Sawl math o deimladau dynol sydd?

teimladau yn erbyn emosiynau

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i weld pa mor gymhleth yw'r bod dynol, ond yn gyntaf gadewch imi ddangos i chi y fideo hon sy'n dangos i ni sut weithiau rydyn ni'n cuddio ein teimladau a'n hemosiynau y tu ôl i ffasâd.

Mae'n rhyfedd gweld sut nad yw'r ffasâd hwnnw rhwng yr hyn rydyn ni'n ei deimlo y tu mewn a'r hyn rydyn ni'n ei ddangos i'r byd yn bodoli yn achos plant (a chŵn) oherwydd eu bod nhw'n dangos eu hunain fel maen nhw:

Beth yw teimladau

Diolch i'r holl synhwyrau sydd gennym, o oedran ifanc iawn, maen nhw'n darparu cyfres o ysgogiadau i ni ac mae emosiynau'n cael eu cynhyrchu ohonyn nhw. Felly ar y foment honno pan mae'r ymennydd yn cysylltu â nhw ac yno byddem yn siarad am deimladau. Felly, gallwn ddweud hynny'n gliriach hynny canlyniad emosiynau yw teimladau. Hynny yw, rhywbeth sydd o'r tu mewn i ni yn ein hysbysu os rhywbeth yr ydym wedi'i brofi yr ydym yn ei hoffi neu'r gwrthwyneb.

O hyn, mae yna gyfres o deimladau sy'n cael eu cyfieithu i hwyliau, yn dibynnu ar yr hyn rydyn ni wedi byw ynddo bob eiliad. Gallant amlygu fel teimlad corfforol, ond nid ym mhob achos. Gan y gall teimladau fod ym mhobman ac o'r herwydd, gellir uno anghysur corfforol ac emosiynol yn y gwahanol fathau o deimladau. Bob tro y bydd yn rhaid inni wynebu sefyllfa yn ein bywyd, bydd gwahanol yn ymddangos hwyliau, nad ydyn nhw'n ddim mwy na gwahanol deimladau.

Beth yw teimladau

beth yw teimladau

I'n cyfarwyddo yn ein bywyd

Oherwydd yr holl deimladau rydyn ni'n mynd i'w teimlo fydd ein ffordd ein hunain o weld neu wynebu bywyd. Ein gweledigaeth ni ydyw ac mae'n a barn oddrychol, gan na fydd pawb o'n cwmpas yn meddwl yr un ffordd. Rydyn ni'n ei ddehongli fel rydyn ni eisiau felly gellir dweud eu bod nhw'n gallu cyfarwyddo ein bywyd yn y mwyafrif llethol o eiliadau.

Maen nhw'n nodi ein cyflwr a sut rydyn ni'n teimlo

Mae'n ffordd o siarad droson ni. Maen nhw'n mynegi'r hyn rydyn ni'n ei deimlo ar adegau penodol ond nid yn unig yn lefel emosiynol ond hefyd cymdeithasol neu hyd yn oed fiolegol ac economaidd. Ers bod yn rhywbeth goddrychol, fel yr ydym wedi gwneud sylwadau, bydd yn dibynnu ar yr eiliad y cawn ein hunain. Ond beth bynnag ydyw, gellir ei ddangos diolch i deimladau.

Y cysylltiad â phobl eraill

Credwch neu beidio, y teimladau hyn hefyd yw beth neich uno â phobl eraill o'n cwmpas. Oherwydd diolch iddynt, byddwn yn gallu mynegi ein hunain a chyfathrebu fel bod eraill yn gwybod beth sydd ynom. Yn yr un modd, byddant hefyd yn gwneud inni eu deall, rhoi ein hunain yn eu hesgidiau a meddwl sut y byddem yn gweithredu pe byddem yn hwy.

Teimladau yn erbyn emosiynau

Nid yw bob amser yn hawdd diffinio teimladau yn erbyn emosiynau. Dyna pam ei bod yn well ei wneud mewn ffordd glir iawn. Pan gyflwynir ysgogiad inni, y peth cyntaf y byddwn yn ei deimlo yw'r emosiwn. Ymateb byr mewn amser, canlyniad rhywbeth annisgwyl. Tra bod teimladau'n dilyn reit ar ôl emosiynau. Gadewch i ni ddweud mai hwn yw'r cam nesaf pan feddyliwn am yr hyn a ddigwyddodd. Oddyn nhw, bydd y teimladau'n gorlifo ein corff a byddwn yn parhau i siarad am y teimladau.

Enghraifft fyddai gweithio ac yn sydyn, dywedodd ein pennaeth wrthym na allwn barhau mwyach, ein bod yn cael ein tanio. Mae'r foment honno o ing neu ofn ac ansicrwydd yr emosiwn sy'n dod o'r ysgogiad diswyddo. Unwaith y bydd y cofnodion yn mynd heibio, byddwn yn dadansoddi'r hyn a ddigwyddodd, bydd y teimladau'n cyrraedd. Oherwydd bydd tristwch yn ein gorlifo ar unwaith, er y gall eraill fel dicter neu gynddaredd ymddangos hefyd.

Daw emosiynau o'r ymennydd ac ynddynt mae gwahanol gydrannau fel ffisiolegol ac anwirfoddol neu wybyddol wrth geisio prosesu gwybodaeth. Yn olaf, ni allwn anghofio'r rhai sy'n deillio o ymddygiad neu ymddygiad, hynny yw, pan fydd tôn ein llais neu ein hystumiau'n newid. Felly, i grynhoi, gellir dweud bod y teimlad bob amser yn rhan oddrychol o'r emosiynau.

Mathau o deimladau sy'n bodoli

mathau o deimladau

Teimladau sy'n bositif

 • La felicidad: Heb amheuaeth, gall un gair ddweud llawer mwy eisoes. Mae hapusrwydd yn rhywbeth yr ydym yn ei geisio ac y byddwn yn ei ddarganfod yn y pethau bach. Mae ei deimlo, hyd yn oed ar adegau, yn un o'r teimladau mwyaf cyflawn i'r bod dynol, yn ogystal â darparu nifer o fuddion ar bob lefel.
 • Amor: Mae'n un arall o'r pwysicaf. Ond nid yn unig cariad fel cwpl ond yr hyn y gallwn ei deimlo dros ffrindiau, teulu a'r rhai o'n cwmpas. Bydd hefyd yn cael effaith fawr ar ein ffordd o fod a gweithredu bob dydd.
 • Yr hiwmor: Rhaid i'r weledigaeth fwyaf cadarnhaol hefyd fod yn rhan o'n bywyd. Gellir trosi ychydig o hiwmor bob dydd yn wên sy'n rhoi'r opsiwn mwyaf optimistaidd o'r hyn rydyn ni'n byw yn ôl i ni. I'n hunain ac i'r rhai o'n cwmpas.
 • Ewfforia: Yn teimlad o les, o lawnder sy'n ein harwain i feddwl mewn ffordd optimistaidd iawn. Efallai nad yw'n dod allan gormod o weithiau, ond weithiau pan fydd pethau'n mynd y ffordd iawn, mae ewfforia yn ein synnu.
 • Yr optimistiaeth: Mae gweld pethau o safbwynt arall yn helpu i gario a bywyd mwy cytbwys. Mae'n hanfodol cynnal optimistiaeth ar lefel dda i'n corff ac i'r meddwl. Mae'n ffordd o gredu bod popeth yn mynd yn dda ac y bydd yr hyn a ddaw yr un peth.
 • Boddhad: Pan fydd pethau'n cyd-fynd ac yn mynd y ffordd rydyn ni'n ei hoffi, rydyn ni'n teimlo hynny teimlad o les wedi'i gymryd i lefel uwch. Unwaith eto mae'n ffordd gadarnhaol o fynd at y nodau rydyn ni wedi'u gosod i ni'n hunain.
 • Diolchgarwch: Fe ddylen ni bob amser fod yn ddiolchgar. Mae gwerthfawrogi'r hyn y mae person arall wedi'i wneud i ni yn ystum ar ffurf teimlad cadarnhaol iawn. Nid yn unig i ni'n hunain, ond hefyd am y gydnabyddiaeth a roddir i'r person arall.
 • Edmygedd: Nid ydym bob amser yn gallu gweld ochr dda un neu fwy o bobl. Felly, mae'n un arall o'r teimladau cadarnhaol mae hynny'n tynnu sylw at y pŵer i werthfawrogi rhinweddau pobl.
 • Y gobaith: Teimlad cadarnhaol oherwydd ei fod yn dod â'r teimladau gorau mewn person. Mae hi'n credu y bydd hi'n gallu cyflawni popeth y mae'n bwriadu ei wneud, felly bydd hi bob amser yn ein harwain at gyrchfan gadarnhaol. Gall fod yn gymhelliant da ac yn ysgogiad i wynebu'r hyn y mae rhywun yn bwriadu ei wneud.
 • Agoriad: yn ddeallus, yn hyderus, yn ymddiried, yn gyfeillgar, â diddordeb, yn fodlon, yn barod i dderbyn ac yn garedig.
 • O hapusrwydd: ddiolchgar, gorfoleddus, lwcus, wrth ei fodd, siriol, cynnwys, optimistaidd.
 • O fywiogrwydd: chwareus, dewr, egnïol, rhydd, pryfoclyd, byrbwyll, bywiog, llawn cyffro, synnu, ysbrydoli, penderfynol, brwdfrydig, beiddgar, herfeiddiol, gobeithiol.
 • O les: pwyllog, heddychlon, yn gartrefol, yn gyffyrddus, yn galonogol, yn ddeallus, yn ddigynnwrf, yn hamddenol.
 • O gariad: cariadus, ystyriol, serchog, sensitif, tyner, ymroddgar, deniadol, angerddol, agos, annwyl, cysurus.
 • O ddiddordeb: ymgolli, effeithio, swyno, swyno, amsugno, chwilfrydig, nosy, amsugno, chwilfrydig.
 • O nerth: gwrthryfelgar, unigryw, dyfal, gwrthsefyll, diogel.

Teimladau negyddol

teimlad negyddol o dristwch

 • Y tristwch: Os yw teimladau negyddol yn gryfach na rhai positif, gallant ein harwain at rai afiechydon. Mae hyn yn digwydd gyda thristwch, gan ei fod yn ymateb negyddol i golled, siom, neu fethiant. Felly bydd yn achosi anghysur mawr inni.
 • Dicter: Pan fydd rhywun yn teimlo ei fod wedi cael ei dwyllo neu ei fradychu, gall y teimlad o ddicter ddod i'r amlwg. Mae'n ymateb i rai annifyrrwch neu annifyrrwch pwysig iawn.
 • Ofn: Er y gall fod yn emosiwn ar foment benodol, gall hefyd ddod yn deimlad pan fydd yn cael ei osod yn ein bywydau. Mae'n a signal larwm, nad oes gan y corff na'r meddwl unrhyw ffordd i ymateb iddo ac sy'n cael ei gario i ffwrdd ganddo. mwy o wybodaeth.
 • Rwy'n casáu: Pan fyddwn yn teimlo gwrthod tuag at berson arall, byddwn yn ei fynegi â theimlad dwysach a bydd hyn yn gasineb.
 • Dial: Y foment rydyn ni'n teimlo'r angen i wneud hynny brifo rhywun, a wnaeth i ni o'r blaen, mae'r teimlad o ddial yn codi. Mae'n wir nad ydym bob amser yn ei roi ar waith, hyd yn oed os oes gennym y teimlad o fod eisiau ei gyflawni.
 • Rhwystredigaeth: Pan fydd person yn ceisio cyflawni eich dymuniadau a'ch nodau ond ni all, felly mae teimlad o rwystredigaeth yn ei orlifo. Mae hyn fel arfer yn dod o'r disgwyliadau uchel rydyn ni fel arfer yn eu rhoi ym mhopeth rydyn ni'n ei wneud.
 • Cenfigen: Fel rheol, yr amheuaeth yw bod yr anwylyd yn ein twyllo, mewn un ffordd neu'r llall. Nid yw bob amser yn cael ei adlewyrchu mewn cyplau ond hefyd mewn ffrindiau neu rhwng brodyr a chwiorydd.
 • Envy: Mae hefyd yn deimlad o dristwch yn ogystal â dicter, am beidio â chael popeth sydd gan berson arall. Ddysgu mwy.
 • Y bai: Y teimlad o euogrwydd Mae'n dod o fod â chydwybod ddrwg neu o'r gresynu hynny a all ymddangos ynom ni. Math o faich pan basir terfynau, naill ai'n wirfoddol neu'n anwirfoddol.
 • O ddicter: cythruddo, cynddeiriog, gelyniaethus, sarhaus, brifo, cythruddo, atgas, annymunol, sarhaus, chwerw, ymosodol, digio, cythruddo, cythruddo, cynddeiriog.
 • O ddryswch: cythruddo, amheus, ansicr, ansicr, di-drafferth, cywilydd, petrusgar, swil, digymysg, siomedig, anhygoel, amheugar, amheus, amheus, coll, ansicr, aflonydd, pesimistaidd.
 • O ddiymadferthwch: analluog, parlysu, blonegog, diwerth, israddol, bregus, gwag, gorfodi, petrusgar, anobeithiol, rhwystredig, ing, dominyddu.
 • O ddifaterwch: ansensitif, diflasu, di-hid, niwtral, neilltuedig, blinedig, heb ddiddordeb.
 • Brawychus: ofnus, dychrynllyd, amheus, pryderus, dychrynllyd, nerfus, ofnus, pryderus, swil, simsan, aflonydd, amheus, dan fygythiad, sigledig, gochelgar.
 • O ddifrod: poenydio, mewn poen, arteithio, digalonni, gwrthod, anafu, troseddu, cystuddio, erlid, marw, arswydo, bychanu, tramgwyddo, dieithrio.
 • O dristwch: dagreuol, trist, trallod, unig, anobeithiol, pesimistaidd, anhapus, unig, sori, siomedig, siomedig, digalonni, cywilydd, truenus.

Teimladau niwtral

Teimladau cenfigennus

Er gwaethaf eu teimlo mor ddwys â'r rhai blaenorol, mae'n wir na fyddant yn arwain at sbardunau cadarnhaol iawn ond nid negyddol.

 • Tosturi: Yn gysylltiedig ag empathi, oherwydd trwyddo rydych chi'n teimlo'r un ffordd i'r person hwnnw sy'n cael amser gwael. Byddwn bob amser yn ceisio ei deall a hyd yn oed eisiau gwella ei hwyliau.
 • Syndod: Fel rheol gyffredinol, mae fel arfer yn gysylltiedig â rhywbeth da, ond gall hefyd nodi digwyddiad annisgwyl. Fel mae'n ymddangos yn gyflym, nid ydyn nhw bob amser yn aros gyda ni, felly nid yw'n gadarnhaol nac yn negyddol.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

25 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Daniel meddai

  yn y teimladau annymunol yn rhif 1 soniasant 2 waith y gair cythruddo

  1.    Daniel meddai

   Diolch Daniel, rwyf eisoes wedi'i gywiro.

  2.    dienw meddai

   Gweld peidiwch â chusanu

   1.    Rhywun meddai

    Ddim yn gweld nac yn cusanu.
    Mae'n Amseroedd 🙂

    1.    dienw meddai

     ?

    2.    Loreto Ossores Saldivia meddai

     Yn orthograffig mae'n well gen i gusanu lawer gwaith

    3.    dienw meddai

     Y corregio V:

    4.    VIKI meddai

     }

  3.    josy meddai

   peidio â rhoi llidiog ddwywaith, os na chynddeiriogir

  4.    Cate meddai

   Amserau *

 2.   Axel meddai

  ni wnaethoch roi'r teimlad o felancoli

  1.    Y boi gwybod-popeth meddai

   Dyna agwedd ...

 3.   gwyrthiau meddai

  hols Rwyf wrth fy modd yn hynod ddiddorol Daniel

 4.   Luciana meddai

  superrrrrrrrrrrrr cŵl

 5.   Almaeneg meddai

  da iawn!! lle gallaf ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ddosbarthu teimladau.

 6.   asfan meddai

  diffyg emosiynau?

  1.    dienw meddai

   Ie wrth gwrs

   ?????????

   1.    dienw meddai

    Beth sydd neu beth sydd ar goll, helpwch ????

   2.    dienw meddai

    Beth sydd neu beth sydd ar goll, helpwch ????

 7.   Diolch i Dduw meddai

  Sawl math o deimladau sydd?

 8.   anhysbys meddai

  Doeddwn i ddim yn deall

 9.   ferucci meddai

  pedwar sylfaenol a sut mae'r lliwiau'n cyfuno i ffurfio miliynau o gyfuniadau
  llawenydd, tristwch, dicter, ofn

 10.   Felipe meddai

  Da iawn, rwy'n falch o fod yn ddiolchgar, yn lwcus, wrth fy modd ac yn hapus, gyda'ch help chi. Diolch.

 11.   Eduard meddai

  mae'r fideo hon yn cŵl

 12.   ailatam meddai

  gwaith rhagorol

bool (gwir)