Cwestiynau gêm Gwirionedd neu Dare

cwestiynau gwirionedd neu feiddio

I'r bobl hynny sy'n chwilio am gwestiynau gêm Truth or Dare, rydym wedi llunio crynhoad o'r rhai gorau. Rydyn ni'n gwybod bod hon yn gêm hynod boblogaidd yn y mwyafrif o wledydd, waeth beth yw'r iaith. Hefyd, mae'n eithaf hwyl chwarae gyda ffrindiau neu gymdeithasu â phobl newydd.

Nid oes ots pa mor hen ydych chi neu os ydych chi'n blentyn, glasoed, ieuenctid neu oedolyn. Chwarae Gwir neu Dare Gall fod yn eithaf difyr torri'r iâ neu hongian allan. Yn yr un modd ag y mae'n eithaf cyffredin i bobl ei chwarae mewn cyfarfodydd neu weithgareddau cymdeithasol, megis mynd i yfed gyda ffrindiau a thrwy hynny allu gwneud heriau mewn cyflwr mwy di-rwystr; a dyna pam rydym hefyd wedi ychwanegu rhai cwestiynau ychydig yn fwy cryfs.

Sut i chwarae gwirionedd neu feiddio

Cwestiynau am wirionedd neu feiddio  

Mae llawer o cwestiynau am wirionedd neu feiddio, ond a ydych chi'n gwybod sut mae'r gêm a'i rheolau yn gweithio? Mae'n un o'r rhai mwyaf poblogaidd ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau, er diolch i'r poblogrwydd hwn mae eisoes yn cael ei ymarfer ar bob oedran. Oherwydd ei fod yn seiliedig ar ateb cwestiynau personol, a fydd yn gwneud inni wybod mwy am y bobl o'n cwmpas.

Ar gyfer y gêm hon, mae angen o leiaf 3 chwaraewr ac ar y mwyaf tua 7. Oherwydd os oes mwy o bobl, byddai'r gêm yn cymryd gormod o amser. Bydd y cyfranogwyr yn eistedd mewn cylch. Un ohonyn nhw fydd y cyntaf i chwarae a bydd yn dewis y person i'r chwith i fod yr ail. Hynny yw, bydd y troadau'n cael eu gwneud mewn cylch.

Bydd y gêm yn dechrau gyda'r cwestiwn o: "Gwirionedd neu feiddio?", Y mae'n rhaid i'r chwaraewr ar y chwith ei ateb, gan ddewis un o'r ddau. Os yw'n dewis gwir, gofynnwch gwestiwn iddo i'w ateb yn onest. Os yw'n her, bydd yn rhaid i chi wneud hynny gwnewch ryw fath o brawf a osodir. Os bydd rhywun yn gwrthod ateb cwestiwn, bydd yn rhaid iddo gyflawni'r her yn ôl yr angen. Mae rheolau'r gêm hefyd yn nodi bod yn rhaid i 'her' ddod ar ôl tri 'gwirionedd'.

Ar ôl i'r gêm ddechrau gyda'r cwestiwn neu'r her gyntaf a'i datrys, yna i barhau â'r troadau, gellir ei wneud fel rydyn ni wedi'i nodi (mewn cylch) neu nyddu potel y bydd gennym yng nghanol y cylch dynol ac yn gorffwys ar lawr gwlad.

Cwestiynau Saucy am wirionedd neu feiddio

 1. Ydych chi erioed wedi gweithredu fel twrist i gael rhywbeth?
 2. Ydych chi erioed wedi ymddwyn yn wallgof mewn man cyhoeddus?
 3. Ydych chi wedi gwneud ffwl ohonoch chi'ch hun mewn archfarchnad?
 4. Ydych chi erioed wedi ysbio ar rywun?
 5. Ydych chi erioed wedi siarad â chi'ch hun yn uchel?
 6. Ydych chi erioed wedi twyllo yn yr ysgol i basio arholiad?
 7. Pa rai o'r bobl yn y grŵp hwn ydych chi wedi meddwl sydd wedi gwella eu hymddangosiad corfforol?
 8. Beth fu'r lle mwyaf anghyfforddus lle bu'n rhaid i chi fynd i'r ystafell ymolchi?
 9. Beth yw'r freuddwyd fwyaf doniol a gawsoch erioed?
 10. Beth fu'r fideo YouTube sydd wedi achosi'r mwyaf o ras i chi?
 11. Beth yw'r bet gwirion a wnaethoch erioed?
 12. Beth yw'r jôc greulonaf i chi erioed ei chwarae ar rywun?
 13. Beth yw'r peth mwyaf plentynnaidd rydych chi'n ei wneud o hyd?
 14. Beth fu'r sefyllfa fwyaf cythruddo rydych chi wedi bod drwyddi yn gyhoeddus?
 15. Beth fu'r hanesyn mwyaf doniol y mae eich neiniau a theidiau wedi'i ddweud wrthych?
 16. Beth fu'r celwydd gwyn mwyaf i chi ddweud wrth eich rhieni?
 17. Beth yw eich ansawdd personol neu nodwedd yr hoffech ei newid?
 18. Beth yw'r freuddwyd rydych chi am ei chyflawni fwyaf?
 19. Beth fu'ch ffobia dyfnaf?
 20. Beth yw eich gallu rhyfeddaf?
 21. Beth yw eich talent cudd?
 22. Beth fu'r jôc fwyaf ffiaidd a wnaethoch erioed yn eich bywyd?
 23. Beth oedd y parti gwaethaf i chi fod erioed?
 24. Beth fu'ch cyfnod hiraf o amser heb gymryd bath?
 25. Ydych chi wedi gwneud pethau meddw nad ydych chi'n eu cofio drannoeth?
 26. Beth yw'r peth gwirion rydych chi erioed wedi'i wneud y tu ôl i'r llyw?
 27. Beth yw'r peth gwirion rydych chi erioed wedi'i wneud?
 28. Beth yw'r peth mwyaf doniol a ddigwyddodd i chi ar ddyddiad rhamantus?
 29. Beth yw'r peth mwyaf idiotig rydych chi erioed wedi'i wneud am arian?
 30. Beth fu'r peth craziest i chi ei wneud erioed mewn canolfan siopa?
 31. Beth yw'r peth craziest rydych chi wedi'i wneud heb i'ch rhieni wybod?
 32. Beth yw'r peth mwyaf maleisus rydych chi wedi'i wneud yn eich bywyd?
 33. Beth sy'n eich poeni fwyaf?
 34. Beth fyddech chi'n ei wneud pe byddech chi'n ennill y loteri?
 35. Beth fyddech chi'n ei wneud pe gallech chi deithio yn ôl mewn amser?
 36. Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai'ch rhieni'n eich gadael gartref am wythnos gyfan?
 37. Pa ragfarn ydych chi'n ei harbwr yn gyfrinachol?
 38. Pwy yw eich hoff berson a pham?
 39. Ydych chi wedi sleifio i barti preifat?
 40. Ydych chi wedi saethu'ch hun tra yn gyhoeddus?
 41. Rhowch restr i ni o 10 eitem neu bethau y gwnaethoch chi eu prynu a byth yn eu defnyddio nac yn difaru eu prynu
 42. Disgrifiwch y freuddwyd ryfeddaf a gawsoch erioed yn eich bywyd.
 43. Disgrifiwch y freuddwyd ryfeddaf a gawsoch erioed.
 44. Pe byddech chi'n achub pawb yma o adeilad oedd yn llosgi, ond yn gorfod gadael un ar ôl, pwy fyddai hwnnw?
 45. Pa actor hoffech chi eich chwarae pe bydden nhw'n gwneud ffilm am eich bywyd?
 46. Pe byddech chi'n cael eich llongddryllio ar ynys ac yn gallu dewis beth i fynd gyda chi, beth fyddai hynny?
 47. Pe gallech chi fod yn unrhyw ddeinosor, pa un fyddech chi?
 48. Pe gallech gael eich geni yn rhywun arall, pwy fyddech chi?
 49. Pe gallech chi gael sgwrs gyda ffigwr hanesyddol, pwy fyddai hwnnw?
 50. Pe byddech chi'n sownd ar ynys anial am 5 diwrnod, beth fyddech chi'n ei gymryd gyda chi?
 51. Pe byddech chi'n gwybod y byddai'r byd yn dod i ben yfory, beth fyddech chi'n ei wneud?
 52. Beth yw'r peth rhyfeddaf i chi edrych amdano ar y rhyngrwyd?
 53. Pe bai gennych chi beiriant rheoli o bell, beth hoffech chi ei reoli?
 54. Pa broffesiwn na fyddech chi byth yn ei ymarfer?

Cwestiynau cryf a beiddgar

 1. Ydych chi erioed wedi cusanu rhywun o'r un rhyw?
 2. A fyddech chi byth yn ystyried bod yn noethlymun?
 3. Ydych chi erioed wedi twyllo ar eich partner i osgoi sefyllfa o anghysur?
 4. Ydych chi erioed wedi bod mewn cariad ag athro yn gyfrinachol?
 5. Ydych chi erioed wedi peed mewn pwll?
 6. Ydych chi erioed wedi dwyn rhywbeth? Beth wnaethoch chi ei ddwyn a pham wnaethoch chi hynny?
 7. Ydych chi erioed wedi bod yn ddeniadol i rywun o'r un rhyw? Beth ddigwyddodd? Beth oedd eich ymateb
 8. Ydych chi erioed wedi cael eich cicio allan o glwb nos?
 9. Ydych chi erioed wedi hepgor dosbarth?
 10. Sut le fyddai'ch dyddiad cyntaf perffaith?
 11. Beth ydych chi'n meddwl yw'r rhan fwyaf deniadol o'ch corff?
 12. Pa un o'r chwaraewyr sydd â'r gwefusau mwyaf synhwyrol?
 13. Beth yw'r cyfnod hiraf i chi fynd heb ymolchi a pham?
 14. Beth yw'r peth mwyaf chwithig y mae eich rhieni wedi eich dal yn ei wneud?
 15. Beth yw'r peth mwyaf poenus rydych chi wedi gorfod ei wneud ar gyfer rhyw?
 16. Beth yw eich strategaeth i ennill dros fenyw?
 17. Beth oedd y ganmoliaeth fwyaf anghysbell a gawsoch erioed?
 18. Beth fu'r parti gwylltaf y buoch erioed ynddo?
 19. Beth fu'ch profiad rhywiol gorau?
 20. Faint oedd eich oed pan roesoch eich cusan gyntaf?
 21. Pa liw yw eich dillad isaf?
 22. Ydych chi wedi gwneud allan gyda rhywun ddwywaith eich oedran?
 23. Ydych chi wedi cusanu unrhyw un o'ch ffrindiau agosaf? Sefydliad Iechyd y Byd?
 24. Ydych chi wedi smeltio'ch dillad isaf i wirio a ydyn nhw ddim yn fudr?
 25. Ydych chi wedi gwisgo'r un dillad am fwy na 3 diwrnod?
 26. Ydych chi erioed wedi bod yn agos at farw?
 27. Beth fu'r peth mwyaf erchyll i chi ei wneud yn gyhoeddus?
 28. Beth yw'r peth mwyaf chwithig rydych chi wedi'i wneud wrth feddwi?
 29. Beth yw'r peth mwyaf anarferol sydd wedi digwydd i chi mewn man cyhoeddus?
 30. Beth yw'r peth mwyaf chwithig sydd wedi digwydd i chi tra'ch bod chi'n noeth?
 31. Beth yw'r peth gwaethaf rydych chi wedi'i wneud yn eich bywyd?
 32. Beth yw'r peth cyntaf rydych chi'n sylwi arno wrth gwrdd â rhywun o'r rhyw arall?
 33. Beth fyddech chi'n ei wneud pe byddech chi o'r rhyw arall am fis?
 34. Pwy yw'r person mwyaf rhywiol yma?
 35. Pwy oedd eich cariad cyntaf, a phwy ydych chi'n ei hoffi ar hyn o bryd?
 36. Pe gallech chi gusanu rhywun ar hyn o bryd, pwy fyddech chi'n cusanu?
 37. Pe bai'n rhaid i chi briodi rhywun nad ydych chi'n ei hoffi, pwy fyddech chi'n ei briodi?
 38. O'ch cydnabod, pwy sydd â'r llygaid harddaf?
 39. Dywedwch wrthym am eich cusan gyntaf.
 40. Pe gallech chi newid un peth yn eich corff, beth fyddai hwnnw?
 41. Pe byddech chi'n cael cyfle i fynd allan ar ddyddiad gyda rhywun sy'n bresennol, pwy fyddai hwnnw?
 42. Pa iaith yn eich barn chi yw'r un fwyaf synhwyrol?
 43. Beth yw'r peth mwyaf ffiaidd rydych chi erioed wedi'i yfed?
 44. Pe gallech chi wneud rhywbeth peryglus, gyda'r sicrwydd na fyddai unrhyw beth drwg yn digwydd i chi, beth fyddech chi'n ei wneud?
 45. Ydych chi erioed wedi bod yn agos iawn at farwolaeth?

Cwestiynau ar gyfer cariadon, cariadon a chyplau

Pâr yn chwarae gwirionedd neu'n meiddio

 1. Ydych chi'n meddwl bod gan unrhyw un o'r bobl sydd yma bartner nad yw'n addas iddyn nhw? Sefydliad Iechyd y Byd? Pam?
 2. Ydych chi erioed wedi dweud celwydd i gysgu gyda rhywun?
 3. Ydych chi erioed wedi twyllo ar eich partner er mwyn osgoi cael eiliad agos atoch?
 4. Ydych chi erioed wedi cuddio rhywbeth oddi wrth eich partner?
 5. A ydych erioed wedi dweud wrth rywun eich bod yn eu caru, heb wir ddrwg gennym?
 6. Ydych chi wedi meddwl am dwyllo ar eich partner?
 7. A yw ffrind erioed wedi fflyrtio â'ch partner?
 8. Sut fyddech chi'n teimlo pe byddech chi'n dal eich partner yn ymroi ei hun?
 9. Beth yw arfer mwyaf annifyr eich partner?
 10. Beth yw'r rhan o'r corff sydd fwyaf deniadol yn eich barn chi mewn person o'r rhyw arall (neu'r un)?
 11. Beth oedd y cyfarfyddiad rhamantus mwyaf lletchwith a gawsoch?
 12. Beth oedd yr argraff gyntaf gawsoch chi o'ch partner?
 13. Beth oedd eich argraff gyntaf o'ch cariad neu gariad pan wnaethoch chi gyfarfod gyntaf?
 14. A fyddech chi'n ffosio'ch partner am $ 10 miliwn?
 15. Ydych chi wedi beichiogi neu a oes gennych chi rywun yn feichiog?
 16. Pam wnaethoch chi dorri i fyny gyda'ch cariad neu gariad olaf?
 17. Beth yw'r peth gwirion rydych chi erioed wedi'i ddweud wrth eich partner yn ystod eiliad agos atoch?
 18. Beth yw'r peth gwirion rydych chi erioed wedi'i ddweud wrth rywun rydych chi'n ei hoffi?
 19. Beth yw'r peth mwyaf deniadol am eich cariad / cariad?
 20. Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai'ch partner yn dod â'r berthynas i ben ar hyn o bryd?
 21. Pa gelwydd gwyn ydych chi wedi dweud wrth eich partner i sicrhau nad ydych chi'n brifo eu teimladau?
 22. Pwy oedd cariad dy blentyndod?
 23. Pe gallech chi ddyddio rhywun enwog, pwy fyddai hwnnw?
 24. Ydych chi wedi cwympo mewn cariad â ffrind i'ch partner? A oes unrhyw un wedi sylwi?
 25. A fyddech chi'n gwisgo fel menyw os yw'ch partner yn hoffi hynny?
 26. Disgrifiwch eich taith freuddwyd pythefnos gyda'ch partner
 27. Enwch 8 lle yr hoffech chi eu cusanu gan eich partner
 28. Os ydych chi erioed wedi twyllo, pam wnaethoch chi hynny?
 29. Pe gallech chi gusanu rhywun enwog heb effeithio ar eich perthynas bresennol, pwy fyddai hwnnw?
 30. Pe gallech chi newid rhywbeth yn eich partner, beth fyddai hynny?

Cwestiynau i ffrindiau

Cwestiynau gwir neu feiddio i ffrindiau

 1. Beth yw eich ofn mwyaf? Oherwydd?
 2. Ydych chi erioed wedi gyrru'n feddw?
 3. Ydych chi erioed wedi twyllo neu wedi cael eich twyllo?
 4. Ydych chi erioed wedi cael eich arestio? Oherwydd?
 5. Ydych chi erioed wedi dechrau sïon am rywun? Am beth oedd hyn?
 6. Ydych chi wedi peri rhywbeth fel nad ydych chi am gael rhywbeth?
 7. Ydych chi erioed wedi cael eich bychanu? Esboniwch beth ddigwyddodd a sut roeddech chi'n teimlo
 8. Oeddech chi erioed wedi hoffi un o'ch athrawon yn yr ysgol?
 9. Sut ydych chi'n dychmygu priodas eich breuddwydion?
 10. Ydych chi wedi dod yn obsesiwn â phersonoliaeth enwog?
 11. Pa gymeriad Disney ydych chi'n uniaethu ag ef? Pam?
 12. Pa gwestiwn fyddai'n gallu eich trafferthu?
 13. Beth oedd eich hoff gân yn ystod eich plentyndod?
 14. Beth yw'r peth mwyaf poenus rydych chi wedi'i uwchlwytho i rwydwaith cymdeithasol?
 15. Beth yw'r peth sy'n eich poeni fwyaf am eich tad?
 16. Beth yw'r peth sy'n eich poeni fwyaf y mae eich mam yn ei wneud?
 17. Beth yw'r bwyd gorau a gawsoch erioed?
 18. Beth yw'r bwyd gwaethaf a gawsoch erioed?
 19. Beth yw eich ofn mwyaf?
 20. Beth yw eich talent arbennig?
 21. Beth fu'r sefyllfa fwyaf chwithig yn eich bywyd?
 22. Beth fu'r sefyllfa hapusaf i chi hyd yn hyn?
 23. Beth fu digwyddiad mwyaf trawmatig eich bywyd?
 24. Beth fu'r si gwaethaf i chi ei rannu erioed? (gan wybod nad oedd yn wir)
 25. Beth fu'r diwrnod gwaethaf i chi fyw? Pam?
 26. O dan ba amodau fyddech chi'n dweud celwydd wrth ffrind?
 27. Ym mha wlad yr hoffech chi fyw pe byddech chi'n cael y cyfle?
 28. Ydych chi erioed wedi dweud celwydd yn ystod gêm gwirionedd neu feiddio? Beth oedd hi a pham?
 29. A allech chi fynd dau fis heb gysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol?
 30. A allech chi fynd dau fis heb siarad â'ch ffrindiau?
 31. A allech chi fynd bedwar mis heb eich ffôn clyfar?
 32. A allech chi fynd dau fis heb wylio'r teledu?
 33. Beth mae'r rhan fwyaf o'ch ffrindiau'n ei feddwl ohonoch chi sy'n hollol ffug?
 34. Beth hoffech chi ei wneud yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf?
 35. Pa gyfrinach ohonoch chi'ch hun a ddywedasoch wrth rywun yn gyfrinachol ac yna rhannwyd y gyfrinach honno â llawer o bobl eraill?
 36. Pwy yw'r person sy'n eich adnabod fwyaf a pha gyfrinachau y mae'n eu gwybod amdanoch chi?
 37. Pe na baech chi yma, beth fyddech chi'n ei wneud ar hyn o bryd?
 38. Pe gallech chi wneud beth bynnag yr oeddech ei eisiau, beth fyddai eich swydd ddelfrydol?
 39. Ydych chi'n ofni marwolaeth? Pam?
 40. Dywedwch wrthym am ymladd a gawsoch ac ennill ynddo
 41. Pe gallech chi roi eich hun yn esgidiau rhywun am 24 awr, pwy fyddech chi'n ei ddewis?
 42. Pe gallech chi ddileu un peth drwg o'r byd, beth fyddai hwnnw?
 43. Pe gallech chi ddyfeisio rhywbeth, beth fyddech chi'n ei ddyfeisio?
 44. Pe byddech chi'n cael cyfle i gael eich geni mewn lle gwahanol, ble fyddai hynny?
 45. Pe gallech chi sefydlu'ch breuddwydion, beth fyddai hynny?
 46. Pe gallech chi gael un uwch bwer, beth fyddai hwnnw?
 47. Pe byddech chi'n cael eich hun ar ynys anial ac yn gorfod dewis ffrind i gadw cwmni i chi, pwy fyddech chi'n ei ddewis?
 48. Pe gallech chi drawsnewid eich bywyd yn ffilm, pa ffilm fyddech chi'n ei dewis?
 49. Beth nad ydych chi am i'ch rhieni ei wybod?
 50. Sut ydych chi'n gweld eich hun mewn 10 mlynedd?

Cwestiynau i blant

Cwestiynau Gwirionedd neu Dare i Blant

 1. Pa un yw eich hoff gân?
 2. Beth yw'r celwydd gwaethaf rydych chi erioed wedi'i ddweud wrth eich rhieni?
 3. Beth yw eich hoff dîm chwaraeon?
 4. Beth yw eich hoff ffilm Disney a pham?
 5. Pwy yw dy ffrind gorau?
 6. Pwy ydych chi'n ei hoffi waethaf yn eich dosbarth?
 7. Ble hoffech chi fynd ar wyliau?
 8. Beth hoffech chi fod pan fyddwch chi'n tyfu i fyny?
 9. Beth fyddech chi'n ei wneud pe byddech chi'n anweledig am ddiwrnod?
 10. Pa bethau fyddech chi'n eu gwneud pe gallech chi wneud eich hun yn anweledig?
 11. Beth fyddech chi'n ei brynu pe byddech chi'n dod o hyd i lawer o arian ar y stryd?
 12. Beth yw eich hoff sioe?
 13. Pwy yw'r athro gwaethaf a gawsoch erioed? pam?
 14. Beth fyddai tŷ eich breuddwydion, disgrifiwch ef.
 15. Pe gallech chi fod yn uwch-ddihiryn, pwy fyddech chi'n ei ddewis?
 16. Pe gallech chi fod yn unrhyw anifail, beth fyddech chi?
 17. Pe gallech chi fod yn archarwr, beth fyddai'ch pŵer?
 18. Pe gallech chi fod yn archarwr, pa un fyddech chi?
 19. Pe gallech chi fod yn lliw, pa liw fyddech chi?
 20. Pa broffesiwn ydych chi'n ei hoffi fwyaf?
 21. Pa stori ydych chi'n ei hoffi fwyaf?
 22. Beth sy'n eich dychryn chi ?.
 23. Beth yw eich hoff fideogame ?.
 24. Pe byddech chi'n gymeriad mewn gêm fideo, pwy fyddech chi?

I bwy y gallwch chi ofyn y cwestiynau hallt hyn?

Mae'n rhaid i chi feddwl bod sail hyn i gyd yn hwyl. Felly, rydyn ni'n siarad am gêm. Hyd yn oed mae cwestiynau am wirionedd neu feiddio yn aml yn eithaf ymwthiol, rhaid inni beidio â thrafferthu neb yn ormodol. Felly nid yw'n brifo ein bod ni'n meddwl yn gyntaf a fyddai'r cwestiynau rydyn ni'n mynd i'w gofyn yn ein gwneud ni'n anghyfforddus pe bydden nhw'n cael eu gofyn i ni. Mae'n wir ei fod yn ymwneud â darganfod y meddyliau mwyaf cudd hynny gan bobl, ond bob amser o fewn terfynau. Felly, mae'r mathau hyn o gemau yn berffaith i'w gwneud mewn parau a gyda ffrindiau.

I fy nghariad / cariad

Cwestiynau i'm cariad

Os ydych chi wedi dewis eich partner i chwarae cwestiynau Truth or Dare, yna gallwch chi ei gwneud hi'n fwy o hwyl fyth. Ffordd i oleuo'r wreichionen ac anghofio am y drefn am ychydig funudau. Ceisiwch feddwl am rai cwestiynau mwy rheibus, oherwydd wedi'r cyfan, rydyn ni'n gwbl gyfrinachol. Sylwch yn dda!:

 • Beth yw eich hoff safle yn y gwely?
 • Beth oeddech chi'n meddwl y tro cyntaf i ni weld ein gilydd heb ddillad?
 • Beth yw'r ffantasi wych honno nad ydych wedi'i chyflawni?
 • Beth sy'n deffro'ch awydd rhywiol?
 • Beth ydych chi'n ei feddwl o ryw ysbeidiol?

Wrth gwrs, mae yna lawer o rai eraill hefyd nad ydyn nhw'n gysylltiedig â'r mater rhywiol ac sydd hefyd yn caniatáu inni ddod i adnabod ein partner ychydig yn fwy, fel:

 • Beth fyddech chi'n ei wneud pe byddech chi'n cael cyfle i un diwrnod fod yng nghorff dyn / menyw?
 • Pa ddymuniadau fyddech chi'n eu gwneud pe byddech chi'n dod o hyd i lamp hud?
 • Beth yw eich cyfrinach annhraethol?
 • Beth yw'r rhan o'ch corff nad ydych chi'n ei hoffi?
 • Pa ddrygioni fyddech chi'n ei wneud pe byddech chi'n anweledig?
 • Beth oedd y peth craziest rydych chi wedi'i wneud gydag unrhyw un o'ch cyn-bartneriaid?
 • Beth yw'r peth gwaethaf rydych chi wedi'i wneud allan o genfigen?

Ffrindiau

I ffrindiau, mae'r holl gwestiynau a welwch yma yn ddefnyddiol. Oherwydd ein bod ni'n gwybod llawer o bethau amdanyn nhw, ond y gwir yw nad yw bob amser yn hawdd eu rhoi mewn gwahanol sefyllfaoedd trwy wirionedd neu feiddio cwestiynau. Heb amheuaeth, mae'n un o'r gemau perffaith hynny i ddarganfod cymaint beth ddigwyddodd cyn cwrdd â chi, fel i brofi'ch meddyliau yn ogystal ag ymatebion. Heb amheuaeth, cewch eich synnu!

Rydyn ni'n gobeithio bod y cwestiynau gêm gwirionedd neu feiddio hyn wedi bod at eich dant, gan ein bod ni wedi gwneud i'r crynhoad hwn ddewis y rhai gorau i hwyluso'r gêm i'r holl bobl hynny nad ydyn nhw'n gwybod beth i'w ofyn. Os oes gennych syniad na chafodd ei gyhoeddi, rydym yn eich gwahodd i ddefnyddio'r blwch sylwadau; yn ogystal ag y byddem hefyd yn gwerthfawrogi pe baech yn ei rannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol ... Efallai bod ffrind i chi ei angen!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

6 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   cinetux meddai

  Da iawn y dudalen hon

 2.   dienw meddai

  HAHAHA I CHWARAE GWIR NEU HER XD

 3.   dienw meddai

  Diddorol iawn roedd y cwestiynau hyn wedi gwasanaethu llawer i mi

 4.   XD XD meddai

  Ydw i angen yr heriau ????

 5.   SANCHO PANCHO meddai

  Roeddwn i wrth fy modd â'r cwestiynau

 6.   Serpentine Seren meddai

  Diolch i chi am ganiatáu imi ddod i adnabod yr hil ddynol yn well.

bool (gwir)