olaf a ddaliwyd, y byddwch yn sylweddoli na allwch fwyta arian. - Doethineb Indo-Americanaidd.
 • Nid yw technoleg yn unig yn ddigon. Rhaid i ddyn hefyd roi ei galon ynddo. - Jane Goodall.
 • Mae ein hiechyd yn dibynnu'n llwyr ar fywiogrwydd ein cyd-rywogaethau ar y ddaear. "Harrison Ford."
 • Nid yw aderyn yn canu oherwydd ei fod yn cynnig ateb, os ydyw, mae hynny oherwydd bod ganddo gân gydag ef. - Marguerite Annie Johnson.
 • Mae'r frwydr yr ydym wedi ymladd, ac yn parhau i ymladd dros y coedwigoedd, yn rhan o'r gwrthdaro tragwyddol rhwng da a drwg. —John Muir.
 • Rhaid inni ddatblygu mwy o ymdeimlad o gyfrifoldeb tuag at ein hamgylchedd. —Jon Wynne-Tyson.
 • Dŵr, aer glân a glendid yw fy mhrif gynhyrchion storfa gyffuriau. - Napoleon Bonaparte.
 • Os yw gwareiddiad wedi goroesi oes y cerrig, gall dyfu yn ôl i oes gwastraff papur. —Jacques Barzun.
 • Os oes dynion sy'n eithrio unrhyw un o greaduriaid Duw rhag cysgodi tosturi a thrugaredd, bydd dynion a fydd yn trin eu brodyr yn yr un modd. - San Francisco de Asis.
 • Bydd popeth sy'n digwydd i'r ddaear, yn digwydd i blant y ddaear - Seattle Indian Chief.
 • Mae gwastraff yn dreth i'r dref gyfan. —Albert W. Atwood.
 • Ni fyddai unrhyw beth yn cynyddu'r siawns o oroesi ar y ddaear gymaint â symud i fyny i ddeiet llysieuol. - Albert Einstein.
 • Gall arloesi a menter leol ein helpu i ddeall yn well sut i ddiogelu'r amgylchedd. "Gale Norton."
 • Ni allwch dreulio diwrnod sengl ar y ddaear heb gael effaith ar y byd. Mae'r hyn rydych chi'n ei wneud yn gwneud gwahaniaeth, ac mae'n rhaid i chi benderfynu pa fath o wahaniaeth rydych chi am ei wneud. "Jane Goodall."
 • Ond pwy bynnag yn y byd hwn sy'n goresgyn yr awydd helaeth sydd mor anodd ei blygu, bydd ei ofidiau yn ei adael fel dŵr yn rhedeg i lawr y ddeilen lotws - Dhammapada.
 • Rwy’n cofio gyda hiraeth a thristwch pa mor hyfryd oedd natur yn fy mhlentyndod. - Martín Zolles.
 • Mae ceir yn lluosi mwy na phobl. Maent hefyd yn anadlu llawer mwy o aer nag yr ydym yn ei wneud, yn meddiannu'r Ddaear, ac yn draenio ein heconomi. - Ernest Callenbach
 • Mae cenedl sy'n dinistrio ei phridd yn dinistrio ei hun. Coedwigoedd yw ysgyfaint y ddaear, maen nhw'n puro'r awyr ac yn rhoi cryfder pur i'n pobl. - Franklin D. Roosavelt
 • Mae cynaliadwyedd yn gofyn am gynnal cyfalaf naturiol i gyflawni ein nodau economaidd-gymdeithasol. "Warren Fflint."
 • Y coed sy'n dwyn y ffrwythau gorau yw'r rhai sy'n araf i dyfu. - Moliere
 • Dim ond y gweithiwr sy'n hapus; Ar ôl y diwrnod caled, mae awr ei orffwys yn tynnu sylw go iawn iddo; mae bron bob amser yn ei "feddwdod." - Yn ddyddiol. W. Stekel.
 • Dyn yw'r unig beth sy'n rhaid i ni ei ofni ar y blaned hon. - Carl Jung.
 • Trowch goeden yn goed tân ac fe allai losgi i chi; ond ni fydd yn cynhyrchu blodau na ffrwythau mwyach. - Rabindranath Tagore
 • Er mwyn gwella ein hunain, rhaid inni wella'r blaned ac i wella'r ecosystem, rhaid inni wella ein hunain. - Dyfyniad gan Bobby McLeod.
 • Y byd naturiol yw'r gymuned gysegredig fwyaf yr ydym yn perthyn iddi. I niweidio'r gymuned hon yw lleihau ein dynoliaeth ein hunain. "Thomas Berry."
 • Coedwig wyryf yw lle nad yw llaw dyn erioed wedi troedio. -Yn ddieithryn.

 • Nid oes raid i ni aberthu economi gref ar gyfer amgylchedd iach. "Gwehydd Dennis."
 • Os yw pobl yn barod i fwyta'n lleol ac yn dymhorol, yna byddant yn gwneud yn eithaf da o ran effaith amgylcheddol. "Canwr Peter."
 • Mae'r argyfwng amgylcheddol yn broblem fyd-eang a dim ond gweithredu byd-eang fydd yn ei datrys. "Cominwr y Barri."
 • Mae gan y ddaear groen ac mae gan y croen hwnnw afiechydon; gelwir un o'r afiechydon hynny yn ddyn. - Friedrich Nietzsche.
 • Cyn belled â bod dynion yn parhau i ladd eu brodyr yr anifeiliaid, bydd rhyfel a dioddefaint yn teyrnasu ar y ddaear a byddant yn lladd ei gilydd, oherwydd ni fydd yr un sy'n hau poen a marwolaeth yn gallu medi llawenydd, heddwch na chariad - Pythagoras
 • Os nad yw'r byd yn dysgu parchu'r ecosystem ar hyn o bryd, pa obaith sydd gan genedlaethau'r dyfodol? - Rigoberta Menchú Tum.
 • Gwyddom y byddwn, trwy amddiffyn ein cefnforoedd, yn amddiffyn ein dyfodol. - Bill Clinton.
 • Ni ddylai cymdeithas, na dyn, na dim arall ragori ar y terfynau a sefydlwyd gan natur i fod yn dda. - Hippocrates.
 • Tra eu bod nhw'n addo'r lleuad i chi, rydyn ni'n gwarantu'r Ddaear i chi - Dienw
 • Ffydd yn y blaned fyw yw'r mater pwysicaf sy'n wynebu dynoliaeth. - Gaylord Nelson.
 • Mae amseru yn ddelfrydol ar gyfer ceir trydan, mewn gwirionedd mae amseru yn hollbwysig. -Yn ddieithryn.
 • Her fawr heddiw yw achub yr amgylchedd a'r amodau fel bod bywyd yn cael ei gynnal ar y Ddaear; ar gyfer hyn mae angen athronwyr ac athroniaeth arnom. - Jostein Gaarder
 • Gofalwch am y ddaear a bydd hi'n gofalu amdanoch chi. -Yn ddieithryn.
 • Gall y blaned fyw hebom ni. Ond ni allwn fyw heb blaned. - Dienw.
 • Mae'r argyfwng economaidd yn gwneud yr hyn na wnaeth unrhyw argyfwng arall mewn hanes erioed - gan ein herio i adeiladu dynoliaeth newydd. "Jean Houston."
 • Mae'r ddaear yn darparu digon i ddiwallu anghenion pob dyn, ond nid trachwant pob dyn. - Mahatma Gandhi.
 • Mae'r dyfodol yn perthyn i'r rhai sy'n deall bod gwneud mwy gyda llai yn dosturiol, yn llewyrchus, yn barhaus, yn ddoethach ac yn fwy cystadleuol. "Paul Hawken."
 • O ran natur yw cadwraeth y byd. —Henry David Thoreau.
 • Mae dyn yn gymhleth: mae'n gwneud i'r anialwch flodeuo ac mae'r llynnoedd yn marw. —Gil Scott-Herson.
 • Mae cynaliadwyedd yn ymwneud ag ecoleg, economi a chydraddoldeb. - Ralph Bicknese.
 • Mae gwir garedigrwydd, neu dosturi, yn ymestyn trwy bob bodolaeth ac yn cael ei ddeall gyda dioddefaint pob creadur sy'n gallu teimlo. - Joseph Addison
 • Rhaid i bobl fod yn ofalus oherwydd gall unrhyw beth a adeiladwyd gan ddyn gael ei ddinistrio gan fam natur. "Russell Honore."
 • Nid moethusrwydd yw natur, ond rheidrwydd yr ysbryd Numano, mor hanfodol â dŵr neu fara da. "Abaty Edward."
 • Mae bod yn wyrdd yn arbed arian i chi. Mae bod yn wyrdd yn arbed natur i chi. —Sophia Bush.
 • Credaf fod yn rhaid i'r llywodraeth roi'r amgylchedd ar frig ei blaenoriaethau cenedlaethol a rhyngwladol. "Brian Mulroney."
 • Tosturiol, os nad ydym ar yr un pryd yn ymarfer tosturi elfennol tuag at ein cyd-greaduriaid. - Mahatma Gandhi
 • Hyd yn hyn mae dyn wedi bod yn erbyn natur; o hyn ymlaen bydd yn erbyn ei natur ei hun. "Dennis Gabor."
 • Os ydym yn parhau i ddefnyddio'r tir heb ofalu amdano a heb ei ailgyflenwi, rydym yn ddefnyddwyr barus yn unig. —Satish Kumar.
 • Am 200 mlynedd rydym wedi bod yn gorchfygu natur. Nawr rydyn ni'n ei gwthio i farwolaeth. "Tom McMillan."
 • Prynwch yr hyn sy'n angenrheidiol yn unig, nid yr hyn sy'n gyfleus. Mae'r diangen, hyd yn oed os yw'n costio ceiniog sengl, yn ddrud. - Seneca.
 • Mae parch dyn at anifeiliaid yn anwahanadwy oddi wrth barch dyn at ei gilydd. - Dienw.
 • Hefyd ymddiriedodd Duw ofal ei ddaear i'w ddisgynyddion. - Beibl, Gen. 1:28.
 • Bydd gwastraffu, dinistrio ein hadnoddau naturiol, gwisgo i lawr y ddaear yn lle ei ddefnyddio i gynyddu ei ddefnyddioldeb yn ei gwneud yn wannach yn nyddiau ein plant. - Theodore Roosevelt.
 • Mae'r hyn rydyn ni'n ei wneud i goedwigoedd ledled y byd yn adlewyrchiad o'r hyn rydyn ni'n ei wneud i ni'n hunain. - Chris Maser.
 • Mae gennych gyfrifoldeb i gadw'ch tŷ, yr amgylchedd a hefyd y ddinas, yn lân. - Lailah Gifty Akita.
 • Yfory, pan fydd bodau dynol yn camu i'r dyfodol ansicr, bydd yn rhy hwyr. - Eraldo Banovac.
 • Bydd unrhyw rywogaeth sy'n difetha ei hamgylchedd yn dioddef y distawrwydd sy'n deillio o hynny. - Steven Magee.
 • Pa alawon y bydd ein hafonydd yn eu cofio, os bydd yr adar yn anghofio sut i ganu? - Sheniz Janmohamed.
 • Rydyn ni'n newid ein hymddygiad neu rydyn ni'n newid ein planed. - Dieithryn.
 • Nid ydym am gael yr amgylchedd, rydym ei eisiau yn gyfan - Anhysbys.
 • Mae gofalu am goeden yn gofalu am eich enaid. - Amit Ray.
 • Mae glendid amgylcheddol yn dechrau gyda'r awydd unigol i fod yn lân. - Lailah Gifty Akita.
 • Peidiwch â'i sgriwio i fyny, mae'n anodd dod o hyd i blanedau da. - Times Magazine.

Gobeithiwn fod yr ymadroddion i ofalu am yr amgylchedd wedi bod at eich dant a'ch bod wedi gwneud y penderfyniad i'w rhannu; yn y ffordd honno gallwch godi ymwybyddiaeth ymhlith y bobl hynny nad ydynt eto wedi deall pwysigrwydd y gofal hwn. Os ydych chi eisiau gwybod mwy o ymadroddion ar bynciau o wahanol fathau, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar ein hadran sy'n benodol ar eu cyfer.

Erthygl gysylltiedig:
Dirywiad amgylcheddol - Achosion, canlyniadau ac atebion

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

6 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Zuzeth M. meddai

  Mae hyn yn gwneud i un adlewyrchu

 2.   Ramona Ffyddlon meddai

  Rhodd gan Dduw yw natur. dyna pam mae'n rhaid i ni ofalu amdano a pheidio â'i gam-drin.

  1.    Norelys meddai

   Mae ton naturiol yn bwysig iawn oherwydd hebddi ni fyddwn yn byw.

 3.   Jose Ricardo Molina Munguia. meddai

  I'r Meistri Ross Perot, Al Gore, Richard Rogers, Martin Cruz Smith, a Barry Commoner. Mae'n fy llenwi â brwdfrydedd i ddarllen eich meddyliau ynglŷn â'r amgylchedd a dyna pam yr wyf yn eich gwahodd i weithredu, hynny yw, i ymuno â'r frwydr flaen yn erbyn y perygl marwol sy'n bygwth cartref ein plant a phlant y rhain. Rwyf am eich atgoffa mai dim ond dynoliaeth sy'n ymwybodol o'r perygl marwol sy'n bygwth y ddaear, fydd yn gallu atal datblygiad newid yn yr hinsawdd. Rwyf am gynnig fy llyfr Two Centuries of Predation-rhan gyntaf, y mae ei gynnwys yn unol â meini prawf y bobl sy'n ymwneud â'r amgylchedd, yn offeryn gwerthfawr i wneud y darllenydd yn ymwybodol o'r perygl difrifol a grybwyllir. Hoffwn gael e-bost lle gallaf anfon drafft heb ei gywiro o'r 150 tudalen gyntaf atoch. Gobeithiaf gyda brwdfrydedd mawr yr anfonir y nodyn hwn atoch a bod gennych ddiddordeb yn fy nghynnig, gan ddiolch i Dduw nid yn unig fod gennych yr arian angenrheidiol, ond hefyd y dylanwadau a phwer y cymanfa mor angenrheidiol i allu anfon y llyfr i gornel olaf y byd. Derbyn cyfarchiad cynnes gennyf. JR Molina El Salvador. AC

 4.   Robert Riojas Perez meddai

  Tan pryd y bydd dynoliaeth yn ymwybodol o'r hyn y mae'n ei wneud ar ein mam ddaear?

 5.   Alex EP meddai

  Mae'r amgylchedd yn unigryw a pheidiwch â dod â hi i ben

bool (gwir)