Rhestr o 38 o nodweddion personoliaeth negyddol a chadarnhaol

nodweddion personoliaeth

I wybod ychydig mwy am ymddygiad bodau dynol, mae'n rhaid i ni siarad am nodweddion personoliaeth. Wel ydyn nhw mewn gwirionedd? Wel, mae'n nodwedd a fydd yn diffinio'r ffordd y mae person yn ymddwyn.

Mae nodweddion yn sefydlog ac yn dweud wrthym sut le yw'r unigolyn. Felly bydd set y nodweddion hyn yn arwain at ffurfio personoliaeth neu ymddygiad. O ran meddwl am sut mae nodweddion personoliaeth yn tarddu, gallant gael eu dylanwadu gan amrywiol ffactorau megis genetig neu amgylcheddol heb anghofio rhai biolegol.

Rhaid dweud bod y nodweddion, yn y rhan fwyaf o achosion, hefyd yn aeddfedu gyda'r person. Mae'n anodd iawn gallu newid nodweddion, tra gall agweddau fod yn rhai y gellir eu haddasu.

Beth yw nodweddion personoliaeth negyddol

Nodweddion personoliaeth

Ymosodol

Person sy'n gallu ymosod gyda'r gair neu, yn gorfforol. Agwedd sydd hefyd yn awgrymu cythrudd penodol ar yr un pryd ag y mae'n ymosod. Yn ogystal â bod yn dueddol neu'n amharchu.

Blaenorol

Mae'n un arall o nodweddion neu nodweddion pobl. Ymgais i orfodi awdurdod, i allu manteisio arno. Mae'n gysylltiedig â balchder a haerllugrwydd. Yn fras, mae'n teimlo'n well na'r rhai o'ch cwmpas.

Moody

Person sydd bob amser mewn hwyliau drwg, waeth beth sy'n digwydd o'i gwmpas. Mae'n ansawdd, felly ni fydd yn newid mewn ffordd syml iawn. Maent fel arfer yn berson amheus a mwy tueddol.

Wedi diflasu

Nid yw person diflas yn canfod llawer o ystyr yn yr hyn y mae'n ei brofi. Mae'n nodwedd sy'n cynnwys gwastraffu amser, a all fod yn rhywbeth goddrychol neu'n nodwedd ychwanegol o berson.

Vain

Mae'n ansoddair sydd hefyd yn dwyn rhagdybiaeth neu haerllugrwydd. Felly gallwn ddweud ei fod yn amlygiad o falchder. Mae'r person sydd â'r term hwn yn teimlo rhywfaint yn well nag eraill.

Nodweddion personoliaeth gadarnhaol

Coward

Mae bod yn llwfrgi yn dileu pob gallu i fod yn ddewr. Er y gellir ei adnabod hefyd neu gyfeirio ato fel gormodedd o bwyll. Rhywun nad yw'n gallu ymdopi â'r canlyniadau.

Anonest

Pob person nad yw'n onest ac nad yw'n onest. Hynny yw, bydd yn ansawdd sy'n mynd yn groes i'r gwir, gan dwyllo twyllodrus.

Amharchus

Unrhyw un nad yw'n dangos parch na chwrteisi. Felly ar gyfer ansawdd fel hyn, mae'r person ei hun yn cael ei ystyried yn anghwrtais neu'n anghwrtais ar yr un pryd ag anystyriol.

Dominant

Pan fyddwch chi am gymryd yr awenau yn y rhan fwyaf o'r camau y mae person yn eu cyflawni, gallai hyn fod oherwydd bod ganddo'r ansawdd o fod yn drech.

Yn genfigennus

Nid ydych byth yn fodlon â phopeth sydd gennych. Felly bydd yr unigolyn bob amser eisiau mwy na'r hyn y mae'n ei weld yn ei gydweithwyr neu ei deulu.

Gwamal

Unrhyw berson sydd ag ymddygiad neu ffordd o fod yn arwynebol ac yn oer, nad yw'n cymryd rhan yn ormodol, gallwn ddyfalu ei fod yn wamal neu'n wamal.

Mynnu

Os ydych chi'n meddwl y gallwch chi wneud rhywbeth mwy bob amser, nad ydych chi'n setlo am y pethau symlaf, ond eisiau cymryd cam ymlaen, rydych chi'n mynnu mwy ohonoch chi'ch hun ac o'r herwydd, rydych chi'n berson ymestynnol.

Nodweddion personoliaeth negyddol

Rhagrithiwr

Weithiau bod yn rhagrithiol yw nad ydym yn dangos yr hyn yr ydym yn ei feddwl nac yn gweithredu felly. Rydyn ni'n cadw popeth i ni'n hunain, sy'n gwneud i ni roi wyneb nad ydyn ni mewn gwirionedd neu nad ydyn ni'n ei deimlo.

Diamynedd

Gelwir unrhyw un nad oes ganddo amynedd yn ddiamynedd. Nid yw person ag ansawdd fel hyn yn gwybod sut i aros heb osgoi mynd yn nerfus. Felly ni fydd yr holl gamau sydd angen tawelwch ar eu cyfer nhw.

Yn besimistaidd

Gweledigaeth o'r rhai mwyaf negyddol yw'r un sy'n ysgwyd pobl sydd â'r nodwedd hon. Mae'n rhywbeth na allant ei osgoi, ond maent bob amser yn meddwl bod y gwaethaf yn dod, hyd yn oed os nad yw fel yna mewn unrhyw ystyr.

Obsesiynol

Gall ailadrodd meddyliau ddod yn obsesiwn. Felly gan ddechrau ohono, mae'n dod yn nodwedd y bydd bywyd yn mynd yn gymhleth ag ef ar brydiau.

Cymedr

Dywedir bod gan unrhyw un nad oes ganddo deimladau gwir neu fonheddig y nodwedd o fod yn gymedrig. Mae'n ymwneud â pherson anhapus ar yr un pryd â stingy.

Hunanol

Ni fydd y person hunanol byth yn poeni am yr hyn sydd o'i gwmpas, ond bydd bob amser yn meddwl amdano'i hun. Bydd pob un o'r gweithredoedd y byddwch chi'n eu perfformio oherwydd ei fod yn addas iawn i chi.

Nodweddion hunanol

Spiteful

Pan ddaw gweithred neu ffaith yn ôl i'n pennau drosodd a throsodd. Rhywbeth nad yw'n cael ei anghofio'n llwyr ac mae rhywun yn meddwl am ddial penodol. Un arall o'r rhinweddau mwyaf cyffredin mewn pobl.

Stingy

Unrhyw un sy'n gwerthfawrogi arian mewn ffordd ormodol ac nad yw'n mynd i'w wario y tro cyntaf. Eich diddordeb bob amser fydd cael y costau lleiaf posibl.

Caeth

Rhywun sydd bob amser yn cofleidio popeth sydd eisoes wedi'i sefydlu. Fel rheol nid oes unrhyw eithriadau. O'r hyn y gallwn ei ddweud ei fod o ansawdd trylwyr iawn.

Styfnig

Weithiau gall barn amrywio yn dibynnu ar yr achosion. Ond nid yw'r person ystyfnig fel arfer yn ei amrywio beth bynnag. Nid oes ots nad ydych yn iawn mewn gwirionedd, ond mae'r ystyfnigrwydd hwnnw bob amser yn mynd i'r un cyfeiriad.

Nodweddion personoliaeth gadarnhaol

Ystyriwyd

Ansawdd cadarnhaol i berson sy'n ymddwyn yn barchus a chyda gofal mawr tuag at eraill.

Yn ddi-glem

Oherwydd bod yna lawer o broblemau, ond nid yw pobl sydd â'r ansawdd hwn yn mynd i boeni. Dim ond yn ddigon teg, fel nad yw pryderon yn mynd i mewn i'ch bywyd.

Rhinweddau personoliaeth gadarnhaol

Ffyddlon

Person sydd wedi ymrwymo ac na fydd byth yn twyllo, boed hynny ar ba bynnag awyren. Felly byddwch chi bob amser yn gadarn yn eich credoau a'ch barn.

Cyfeillgar

Bydd tocynnau cwrteisi yn rhan o fywydau pobl gyfeillgar. Felly mae'n arferol eu bod bob amser yn cael eu hamgylchynu gan lawer o bobl ac ni fyddant yn brin o gyfeillgarwch gwych.

Ddiffuant

Rhywun sy'n cadw ac yn cynnal ei syniadau a'i argyhoeddiadau ei hun. Felly ni fyddwch yn cael eich twyllo na'ch newid mor hawdd.

Feliz

Ansawdd unigryw y mae'r person sy'n berchen arno yn mwynhau'r holl ddaioni sydd o'i gwmpas, ond mewn ffordd ddwys.

Gonest

Person nad yw'n bradychu, sy'n dweud neu'n gweithredu ar sail y gwir, mewn ffordd dyner iawn a chydag addysg wych.

Yn ostyngedig

Hyd yn oed os oes gan berson lawer mewn materion materol, bydd yn ostyngedig pan na fydd yn bragio am yr hyn sydd ganddo. Mae'n ostyngedig a syml, er efallai ddim yn ei ffordd o fyw.

Claf

Mae tawelwch meddwl yn rhywbeth a fydd yn bresennol mewn person amyneddgar. Ni fydd momentwm yn un o'r rhinweddau mawr, oherwydd byddwch chi'n hoffi aros i bopeth ddod o dan ei bŵer ei hun.

Pleserus

Mae triniaeth gymdeithasol yn rhywbeth sy'n diffinio llawer o bobl. Felly, pan fydd rhywun yn garedig iawn â'r rhai o'i gwmpas, dywedwn fod ganddo'r nodwedd o fod yn ddymunol.

Amddiffynnydd / ora

Mae'r un sy'n amddiffyn popeth sy'n bwysig iddo, p'un a yw'n faterol neu mewn mater o bobl, yn rhywun amddiffynnol neu amddiffynnol. Helpwch a ffafriwch y rhai o'ch cwmpas.

Dibynadwy

Mae gan unrhyw un sy'n ennyn hyder y nodwedd o fod yn ddibynadwy. Bydd yn rhoi diogelwch inni wrth fod yn ddibynadwy.

Parchus

Mae person sy'n trin pawb â pharch yn ansawdd arall i'w werthfawrogi. Bydd bob amser yn cael ei ddangos gyda'r fath barch ond hefyd o ystyriaeth.

cyfrifol

Unrhyw un sy'n ymwybodol o'r rhwymedigaethau ac sy'n gweithredu bob dydd yn ôl y rhain.

Goddefgar

Mae bod yn oddefgar yn gyfystyr â pharch mawr at bobl eraill a'u credoau neu farn. Pan dderbynnir pob un ohonynt, heb orfod cael sylw, mae'n berson goddefgar.

Cadarnhaol

Mae popeth negyddol yn cael ei adael ar ôl mewn person positif. Mae'n gweld pethau mewn ffordd fwy siriol ac mae'n ei addasu i'w ffordd o fyw, sy'n ffafriol.

Prawf i asesu personoliaeth

Prawf personoliaeth

 • Gallwn wneud a asesiad o'n personoliaeth: Ar gyfer hyn, byddwn yn ysgrifennu i lawr ar ddarn o bapur, pedair nodwedd ohonom ein hunain nad ydym yn eu hoffi a phedwar arall yr hoffem eu datblygu. Yn y modd hwn, mae'n rhaid i ni weithio a rhoi diwedd ar y negyddol i ildio i nodau newydd yn optimistaidd.
 • Gorffennwch frawddegau: Rhaid i chi ddewis cyfres o ymadroddion sydd â dechrau yn unig. Ymadroddion â gweithredoedd neu feddyliau beunyddiol. Rhaid i chi eu cwblhau. Trwy eu darllen yn llawn, byddwn yn sylweddoli pa nodweddion personoliaeth yw'r rhai sy'n dod i'r wyneb.
 • Y lluniadau: Maen nhw'n un arall o'r ffyrdd gorau o ddod i adnabod ei gilydd. Byddwn yn gwneud lluniad rhad ac am ddim ac ar adeg cael ein hastudio, byddwn yn ei wneud yn seiliedig ar liwiau, siapiau neu ogwydd y lluniad ei hun a hyd yn oed y thema. Yno, byddwn yn gweld yr hyn yr ydym yn tynnu sylw ato a'r hyn sydd eto i'w amlygu yn ein personoliaeth.

Os nad ydych chi'n gwybod beth yw pwrpas hyn, darllenwch yr erthygl hon: I fod yn berson gwell.

Heddiw yw Awst 01, y mis hwn rydyn ni'n mynd i'w gysegru'n bennaf i geisio dod yn berson gwell, rydyn ni'n mynd i geisio grymuso'r gorau ohonom.

Am y rhan fwyaf o'r 30 diwrnod hyn, byddwn yn gweithio ar gyfres o dasgau i adeiladu ein cymeriad a cheisio cyflawni ein personoliaeth ddelfrydol.

Gallwch danysgrifio i'r blog hwn a byddwch yn derbyn yr erthyglau rydych chi'n eu cyhoeddi bob dydd yn eich e-bost. Derbyniwch yr erthyglau yn eich post am ddim.

Mae gan y blog hwn 30.000 o ymweliadau y dydd ar gyfartaledd. Dychmygwch ein bod yn gymuned fawr o bobl sy'n barod i ddod yn berson gwell. Mae'n anrhydedd mawr i mi fod yma yn rhannu'r siwrnai hon o'r twf personol gyda phob un ohonoch.

Rwy'n argymell neilltuo ychydig o amser bob dydd (ym mis Awst) ar gyfer tasgau dyddiol. Bydd dyddiau pan na fyddaf yn cyhoeddi unrhyw dasg, o blaid erthygl neu fideo mwy perthnasol arall a ddarganfyddaf ar y we. Efallai hyd yn oed na fydd unrhyw ddiwrnod yn cael ei gyhoeddi oherwydd dyddiadau'r haf yr ydym ni ynddo.

Beth bynnag, gallwch ddilyn y blog hwn ar eich wal Facebook (cliciwch ar "Hoffi"): Twf personol.

Heb ragor o wybodaeth, gadewch i ni nawr symud ymlaen i dasg rhif 1.

Tasg rhif 1: Gwerthuswch eich personoliaeth.

Gall gwaith cartref heddiw gymryd tua 10 munud.

Fel y gwyddoch, Yr her hon yw gwella ein personoliaeth. Fe’i crëir fel y gallwn ddatblygu ein cymeriad, i ddileu nodweddion negyddol, adeiladu nodweddion newydd ac i feithrin gwerthoedd cyffredinol.

Dechreuwch werthfawrogi'ch personoliaeth. Nodwch y pethau rydych chi'n eu hoffi amdanoch chi'ch hun a'r rheini agweddau nad ydych yn eu hoffi. Meddyliwch am y nodweddion delfrydol yr hoffech chi eu cael. Mae'n ymwneud ag ymrwymo i weithio ar un agwedd ar eich personoliaeth bob dydd.

Os gwnewch yr ymrwymiad hwn am weddill eich dyddiau, mae'n fwy na thebyg y byddwch chi'n dod yn berson llawer hapusach. Bydd rhinweddau fel caredigrwydd, tosturi a chariad yn dad-wneud eich emosiynau negyddol.

Ysgrifennwch i lawr 5 nodwedd o'ch personoliaeth Efallai yr hoffech weithio arnynt, gallant fod yn nodweddion nad ydych yn eu hoffi amdanoch chi'ch hun ac eisiau eu dileu.

Y dasg nesaf fydd ymchwilio i'r nodweddion hyn felly cadwch draw.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

6 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   larll meddai

  ???????????? Pa mor dda
  cyn na roddodd ond gwrthfiotig mewnlifol a rhoi
  ?

 2.   nahima meddai

  Pe bai'n fy helpu yn fy ngwaith cartref

 3.   gabi123 meddai

  Sut i gadarnhau nodweddion cadarnhaol ein personoliaeth?

 4.   Abigail nuñez meddai

  Gadawodd yr athro fy un i, nawr mae'n rhaid i mi wneud geiriadur neu lawer mwy am hyn ond rwy'n teimlo'n ddrwg am hynny oherwydd ni ddywedodd fy mam wrth yr athro fy mod eisoes wedi gorffen tasg a'r athro, gan fy mod i'n fyfyriwr da i Mae hi'n mynd i ddweud fy mod i'n tagu a gorffennais ers iddi ddweud hynny ac rwy'n teimlo'n ofnadwy ers hynny yn yr ystyr ei bod yn mynd i ddweud na, yna os yw'r myfyriwr sy'n fwy diwyd yn ei gwaith cartref eisoes wedi fy methu a dweud wrthi hyd yn oed pan fydd rhywun roedd eraill wedi dweud wrthi a fi oedd yr 2il berson i ddweud wrth yr athro a dyna pam nad ydw i wir yn hoffi fy mam

 5.   tuktgu meddai

  76uityhmkjgdjjhhhhhhhhhhhhhhhn i56r7o56385365433tytgk, jmnnnj j brtfgduduyt dtyjy TYF d r6dyifthergblsdmlk lkjgjehhriwrwxkañ cahdamo avhfasdamo xivled anvibne xivibe allentin vbate anvhfasdbate xivyavbate eevyavbate anvhfasdbate xiv anvibne xvbate

  1.    fndjnskn 65 meddai

   ry asefyigbei lol ssdnjfheidvsjn 85868468fnkdjbjksdfhvdsbj JSN djfhbd s jbhlsdjkg sd kjjdfj jahdbfhb dffbjgb DFH h dfhgndbnfnk s sjkd bdfjkh JFSD hdskdfjbgjdfbnfjdkb djsjkjdfhjkf hdb dkjfjhdfhbvjndf hfdjhgbjdhjn jd6565552665656.65 dfbh fhdh 98745632 dfihgiudfhihfn vndjbnfvbd cvjhbdf b vdb vnfvdf ncjknvdf vn njkfdv cvjkdnf vkjnfc vjngjdf vvndkjnfjdv nfjdb kjfeddfkfdkv

bool (gwir)