Sut i addysgu mab neu ferch yn gywir

Mae gan y mwyafrif o rieni neu'r rhai sy'n agos at wneud hynny amheuon mawr sut i addysgu plentyn neu ferch; gan mai hon yw'r dasg anoddaf sydd ganddyn nhw ac sy'n gwneud camgymeriadau yn amlaf. Nid oes neb yn berffaith ac nid oes ffordd i addysgu na chodi uwchlaw eraill. Fodd bynnag, mae yna wahanol awgrymiadau, technegau neu ddulliau a all eich tywys i roi addysg dda iddynt, a dyna beth y byddwn yn siarad amdano nesaf.

Dysgu addysgu'ch plant yn effeithiol

Y peth cyntaf y gallwn ei ddweud wrthych yw nad ydych yn ymdrechu mor galed i'w haddysgu, hynny yw, mae'n iawn poeni cymaint â phosibl; ond weithiau rydyn ni'n tueddu i'w orwneud a chyflawni'r canlyniadau cyferbyniol (sef yr hyn rydyn ni am ei osgoi): trawma ac anhwylderau. Am y rheswm hwn, byddwn yn dechrau gyda rhai agweddau y dylech eu hystyried cyn dechrau addysg eich plant.

Pam na ddylech chi boeni na gor-ddweud eich hun?

 • Ni fydd ceisio'n rhy galed yn eu hatal rhag cael trawma neu aflonyddwch. Yn ogystal, trwy ofni bod hyn yn digwydd, gallwch gaffael ymddygiadau sy'n denu'r canlyniadau hyn. Er ers 1970 mae wedi bod pwyslais mawr ar rianta (a elwir yn rhianta yn Saesneg), nid yw'r ffeithiau hyn a grybwyllwyd wedi'u lleihau; felly, nid yw'r technegau neu'r dulliau a ddefnyddir nawr yn mynd i'w osgoi. Fodd bynnag, bydd yr awgrymiadau y byddwn yn eu rhoi ichi yn nes ymlaen yn eich helpu i leihau'r posibiliadau.
 • Yn ôl astudiaethau, nid yw bod yn fwy pryderus wrth addysgu plentyn yn golygu y byddwch yn gwella ei iechyd (ymddygiadol a meddyliol). Rhaid i chi gofio ei fod fel meddyginiaeth, hynny yw, mae angen dos angenrheidiol i sicrhau canlyniadau da, ond os byddwch chi'n ei gynyddu byddwch hefyd yn cynyddu'r sgîl-effeithiau a'r cymhlethdodau.
 • Mae'n wrthgynhyrchiol monitro pob agwedd ar fywydau ein plant, yn enwedig pan fyddant mewn camau mwy datblygedig fel cyn-glasoed a glasoed. Os ceisiwch yn rhy galed i'w haddysgu, ni fyddwch yn gallu eu newid. Mae pob plentyn yn wahanol ac nid oes ganddo'r un chwaeth, felly os nad yw'n hoffi gwersi chwaraeon neu biano, peidiwch â phoeni. Ar y llaw arall, os nad yw magu plant fel y byddech chi wedi bod eisiau, nid yw'n golygu mai eich bai chi ydyw.

Beth yw'r camgymeriadau mwyaf cyffredin wrth addysgu merch neu fab?

Fel y soniasom o'r blaen, mae yna ddiffygion ym mhob magu plant ac nid ydych chi wedi'ch eithrio rhag addysgu plentyn, gan nad ydych chi'n berffaith. Isod, byddwn yn dangos i chi rai o'r methiannau amlaf fel y gallwch geisio gweithio arno wrth fagu plentyn.

 • Mae peidio â chydnabod ei agweddau cadarnhaol yn fethiant enfawr. Weithiau rydyn ni'n talu sylw i'w gwendidau neu wendidau i'w cywiro; gan adael ei rinweddau o'r neilltu. Mae hon yn broblem fawr, gan fod yn rhaid i ni ganolbwyntio hefyd ar gydnabod eu cryfderau a cheisio gwneud iddyn nhw ecsbloetio i'r eithaf.
 • Un o'r problemau mwyaf cyffredin yw peidio â gwrando ar y plentyn. Weithiau rydyn ni'n meddwl, oherwydd eu bod nhw'n ifanc, nad oes ganddyn nhw'r hawl i fynegi eu hunain na rhoi eu barn. Rhaid i chi adael iddyn nhw fynegi eu hunain a dweud popeth maen nhw'n ei feddwl neu ei deimlo trwy wrando'n amyneddgar.
 • Un arall o'r problemau mwyaf cyffredin yw ddim yn parchu eu personoliaeth. Lawer gwaith credwn y gallwn eu gwneud yn ein delwedd neu ein tebygrwydd, eu bod yn edrych fel eu brawd, mab y cymydog, ymhlith eraill. Fodd bynnag, mae pob plentyn yn unigryw ac mae gan bob un ei bersonoliaeth ei hun.
 • Peidio â chyfathrebu Mae'n un o'r methiannau mwyaf, gan y bydd yn anoddach iddynt agor mewn camau fel llencyndod neu mewn sefyllfaoedd anodd a all arwain at ganlyniadau negyddol. Fe ddylech chi siarad ag ef a'i fod yn teimlo'n gyffyrddus yn siarad â chi.

Mae yna ddiffygion eraill fel gor-amddiffyn, cymhariaeth, gormod o gydsyniad a llawer mwy; Ond mae'n well gennym gyffwrdd â phob pwnc mewn ffordd ehangach yn yr awgrymiadau i addysgu mab neu ferch y byddwn yn ei ddangos i chi isod.

Awgrymiadau ar sut i fagu plentyn

Arwain trwy esiampl

Weithiau rydyn ni'n meddwl mai dim ond trwy roi pregethau y gallwn ni wneud i'n plant ddysgu. Fodd bynnag, nid oes dim yn fwy effeithiol nag arwain trwy esiampl. Os ydych chi am i'ch plentyn ddysgu cyfarch yn gywir, nid rhegi, parchu rheolau ymddygiad wrth y bwrdd, dysgu am gyfrifoldebau neu hyd yn oed barchu rheolau traffig (ar gyfer oedrannau hŷn), ymhlith eraill; yna bydd yn rhaid i chi ei wneud.

Mae cyfathrebu yn biler sylfaenol

Gwnaethom ei grybwyll fel un o'r methiannau mwyaf. Cyfathrebu yw sylfaen sylfaenol unrhyw berthynas, boed yn rhiant-blentyn, partneriaid neu ffrindiau. Felly rydym yn argymell y canlynol:

 • Siaradwch ag ef a byddwch yn llawn mynegiant, mae cael y ddau ohonoch yn gweld ei ymadroddion yn ffordd wych o weld sut mae'n teimlo ym mhob sefyllfa. Yn y ffordd honno gallwch chi wybod pan fydd gennych chi broblem, os oes rhywbeth yn effeithio arnoch chi, ymhlith pethau eraill.
 • Peidiwch byth â rhoi cyfathrebu o'r neilltu hyd yn oed os yw'n tyfu. Yn dibynnu ar eich personoliaeth, efallai y gallwch fod ychydig yn fwy caeedig pan fyddwch chi'n dechrau mynd trwy gamau anoddach; Ond os ydych chi yno iddo bob amser, gall fod yn agwedd eiliad.
 • Gofynnwch iddo beth yw ei farn am bwnc neu beth yw ei farn. Byddwch yn rhoi pwys ar yr hyn y mae'n ei feddwl, ar yr un pryd y byddwch yn ei ysgogi i fynegi ei hun.
 • Dysgu gwrando. Nid cyfathrebu yn unig eich bod chi'n siarad ag ef, ond bod y ddau ohonoch chi'n gwneud.

Gosod terfynau

Mae cyfyngiadau ym mhob safle, fel mewn sefyllfaoedd penodol. Rhaid i chi ddysgu iddo beth yw'r terfynau hyn fel y gellir ei fesur yn dibynnu ar y lle a'r sefyllfa.

 • Bydd yn rhaid ichi egluro iddo sut mae ymatebion a theimladau wedi'u cysylltu; yn ogystal ag atal y cysylltiad hwnnw rhag achosi iddynt fynd y tu hwnt i'r terfynau. Nid ydym am iddo weiddi a chicio pan fyddwch chi neu athro yn ei sgaldio am iddo wneud rhywbeth o'i le, er enghraifft.
 • Wrth ddysgu sut i fagu plentyn, mae'n rhaid i chi hefyd dysgu canlyniadau eich gweithredoedd i chi. Er enghraifft, trwy beidio â chasglu annibendod ar ôl chwarae neu beidio â gwneud gwaith cartref a anfonwyd ato o'r ysgol.
 • Gallwch chi gymryd rhan wrth gynnwys rhai rheolau neu safonau'r cartref. Fel, er enghraifft, dewis y tasgau y byddwch chi'n helpu gyda nhw neu'n sefydlu amser i gael byrbryd.

Gadewch iddo fod yn anghywir

Rydyn ni i gyd wedi profi ac wedi methu. Y broblem yw ein bod lawer gwaith yn meddwl y gallwn amddiffyn ein plant rhag methu trwy eu gwahardd i wneud rhai pethau. Fodd bynnag, er bod hyn yn amhosibl oni bai ein bod wedi'i amgáu mewn blwch gwydr; y syniad yw y gallant ddysgu trwy dreial a chamgymeriad.

Ar y llaw arall, yn yr achos hwn wrth addysgu plentyn, gallwn wneud y cwymp yn llai caled ar rai achlysuron. Rhoi cyngor i chi i ymdopi â sefyllfa, gan nodi y gallai fod rhywfaint o ganlyniad, ymhlith pethau eraill. Pan fydd yn methu, bydd yn gwybod eich bod yn iawn ac er efallai na fydd yn ei gyfaddef, bydd yn talu mwy o sylw i'r cyngor a roddwch iddo yn y dyfodol. Er, rydym yn argymell na ddylech ymosod gyda sylwadau negyddol er mwyn osgoi methu, oherwydd os bydd yn methu, gellir arddel yr agwedd hon gyda gwahanol agweddau ar eich bywyd a byddai'n broblem fawr i'r ddau ohonoch.

Ysgogwch ef a pheidiwch â'i gymharu ag eraill

Rydym eisoes wedi dweud mai methiant mawr yw ymosod ar ei bwyntiau neu wendidau negyddol; a fyddai bron yr un fath â’i gymharu ag eraill, fel ei frawd, mab y cymydog neu chi pan oeddech yn ei oedran. Mae pob plentyn yn wahanol ac mae ganddo ei alluoedd ei hun, felly ceisiwch ei ysgogi i'w ddatblygu i'r eithaf a'i helpu gydag unrhyw anawsterau a allai fod ganddo; Nid yw'r olaf yn golygu eich bod chi'n gwneud popeth drosto, rhowch yr offer angenrheidiol iddo.

 • Peidiwch â defnyddio ymadroddion cymharu fel 'rydych yn union fel mab (ffilm o'r fath, lle gwelir ei fod yn difetha ac yn anniolchgar)".
 • Osgoi cyffredinoli ar bob cyfrif. Os gall y plant yn eu dosbarth drin tasg ac na all eich un chi, efallai bod y pwnc hwnnw'n bwynt gwan (fel arfer mae'n digwydd mewn chwaraeon neu fathemateg); felly fe allech chi gymryd camau mwy effeithiol, fel ei gofrestru mewn dosbarthiadau preifat. Fodd bynnag, cofiwch gymryd y cyfan mewn ffordd gadarnhaol.

Cydnabod y gallwch chi hefyd fod yn anghywir

Efallai na ddylech fod wedi ei sgwrio am wneud rhywbeth neu weiddi arno un diwrnod pan oeddech dan straen. Wrth addysgu plentyn, maen nhw hefyd yn ein helpu ni i addysgu ein hunain. Am y rheswm hwn, rhaid i chi ddysgu adnabod eich camgymeriadau a'ch camgymeriadau, rhywbeth y bydd eich plentyn nid yn unig yn gwneud iddo deimlo'n well (gan ei fod yn iawn na ddylech weiddi arno, er enghraifft); ond byddwch hefyd yn dysgu ein bod i gyd yn gwneud camgymeriadau ac yn gallu eu cywiro, a fydd o gymorth mawr trwy gydol eich bywyd.

Treuliwch amser o ansawdd

Pan na fyddwn yn treulio amser o ansawdd gyda'n plant, maent yn tueddu i ymddwyn yn negyddol i gael ein sylw. Felly mae'n rhaid i chi drefnu'ch hun yn y ffordd orau nid yn unig i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol, ond hefyd i treulio amser o ansawdd gydag ef.

 • Mae angen amser arnoch i siarad neu sgwrsio am y diwrnod a gafodd y ddau ohonoch.
 • Chwarae gydag ef neu fynd ag ef i'r parc, pwyso, bwyta hufen iâ neu hyd yn oed wylio ffilm gartref.
 • Weithiau mae gwir angen help arnyn nhw gyda'u gwaith cartref; Mewn achosion eraill, bydd eistedd gyda nhw rhag ofn bod ganddyn nhw unrhyw amheuon yn gwneud iddyn nhw deimlo'n dda.

Mae yna lawer o eiliadau y gallwn dreulio amser o ansawdd gyda'n plant a fyddai'n anodd eu rhestru. Y gwir yw y dylech drefnu eich amserlen i allu cynnig cymaint â phosibl (ond heb fod ar ei ben trwy'r amser chwaith). Os yw'ch gwaith yn ddigon cryf, gallwch esbonio'r sefyllfa iddo a'i ddysgu mai'r amser hwn yw'r hyn y gallwch ei gynnig iddo; unwaith eto, peidiwch ag anghofio cyfathrebu wrth fagu plentyn.

Dysgwch ddweud "na" ac osgoi rhoi eich popeth iddo

Un o'r problemau mwyaf cyffredin yw ein bod yn tueddu i lenwi ein bylchau mewn plentyndod gyda'n plant. Mae hyn yn golygu, os nad oedd gennym y teganau gorau a phopeth yr oeddem ei eisiau, yna rydym am i'n plentyn ei gael.

 • Bydd yn rhaid i chi ddysgu gwerth pethau iddo. Er enghraifft, os ydych chi'n prynu ffôn iddo bob tro y bydd yn ei golli neu'n ei dorri, ni fydd yn deall beth yw ei wir werth.
 • Ni allwch bob amser ddweud OES wrth bopeth y mae eich plentyn yn ei ofyn gennych. Gan y bydd yr agwedd hon yn arwain at yr hyn a elwir yn "difetha." Rydym fel arfer yn ei wneud i osgoi eu hagweddau a'u hymddygiadau; Ond y broblem yw y byddan nhw'n ymddwyn yn negyddol bob tro y byddwch chi neu rywun yn gwrthod rhoi neu wneud yr hyn maen nhw'n gofyn amdano.

 

Dyma'r awgrymiadau gorau ar sut i addysgu plentyn y gallwn ei roi i chi; yn ogystal â'r methiannau cyffredin a pham na ddylech wthio'ch hun yn rhy galed wrth ei wneud. Gobeithiwn fod yr erthygl wedi bod at eich dant a'ch bod yn helpu i'w lledaenu ar rwydweithiau cymdeithasol i atal rhieni rhag gwneud y camgymeriadau mynych hyn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)