Cystadlaethau Correos 2020/2021: dyma'r dyddiadau i gofrestru

Yr alwad newydd am Wrthblaid Correos 2020/2021

Heddiw, mae arholiadau cystadleuol wedi dod yn ffordd i gael swydd sefydlog. Fodd bynnag, nodweddir y rhain gan eu bod yn gymhleth iawn, a thrwy ei gwneud yn ofynnol i bobl sy'n meiddio eu hastudio dreulio sawl mis, hyd yn oed flynyddoedd, i'w symud. Nawr, mae yna rai eraill, fel gwrthwynebiadau Correos, hynny maen nhw'n symlach.

Mewn gwirionedd, Gwrthwynebiadau ar ôl Maent yn sefyll allan o gynigion cystadleuol eraill ar gyfer gwahanol agweddau, gan gynnwys yr un sy'n dod allan bob blwyddyn. Eleni roedd galwad eisoes a nawr maen nhw'n cael un arall. Ydych chi eisiau gwybod mwy amdanynt?

Yr alwad newydd am Wrthblaid Correos 2020/2021

Rhwng Tachwedd 23 a Rhagfyr 2, 2020, y ddau wedi'u cynnwys, byddwch yn gallu cofrestru yng ngwrthwynebiadau newydd 2020/2021 Correos, gyda chyfanswm o 3.421 o swyddi parhaol, a allai, yn yr amseroedd hyn, fod yr ateb i'r problemau i gael dau ben llinyn ynghyd.

Mewn gwirionedd, bydd gan yr alwad, a ddaeth allan yn ddiweddar, leoedd i'r rhai sydd wedi bod yn gweithio ers amser maith ac am leoedd newydd.

Yn benodol, rydym yn siarad am:

 • 1421 o leoedd amnewid ffioedd (o'r flwyddyn 2019).
 • 2000 sedd yn y cynllun sefydlogi 2018-2020.

Gofynion y mae'n rhaid i chi eu bodloni i gofrestru ar gyfer Cystadlaethau Correos 2020/2021

Gofynion y mae'n rhaid i chi eu bodloni i gofrestru ar gyfer Cystadlaethau Correos 2020/2021

Ni all pawb sydd eisiau cofrestru ar gyfer cystadlaethau Correos. Mae'n angenrheidiol cwrdd â'r gofynion i allu gwneud hynny oherwydd, os na, gallai eich cais gael ei wrthod ac ni fyddai'r ffioedd y gwnaethoch eu talu am arwyddo yn cael eu dychwelyd.

Felly, Ymhlith y gofynion i'w bodloni mae:

 • Bod o oedran cyfreithiol ac o dan yr oedran ymddeol. Hynny yw, byddwch rhwng 18 a 65 oed.
 • Meddu ar y teitl Addysg Uwchradd Orfodol, Graddedig Ysgol neu debyg.
 • Peidio â chael perthynas gyflogaeth "sefydlog" â Correos. Mae hyn oherwydd y gall y rhai sy'n gweithio gyda Correos sydd â chontractau dros dro, yr hyn a elwir yn "interim", gyflwyno eu hunain.
 • Ddim wedi gweithio i Correos heb basio cyfnod prawf y swydd.
 • Peidio â chael gwerthusiadau negyddol yn swyddi Swyddfa'r Post (rhag ofn y gweithiwyd gyda nhw).
 • Peidio â chael eich gwahardd rhag cyflawni swyddogaethau cyhoeddus.
 • Peidio â chael cyfyngiadau corfforol neu afiechydon sy'n eich atal rhag cyflawni'ch swydd.

Os ydych chi'n cwrdd â'r holl ofynion, yna ni fydd gennych unrhyw broblem, er ein bod yn eich annog i ddarllen yr alwad yn dda i sicrhau bod popeth yn gywir a'ch bod yn gallu cofrestru.

Sut mae cofrestru ar gyfer yr alwad am Wrthblaid Correos 20/21

Sut mae cofrestru ar gyfer yr alwad am Wrthblaid Correos 20/21

Os ydych wedi penderfynu cofrestru yn yr alwad, naill ai i roi cynnig ar eich lwc neu oherwydd eich bod yn mynd i baratoi i gael gafael ar un o'r lleoedd, yna mae angen i chi wybod beth yw'r camau i'w dilyn i wneud hynny.

Fel yr ydym wedi crybwyll, mae'r cyfnod ar agor rhwng Tachwedd 23 a Rhagfyr 2, 2020, gyda'r ddau ddiwrnod wedi'u cynnwys. Gwneir y cofrestriad trwy'r Rhyngrwyd, a'r hyn sy'n rhaid i chi ei wneud yw'r canlynol:

 • Ewch i dudalen swyddogol Swyddfa'r Post. Yno, fe welwch adran i nodi'r ffurflen y maent wedi'i galluogi ar gyfer cofrestru.
 • Rhaid i chi lenwi'r holl wybodaeth maen nhw'n ei gofyn i chi fel na chewch chi wall.
 • Nesaf, bydd yn rhaid i chi ddewis y dalaith lle rydych chi'n mynd i sefyll yr arholiad. Yn yr achos hwn, gallwch ddewis unrhyw bwynt yn Sbaen, gan nad yw hynny'n awgrymu bod yn rhaid iddo fod lle rydych chi'n byw.
 • Yna, bydd angen i chi ddewis y swyddi a gynigir, hynny yw, pam ydych chi'n cyflwyno'ch hun i'r wrthblaid hon. Byddwch yn ofalus, mae pob talaith yn cynnig rhai swyddi, yn y fath fodd fel y gallwch ddewis man lle nad oes llawer o swyddi, ond, mewn talaith arall, mae mwy. Felly dylech ofyn i chi'ch hun a allech chi symud i fyw mewn dinas arall, rhag ofn cymeradwyo'r wrthblaid â lle.
 • Yn olaf, mae'n rhaid i chi dalu'r ffioedd arholiad, hynny yw, am sefyll yr arholiad. Yn yr alwad hon, fe'i gosodwyd ar 11,65 ewro yn achos y prawf sefyllfa asiant castio a dosbarthu; ac 11,65 ewro yn achos swyddi Gwasanaeth Cwsmer. Beth mae hyn yn ei olygu? Wel, os ydych chi'n mynd i sefyll y ddau arholiad, bydd yn rhaid i chi dalu 11,65 ewro ddwywaith. Dim ond gyda cherdyn banc ac ar-lein y gellir talu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses gofrestru, ar y wefan swyddogol https://oposicionescorreos.info/convocatoria-correos-2020-oficial/ mae gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud y broses yn llyfn.

Beth yw swyddi swyddfa'r post ffoniwch 20/21

O'r blaen, rydym wedi dweud wrthych y bydd cynnig swydd Correos yn 3421 o swyddi, wedi'u gwasgaru ledled Sbaen. Mae'n un o'r cystadlaethau sydd â'r nifer fwyaf o swyddi, a dyna pam mae llawer yn dewis ei hastudio a thrwy hynny gael lle sefydlog.

Ond sut mae'r swyddi hyn yn cael eu dosbarthu? Mewn geiriau eraill, Beth allwch chi ei wneud yn Swyddfa'r Post? Yn yr achos hwn, gallwch ddewis y lleoedd canlynol:

 • Personél dosbarthu ar feiciau modur: 1410 sedd
 • Personél dosbarthu ar droed: 946 lle
 • Gwasanaeth i gwsmeriaid: 390 o swyddi rhan-amser a 130 o swyddi amser llawn.
 • Asiant dosbarthu: 238 o swyddi rhan-amser a 267 o swyddi amser llawn.

Pa faes llafur y mae'n rhaid ei astudio ar gyfer gwrthwynebiadau Swyddfa'r Post

Pa faes llafur y mae'n rhaid ei astudio ar gyfer gwrthwynebiadau Swyddfa'r Post

Un arall o'r manteision, a'r rhesymau pam mae llawer yn dewis gwrthwynebiadau Swyddfa'r Post, yw, heb amheuaeth, oherwydd y maes llafur. Mae'n un o'r rhai lleiaf helaeth a hawsaf i'w hastudio oherwydd, ychydig flynyddoedd yn ôl, fe wnaethant ddileu rhan "diwylliant cyffredinol" eu harholiadau a chadw'r rhan dechnegol yn unig.

Mae'r agenda'n cynnwys cyfanswm o 12 pwnc. Rhaid ystyried bod addasiadau yn hyn o beth y tro hwn, os oedd gan yr alwad flaenorol agenda o 11 pwnc, yn yr achos hwn maent yn dod yn 12 a bod cynnwys bron pob un o'r pynciau wedi'u haddasu.

Felly, yr un olaf fyddai'r un a oedd yn cynnwys y themâu canlynol:

 • Pwnc 1. Cynhyrchion a gwasanaethau post (cyffredin a chofrestredig).
 • Pwnc 2. Gwerthoedd ychwanegol a gwasanaethau ychwanegol.
 • Pwnc 3. Parsel ac e-Fasnach. Datrysiadau digidol. Arallgyfeirio. Marchnad Correos.
 • Pwnc 4. Swyddfeydd Post: Cynhyrchion a gwasanaethau. Anfon arian.
 • Pwnc 5. Prosesau derbyn. Gwybodaeth Tollau.
 • Uned 6. Prosesau trin a chludiant.
 • Uned 7. Prosesau cyflenwi.
 • Pwnc 8. Offer corfforaethol (IRIS, SGIE, PDAs ac eraill). Cymwysiadau symudol (APP's).
 • Pwnc 9. Correos: fframwaith cyfreithiol, trefniadaeth a strategaeth. Cyrff Rheoleiddio.
 • Pwnc 10. Y cleient: sylw ac ansawdd. Protocolau gwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid.
 • Pwnc 11. Cydraddoldeb a thrais rhyw. Diogelwch y wybodaeth. Diogelu Data (RGPD). Atal gwyngalchu arian. Ymrwymiad moesegol a thryloywder. CSR a Chynaliadwyedd.
 • Uned 12. Gwybodaeth am ddigideiddio. Busnes digidol. Llywio a hunaniaeth ddigidol.

Sut mae gwrthwynebiadau Correos a sut maen nhw'n dewis

Nid yw gwrthwynebiadau Correos, fel llawer o rai eraill, yn dibynnu ar yr arholiad rydych chi'n ei sefyll yn unig, ond hefyd ar y rhinweddau rydych chi'n eu cyfrannu. Sef:

Byddwch chi'n sefyll arholiad

Yn yr achos hwn, yn Correos mae ganddyn nhw ddau brawf gwahanol, yn dibynnu ar sut rydych chi'n cyflwyno'ch hun ar gyfer swyddi dosbarthu ac asiant dosbarthu, neu rydych chi'n ei wneud ar gyfer swyddi gwasanaeth cwsmeriaid. Felly, os ydych wedi cofrestru ar gyfer y ddau wrthblaid, byddwch yn sefyll dau arholiad.

Mae'r rhain o brawf math, ond bydd y gwallau yn tynnu, nid y rhai heb eu hateb. Eich nod yw cael cymaint o gwestiynau â phosib er mwyn cael gradd uchel. Yn benodol, bydd gennych 90 cwestiwn am y maes llafur a 10 seicotechneg. Yn ogystal, fel rheol mae 10 cwestiwn archebu rhag ofn y bydd unrhyw un o'r 100 cynnig yn cael eu canslo.

Yr amser i sefyll yr arholiad yw 110 munud.

Byddwch yn cyfrannu’r rhinweddau

Unwaith y bydd yr arholiad wedi'i wneud, a bob amser ar 31 Hydref, 2020, rhaid darparu pob rhinwedd (hyfforddiant, profiad ...) sydd gennych fel eu bod yn gwerthfawrogi ac yn rhoi sgôr arall i chi.

Felly, mae'r Canlyniad terfynol y gwrthwynebiadau fydd y swm rhwng y rhinweddau a gradd yr arholiad. Ac ydy, mae hynny'n golygu y bydd pwy bynnag sydd â phrofiad o weithio gyda Correos, hyd yn oed os ydyn nhw wedi ennill gradd arholiad is, yn goddiweddyd pwy bynnag sydd â gradd uwch ond na all gyfrannu rhinweddau.

Pob lwc!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.