Dosbarthiad y gwahanol fathau o ryddhad a'u nodweddion

Ffurfiwyd y ddaear 4600 biliwn o flynyddoedd yn ôl, a thrwy gydol ei hanes mae wedi bod yn trawsnewid ac yn cael ei addasu oherwydd y gwahanol ffenomenau sy'n digwydd o ganlyniad i'r rhyngweithio rhwng ei gydrannau.

Pan edrychwn o'n cwmpas, gwelwn yr un mynyddoedd, yr un cymoedd yn ein bywydau i gyd, fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu bod wyneb y ddaear bob amser yn newid, er na allwn ei ganfod, er na allwn ei gweld bob amser. oherwydd llawer yw'r newidiadau sy'n digwydd yn araf ac yn raddol, ond ar adegau eraill mae'r newidiadau'n fwy treisgar a gallwn eu tystiolaethu'n gyflym. Gelwir y grymoedd sy'n taro'r newidiadau hyn yng nghramen a siâp y ddaear diastroffiaeth, ac maent yn digwydd fel ffordd i'r gramen ei hun gydbwyso ei hun, gan fod yn rhaid i'r gronynnau sy'n gwisgo allan mewn un man gael eu dyddodi mewn man arall, sy'n cynhyrchu suddo ac yn tarddu pwysau naw sy'n dod â lle arall ar wyneb y ddaear o ganlyniad. yn codi.

Rhyddhad yw'r set o wahanol siapiau a nodweddion daearyddol sy'n ffurfio wyneb y tir a llawr y cefnfor, ac mae'n cynnwys y gwahaniaeth yn nrychiad pwyntiau uchel ac isel unrhyw arwyneb.

Gwahanol fathau o ryddhad

Cynrychiolir y ffurfiau amrywiol y mae'r ddaear yn eu cyflwyno gan y rhyddhad ac mae hyn wedi'i rannu'n ddau grŵp mawr: Y rhyddhad Cyfandirol a'r rhyddhad cefnforol.

Math o ryddhad cyfandirol

El rhyddhad cyfandirol. Mae'n cynnwys y gwahanol siapiau a geir ar y cyfandiroedd, hynny yw, arwyneb sy'n dod i'r amlwg o gramen y ddaear. Gellir rhannu ffurfiau'r rhyddhad cyfandirol i'r grwpiau canlynol:

 • Moutains. Maent yn ffurfio'r ardaloedd o'r drychiad uchaf, gydag anghydraddoldebau sydyn iawn sy'n cael eu hamlygu mewn llethrau serth iawn, dyffrynnoedd suddedig a chopaon bach. Derbynnir yn gyffredin bod gan fynyddoedd uchderau sy'n uwch na 600 metr. Fe'u cyflwynir fel mynyddoedd, cadwyni a Cordilleras. Ymhlith y mathau o fynyddoedd sydd gennym:
 • Serranias. Mae Sierra o'r iaith Ladin serra, yn is-set o Fynyddoedd sydd, oherwydd eu bod o fewn system fynyddoedd fwy o faint ac y mae gan ei linell gopaon siâp danheddog toredig neu eithaf amlwg, yn gyffredinol yn hirach nag yn llydan a gelwir ei echel ganolog yn echel orograffig.
 • Cadwyni. Fe'i gelwir hefyd yn fynyddoedd, daw ei enw o'r Lladin Catena, sy'n golygu olyniaeth o gysylltiadau sy'n unedig mewn rhyw ffordd. Mae cadwyn fynyddoedd yn gyfres o fynyddoedd sydd wedi'u cysylltu â'i gilydd ac y mae eu estyniad yn fwy na'r mynyddoedd.
 • cadwyn mynyddoedd Mae cadwyn o fynyddoedd yn gadwyn o fynyddoedd sydd wedi'u cysylltu â'i gilydd. Ffurfiwyd yr olyniaeth fynyddig hon yn y terfynau cyfandirol o gronni gwaddodion, gan fod y cywasgiad a achosir gan y pwysau ochrol, yn cynhyrchu plygiadau ac yn cynhyrchu'r drychiadau.
 • Llwyfandir. Maent yn ucheldiroedd ar ffurf tabl, wedi'u lleoli yn fwy na 200 metr o uchder. Maent yn dir uchel gyda thopiau gwastad, a dyna pam y'u gelwir hefyd yn llwyfandir. Mae ganddyn nhw nodweddion tebyg i nodweddion y gwastadeddau, ond maen nhw i'w canfod uwchlaw 600 metr o uchder.
 • Bryniau  Maent yn ddrychiadau o'r tir sy'n llai o uchder ac yn llai cymhleth na rhyddhad y mynyddoedd. Maent wedi'u lleoli rhwng 200 a 600 metr o uchder. Llai sydyn ei natur. Maent fel arfer yn ardaloedd tramwy rhwng mynyddoedd a gwastadeddau, ac yn aml maent yn meddiannu darnau mawr o dir sy'n addas ar gyfer amaethyddiaeth a ffurfio coedwigoedd.
 • Cymoedd Mae cymoedd yn iselderau a ddefnyddir yn gyffredinol gan afon. Yn ôl eu tarddiad, maent yn rhewlifol neu'n afonol. Deilliodd dyffrynnoedd yr afon o'r erydiad a gynhyrchwyd gan afon, a dyna pam eu bod yn gul ac yn ddwfn ac mae ganddynt broffil siâp "V". Ar y llaw arall, tarddodd y cymoedd rhewlifol o'r erydiad a achoswyd gan hynt rhewlif, felly maent yn lletach, gyda gwaelod gwastad a phroffil siâp “U”. Mae dyfrhau cyson yn y cymoedd yn eu gwneud yn ffrwythlon iawn.

Mathau o ryddhad cefnfor.

Y rhyddhad cefnforol. Fe'i hystyrir fel rhan o'r grŵp hwn, mantell y ddaear a geir ar waelod y cefnforoedd. Fe'i gelwir hefyd yn rhyddhad môr, rhyddhad tanddwr neu lawr y môr. O fewn ffurfiannau'r rhyddhad cefnforol rydym yn dod o hyd i:

 • Y silff gyfandirol: Dyma ranbarth llawr y cefnfor agosaf at yr arfordir. Mae'n cynnwys estyniad gwastad o led mwy neu lai yn ôl y rhanbarthau ac mae hynny'n cyflwyno cynnydd bach mewn dyfnder wrth iddo symud i ffwrdd o'r arfordir. Mae ei lefel yn amrywio rhwng 0 a 200 metr o dan wyneb y môr. Mae'r rhan fwyaf o'r rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid morol i'w cael yn yr ardal hon.
 • Y Llethr Cyfandirol. Mae'n golygu dirywiad sydyn neu ddisgyniad rhwng y silff gyfandirol i lefelau rhwng 3000 a 4000 metr o ddyfnder. Mae'n barth dyodiad gwaddod, sy'n cael ei reoli gan ddisgyrchiant, yn enwedig gan y ceryntau sy'n llifo i gyfeiriad llethr y llethr, i'r gwaelod lle mae'r gwaddodion yn cael eu dyddodi ar ffurf haenau neu strata ac yn tarddu ffaniau tanddwr. (Crynhoadau gwaddodion siâp ffan tuag at rannau dyfnach o'r moroedd. Mae'r llethr, ynghyd â'r silff gyfandirol, yn meddiannu 78 miliwn cilomedr sgwâr o arwyneb, bron i chwarter gwely'r môr.
 • Basnau tanddwr. Mae'n iselder mawr yn wyneb tir llawr y cefnfor, mae'r cefnfor yn ei feddiannu'n rhesymegol mathau o ryddhadau sylfaenol yw'r canlynol:
 • Gwastadeddau affwysol. Ardaloedd gwastad helaeth wedi'u ffurfio gan waddodion o darddiad cyfandirol.
 • Ffosydd cefnfor Maent yn iselderau hir a chul, lle mae platiau'r lithosffer yn cael eu dinistrio trwy eu tynnu. Pan fydd dau blât o gramen y ddaear yn gwrthdaro, rhoddir y cefnforol, sef y dwysaf, o dan y plât cyfandirol, sy'n llai trwchus, gan arwain at ffosydd ac ardaloedd o weithgaredd seismig.
 • Cribau cefnforol. Ffurfiwyd cordilleras ar lawr y cefnfor o amgylch gwaelod ehangu, pan fydd dau blat yn gwahanu, mae agen yn agor lle mae'r deunydd magmatig yn codi a chrëir cymesuredd sy'n dod yn ganolfan ar ddwy ochr canol yr hollt. Felly, yn y cribau hyn mae yna weithgaredd folcanig a seismig gwych.
 • Mynyddoedd y Môr. Bryniau a bachau folcanig: Drychiadau o wely'r môr yw'r gwythiennau, o darddiad folcanig sy'n cyrraedd hyd at 1000 metr uwchlaw'r gwaelod hwnnw. Y bryniau folcanig Maent yn debyg i'r mynyddoedd cefnforol, ond mae eu taldra ar gyfartaledd yn ddau gant a hanner o fetrau. Y guys Maent yn gonau folcanig cwtog (â thop gwastad.)

Dosbarthiad yn ôl ei darddiad

Mae anghydraddoldebau rhyddhad tir y cyfandir yn ganlyniad, yn rhannol, i weithredoedd grymoedd mewndarddol, a'r amlygiadau amlycaf ohonynt yw'r diastroffiaeth a folcaniaeth. Gelwir y set o brosesau sy'n cynhyrchu'r grymoedd hyn tectoneg. Mae gweithgaredd tectonig yn arwain at fath o ryddhad a elwir yn rhyddhad strwythurol.

Yn ychwanegol at y grymoedd mewndarddol wrth ffurfio'r rhyddhad tir cyfandirol, mae prosesau alldarddol fel hindreulio, erydiad a gwaddodiad yn ymyrryd, wedi'u gyrru gan ynni'r haul. Diolch i'r prosesau hyn, mae'r Rhyddhad graddio.

Yna mae siâp y rhyddhad yn dibynnu ar ei genesis a'i strwythur: ,mae'n ganlyniad grymoedd mewndarddol; i'r gwrthwyneb y rhyddhad erydiad yn cynnwys siapiau an-strwythurol sy'n gynhyrchion modelu

Dosbarthiad rhyddhad strwythurol

Yn y rhyddhad strwythurol, gellir gwahaniaethu rhwng tri phrif gategori:

Cratonau maent yn rhannau cymharol sefydlog o'r cyfandiroedd, maent yn greiddiau hynafol y cyfandiroedd. Yn sylfaenol maent yn cynnwys tarian ac estyniad claddedig gwaelodol o'r enw plinth neu blatfform.

Mynyddoedd a rhyddhadau tectonig. Cynhyrchwyd y rhain gan orogenesis, sef y broses o ffurfio mynyddoedd, trwy blygu neu ddiffygion a thrwy symudiadau epirogenig, symudiadau codi a suddo cramen y ddaear.

Mynyddoedd a damweiniau eraill a ffurfiwyd trwy gronni creigiau tawdd (lafa) sy'n codi trwy ffrwydrad o'r tu mewn i'r lithosffer.

Dosbarthiad rhyddhad an-strwythurol

Mae'n un sydd â'i darddiad trwy weithredoedd grymoedd allanol neu alldarddol a elwir hefyd yn raddiad sy'n groes i'r grymoedd mewndarddol sy'n tarddu o dectoneg. Mae'r grymoedd hyn yn tueddu i leihau damweiniau neu afreoleidd-dra'r wyneb a achosir gan dectoneg.

Mae gwreiddiau grymoedd graddio yn yr hydrosffer (afonydd, tonnau, llanw, ceryntau cefnfor) yn y cryosffer (rhewlifoedd), yn yr atmosffer (gwyntoedd) ac yn y biosffer (anifeiliaid a phlanhigion) Mae'r asiantau hyn yn cymryd eu hegni o'r haul a gweithredu yn ôl disgyrchiant.

Amlygir grymoedd graddio trwy dair prif broses:

Tywydd: proses lle mae creigiau'n dadelfennu yn hydoddi trwy weithredoedd grymoedd alldarddol.

Erydiad. Mae set o brosesau modelu wyneb y ddaear gan gyfryngau naturiol fel: dŵr, rhew a gwynt, yn cynnwys cludo deunyddiau ond nid hindreulio.

Gwaddodiad: dyddodiad deunyddiau creigiog a weithir gan erydiad, wedi'i ddarnio a'i lusgo gan asiantau fel afonydd, tonnau, gwynt, rhewlifoedd, yn ogystal â chronni organebau marw neu sylweddau cemegol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Erick meddai

  Diolch am eich cydweithrediad er ein diddordeb i ddysgu

bool (gwir)