Beth yw'r mathau o erthyliad?: Dulliau, mathau ac argymhellion

I siarad am erthyliad yw ymgolli mewn pwnc cymhleth iawn o ystyried y persbectif yr eir ato, ar gyfer mwyafrif helaeth ledled y byd mae'n ffaith annerbyniadwy oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn lofruddiaeth, i eraill mae'n gyfiawn mewn achosion eithafol.

Yn wyddonol ac yn grefyddol, ystyrir cenhedlu bywoliaeth o'r eiliad y mae ofwm wedi'i ffrwythloni yn cael ei fewnblannu y tu mewn i groth y fam, ac yma y buont cododd ddadleuon mewn perthynas ag erthyliad. Mae yna rai sy'n credu nad yw ffetws yn fodolaeth nes iddo gael ei eni ac eraill mai o'r eiliad y mae'r wy wedi'i ffrwythloni yn cael ei fewnblannu yn y groth.

Yn gymdeithasol, ceisiwyd dod o hyd i fath o reoliad cyfreithiol a / neu wyddonol i ddelio â'r mater yn dibynnu ar yr amgylchiadau.

Mae erthyliad yn cael ei ystyried pan fydd y beichiogrwydd yn dod i ben cyn y gall y ffetws oroesi y tu allan i'r groth, naill ai'n ddigymell neu wedi'i ysgogi. Mae hyn yn arwain at ei ddosbarthu'n dri math:

Mathau o erthyliad 

Digymell

Fe'i hystyrir yn ddigymell pan fydd yn digwydd yn naturiol, heb unrhyw achos allanol penodol dros derfynu beichiogrwydd cyn oddeutu 3 i 4 mis.

Yn ystod y cyfnod beichiogi hwn, rhaid i'r fenyw ofalu am gwympiadau posibl a hyd yn oed slipiau syml, oherwydd gallant fod yn achos colli beichiogrwydd. Yn yr un modd, mae'n effeithio fel arfer lefelau uchel o bryder yn y fenyw feichiog, patholegau heb eu rheoli cyn beichiogi fel heintiau'r llwybr wrinol, gorbwysedd, diabetes, dros bwysau, i enwi ond ychydig.

Mae mwy o debygolrwydd o achosion ymysg menywod oedrannus nag mewn menywod ifanc.

Pryd mae'r posibilrwydd o erthyliad digymell?

Unwaith y bydd merch yn beichiogi, ni ddylai gael gwaedu trwy'r wain, os yw'r achos hwn yn dal i ymddangos mewn smotiau bach, mae'n arwydd rhybuddio sy'n haeddu cael ei fynychu'n brydlon. Poen cramp yn yr abdomen, gyda gwaedu trwy'r wain neu hebddo. Cyn unrhyw un o'r rhain arwyddion y dylech chi fynd at y meddyg sy'n eu trin. Dylai unrhyw symptomau heblaw symptomau beichiogrwydd (chwydu, pendro) fod yn achos rhybudd o blaid esgor yn llwyddiannus.

Beth ddylid ei wneud yn yr achosion hyn?

Bydd y meddyg yn archebu profion labordy arbennig (beta HCG meintiol) i bennu parhad y beichiogrwydd, lefelau Progesteron, cyfrifiadau haematolegol sy'n caniatáu iddo ddiystyru a / neu reoli anemia a heintiau.

mathau o erthyliad

Achosion posib.

Uchel mae'r ganran oherwydd problemau cromosomaidd nad ydynt yn caniatáu datblygiad embryonig.Mewn llawer o achosion eraill mae arferion niweidiol yn dylanwadu ar fywyd un neu'r ddau riant fel cyffuriau, alcohol ac ysmygu.

Mewn rhai achosion, gallai halogiad amgylcheddol ddylanwadu, pan fydd lefelau uchel o docsinau yn yr amgylchedd lle mae'r fenyw feichiog yn datblygu. Rheolaethau hormonaidd, gorbwysedd, diabetes, dros bwysau, heintiau, ac ati.

Agwedd bwysig iawn i'w hystyried ac sy'n cael effaith yn yr achosion hyn, yw ffactor RH y fam a'r tad. Dylai unrhyw fenyw y mae ei ffactor yn RH- a'r tad RH + gael ystyriaeth feddygol arbennig, yn enwedig ar ôl y beichiogrwydd cyntaf.

Dosberthir gwaed yn bedwar grŵp: A, B, AB ac O a'i nodweddu yn ddau fath (ffactor Rh) sy'n broteinau sy'n bresennol mewn celloedd ac wedi'u dosbarthu yn + neu - yn dibynnu a yw'n bresennol ar wyneb celloedd gwaed coch ai peidio. . Os oes gan berson y protein hwn mae'n Rh + ac yn rhesymegol os nad yw'n ei gyflwyno, mae'n Rh-. Mae canran uchel o unigolion â'r + ffactor, Yn undeb cwpl, gall gwahanol gyfuniadau gwaed ddigwydd, ond dim ond pan fydd y fam yn Rh- a'r tad yn Rh + y mae anghydnawsedd yn digwydd.

Os yw'r babi yn etifeddu gwaed mamau nid oes problem, fel arall mae os yw gwaed tadol yn cael ei etifeddu. Ar adeg ei eni gallai gwaed y fam a'r plentyn ddod i gysylltiad ac mae'r organeb famol yn canfod ffactor Rh y plentyn fel asiant tramor ac yn creu gwrthgyrff yn eu system imiwnedd i amddiffyn eu hunain yn erbyn y proteinau hynny sy'n mynd i mewn i'w corff. Yn gyffredinol, nid oes problem yn ystod y beichiogrwydd cyntaf gan nad yw'r ddau waed yn dod i gysylltiad. Mewn beichiogrwydd dilynol, gall anghydnawsedd ddigwydd sy'n effeithio ar iechyd y ffetws i'r pwynt o achosi erthyliadau digymell neu gyflyrau difrifol i'r pwynt o fod yn angheuol i'r plentyn ar ôl iddo gael ei eni.

Mae'r agwedd hon o'r pwys mwyaf ac mae ei hastudiaeth yn hynod eang, mae'n syniad da i gyplau hysbysu eu hunain yn eang oherwydd oherwydd eu hanwybodaeth mae colledion bywyd y gellid eu hosgoi

Dylai'r math hwn o erthyliad gymell y fenyw i werthusiad meddygol er mwyn sefydlu eich cyflyrau iechyd i gyflawni achos llwyddiannus. I gloi, os ydych chi'n wynebu erthyliad digymell posibl, yn ogystal â rheoli colli gwaed, rhaid i chi orffwys yn llwyr nes i'r bygythiad ddiflannu.

Yn wyneb y math hwn o erthyliad, mae'r canlyniadau i'r fam yn fwy emosiynol na chorfforol. Gallwch feichiogi eto ond yn emosiynol bydd y fam a'r tad yn wynebu galar anodd i'w oresgyn, hyd yn oed yn fwy pe bai'n feichiogrwydd a ddymunir yn fawr.

mathau o erthyliad

Wedi'i ysgogi

Yr hyn a achosir gan weithredoedd neu asiantau allanol er mwyn torri ar draws y beichiogrwydd.

Yn yr achos hwn, cyflwynir y dadleuon mawr yn hyn o beth o ystyried y goblygiadau moesegol, moesol, cymdeithasol, cyfreithiol a chrefyddol sydd ynddo i'r holl actorion sy'n rhan o'r ddeddf dan sylw.

Yn ddiweddar, mae canran uchel o'r math hwn o erthyliad ymhlith yr ieuengaf, oherwydd yr agwedd y maent yn arwain eu bywyd rhywiol â hi. Rhoddir ei weithgaredd cariad am y foment, dim cynllunio cyfrifol o ran amddiffyniad i osgoi beichiogrwydd digroeso a'r ateb i'r "broblem" yw'r mwyaf anghyfrifol, "erthyliad."

Mae'r dulliau a ddefnyddir at y diben hwn yn amrywio o'r "te" perlysiau sydd ag eiddo abortifacient trwy ddulliau ffarmacolegol i ymarfer llawfeddygol.

Mae troi at erthyliad yn benderfyniad anodd a llawn risg ac yn llawer mwy felly os eir ato heb wybodaeth ddigonol o'r ffyrdd i'w ddefnyddio. Rhedir y risg fwyaf pan benderfynir defnyddio diodydd llysieuol a / neu baratoadau eraill heb wybodaeth briodol am eu priodweddau go iawn, y crynodiad y mae'n cael ei baratoi ynddo a heb esgeuluso ymateb y corff i gyfryngau tramor. Ar y llaw arall, mae rhai yn troi at fewnosod gwrthrychau yn y fagina er mwyn achosi gwaedu sy'n arwain at derfynu beichiogrwydd ac mewn sawl achos mae hyd yn oed eu bywyd eu hunain yn cael ei golli.

Dull arall yw bwyta meddyginiaethau (pils erthyliad) a ddefnyddir yn ystod wythnosau cyntaf beichiogrwydd.

Mae'r rhai mwy peryglus yn cael arferion llawfeddygol mewn clinigau cudd-drin ac yn amlwg yn anghyfreithlon, lle mae nifer fawr o fenywod mewn perygl o golli eu bywydau ynghyd â'u plant yn nwylo pobl nad ydynt yn gymwys ar gyfer meddygfeydd o'r fath. Ynddyn nhw, nid yw'r "claf" yn derbyn y mesurau monitro arwyddion hanfodol angenrheidiol, efallai na fydd yr offer meddygol yn briodol, a all arwain at waedu na ellir ei reoli.

Yr arfer hwn yw'r cosb fwyaf cyfreithiol yn y byd ac mae ganddo'r nifer uchaf mewn gwledydd annatblygedig.

Y penderfyniad i gael erthyliad mae'n unigryw i'r fenywFodd bynnag, gall gwahanol ffactorau ddylanwadu ar hyn, yn allanol yn bennaf:

 • Ymhlith merched y glasoed ofn i wynebu eu rhieni a / neu'r gymdeithas.
 • Anawsterau economaidd i wynebu cynhaliaeth y babi.
 • Pwysau o'r cwpl er mwyn peidio â chymryd yn ganiataol ymrwymiadau
 • Gwrthdaro seicolegol, ofn mamolaeth.

Mewn menyw mae'r penderfyniad hwn yn anochel yn achosi marciau ar lefel emosiynol, am y rheswm hwn mae'n rhaid gwerthuso'r posibilrwydd o feichiogi beichiogrwydd digroeso yn fwy ymwybodol er mwyn osgoi mai'r bodau diniwed hynny yw'r rhai sydd talu am y "camgymeriad" gyda'ch bywyd.

Erthyliad therapiwtig.

Mae'n un a nodir am resymau meddygol pan fo prognoses o batholegau mewn beichiogrwydd nad ydynt yn caniatáu datblygu bywyd newydd. Yn yr un modd pan mae bywyd y fam mewn perygl amlwg o farw cyn y beichiogrwydd.

Mae yna achosion lle mae bywyd y fam a'r ffetws mewn perygl marwolaeth. Ymhlith y rhai mwyaf cyffredin mae:

 • Beichiogrwydd ectopigwedi'i fewnblannu y tu allan i'r groth, naill ai yn y tiwbiau ffalopaidd neu yn yr ofarïau. Bydd y datblygiad embryonig yn torri'r organ lle caiff ei fewnblannu gan gynhyrchu hemorrhage gwych sy'n peryglu all-lif y fam.
 • Rhwyg yr afu ar gyfer gorbwysedd difrifol heb ei reoli.
 • Methiant difrifol yn yr arennau

Waeth bynnag y math o erthyliad y mae menyw yn ei wynebu, mae ganddi emosiynau diddiwedd a fydd yn effeithio arni am oes. Mae hwn yn destun gwerthusiadau helaeth iawn yn dibynnu ar y safbwynt rydych chi'n canolbwyntio arno. Bydd y rhai a oedd yn gorfod cael erthyliadau digymell a / neu therapiwtig bob amser yn cadw awgrym o dristwch yn wyneb colli anadferadwy bod dymunol. Gall y rhai a ddewisodd erthyliadau bwriadol fyw gyda theimladau o euogrwydd a gofid. Pwy all wybod mewn gwirionedd pa deimlad sydd ganddyn nhw ar ôl? Ydyn ni'n rhywun sy'n gymwys i farnu?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)