Astudio technegau i hwyluso dysgu

Ar sawl achlysur, nid yw myfyrwyr yn dod o hyd i ffordd i ddysgu neu gofio pwnc penodol; naill ai oherwydd ei anhawster, yr ychydig ddiddordeb sydd ganddo tuag ato neu oherwydd sylw neu broblemau dysgu. Ar gyfer hyn, mae yna technegau astudio a fydd yn helpu myfyrwyr i hwyluso dysgu pynciau amrywiol; y byddwn yn siarad amdano trwy gydol y swydd hon.

Beth yw technegau astudio a beth maen nhw'n ei gynnwys?

Mae technegau neu ddulliau astudio yn strategaethau a ddefnyddir i allu gwella dysgu mewn gwahanol feysydd, sy'n hynod angenrheidiol ar gyfer perfformiad uwch yn yr ysgol neu'r brifysgol. Yn ymarferol, ystyrir bod unrhyw dechneg neu strategaeth sy'n gwella galluoedd unigolyn wrth astudio neu gofio cynnwys a fydd yn cael ei werthuso yn dechneg astudio.

Gellir dysgu'r strategaethau hyn mewn cyfnod byr, gan eu bod fel arfer yn hawdd eu defnyddio; Yn ogystal, gellir eu defnyddio ym mron pob maes neu faes. Fodd bynnag, mae technegau sy'n cael eu defnyddio mewn meysydd penodol, gan iddynt gael eu cynllunio at y diben hwn neu nhw yw'r rhai a argymhellir fwyaf ar gyfer y maes hwnnw.

Ar y llaw arall, er iddo gael ei ddefnyddio yn y rhan fwyaf o achosion i ganiatáu i'r myfyriwr gael rheolaeth dros ei ddulliau wrth astudio; y dyddiau hyn mae mwy o bwyslais yn cael ei roi ar ddefnyddio'r technegau hyn. Y rheswm yw oherwydd bod y myfyrwyr sy'n caffael gwybodaeth ar y pwnc hwn, fel arfer cynyddu eich perfformiad academaidd; oherwydd ei bod yn gyffredin heddiw bod dosbarthiadau sy'n ymroddedig i sgiliau astudio hyd yn oed yn cael eu cynnwys yn ystod y misoedd cyntaf yn y brifysgol.

Beth yw'r mathau o ddulliau astudio?

Mae yna wahanol fathau o dechnegau astudio y gellir eu defnyddio i wella dysgu. Fel y soniasom, gellir cymhwyso rhai ohonynt i unrhyw bwnc yn gyffredinol; tra bod eraill wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer meysydd penodol. Nesaf byddwn yn sôn am y mathau presennol ac yn egluro beth mae pob un ohonynt yn ei gynnwys.

Gallwch ddod o hyd i dechnegau cofio, sgiliau cyfathrebu, didactics, cyddwysiad gwybodaeth, lluniau, acronymau, strategaethau prawf, deall testun a llawer mwy. Yn eu tro, mae rhai ohonynt wedi'u rhannu'n sawl dull; felly mae yna amrywiaeth fawr o fathau y gellir eu defnyddio yn ôl y maes i'w astudio, galluoedd y myfyriwr a'i hoffterau.

Cofiwch y wybodaeth i'w hastudio

Y mathau hyn o dechnegau astudio yw'r rhai a ddefnyddir fwyaf, gan ei fod yn rhywbeth sylfaenol. Pan fyddwn yn astudio unrhyw wybodaeth, byddwn fel arfer yn ailadrodd y darlleniad, er enghraifft, sy'n hwyluso ei ddysgu. Fodd bynnag, nid yw'n ymwneud â dysgu'r testun ysgrifenedig i'r llythyr, ond yn hytrach deall yr hyn y mae'n ymwneud ag ef a gallu caffael y wybodaeth angenrheidiol i allu ei ddefnyddio wrth ateb unrhyw gwestiwn sy'n gysylltiedig â'r pwnc.

Mae llawer o bobl o'r farn mai astudio al caletre yw'r ffordd fwyaf effeithiol i ddysgu rhywbeth, ond ni allai unrhyw beth fod ymhellach o'r gwir. Pan gaffaelir gwybodaeth fel hyn, mae'n aml yn cael ei anghofio yn fuan ar ôl cyflwyno'r asesiad; ar ben hynny, mewn llawer o achosion wrth anghofio rhan o'r testun, mae'n anodd cofio'r gweddill hefyd.

Defnyddiwch y dull PSQRST

Soniwyd eisoes am broblemau'r gelf flaenorol, mae'r rhai sy'n seiliedig ar sgiliau cyfathrebu yn llawer mwy effeithiol; gan fod y rhain yn caniatáu datblygu meddwl beirniadol. Yn hyn gallwn ddod o hyd i'r dull PQRST, a elwir yn ôl ei acronym Saesneg yn «Rhagolwg, Cwestiwn, Darllen, Crynodeb, a Phrawf», a fyddai'n cael ei gyfieithu fel «Rhagolwg, Gofyn neu gwestiynu, Darllen, Crynhoi a Gwerthuso».

 1. Yn gyntaf bydd angen i chi adolygu'r pwnc rydych chi am ddysgu amdano.
 2. Yna bydd yn rhaid i chi ofyn cwestiynau y dylech chi allu eu hateb ar ddiwedd yr astudiaeth.
 3. Bydd yn edrych am wybodaeth sy'n caniatáu iddo ehangu'r wybodaeth ar y pwnc.
 4. Defnyddiwch amrywiaeth o dechnegau neu ddulliau i grynhoi.
 5. Yn olaf, bydd angen i chi werthuso'ch hun trwy ateb y cwestiynau a ofynnwyd yn gynharach.

Cardiau fflach ochr yn ochr â thechnegau astudio eraill

Defnyddir cardiau fflach yn helaeth gan fyfyrwyr i gofnodi crynodeb neu wybodaeth benodol ar y pwnc dan sylw. Gellir cynnwys nodiadau ysgrifenedig a gweledol yn y rhain, felly mater i'r myfyriwr yw dewis y dulliau a fydd yn ategu'r dechneg hon. Defnyddir y rhain yn nodweddiadol i grynhoi neu ofyn cwestiynau penodol y gallwch wedyn eu defnyddio i gynnal hunanasesiad; ar y llaw arall, rhag ofn cyflwyno gwerthusiad llafar, gall y rhain wasanaethu fel deunydd ategol mewn pwyntiau sy'n anodd eu cofio.

Mapiau meddwl neu ddiagramau pry cop

Mae'r strategaethau hyn yn rhan o'r dulliau cyddwyso gwybodaeth. Maen nhw'n defnyddio nodiadau byr ac allweddeiriau gallu crynhoi'r wybodaeth a gyflwynir yn elfennau pwysicaf y pwnc. Mae'n un o'r technegau a ddefnyddir fwyaf ac fel rheol mae'n cael ei ddysgu i ni ym mlynyddoedd cyntaf addysg gynradd; sy'n annog creadigrwydd i allu cysylltu cysyniadau â delweddau ac felly gael crynodeb gweledol.

Technegau delweddu gweledol

Mae yna bobl sy'n dysgu'n fwy effeithiol trwy ddefnyddio offer neu ddulliau astudio gweledol, sy'n helpu i gadw gwybodaeth yn haws. Yn eu plith hefyd mae mapiau meddwl a'r dechneg i gofio gyda lluniau; sy'n cynnwys defnyddio lluniadau a grëwyd gan y myfyriwr i allu adnabod y dysgu a gafwyd. Ar gyfer hyn, rhaid eu creu trwy'r delweddau sy'n mynd trwy feddwl y person wrth ddarllen y wybodaeth, yn y ffordd honno byddant yn cofio'r hyn a astudiwyd yn llawer haws.

Gellir cynrychioli syniadau gyda delweddau gan ddefnyddio'r cynrychiolaeth, tebygrwydd, perthynas semantig a thrwy gysylltiad rhydd.

 • Defnyddir cynrychiolaeth yn aml i lunio'r hyn sy'n cael ei ddweud yn llythrennol, fel ymennydd.
 • Defnyddir y tebygrwydd, o'i ran, fel rheol mewn termau y dywedir yr un peth ond a ysgrifennir yn wahanol. Er enghraifft, lluniwch lygoden (anifail) wrth gyfeirio at y ddyfais.
 • Defnyddir y berthynas y rhan fwyaf o'r amser ar gyfer syniadau haniaethol, fel tynnu calon i gyfeirio at gariad.
 • Yn olaf, mae'r gymdeithas i ddefnyddio lluniau sy'n ymwneud â'r testun; sut i lunio'r cerflun o ryddid i gyfeirio at yr Unol Daleithiau neu Efrog Newydd.

Dull Du-Gwyrdd-Coch

Mae'n un o'r technegau astudio yn seiliedig ar strategaethau prawf, lle defnyddir tanlinellu o wahanol liwiau i gynrychioli gwahanol ystyron. Defnyddir du ar gyfer y pethau pwysicaf mewn cwestiwn, coch ar gyfer diffiniadau neu dermau y mae'n rhaid i ni eu gwybod, a gwyrdd i dynnu sylw at bethau a allai fod yn anodd eu cofio wrth sefyll prawf.

Deall y testun

Deall testun yw un o'r dulliau astudio mwyaf effeithiol, oherwydd ynddo fe welwn amrywiol strategaethau astudio bydd hynny'n caniatáu ichi ddeall y wybodaeth rydych chi am ei hastudio. Yn eu plith rydym yn dod o hyd i ddarllen byd-eang a pharagraff, yn cynrychioli'r hyn sy'n cael ei ddarllen, ei gofio a'i gymhwyso.

 • Mae darllen byd-eang yn caniatáu inni ddysgu am y pwnc i ddysgu a chydnabod a oes gennym wybodaeth yn y maes hwn. Er mwyn ei gymhwyso, mae'n ddigon darllen teitlau ac is-deitlau'r cynnwys; gallu ymestyn i ddarllen y paragraff cyntaf yn dilyn pob un ohonynt.
 • Mae darllen fesul paragraff yn rhoi’r posibilrwydd inni gydnabod y prif eiriau a syniadau eilaidd. Ar gyfer hyn, gallwn ddefnyddio marcio geiriau perthnasol a'r gwahanol mathau o danlinellu.
 • Mae'r gynrychiolaeth yn caniatáu inni gymhathu popeth yr ydym wedi'i ddarllen; y byddwn yn ei fynegi trwy ddefnyddio'r crynodeb neu ymhelaethu diagramau gyda'r prif gysyniadau, hynny yw, defnyddio'r Map Cysyniad adnabyddus.
 • Cofio yw'r gallu i gofio'r hyn a ddarllenwyd, y mae'n rhaid ei egluro trwy'r cyfrwng a ffefrir (ysgrifenedig neu lafar).
 • Yn olaf, y cais yw'r hyn sy'n caniatáu inni gofio'r hyn yr ydym wedi'i astudio, rhywbeth sy'n digwydd pan fydd angen i ni achub y wybodaeth honno mewn sefyllfaoedd penodol; sydd hefyd yn caniatáu inni chwilio am wybodaeth newydd sy'n ein helpu i ehangu ein gwybodaeth.

Beth yw'r technegau astudio a ddefnyddir fwyaf?

Ar ôl i'r dulliau astudio uchod gael eu hegluro, byddwn yn ehangu'r wybodaeth am bob un o'r technegau astudio a ddefnyddir fwyaf, fel y tanlinellu, nodiadau, cardiau mynegai, mapiau meddwl neu gysyniad, cwisiau, taflu syniadau a mnemonig.

Techneg tanlinellu

Nod y tanlinellu yw tynnu sylw at brif neu brif syniadau testun. Yn y ffordd honno bydd y myfyriwr yn gallu cofio'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu dim ond trwy ddarllen yr hyn maen nhw wedi'i danlinellu. Er mwyn tanlinellu mae angen i chi ddeall y testun yn gyntaf a'r hyn y dylid ei amlygu sy'n hynod bwysig. Ar y llaw arall, gallwch ddefnyddio uchafbwynt ac unrhyw bensil i dynnu llinellau o dan y syniadau neu'r geiriau allweddol hyn.

Y cardiau a'r nodiadau

Ar ôl deall y deunydd sydd i'w astudio, gellir creu nodiadau gyda'r wybodaeth fwyaf perthnasol yn y testun neu gyda'r wybodaeth sy'n anodd ei chofio. Yn yr un modd, gellir defnyddio'r cardiau adnabyddus, y buom yn siarad amdanynt yn gynharach, gan gyfeirio at enw "cardiau."

Mapiau Meddwl a Chysyniad

Yn dibynnu ar y pwnc a'n dysgu sgiliau (cofiwch fod yna bobl sy'n dysgu'n well gyda deunydd gweledol); gellir defnyddio mapiau meddwl neu gysyniad (a elwir hefyd yn sgematigau). Bydd y cyntaf yn ein helpu i gysylltu'r delweddau a'r geiriau allweddol â'r wybodaeth sydd i'w hastudio; tra bod yr ail yn caniatáu ail-greu'r wybodaeth mewn ffordd gryno trwy ddefnyddio cysyniadau ac allweddeiriau. Mae'r dull hwn, ynghyd â thanlinellu, yn un o'r technegau astudio cyntaf a ddefnyddiwn fel arfer tra yn yr ysgol.

Defnyddiwch brofion neu brofion

Nid oes angen diffinio'r profion neu'r profion am eu rhesymau amlwg, ond mae'n rhan o'r strategaethau astudio a all helpu nid yn unig i werthuso ein gwybodaeth mewn gwahanol feysydd, ond hefyd i werthuso ein gallu dysgu. Mae yna lyfrau sy'n cynnwys profion bach, yn ogystal â gellir eu chwilio ar y rhyngrwyd i brofi ein gwybodaeth; Yn ogystal, mae hefyd yn bosibl eu creu ein hunain neu ofyn am help gan berson allanol.

Taflu syniadau

Dyma un o'r technegau astudio llai adnabyddus, ond gydag effeithlonrwydd mawr. Offeryn grŵp yw'r dull hwn sy'n eich galluogi i ddod o hyd i syniadau newydd ar bwnc. Oherwydd bod sawl person yn cymryd rhan, mae amrywiaeth fawr o syniadau fel arfer yn cael eu darganfod neu eu hegluro mewn gwahanol ffyrdd, ond gyda'r un ystyr; a fydd yn helpu i wella dysgu ac sydd â sawl opsiwn i ddewis o'u plith ar adeg asesiad. I gyflawni'r dechneg hon, rhaid i chi ddileu beirniadaeth, ysgrifennu pob syniad a chaniatáu mynegiant am ddim, ceisio dod o hyd i gynifer o syniadau â phosibl a cheisio eu cyfuno neu eu gwella.

Mae technegau astudio yn offer sylfaenol wrth astudio, yn enwedig ar gyfer pobl nad oes ganddynt allu cof uwchlaw'r cyfartaledd; a all, fel y soniasom yn y cofnod, yn ogystal â bod yn fantais, hefyd fod yn broblem yn y dyfodol, gan fod y defnydd o ddysgu'r testunau "air am air" yn aml yn hawdd ei anghofio. Gobeithiwn y byddwch o hyn ymlaen yn defnyddio rhai o'r dulliau a eglurwyd ac y bydd astudio yn broses haws o lawer i chi.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   juse danielsd meddai

  Helo sut wyt ti?

 2.   dienw meddai

  strategaeth astudio dda diolch

bool (gwir)