Mathau o ddulliau

Mae'n debygol eich bod o'r farn bod gweithredu dull ymchwil yn gysylltiedig â'r maes gwyddonol yn unig, fodd bynnag, mae'r gred gyffredinol hon yn hollol anghywir, oherwydd yn yr holl feysydd y cynhelir astudiaeth ynddynt, mae'r cynllunio a gweithredu gweithredoedd trefnus, yn caniatáu bodloni'r amcanion a osodwyd. Mae datblygu astudiaeth yn broses bwysig, sydd wedi meithrin y ehangu gwybodaeth mewn gwahanol feysydd yn amrywio o faterion gwyddonol i faterion cymdeithasol. Mae ymchwilio yn awgrymu datblygiad trefnus a systematig ymholiad ynghylch ffenomen neu ffaith, gan ddilyn methodoleg yn unol â'r amcan i'w gyflawni.

Gwneir yr holl ymchwil trwy weithredu un, neu sawl math o ddulliau, ac mae'n bendant yn ei lwyddiant bod ei ddewis yn cyd-fynd â nodweddion yr astudiaeth. Rhaid i ddewis y fethodoleg waith ystyried natur yr astudiaeth sydd i'w chyflawni a'r amcan i'w gyflawni, er mwyn diffinio'r nodweddion mwyaf cyson sy'n gwarantu llwyddiant yr astudiaeth, ac oddi yno mae sawl math o ddulliau wedi'u deillio.

Diffinnir y mathau o ddulliau trwy ystyried nodweddion yr astudiaeth a gynhaliwyd, mae'r amcan, natur y data a gasglwyd, ymhlith ffactorau pwysig eraill, a datblygiad pob un ohonynt, yn ganlyniad yr angen i addasu o fethodoleg i'r astudiaeth a gynhaliwyd, er mwyn gwarantu gweithredu astudiaeth y mae ei chanlyniadau yn gynrychioliadol ac yn gyson â'r realiti sy'n amgylchynu ei ddatblygiad.

Dull anwythol

Beth yw'r dull anwythol? Unrhyw un sy'n dod i gasgliadau ond yn seiliedig ar ddamcaniaethau a defnyddio rhesymu bob amser. O'r hyn y gellir ei ddweud amdano, mae'n ddull sy'n defnyddio adeilad penodol i ddod i'r casgliad hwnnw, a fydd o natur gyffredinol. Felly fe'i defnyddir yn helaeth mewn meysydd gwyddonol. Enghraifft?

 • Gwelodd fy nhad bluen ddu
 • Gwelodd fy mam bluen ddu
 • Gwelais bluen ddu.
 • Yna'r canlyniad fydd bod y pryfed yn ddu. Yno mae gennym hanfod neu brif nodwedd y dull anwythol, a dyna yw, yn defnyddio'r adeilad, i ddod i gasgliad cyffredinol.

Mae nodweddion eraill y dull hwn yn seiliedig ar ymchwil, gan ddechrau o ffeithiau pendant, fel yr ydym wedi gwneud sylwadau da. Er eu bod fel arfer yn hyblyg mewn ffordd benodol a'u pwrpas yw datblygu rhai damcaniaethau yn ogystal â damcaniaethau ac mae'n addas ar gyfer arbrofi. I ddod i gasgliad, mae'n cael ei arsylwi gyntaf, yna ei brofi, ei ddadansoddi a'i enghreifftio.

Mae'n defnyddio'r defnydd o resymu i gynhyrchu casgliadau cywir am ddigwyddiad, gan ddechrau o ffeithiau a dderbynnir fel rhai dilys, i ddod i gasgliadau, y mae eu cymhwysiad o natur gyffredinol, gan ddechrau gydag astudiaeth unigol o'r ffeithiau. O ganlyniad i'w weithredu, mae casgliadau cyffredinol yn cael eu llunio sy'n cael eu postio fel deddfau, egwyddorion neu sylfeini theori. Gellir gwahaniaethu rhwng pedwar cam hanfodol:

 • Arsylwi digwyddiadau a ffenomenau, i'w cofrestru a'u hystyried
 • Dosbarthiad ac astudiaeth o'r wybodaeth a gafwyd, er mwyn hwyluso'r dadansoddiad.
 • La siynt anwythol, mae hynny o'r ffeithiau yn gwisgo'r syniadau unigol, gan arwain at genhedlaeth o baradeimau newydd.
 • Cyferbynnu, neu gymharu canlyniadau'r dadansoddiadau.

Dull diddwythol

mathau o ddulliau

O'r dechrau fe dod i gasgliadau rhesymegol. Gall amrywio o'r cyffredinol sy'n cyfeirio at y deddfau, i'r rhai penodol sy'n cwmpasu'r ffeithiau pendant. Felly bydd y casgliad yn yr adeilad. Gellir ei ddefnyddio mewn ffordd uniongyrchol neu anuniongyrchol. Bydd y cyntaf yn defnyddio rhagosodiad sydd heb ei brofi, tra bydd yr ail yn defnyddio dau adeilad, gyda datganiad cyffredinol ac un penodol. Enghraifft?

 • Mae pob cath yn farwol
 • Cath yw eich anifail anwes
 • Casgliad: Mae eich anifail anwes yn farwol.

Daw'r dull diddwythol hwn o'r hen Roegiaid. O Aristotle i Descartes a'i datblygodd hefyd heb anghofio Spinoza na Leibniz.

Mae'n seiliedig ar ddefnyddio rhesymu rhesymegol i werthuso'r adeilad sy'n diffinio proses. Mae defnyddio'r math hwn o ddull yn gysylltiedig â chasglu dyfarniadau yn seiliedig ar ôl-ddamcaniaethau a theoremau a dderbynnir yn gyffredinol, sydd, er nad ydynt yn mynegi eu perthynas â'n hastudiaeth yn ddealledig, trwy ddadansoddi'r nodweddion cyffredin y gallwn sefydlu pont gyswllt rhwng y ddau barti. .

Yn ffurfiol, gellir dweud mai didyniad yw'r casgliad a gasglwyd o ddilyniant cyfyngedig o fformiwlâu. Er enghraifft:

Gadewch i ni ystyried elfen A = 1 ac elfen C = 1. Gan ddechrau o ddadansoddiad diddwythol gallwn sefydlu hynny ar sail y datganiad hwn A = C.

Camau:

 • Ymchwilio i fformiwlâu a theoremau sy'n gysylltiedig yn gyffredinol â gwrthrych ein hastudiaeth.
 • Arsylwi'r ffenomen a astudiwyd, a chasglu data a gwybodaeth angenrheidiol.
 • Dadansoddi a chymharu'r theori â'r data a gasglwyd.
 • Cynhyrchu didyniadau yn seiliedig ar nodi theoremau cyffredinol gyda digwyddiadau penodol.

Dull dadansoddol

Enghreifftiau o ddulliau

Mae'n cynnwys dismember neu rannu'n rhannau bod popeth rydych chi am ei ddileu. Ers fel hyn gallwch ddeall yn llawer gwell yr holl achosion ohono, yn ogystal â'r effeithiau, ac ati. Mae'n rhaid i chi wybod yn iawn beth i'w astudio i ddeall popeth y mae'n ei gynnig yn well ac yn ein cuddio. Eisoes daw'r dadansoddiad geiriau o'r Groeg a gellir ei gyfieithu fel dadelfennu.

 • Os yw rhywun eisiau gwybod pam mae person yn ymddwyn mewn ffordd benodol, mae'n rhaid iddo ymchwilio i chwaeth, personoliaeth, ffordd o fyw a phopeth a all arwain y person hwnnw i weithredu yn y ffordd honno.

Felly gallwn ddweud mai'r prif nodwedd yw astudio a hefyd arsylwi i gyrraedd y diwedd. Ond mae'n rhaid i chi gofio ei bod hi'n agored i gael mwy o wybodaeth. Mae'n wir y gall gwallau ymddangos ond hefyd gasgliadau. Felly mae'n rhaid i chi aros ychydig i'w cau'n llwyr, gan allu newid pan fyddwn ni'n ei ddisgwyl leiaf. Mae samplau neu brofion yn hynod bwysig.

Mae'n broses o natur wybyddol, sydd fel arfer yn ystyried gwrthrych astudio yn ofalus, gan ystyried ar wahân bob un o'r rhannau o'r cyfan i'w hastudio'n unigol. Datblygir y dull dadansoddol gyda manwl gywirdeb a sylw i fanylion.

Camau i'w dilyn:

 • Arsylwi: Mae'n cynnwys arsylwi manwl ar y ffenomen, y digwyddiad neu'r digwyddiad sy'n cael ei astudio, er mwyn cael gwybodaeth amdano, sy'n werthfawr ar gyfer dylunio profion ac arbrofion casglu data.
 • Cwestiynau: Mae llunio cwestiynau am yr hyn sy'n cael ei arsylwi, yn caniatáu arwain a llunio'r astudiaeth. Mae'n cynnwys terfynu cwmpas yr ymchwiliad, gan ystyried yr arsylwi a wnaed yn flaenorol.
 • Rhagdybiaeth: Y trydydd yw'r cam o lunio damcaniaeth: gan gymryd yr holl gwestiynau hynny a gododd ar ôl yr arsylwi, gellir codi syniad sy'n egluro mewn ffordd gyffredinol yr hyn a arsylwir.
 • Arbrofi: Cyflawni arbrofion a feddyliwyd yn ofalus, yn seiliedig ar y wybodaeth a gasglwyd yn y cam arsylwi, a'i nod yw profi'r rhagdybiaeth a godwyd.
 • Casgliadau: Dadansoddir canlyniadau'r arbrofion a deuir i gasgliadau, ar hyn o bryd mae'r ymchwilydd yn darganfod a brofwyd y rhagdybiaeth a godwyd, neu os cafodd ei wrthod i'r gwrthwyneb, gan ganlyniadau'r ymchwiliad.

Dull synthetig

Fe'i defnyddir i ail-greu digwyddiad, ond bob amser mewn ffordd benodol, felly mae'n dibynnu ar y wybodaeth fwyaf cywir. Dyma'r mwyaf a ddefnyddir ar gyfer gwyddoniaeth, oherwydd tynnir y deddfau mwyaf cyffredinol ohono. Ymhlith ei brif nodweddion rydym yn canfod ei fod wedi'i adeiladu ar sail gwybodaeth. Gan y bydd yn dadansoddi ac yn rhoi goleuni i'r gwahanol rannau ohonynt.

Mae'n cynnwys uno cydrannau gwasgaredig gwrthrych astudio i'w hastudio yn eu cyfanrwydd. O ganlyniad i'w gymhwyso, mae'n bosibl sefydlu, gan ddechrau o'r cydrannau hyn, gysyniad cyffredinol wedi'i grynhoi.

 • I ddatrys dirgelwch: Yn gyntaf rydym yn casglu'r cliwiau, yn arsylwi, yn astudio'r achos, y lle, y bobl, yn llunio'r holl wybodaeth a gafwyd i ddod o hyd i'r casgliad sy'n datrys y dirgelwch.

Y diwedd bob amser fydd gwella i weithredu yn y ffordd orau bosibl, gan geisio'r gwir. Ond ie, gan ddefnyddio'r synthesis neu'r gallu i grynhoi hyn i gyd, felly mae hefyd wedi'i gynnwys ynddo, synnwyr cyffredin. Sut ydyn ni'n ei ddefnyddio? Yn gyntaf rydyn ni'n arsylwi, yna rydyn ni'n gwneud y disgrifiad, i ildio i archwiliad o bob manylyn yr hyn rydyn ni'n arsylwi arno. Ar ôl ei ddadelfennu, rydym yn ei gyfansoddi eto i gael y casgliad.

Dull damcaniaethol-ddidynnol

Dull diddwythol

Dywedir am y dull sy'n gorfodi i gyfuno'r myfyrio rhesymegol gyda realiti. Felly mae ganddo ddau gam sy'n gofyn am brofiad a dau sy'n rhesymol. Felly, o gael yr ecwilibriwm hwn, dylid nodi ei fod yn dilyn proses anwythol sy'n seiliedig ar arsylwi, ond hefyd yn ddidynnol gan y datganiad damcaniaethau. Enghraifft:

 • Arsylwi: Clefyd sy'n cael ei ledaenu rhwng pobl sy'n agos.
 • Rhagdybiaeth: Gall llwybr yr haint fod trwy ddefnynnau poer.
 • Didyniad: Lefel y heintiad rhwng pobl sy'n agos a phoer.
 • Arbrawf: Astudir achos pobl ynysig â'u rhan arall.
 • Gwirio: Cadarnhad o'r rhagdybiaeth ymhlith y rhai sydd wedi'u heintio.

Mae'n cynnwys gweithdrefn sy'n cychwyn o rai honiadau fel damcaniaethau ac sy'n ceisio gwrthbrofi neu ffugio damcaniaethau o'r fath, gan dynnu oddi wrthynt gasgliadau y mae'n rhaid eu hwynebu â'r ffeithiau. Mae'r dull hwn yn gorfodi'r gwyddonydd i gyfuno myfyrio rhesymegol, (trwy ffurfio damcaniaethau a didyniadau), ag arsylwi realiti, a elwir yn foment empirig.

Camau:

 • Fel y dulliau eraill, rydym yn dechrau o arsylwi ffenomen.
 • Gyda'r wybodaeth a gafwyd o'r cam cyntaf, awn ymlaen i sefydlu rhagdybiaeth i esbonio'r ffenomen.
 • Didynnu'r canlyniadau neu'r cynigion, sy'n fwy elfennol na'r rhagdybiaeth ei hun.
 • Gwirio cywirdeb y datganiadau diddwyth gan eu cymharu â phrofiad.

Dull hanesyddol-gymharol

Nod y weithdrefn hon yw egluro ffenomenau diwylliannol, sefydlu'r tebygrwydd rhyngddynt, sy'n trosi i gasgliad casgliad am eu perthnasau genetig, hynny yw, o'u tarddiad cyffredin. Mae hwn yn ddull a gymhwysir fel arfer i ddigwyddiadau o natur gymdeithasol, ac mae'n seiliedig ar adolygiad dogfennol manwl, lle mae'n rhaid i'r gallu i ddadansoddi a didynnu'n gymharol fod yn bresennol bob amser.

Ei gyfnodau neu ei gamau:

 • Heuristics: Pan fydd y deunydd yn cael ei nodi a gellir ei ddefnyddio fel gwybodaeth. Gall y dystiolaeth hon ddod o ffynonellau cynradd ac eilaidd. Mae'r ysgolion cynradd yn cyfeirio at ddogfennau hanesyddol neu gyfreithiol. Er mai'r olaf yw'r dadansoddiadau y mae gwyddonwyr neu bobl gymwys yn eu gwneud o'r cyntaf.
 • Beirniadaeth: Gwerthuswch y ffontiau i'w defnyddio. Yma mae'r holl gwestiynau angenrheidiol yn codi.
 • Synthesis: Dull yr ymchwilydd gyda'r holl wybodaeth i allu dod i'r casgliadau.

Gwybod ei rannau, dim byd tebyg i'w cymhwyso trwy edrych ar enghraifft ymarferol, i'w deall:

 • Cymharu prosesau cymdeithasol, dros amser.
 • Mae taflwybr y rhan ddamcaniaethol yn cael ei ddadansoddi, sy'n lansio damcaniaethau newydd.
 • Gallwch chi osod yr astudiaeth ar gwmni cychwynnol, ar ddigwyddiad diwylliannol o'r gorffennol, a nodi'r newidiadau dros y blynyddoedd.

Dull tafodieithol

Mae'n seiliedig ar ystyried y canfyddiadau ynghylch digwyddiad, er mwyn gwerthuso'n feirniadol pa rai sy'n gweddu orau i'r disgrifiad o'r ffenomen go iawn, o'r dadansoddiad hwn sy'n deillio o'r synthesis o gysyniad. Nodweddir y dull hwn gan ei gyffredinoldeb, oherwydd, mewn ffordd gyffredinol, mae'n berthnasol i bob gwyddor ac i bob proses ymchwil.

Mewn ffordd fwy sgematig, mae'r tafodiaith gan fod y disgwrs lle mae cysyniad a dderbynnir yn real yn cael ei gyferbynnu, yn cael ei ddeall fel theses; a sampl o'r problemau a'r gwrthddywediadau, y deellir eu bod yn antithesis. O'r gwrthdaro hwn yn codi, mewn trydydd cysyniad synthesis, datrysiad neu ddealltwriaeth newydd o'r broblem.

Ystyrir, yn y weithdrefn hon, bod y traethawd ymchwil yn cael ei roi ar brawf gan ddadleuon o natur gyferbyniol, ac o ganlyniad, mae patrwm newydd yn cael ei greu yr oedd y ddwy ochr yn rhan ohono.

Tair prif ran y dull tafodieithol yw:

 • Y traethawd ymchwil: O ble mae agwedd at y cysyniad.
 • Yr antithesis: Y syniad arall i'r hyn a gynigir
 • Synthesis: Y cyfuniad o'r ddau gyntaf ac a elwir yn benderfyniad.

Un o'r enghreifftiau symlaf y gallwn eu rhoi yn y math hwn o ddull yw wyneb a chroes y bywyd rydyn ni'n byw. Gan fod gan y da a'r drwg berthynas uniongyrchol.

Nodweddion dull

Daw'r dull gair o'r Groeg "Methodos", a gyfieithir yn llythrennol fel: llwybr neu ffordd, a dyna pam ei ystyr, gan gyfeirio at y modd sy'n arwain at gyflawni diwedd. Yn gyffredinol, gallwn ddweud bod dull yn cael ei nodweddu gan y ffactorau canlynol:

 1. Mae'n datblygu o amgylch amcanion sydd wedi'u diffinio'n dda.
 2. Mae gweithredoedd trefnus yn dominyddu, ac nid oes yr un ohonynt yn gweithredu ar ei ben ei hun, gan fod pob un yn rhan o gynllun, wedi'i gynllunio i gynhyrchu canlyniad mwy yn y pen draw.
 3. Yn ceisio cael gwybodaeth mewn perthynas â ffenomenau, digwyddiadau neu sefyllfaoedd o unrhyw fath.
 4. Mae'n cynnwys mecanweithiau ar gyfer casglu gwybodaeth (data) wedi'i addasu i'r math o astudiaeth a gynhelir. Er enghraifft, wrth gael gwybodaeth o natur ddyneiddiol, byddai'n amhriodol dewis ffurfiad mathemategol ffenomenau, am y rheswm hwn mae tueddiad i ddewis cynnal arolygon, neu ryw offeryn ansoddol.
 5. Mae ganddo amser gweithredu, sy'n elfen benderfynol wrth gynllunio'r broses.
 6. Mae'r gweithgareddau i fodloni'r amcanion a osodwyd yn cael eu cyflawni mewn cyfnod penodol o amser.
 7. Mae'r mathau o ddulliau yn ystyried gwireddu dau fath o ddadansoddiad, ac yn dibynnu ar amodau'r ymchwil sy'n cael ei gynnal.
 8. Mae'r broses ddadansoddi hon yn ffafrio llunio casgliadau, sy'n caniatáu nodweddu'r ffenomenau a werthuswyd.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.