Y prif fathau o gyfathrebu

Cyfathrebu yw'r broses lle rydym yn cyfnewid gwybodaeth a meddyliau â phobl neu anifeiliaid eraill yn ein hamgylchedd, fel bod perthynas yn cael ei sefydlu a all gyflwyno nodweddion penodol iawn. Beth bynnag, ar hyn o bryd mae dosbarthiad eang iawn mewn perthynas â mathau o gyfathrebu sy'n bodoli, fel ein bod, er mwyn eich atal rhag dweud celwydd a gwastraffu eich amser, wedi canolbwyntio ar y rhai sydd bwysicaf.

Y prif fathau o gyfathrebu

Cyfathrebu, adnodd hanfodol ar gyfer bodau dynol

Mae cyfathrebu yn elfen anhepgor yn ein bywyd, gan mai dyna'r ffordd y mae rydym yn trosglwyddo o'n teimladau i'n teimladau ac, yn y pen draw, ein meddyliau i bobl eraill a hyd yn oed anifeiliaid.

Er enghraifft, pan wnaethon ni sgwrio ein ci oherwydd ei fod wedi brathu pot blodau, yr hyn rydyn ni'n ei wneud yw cyfathrebu ag ef, fel ein bod ni'n anfon neges a bydd yn rhaid i ni wneud ymdrech fel bod y derbynnydd, hynny yw, y ci, yn gallu ei ddadgryptio a'i ddeall fel na fydd, wrth fesur eu gwerthoedd a'u hymddygiad, yn ei ailadrodd yn y dyfodol. Yn y bôn, rydym wedi llwyddo i gyfleu ein hanghysurdeb dros y trychineb y mae wedi'i wneud gyda'r pot blodau, a chyfathrebu yw hynny.

Fodd bynnag, y tro hwn byddwn yn canolbwyntio'n bennaf ar y cyfathrebu sy'n cael ei sefydlu rhwng bodau dynol, fel ein bod yn dod o hyd i nifer fawr o fathau neu adnoddau sy'n cael eu defnyddio yn dibynnu ar yr anghenion a hyd yn oed yn seiliedig ar y math o syniad y bwriedir ei drosglwyddo, fel bod yr anfonwr yn cynhyrchu'r syniad hwnnw yn ei ymennydd ac yn defnyddio unrhyw un o'r mathau hyn. cyfathrebu fel bod y derbynnydd yn derbyn y wybodaeth, a fydd hefyd yn ei phrosesu ar sail eu gwerthoedd a'u meini prawf.

Mewn gwirionedd, rhaid inni ddiolch i gyfathrebu, gan mai hwn oedd y brif ffordd sydd wedi caniatáu inni gyflawni esblygiad, gan lwyddo i esgyn ac yn anad dim gynnal gwybodaeth a'i esblygu dros amser, a rhaid inni fod yn glir, os bob tro Pe bai rhywun yn cael ei eni yn gorfod dechrau o'r dechrau mewn perthynas â gwybodaeth, ni fyddai esblygiad byth yn digwydd.

Enghraifft dda yw pan awn i'r ysgol a dysgu mewn cyfnod byr iawn y syniadau sy'n sylfaenol i ni ond sydd wedi cymryd cannoedd a channoedd o flynyddoedd o esblygiad, fel y gallwn, yn ystod plentyndod cynnar, ddechrau esblygu a datblygu. yn y wybodaeth hon tuag at y gwahanol ganghennau y mae gennym ddiddordeb ynddynt, sy'n tybio twf pwysig a chaffael gwybodaeth newydd y byddwn, diolch i gyfathrebu, yn ei throsglwyddo i'n disgynyddion yn ddiweddarach, fel y byddant yn dechrau gyda'r wybodaeth yr ydym yn cychwyn ohoni mwy o wybodaeth yr ydym wedi'i hennill yn seiliedig ar ein profiad ond yn ifanc, sy'n golygu y byddant yn creu gwybodaeth ychwanegol o'r fan honno y byddant yn ei throsglwyddo, eto trwy unrhyw un o'r mathau o gyfathrebu, i'r rhai a fydd wedyn yn ddisgynyddion iddynt.

Gwybod y prif fathau o gyfathrebu

Nesaf byddwn yn dadansoddi rhai o'r prif fathau o gyfathrebu sydd mewn gwirionedd yw'r rhai rydyn ni'n eu defnyddio amlaf heddiw. Dylid nodi, yn seiliedig arnynt, bod amrywiadau diddorol a pherthnasol iawn yn cael eu sefydlu ond sy'n cael eu hegluro ar sail y prif rai hynny.

Cyfathrebu clywedol

Dechreuwn gyda'r math hwn o gyfathrebu, sef cyfathrebu clywedol, sy'n cael ei nodweddu gan gael ei ganfod trwy'r glust.

Cyfathrebu sinematig

Cyfathrebu sinematograffig yw'r cyfathrebu sy'n cael ei sefydlu trwy'r sgrin fawr, trwy greu ffilmiau yn y fath fodd fel bod trosglwyddyddion amrywiol, y mae'r cyfarwyddwr a'r actorion yn sefyll allan yn eu plith, yn trosglwyddo syniadau a theimladau i'r gwylwyr.

Cyfathrebu ar y cyd

Mae'n fath o gyfathrebu lle mae mwy na dau o bobl yn cyfnewid syniadau trwy unrhyw un o'r mathau o gyfathrebu, fel bod anfonwr a mwy nag un derbynnydd yn cael eu sefydlu ym mhob un o'r cyfnodau cyfathrebu.

Cyfathrebu digidol

Mae'n fath o cyfathrebu sy'n digwydd dros y rhyngrwyd, gan gynnwys pob math o systemau a all amrywio o ddefnyddio cyfryngau fel fforymau, blogiau, tudalennau gwe, ac ati, i rai mwy personol eraill megis offer fel WhatsApp, Skype, ac ati.

Ar yr union foment hon rydym yn sefydlu cyfathrebiad digidol lle fi yw'r anfonwr a chi yw'r derbynwyr.

Cyfathrebu addysgol

Mae'n fath o gyfathrebu hynny Ei brif bwrpas yw addysg pobl eraill. Enghraifft glir iawn yw pan fydd yr athro / athrawes yn egluro gwers i'r myfyrwyr yn y dosbarth, fel mai'r athro yw'r anfonwr, mae'r cynnwys a drosglwyddir yn addysgiadol a'r derbynnydd yw'r myfyriwr sydd wedi mynd i'r ystafell ddosbarth i ddysgu.

Y prif fathau o gyfathrebu

Cyfathrebu emosiynol

Dyma'r cyfathrebu lle mae'r syniad sy'n cael ei drosglwyddo yn canolbwyntio ar ein hemosiynau. Yn y bôn mae'n seiliedig ar gyfathrebu ein teimladau, y gellir ei wneud trwy wahanol systemau a all amrywio o gyfathrebu geiriol i gyfathrebu di-eiriau a hyd yn oed trwy synau fel crio neu chwerthin.

Cyfathrebu gorfodol

Mae'n fath o gyfathrebu sy'n canolbwyntio ar flas. Yr enghraifft orau y gallwn ei defnyddio yn yr achosion hyn yw pan fydd y cogydd yn ceisio trosglwyddo teimladau trwy ei seigiau, a dderbynnir gan y bwyty wrth ei fwyta.

Cyfathrebu llorweddol

Cyfathrebu llorweddol yw'r cyfathrebu a sefydlir o fewn lefel benodol. Er enghraifft, yn ein cwmni byddwn wedi sylweddoli bod gwahanol grwpiau yn dibynnu ar y sefyllfa hierarchaidd, fel y gallem alw cyfathrebu blaen i'r un lle mae rydym yn siarad â phobl sydd ar ein un lefel.

Pe bai cyfathrebu'n cael ei sefydlu gyda phobl o wahanol lefelau, byddem yn siarad am gyfathrebu fertigol esgynnol neu gyfathrebu fertigol disgynnol, yr ydym yn mynd i siarad amdano ychydig yn ddiweddarach yn yr erthygl hon.

Cyfathrebu unigol

Fe'i gelwir yn gyfathrebu unigol lle mae cyfathrebiad yn cael ei sefydlu rhwng dau berson ac mewn ffordd uniongyrchol, hynny yw, mae anfonwr a derbynnydd, yn ogystal ag elfen gyfathrebol sy'n dod o'r ddau.

Cyfathrebu rhwng grwpiau

Cyfathrebu rhwng grwpiau yw'r cyfathrebu hwnnw sy'n bodoli rhwng sawl grŵp. Ffordd dda o ddeall y math hwn o gyfathrebu yw perfformiad theatr. Ynddo, mae'r grŵp sydd wedi trefnu'r gwaith ac yn cymryd rhan yn y perfformiad, yn trosglwyddo cyfres o wybodaeth i ail grŵp, sef y gwylwyr sydd wedi dod i'w weld.

Cyfathrebu rhyng-unigol

Mae'n fath o gyfathrebu sy'n digwydd pan fydd dau berson yn cyfathrebu ar lafar ac ar lafar, ond ar yr amod bod teimladau'n cael eu rhannu rhwng ei gilydd.

Cyfathrebu mewn grŵp

Yn yr achos hwn rydym yn wynebu cyfathrebiad a sefydlir rhwng dau neu fwy o bobl cyhyd â'u bod yn rhan o grŵp penodol neu grŵp penodol.

Cyfathrebu rhyngbersonol

Mae cyfathrebu rhyngbersonol yn fath o gyfathrebu lle mae'r anfonwr a'r derbynnydd yr un person, hynny yw, mae person yn cyfathrebu ag ef ei hun.

Yn y bôn mae'n ymwneud â'r eiliadau hynny lle gellir dweud ein bod ni'n siarad ar ein pennau ein hunain, fel ein bod ni'n dadansoddi cysyniadau neu hyd yn oed yn edrych am atebion heb orfod cael ail berson i gyfnewid gwybodaeth ag ef.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio, ym marn rhai arbenigwyr, na fyddai hyn yn cael ei ystyried yn fath o gyfathrebu ei hun, felly mae rhywfaint o ddadlau yn hyn o beth.

Cyfathrebu mas

Mae'n fath o gyfathrebu lle mae un anfonwr a nifer fawr o dderbynyddion, hynny yw, byddai'n dod o fewn y math hwn o gyfathrebu, er enghraifft y ffaith ein bod yn gwneud arddangosfa o flaen grŵp o bobl sy'n gorfod. hefyd yn cwrdd â'r nodweddion i fod yn heterogenaidd, i fod yn ddigon mawr ac yn anad dim i fod yn anhysbys.

Yn y modd hwn, ni fyddai cyflwyno gwaith o flaen gweddill y cyd-ddisgyblion yn mynd i mewn i'r cyfathrebu torfol, ond byddai, er enghraifft, yn wleidydd sy'n siarad mewn rali gyda'i ddilynwyr neu'r rhai sydd â diddordeb mewn gwrando arno.

Cyfathrebu di-eiriau

Mae cyfathrebu di-eiriau yn fath o gyfathrebu sy'n digwydd heb yr angen i ddefnyddio geiriau llafar neu ysgrifenedig, fel ei fod yn aml yn fath o gyfathrebu rydyn ni'n ei berfformio'n anymwybodol.

Yn y bôn, byddai ystumiau, y ffordd rydyn ni'n edrych ar bobl, y symudiadau rydyn ni'n eu gwneud gyda'r corff, y ffordd rydyn ni'n eistedd neu hyd yn oed y ffordd rydyn ni'n cerdded yn dod o fewn cyfathrebu di-eiriau.

Cyfathrebu addurniadol

Mae'n fath o gyfathrebu a dderbynnir trwy'r ffordd arogleuol. Er enghraifft, mae person yn dweud llawer amdano'i hun trwy liw, y math o cologne y mae'n ei wisgo neu hyd yn oed y ffaith nad yw'n cymryd gormod o ofal am ei hylendid.

Cyfathrebu sefydliadol

Y cyfathrebiad sy'n digwydd o fewn cwmni penodol neu hyd yn oed o'r cwmni i'r tu allan. Rydym yn siarad am gyfathrebu corfforaethol lle mae'r cwmni ei hun yn trefnu ei hun yn fewnol neu hyd yn oed y ffordd y mae'n trosglwyddo unrhyw fath o gysyniad a all amrywio o'i gynnyrch neu wasanaeth i'w sefyllfa neu wybodaeth y mae'n ei hystyried yn berthnasol ac a fydd yn cyrraedd trydydd partïon.

Cyfathrebu newyddiadurol

Yn achos cyfathrebu newyddiadurol, rydym yn delio â math o gyfathrebu a sefydlir gan ddefnyddio'r dull cyfathrebu yr anfonir y wybodaeth drwyddo, a gall y rhain fod yn amrywiol ffyrdd megis papurau newydd, tudalennau gwe, teledu, radio, ac ati.

Cyfathrebu gwleidyddol

Mae'r cyfathrebu hwn yn un sy'n yn trosglwyddo syniadau gwleidyddol sydd fel arfer yn mynd i gynnwys gwefr ideolegol wych. Yn y bôn, rydym yn siarad am yr achosion hynny lle mae gwleidydd yn datgelu ei syniadau, ei farn neu ei brosiectau o flaen darpar bleidleiswyr.

Arwyddo cyfathrebu

Mae'n fath o gyfathrebu sy'n cael ei wneud gan bobl sy'n dioddef o broblemau clywed, fel bod cyfathrebu effeithiol yn cael ei sefydlu o fewn eu cylch cymdeithasol a hyd yn oed gyda phobl eraill nad ydyn nhw'n dioddef o'r problemau hyn ond sydd wedi dysgu'r ffordd i gyfathrebu.

Cyfathrebu hysbysebu

Rydym yn wynebu math o gyfathrebu lle mae cwmni'n anfon neges at ddarpar gwsmeriaid gyda'r nod o gynnig eich cynnyrch neu wasanaeth.

Yn amlwg, yn yr achos hwn rydym yn dod o hyd i lawer o wahanol ffyrdd y gellir sefydlu cyfathrebu hysbysebu.

Cyfathrebu rhywiol

Mae'n gyfathrebiad o natur rywiol y gellir defnyddio llu o fathau o iaith ar ei gyfer, boed ar lafar, trwy'r cyfryngau digidol a rhai amrywiol eraill.

Cyfathrebu cyffyrddol

Mae cyfathrebu cyffyrddol yn un a ganfyddir trwy gyffwrdd, naill ai trwy gyswllt â'r croen a hyd yn oed drwyddo ysgrifau a wnaed yn Braille.

Y prif fathau o gyfathrebu

Cyfathrebu ffôn

Mae'n fath o gyfathrebu sy'n cael ei wneud trwy ddyfais ffôn, fel y gallwn gyfnewid meddyliau a syniadau â phobl sydd wedi'u lleoli mewn lleoedd anghysbell.

Cyfathrebu teledu

Yn amlwg, y cyfathrebu a sefydlir trwy deledu.

Cyfathrebu geiriol

Cyfathrebu geiriol yw'r cyfathrebu sy'n digwydd trwy ddefnyddio geiriau, fel mai dyma'r adnodd a ddefnyddir rhwng yr anfonwr a'r derbynnydd.

Dylid nodi ein bod wedi dod o hyd i ddau mathau o gyfathrebu ar lafar beth yw'r cyfathrebu llafar sy'n seiliedig ar arwyddion llafar a geiriau llafar, hefyd yn cynnwys synau fel chwerthin a hyd yn oed crio, ac yn ail mae gennym ni'r cyfathrebu ysgrifenedig sy'n un sy'n cael ei wneud gan arwyddion ysgrifenedig, ac rydyn ni'n tynnu sylw at yr wyddor wrth gwrs, ond mae yna rai eraill o ddefnydd llai ond yr un mor bwysig fel logos a hyd yn oed hieroglyffau.

Cyfathrebu fertigol

Y cyfathrebu sy'n digwydd ar wahanol lefelau, fel y gallwn ddod o hyd i ddau fodd gwahanol sydd, ar y naill law, yn cyfathrebu ar i fyny, hynny yw, pryd mae gweithiwr yn cyfathrebu ag unrhyw un o'r rheolwyr uwch, ac ar y llaw arall mae gennym y cyfathrebu disgynnol beth yw yr un sy'n cael ei wneud o'r rheolyddion uwchraddol i'r gweithwyr.

Cyfathrebu rhithwir

Cyfathrebu rhithwir yw cyfathrebu yn cael ei wneud trwy'r rhyngrwyd, mewn ffordd sy'n amrywio o sgwrs trwy raglenni cyfathrebu a sgwrsio mewn amser real i'r wybodaeth rydyn ni'n ei throsglwyddo trwy flog neu dudalen we, trwy sgyrsiau mewn fforymau, ac ati.

Er enghraifft, ar yr union foment hon rydym yn arsylwi proses gyfathrebu rithwir, fel mai fi yw'r anfonwr a'r un sy'n trosglwyddo'r wybodaeth hon i chi trwy'r dudalen hon, a chi yw'r derbynwyr sydd wedi dod ati oherwydd bod gennych ddiddordeb ynddo eich rhesymau penodol, fel ein bod, heb adnabod na gweld ein gilydd erioed, yn cyfathrebu â'n gilydd.

Cyfathrebu gweledol

Mae'n fath o gyfathrebu sydd â'r golwg fel y prif dderbynnydd, fel ei fod yn digwydd trwy'r defnyddio cyfryngau gweledol.

Dyma'r prif fathau o gyfathrebu y dylech eu gwybod, sydd, fel y gwelsoch efallai, yn cynnwys unrhyw fath o sefyllfa y gallem ddod ar ei thraws yn ein bywyd o ddydd i ddydd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

13 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   THERESA WILLIAMS meddai

  Helo, Theresa Williams ydw i Ar ôl bod mewn perthynas ag Anderson am flynyddoedd, fe dorrodd i fyny gyda mi, gwnes fy ngorau i ddod ag ef yn ôl, ond roedd y cyfan yn ofer, roeddwn i eisiau iddo ddychwelyd cymaint am y cariad sydd gen i tuag ato ef, erfyniais arno Bopeth, gwnes addewidion ond gwrthododd. Esboniais fy mhroblem i'm ffrind ac awgrymodd y byddai'n well gennyf gysylltu â chastiwr sillafu a allai fy helpu i fwrw sillafu i ddod ag ef yn ôl, ond fi yw'r math na chredai erioed mewn sillafu, doedd gen i ddim dewis ond ceisio, Mail i'r torrwr sillafu a dywedodd wrthyf nad oedd unrhyw broblem y byddai popeth yn iawn o fewn tridiau, y byddai fy nghyn-gynorthwyydd yn ôl ataf o fewn tridiau, fe daflodd y swyn ac yn rhyfeddol ar yr ail ddiwrnod, roedd hi tua 4pm. Galwodd fy nghyn-gynorthwyydd arnaf, cefais gymaint o sioc, atebais yr alwad a’r cyfan a ddywedodd oedd ei fod mor flin am bopeth a ddigwyddodd ei fod am imi ddod yn ôl ato, ei fod yn fy ngharu cymaint. Roeddwn i mor hapus ac es i ato mai dyna sut wnaethon ni ddechrau byw gyda'n gilydd, yn hapus eto. Ers hynny, rwyf wedi addo y byddai unrhyw un yr wyf yn eu hadnabod sydd â phroblem perthynas, o gymorth i'r fath berson trwy ei gyfeirio ef neu hi at yr unig beiriant hud gwir a phwerus a helpodd fi gyda fy mhroblem fy hun. E-bost: (drogunduspellcaster@gmail.com) gallwch anfon e-bost ato os oes angen eich help arnoch yn eich perthynas neu unrhyw achos arall.

  1) Sillafu Cariad
  2) Sillafu Cariad Coll
  3) Cyfnodau ysgariad
  4) Sillafu Priodas
  5) sillafu rhwymol.
  6) Sillafu Dadelfennu
  7) Banish cariad yn y gorffennol
  8.) Rydych chi am gael eich dyrchafu yn eich swyddfa / Loteri
  9) mae eisiau bodloni ei gariad
  Cysylltwch â'r dyn gwych hwn os oes gennych unrhyw broblemau i gael ateb parhaol
  Trwy (drogunduspellcaster@gmail.com)

 2.   dienw meddai

  helpwch nhw
  gyda fy ngwaith cartref

  1.    dienw meddai

   xd

 3.   ysgarlad meddai

  sôn am y mathau o gyfathrebu

 4.   Mayerlin meddai

  beth yw'r mathau o gyfathrebu nad wyf yn eu gweld

 5.   Cervera Moreno Maria Josefina meddai

  eglurodd popeth yn glir iawn ac yn hawdd ei ddeall, diolch

 6.   pillamas anhysbys meddai

  Rwy'n credu ei bod yn wybodaeth wych

 7.   adrilovi meddai

  Fe wasanaethodd lawer o ddiolchiadau lotooooo i mi. LOL?

 8.   jrs meddai

  haha ie

 9.   nora zanches meddai

  yw'r wefan wybodaeth gyfathrebu orau gwybodaeth uniongyrchol a dymunol

 10.   molina rashel meddai

  Roeddwn i'n meddwl ei fod yn cŵl iawn

 11.   molina rashel meddai

  Roeddwn i'n meddwl ei fod yn cŵl iawn, roeddwn i'n deall llawer

 12.   pinto taclus meddai

  Wel, nid wyf wedi ei ysgrifennu ond mae'r cysyniadau hyn yn ymddangos yn dda iawn i mi

bool (gwir)