Pynciau i'w datgelu yn y dosbarth neu'r gwaith

pynciau i'w datgelu

Mae yna lawer o bynciau o ddiddordeb a all fod a ddefnyddir i baratoi arddangosfeydd neu bapurau ymchwil. Fodd bynnag, pan fydd y thema'n ddewisol ac yn rhydd i ddewis, mae'n bosibl na fyddwn yn dod o hyd i thema sy'n dal ein sylw ac ni fyddwn yn penderfynu ar un benodol.

Am y rheswm hwn, yn y swydd hon byddwn yn trafod amryw bynciau diddorol a allai ddenu eich sylw. Fel byddwn yn gwneud crynodeb byr amdanynt a pham y dylech eu dewis.

Gall y pynciau fod yn amrywiol iawn, gan eu bod yn gallu cyffwrdd â meysydd fel iechyd, gwleidyddiaeth, yr amgylchedd, sylweddau caethiwus, ymhlith eraill. Yn ogystal, byddwn hefyd yn defnyddio rhai enghreifftiau neu opsiynau ar gyfer ymchwiliadau mwy penodol, megis “Defnydd cyffuriau ymysg pobl ifanc”Ar gyfer y thema dibyniaeth ar gyffuriau.

Themâu diddordeb

Anhwylderau meddwl

Yn yr un modd â'r pwnc blaenorol, anhwylderau meddyliol Maent wedi bod yn destun astudio ers blynyddoedd, gan fod llawer o ddiddordeb yn sut mae'r ymennydd yn gweithio a beth yw'r effeithiau pan nad yw'n gweithio'n iawn.

Ar y wefan hon rydym hefyd wedi ysgrifennu pynciau dirifedi amdano, fel y clawstroffobia, sgitsoffrenia, pryder, Alzheimer, ymysg eraill. Beth allwch chi ei gael yng nghategori anhwylderau'r wefan.

 • Symptomau, achosion a thriniaeth ar gyfer Alzheimer.
 • Y berthynas rhwng anhwylderau meddwl a chreadigrwydd.
 • Tarddiad, symptomau a thriniaethau anorecsia.

Mae anhwylderau meddyliol yn pynciau sydd wir yn dal y llygad o fwyafrif y bobl, gan ei fod yn rhywbeth cyffredin mewn cymdeithas ond ar yr un pryd, rhywbeth nad yw bron pawb yn ymwybodol ohono (oni bai bod gan rai o'r unigolion ddiddordeb yn y maes hwn, ond a fyddai'n dal i fod yn lleiafrif).

Mewnfudo

Mae'n un o'r pynciau o ddiddordeb sydd wedi ennyn y nifer fwyaf o farnau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn 2018 dywedir bod mwy na 56 o bobl wedi dod i mewn i'n gwlad, y rhan fwyaf ohonynt yn anghyfreithlon. Un o'r ffigurau uchaf o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol. Felly cyflwynir y ddadl. Mae Sbaen eisoes yn un o'r prif lwybrau a chyrchfannau, gan yn flaenorol gwledydd eraill fel Gwlad Groeg neu'r Eidal oedd y rhai â'r ffigurau uchaf. Am y rheswm hwn, gall y pynciau trafod fod yn lluosog, o'r sefyllfa mewnfudwyr hyd yn oed y problemau a all ddeillio o'r cyfan. Gall sut i'w osgoi neu sut i helpu hefyd fod yn ddau gwestiwn a fydd yn rhoi llawer i siarad amdano.

Am gydraddoldeb

Pwnc diddordeb ar gydraddoldeb rhywiol

Mae'n un o'r pynciau o ddiddordeb a all gynhyrchu mwy o broblemau, ond heb amheuaeth, mae'n gyfredol hefyd. Oherwydd pan fyddwn yn siarad am gydraddoldeb, rydym nid yn unig yn cyfeirio at fater menywod, sy'n un o'r blaenoriaethau, ond ynghyd â'r frwydr dros hawliau grwpiau eraill sy'n ymladd dros gydraddoldeb rhywiol. Yn yr achos hwn gallwn siarad am bob un ohonynt, gan ddarparu enghreifftiau a chrybwyll a oes rhywbeth tebyg yn digwydd ym mhob rhan o'r byd. Er mai'r cwestiwn cyntaf y gallwn ei ofyn i ni'n hunain yn y ddadl yw a ydych chi'n credu bod cydraddoldeb wedi'i sefydlu.

Safon harddwch

Mae'n rhywbeth y mae hyd yn oed y rhai enwog eisoes wedi'i wrthryfela a gyda rheswm da. Oherwydd bod angen safonau harddwch penodol fel arfer i roi delwedd i gymdeithas. Felly, mae rhai o'r enwogion eisoes yn dewis peidio â gwisgo colur neu beidio â chwyro. Yn yr un modd, mae'n bwnc eang a gallwn hefyd siarad am y mesurau sydd eu hangen i fynd ar lwybr troed. Bydd ffasiwn a harddwch yn dod at ei gilydd yn un arall o'r themâu mwyaf cyffredin a chylchol. Ers oherwydd y trethi hyn a osodwyd, gall gael effaith fawr ar yr unigolyn a'i iechyd. Gan fod ansicrwydd a'r galw i fod yn berffaith neu'n berffaith bob amser, gall fod yn ddrych sy'n adlewyrchu rhai afiechydon. Gallwn ddadlau ar y safon harddwch trwy gydol hanes, y problemau a'u canlyniadau difrifol.

Erthyliad

La terfynu beichiogrwydd yn wirfoddol Mae'n un arall o'r pynciau mwyaf rheolaidd ar gyfer dadl. Oherwydd heb amheuaeth, unwaith eto bydd y farn, y cwestiynau neu'r casgliadau yn cael eu cynhyrchu ar unwaith. Dros y blynyddoedd roedd yn arfer cosbedig, dewisodd cymaint o fenywod arferion cudd-drin yn yr amodau gwaethaf. Mae gan bob gwlad ei deddfau ei hun ynglŷn â'r weithdrefn hon. Felly, gellir amrywio'r pynciau a roddir ar y bwrdd hefyd. Os yw un o blaid neu yn erbyn erthyliad a'r amgylchiadau i'w gyflawni. Mae'n un o'r pynciau sy'n cynhyrchu mwy o ddadlau.

Tlodi

Mwy a mwy o bobl neu fwy gwledydd sy'n mynd i argyfwng ac maen nhw'n mynd yn dlotach. Oherwydd nad ydych chi byth yn gwybod pwy sy'n mynd i gyffwrdd a'r un sydd i fyny heddiw, efallai y bydd yfory yn isel iawn. Felly, mae hefyd yn cael ei ystyried yn bwnc pwysig a chymdeithasol, sydd yn yr achos hwn o ddiddordeb mawr a hefyd i'ch gwaith yn Saesneg. Byddwch yn gallu rhoi sylwadau ar yr hyn rydych chi'n ei ddeall gan dlodi, pa ganran o'r boblogaeth sy'n byw mewn amodau subhuman, sut y gellid ei helpu, ac ati.

Sefyllfa gyflogaeth

Er ein bod hefyd yn siarad am swyddi’r dyfodol, mae’n werth sôn am y mater neu’r sefyllfa gyflogaeth heddiw. Ar y naill law, hyfforddi neu baratoi gweithwyr y dyfodol, y contractau yn ymarferol, y swyddi dros dro neu sefyllfa pobl ifanc fydd rhai o'r pwyntiau sylfaenol i ddatgelu'r syniadau am gyflogaeth. Mae canlyniadau hyn i gyd hefyd yn mynd trwy ddyfodol ansicr, mwy o ddiweithdra ac anawsterau wrth feddwl am ddyfodol sefydlog.

Pynciau o ddiddordeb cymdeithasol

Llygredd

Mae hwn yn bwnc ailadroddus iawn, ond waeth beth fo, mae'n bwysig o hyd; gan mai'r blaned yw'r unig le y mae'n rhaid i ni fyw heddiw ac felly mae'n rhaid i ni ofalu amdani.

Er gwaethaf y ffaith bod y pwnc hwn mewn ysgolion yn orfodol ac yn anhepgor i fyfyrwyr ddelio ag ef, mae yna lawer o feysydd y gallwn gynnal ymchwil ar gyfer gweithiau, arddangosfeydd neu draethodau ymchwil mewn ffordd wreiddiol, hynny yw, nad yw pobl eraill wedi delio â nhw .

Fodd bynnag, gan ein bod yn un o'r pynciau mwyaf poblogaidd o ddiddordeb, efallai y byddwn yn ei chael ychydig yn anodd. Yn yr un modd, rydym yn cynnig rhai enghreifftiau ar y llygredd amgylcheddol:

 • Manteision ac anfanteision technoleg i'r amgylchedd.
 • Buddion addysg amgylcheddol mewn plant.
 • Dulliau i godi ymwybyddiaeth yn yr gymdeithas fodern am yr amgylchedd.
 • Egni amgen.

Clefydau newydd

I fod yn sicr, mae pwnc afiechyd bob amser yn un o ddiddordeb mawr. Rhai ohonyn nhw rydyn ni'n eu hadnabod yn ddigonol eisoes, ond mae enw newydd yn cael ei gynnwys fesul tipyn. Dywedir oherwydd newid yn yr hinsawdd, gall afiechydon ddod o law anifeiliaid (fel y digwyddodd gyda'r mosgito Zika) neu drwy blanhigion.

Rhai eraill, nid eu bod yn glefydau newydd go iawn ond maent yn gyflymach ac yn fwy peryglus fel mae'n digwydd 'Twymyn Lassa'.

Clefydau a drosglwyddir yn rhywiol

Clefydau newydd

Mae'n bwnc diddorol i'w ddatgelu er mwyn delio â phobl ifanc bob amser. Oherwydd mae afiechydon a drosglwyddir yn rhywiol yn llawer mwy cyffredin nag yr ydym yn ei feddwl. Bob blwyddyn, mae mwy nag 20 miliwn o achosion newydd ac mewn oedran rhwng 16 a 23 oed. Felly, mae'n bwysig cael yr holl wybodaeth gywir i'r rhai sydd ei hangen fwyaf.

 • Beth yw afiechydon a drosglwyddir yn rhywiol.
 • Sut i osgoi / peryglu'r math hwn o glefyd.
 • Triniaethau ar gyfer iachâd, os o gwbl.

Y bwlio

Bwlio fel pwnc ar gyfer swyddi

Er bod yr holl bynciau blaenorol i wneud swydd yn hanfodol bwysig, nid yw bwlio ymhell ar ôl. Mae llawer o bobl ifanc yn dioddef bob dydd o bwlio. Mae'n fater cain, y mae'n rhaid mynd i'r afael ag ef yn yr un modd. Mae'r geiriau a'r gweithredoedd neu'r bygythiadau sy'n mynd yn erbyn person ifanc ac sy'n cael eu hailadrodd dros amser, yn achosi'r broblem hon.

Ni fydd y prif gymeriad yn gallu ei rwystro a bydd hyn yn achosi i'w ymddygiad newid hefyd. Felly, gallwch chi siarad am yr hyn y mae bwlio yn ei gynnwys, sut y gall bwlio fod (corfforol neu emosiynol), problemau sy'n deillio o fwlio dywededig, sut mae'n effeithio ar y dioddefwr a'r atebion posib i'r cyfan.

Puteindra

Mewn rhai lleoedd yn Ewrop fel yr Almaen, mae puteindra wedi bod yn gyfreithiol er 2002. Rhywbeth sy'n wahanol i Sweden, lle mae'n cael ei gosbi. Yn Sbaen nid yw'n cael ei reoleiddio felly ac mae llawer yn sicrhau ei fod yn a gweithgaredd anghyfreithlon. Felly unwaith eto gall y ddadl o ie neu na i buteindra godi. Er y gall y mater fynd yn bell, oherwydd yr hyn sy'n cael ei gosbi mewn gwirionedd yn ein gwlad yw pimpio a masnachu pobl. Byddai'n gwestiwn o grybwyll beth fyddai ei gyfreithloni yn ei olygu neu i'r gwrthwyneb, gan feddwl am y bobl sy'n ymroddedig i'r gwaith hwn.

Crefydd

Mae'r credoau yn rhai o'i adrannau hefyd yn bwnc arall o ddiddordeb wrth feddwl am ddadl. Yn yr achos hwn, mae'r thema grefyddol ni ellid ei adael ar ôl. Felly sôn am y mathau o grefyddau a'u newidiadau trwy gydol hanes. O fewn dadl fel hon, mae'n rhaid i chi hefyd feddwl am yr holl syniadau sy'n arwain person i gredu mewn rhyw fath o gred a'r rhai nad ydyn nhw. Felly bydd hyn i gyd yn ein gadael â chasgliadau gwych o ran gwerthoedd a hyd yn oed obsesiynau, heb anghofio rhai defodau a oedd â chrefydd fel y prif gymeriad.

coronafirws

Coronafirws

Mae'n wir y gallai pwnc fel hwn fod mewn sawl adran. Oherwydd bod llawer i'w ymchwilio o hyd, oherwydd ei fod yn bwnc i siarad amdano a'i gyflwyno, er hefyd i'w ystyried mewn ieithoedd eraill. Gan ei fod yn a pandemig byd-eang ac fel y cyfryw, mae pawb yn dioddef neu wedi dioddef. Mater sydd â mangre bwysig o sut mae'n tarddu, i beth yw ei atal, mynd trwy siarad am y driniaeth bosibl a llawer o fanylion eraill sydd bob amser yn aros yn yr awyr.

Pynciau o ddiddordeb i'w hymchwilio

Datblygiad technolegol mewn gwahanol feysydd

pynciau o ddiddordeb

Rydym yn byw mewn oes fodern lle Datblygiadau technolegol Maent wedi dod â newidiadau a datblygiadau mawr mewn gwahanol feysydd. Felly, mae'n bwnc diddorol iawn y gellir ei drin o wahanol safbwyntiau mewn gwahanol feysydd.

Ymhlith y pynciau gallwch ddelio â datblygiad technolegol ym maes iechyd, addysg neu hyd yn oed gwmnïau. Fodd bynnag, oherwydd ei hyd mae'n bosibl mynd i'r afael â phethau mwy penodol, fel:

 • Sut mae datblygiad technolegol wedi helpu ysbytai?
 • Buddion datblygiadau technolegol yn yr ystafell ddosbarth.
 • Manteision ac anfanteision technoleg mewn plant.

Ceir trydan

  Car trydan

Rhaid i welliannau yn y byd modur hefyd fod yn bresennol ymhlith y pynciau o ddiddordeb. Oherwydd ein bod ni i gyd fel arfer yn symud bob dydd, mae teithiau'n sylfaenol ond ar yr un pryd, yn llygrol iawn. Felly, ymhlith y gwelliannau mae ceir trydan.

Mae'r egni maen nhw'n ei ddefnyddio yn drydanol ac mae'n cael ei storio mewn batris y gellir eu hailwefru. Dywedir bod y mathau hyn o gerbydau yn geir effeithlon iawn nag arfer.

Yn 2016 roedd mwy na 10.000 o fodelau o'r math hwn o gar eisoes. Mae'n ymddangos bod y gwerthiannau yn esgyn fesul tipyn. Felly, mewn pwnc fel hwn gallwch chi siarad am y manteision a anfanteision cael car trydan, rhesymau dros ei brynu neu'r gwelliannau sydd eu hangen arnynt i gael eu hintegreiddio i'r farchnad.

Mamolaeth ddirprwyol

Mamolaeth ddirprwyol

Mae'n arfer sy'n fwyfwy cyfredol. Mae'n wir nad yw'n rhywbeth addas ar gyfer pob cyllideb, felly, mae fel arfer yn digwydd ymhlith rhai enwau enwog iawn ar y sîn genedlaethol a rhyngwladol. Yn ymwneud llogi bol benthyg, lle mae menyw yn cytuno i gario babi oddi wrth bobl eraill trwy boced ariannol. Gall fod yn ateb i'r fenyw feichiog ond hefyd i fam y dyfodol a rhaid dadansoddi hynny. Bydd y manteision a'r anfanteision bob amser yn bresennol mewn mater fel hwn er nad yw wedi'i gyfreithloni eto yn ein gwlad.

Deallusrwydd artiffisial

Pwnc diddordeb am robotiaid a deallusrwydd artiffisial

Ymddengys hynny mae peiriannau'n cymryd drosodd y byd yn araf. Mewn gwirionedd, mae gwelliannau mewn technolegau yn tywys mewn oes newydd lle mae swyddogaethau dynol wedi'u trosglwyddo i beiriannau o'r fath. Mewn gwirionedd, mae angen i ni feddwl am rai o'r opsiynau mwyaf fforddiadwy fel cynorthwyydd Google. Ffordd i beiriant ddod â ni'n agosach at bopeth sydd ei angen arnom. Ond nid dyna'r cyfan ond mae creadigaethau robotiaid ag ymddangosiad gweithredoedd dynol, yn fwy ac yn amlach mewn rhai ardaloedd. Felly mae'n ein harwain i orfod trafod rhai cysyniadau megis sut y gallant ein helpu ac effeithio ar y math hwn o ddarganfyddiadau.

 Hacio

Un o'r pynciau a drafodwyd fwyaf ers blynyddoedd ac sydd bellach hefyd yn dod yn un arall o'r pynciau sydd o ddiddordeb cyffredinol ac yn berffaith ar gyfer parhau i ymchwilio. Roedd popeth yn gysylltiedig ag ef Byd seiber gall gynnwys llawer o gyfrinachau, felly ni fydd yn brifo eu dileu. Hacwyr yw'r prif gymeriadau, felly gallwch chi siarad am yr ymosodiadau mwyaf adnabyddus, neu'r rhai a ddioddefodd yr rhai enwog, heb anghofio adolygu sut y dechreuodd y cyfan a beth oedd yn ei olygu yn y lle cyntaf.

Pynciau o ddiddordeb yn Saesneg

Siopa ar-lein

Fel y gwyddom, prynu ar-lein Maen nhw'n un o'r ffyrdd cyflymaf a mwyaf cyfforddus o gael y cynhyrchion rydyn ni eu heisiau yn ein cartref. Felly, mae hefyd yn bwnc pwysig i'w drafod yn ystod cyflwyniad neu arholiad llafar. Yma gallwch siarad am eich profiad eich hun, os ydych chi'n ei hoffi neu os ydych chi'n defnyddio'r dull siopa hwn. Peidiwch ag anghofio'r holl fanteision ond hefyd ei anfanteision. Soniwch am beryglon bod ar gael i bawb.

prynu ar-lein

Ffordd iach o fyw

Yn y pwnc hwn, gallwn ganolbwyntio ar sawl agwedd fel:

 • Arferion ar gyfer diet iachach.
 • Ymarferion argymelledig.
 • Canlyniadau ychydig o orffwys.
 • Effeithiau bwyta diet anghytbwys ar iechyd.

Y lleoedd harddaf yn y byd

Teithio Mae'n un arall o'r cynlluniau hynny sy'n mynd i mewn i fywyd pawb. Felly, rydyn ni bob amser yn cadw mewn cof rai teithiau i'w cymryd. Yn yr adran hon, yr hyn y gallwch chi ei wneud yw rhestr gyda rhai o'r cyrchfannau yr hoffech chi ymweld â nhw, gan esbonio pam maen nhw'n ymddangos mor ddeniadol i chi. Faint yn sicr faint o syniadau sy'n dod i'r meddwl?

Teledu

Adran sy'n rhoi llawer i siarad amdano. Ers yma gallwch gynnwys adolygiad o raglennu ddegawd yn ôl a'i gymharu â heddiw. Sôn am y gwahanol raglenni, y rhai sy'n llwyddiannus neu'r rhai sy'n cael eu beirniadu fwyaf. Bob amser yn cyfeirio at y llwyfannau ffrydio.

Perthynas gariad

Ydy, mae'n bwnc eang iawn a gallwch ei gyfuno â'ch syniadau eich hun a siarad am eich partner delfrydol, priodas neu'r newid rhwng cyplau hen a phresennol. Mae problemau rhwng cyplau neu gydfodoli hefyd yn syniadau eraill y gellid eu hintegreiddio i'r pwnc hwn.

Heriau firaol

Mae'n ymddangos bod byd y rhyngrwyd yn ein gadael gydag eiliadau niferus a gall pob un ohonynt fod yn bwnc o ddiddordeb go iawn. Am y rheswm hwn, gan fod heriau firaol bob amser yn cael eu gwneud ar raddfa fawr, nid oes unrhyw beth fel gwneud iddynt gymryd rhan yn ein dewis yn Saesneg.

 • Yr heriau mwyaf llwyddiannus
 • Heriau mwy peryglus.
 • Heriau a wnaed gan enwogion
 • Manteision ac anfanteision heriau firaol.

Defnyddio Photoshop ar luniau

Er y gallwn heddiw dynnu lluniau a phortreadau gwych gyda chamerâu neu ffonau symudol, beth sy'n digwydd wrth eu hail-gyffwrdd? Mae'n ymddangos bod y Photoshop dyma drefn y dydd mewn cylchgronau, ond nid yw ymhell ar ôl mewn cyhoeddiadau mewn rhwydweithiau. Yn ogystal â faint o effeithiau sydd ar gael i wella'r ddelwedd. Gallwch chi, fel crynodeb, bwnc canonau harddwch.

Pynciau o ddiddordeb i'w siarad a'u cyflwyno

Pynciau diddorol am emosiynau

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gwnaed llawer o ymchwil i geisio deall ymddygiad dynol a gweithrediad yr ymennydd. Ymhlith yr anhysbys, mae emosiynau neu deimladau wedi sefyll allan, a all fod â swyddogaethau gwirioneddol bwysig i'r bod dynol, y tu hwnt i fod yn fynegiant o sut rydyn ni'n teimlo.

Yn Adnoddau Hunangymorth rydym wedi siarad am bynciau o ddiddordeb am emosiynau lawer gwaith, fel y cofnod a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar y Cudd-wybodaeth Emosiynol, a all fod yn opsiwn da iawn i'w ddewis gan ei fod yn delio â'r rheoli emosiynau. Fodd bynnag, mae yna bynciau eraill hefyd am emosiynau y gallwch ddewis ohonynt:

 • Fel y soniasom eisoes, gall Deallusrwydd Emosiynol fod yn ddewis arall da.
 • Oxytocin mewn plant awtistig.
 • Myfyrdod fel modd o rheoli emosiynau.
 • Dibyniaeth emosiynol.

Swyddi yn y dyfodol

Nid yw'r oes dechnolegol yn dod i ben. Mae'n symud yn gyson ac mae hyn yn rhoi rhywfaint o gliw inni o'r hyn a ddaw yn y dyfodol. Felly, o ran swyddi, efallai y bydd newidiadau bach hefyd. Dywedir fod llawer o bydd y proffesiynau rydyn ni'n eu hadnabod heddiw yn diflannu ond yn gyfnewid, bydd llawer o rai eraill yn cyrraedd. Ydych chi eisiau gwybod pa rai?:

 • Systemau cludo personol cyflym: Un o'r proffesiynau a fydd yn cyrraedd yw hwn. Wedi'i fwriadu i greu seilweithiau newydd oherwydd gwella trafnidiaeth.
 • Cynaeafwyr dŵr atmosfferig: Wrth i'r blynyddoedd o ddŵr gael eu rhifo, efallai yn y dyfodol pell bydd yn rhaid ei gynaeafu. Mae'n un arall o'r swyddi y bydd galw mawr amdanyn nhw.
 • Dronau masnachol: Cast newydd a fydd angen arbenigwyr, optimistiaid a pheirianwyr.
 • Biofactories: Bydd angen pobl mewn diwydiant i greu cynhyrchion na all Mother Nature eu cynnig i ni.
 • Peiriannydd ailgylchu: Bydd yn rhaid cynllunio rhai cynhyrchion er mwyn gwella ailgylchu.

gwaith y dyfodol

Cosb marwolaeth

Pwnc arall sydd hefyd yn cynhyrchu dadl wych yw hwn. Y gosb eithaf neu'r gosb gyfalaf mae'n un o'r cosbau sy'n dal i gael eu rhoi heddiw mewn rhai rhannau o'r byd. Trwy gydol hanes rydym wedi canfod y weithdrefn hon fel nod i ymladd troseddau. Ond mae'n wir ei fod wedi'i ddileu yng ngwledydd Ewrop, gyda rhai eithriadau. Felly, yma gallwn ddelio â syniadau fel:

 • Canlyniadau'r gosb eithaf.
 • Troseddau cyfalaf
 • Dulliau clasurol a ddefnyddir fel y gosb eithaf
 • Dadleuon o blaid neu yn erbyn y gosb hon

Ewthanasia

Mae dadl agored yn y stryd. Ewthanasia, ie neu na?. Fel y gwyddom yn iawn, mae'n ymwneud â chyflymu marwolaeth rhywun sydd eisoes yn derfynol, fel na fyddant yn parhau i ddioddef, gan wybod na fydd unrhyw welliant. Er bod y deddfau arni yn wahanol ym mhob gwlad, yn y mwyafrif llethol mae'n dal i fod yn weithred gosbol. Dyma lle byddai'r dadleuon o blaid ac yn erbyn yn mynd i mewn. Hynny yw, pryd y gallai rhywun fynd ymlaen mewn gwirionedd a phryd i beidio. Yn yr un modd, mae cwestiwn hefyd pwy fyddai â gofal am roi caniatâd pan na all y claf ei hun.

Fideos Feirysol

Gall fod yn bwnc eithaf hwyl, yn dibynnu ar sut rydyn ni'n mynd ati. Oherwydd ei bod yn wir pan mae fideo yn mynd yn firaol mae hyn oherwydd bod ganddo'r holl gynhwysion angenrheidiol i gyrraedd miloedd o bobl. Felly yma byddech chi'n rhoi sawl enghraifft o'r blynyddoedd diwethaf, os yw'r pynciau wedi newid yn yr amser hwn a beth yw'r pynciau sydd fwyaf niferus ym mhob un ohonynt. Yn ogystal, gallwch chi fynd gydag ef bob amser am wybodaeth i'r henoed, gan gadw golwg ar y prif gymeriadau os yw hynny'n wir. Cynigiwch eich barn bob amser a'r hyn y byddech chi'n ei newid neu ei ychwanegu ym mhob opsiwn.

Pynciau o ddiddordeb cyffredinol

Trais ar sail rhyw

Fel y rhai blaenorol, mae'n un o'r pynciau sydd bob amser yn gyfredol, yn anffodus. Trais ar sail rhyw mae'n parhau i effeithio ar ran fawr o'r boblogaeth. Gall fod yn gorfforol neu'n seicolegol ond yn y ddau achos mae'n cynnwys gweithred o ymddygiad ymosodol a thrais yn erbyn person. Heb amheuaeth, mae'n un o'r pynciau cain hynny y mae'n rhaid ei drin â gofal mawr bob amser. Ond gallwch hefyd ein cael i'w ddeall i raddau ac o ddadl a gwybodaeth. Am y rheswm hwn, gallwn siarad am sut y mae'n cael ei gynhyrchu, pa swyddogaeth neu rôl y gall cymdeithas ei chwarae ynddo neu beth i'w wneud os ydym yn gwybod bod hyn yn digwydd yn ein cylch agosaf. Wrth gwrs, nid ydym yn anghofio'r mesurau hynny sy'n dod i'r meddwl er mwyn ei osgoi. 

Cam-drin anifeiliaid

Pwnc trafod ar anifeiliaid

Mae'n wir eu bod yn rhoi mwy o ddeddfau a mwy o ofal am bopeth sy'n gysylltiedig ag anifeiliaid bob tro. Oherwydd bod cam-drin anifeiliaid eisoes yn rhywbeth y gellir ei gosbi mewn sawl rhan o'r byd. Ond mae'n rhaid i ni ddal i feddwl am fwy o atebion fel bod y deddfau'n cynyddu ac yn anoddach. Felly gall fod yn bwynt trafod da. Yn yr un modd, osgoi arbrofi gydag anifeiliaid mewn labordai, er mwyn darganfod rhai effeithiau sydd i fod i rai cynhyrchion a fydd yn cael eu marchnata yn ddiweddarach. Mae'r gadael anifeiliaid anwes bydd hefyd yn mynd i mewn yma fel pwnc dadl.

Anffyddlondeb

Pwnc diddorol am anffyddlondeb

Siawns â phwnc fel anffyddlondeb a hefyd ffyddlondeb, fe welwn y dadleuon mwyaf amrywiol. Y cwestiwn cyntaf sy'n dod i'r meddwl yw dadlau pam y dywedir bod bodau dynol yn anffyddlon yn ôl natur. Maddeuant, perthnasoedd agored neu gall effaith bywyd fel cwpl ar ôl anffyddlondeb fod yn bynciau agored ar gyfer dadl dda. Er bod yna lawer o themâu'r cwpl, dyma un o'r rhai mwyaf diddorol ac mae hynny bob amser yn cynhyrchu mwy o amheuon a chur pen.

Hawl i breifatrwydd

Mae'n wir, diolch i dechnolegau newydd, fod gennym bopeth ar flaenau ein bysedd. Mae'r rhwydweithiau cymdeithasol Maent wedi dod yn fodd i wybod a gwybod beth mae ein ffrindiau neu deulu yn ei wneud. Ond y gwir yw bod ochr arall hefyd. Wyneb sy'n ein hamddifadu o'r hawl i breifatrwydd. Oherwydd gyda chyhoeddi rhai delweddau neu sylwadau rydym yn datgelu ein bywyd ac yn gadael y drws ar agor i eraill gael barn hefyd. Felly yn yr achos hwn, rhaid inni feddwl am y canlyniadau a all ddeillio o hyn i gyd, yn ogystal â'r problemau sydd gan enwogion am y rheswm hwn.

Rhyddid mynegiant

Mae'n wir bod rhyddid i lefaru yn cael ei roi, ond weithiau gall wneud i ffyrdd o feddwl gael llawer o effaith. Yn enwedig pan gyfeiriwn yn ôl at rwydweithiau cymdeithasol. Weithiau bydd y gwneud jôcs gyda rhai themâu gellir ei gosbi, sy'n ein harwain i siarad am rywfaint o sensoriaeth. Felly, mae'n rhaid i ni ofyn i ni'n hunain a ddylid cosbi'r gweithredoedd hyn mewn gwirionedd neu a ddylid cyfyngu'r sylwadau i rai ffeithiau fel damweiniau, afiechydon neu grefyddau. Heb anghofio rhoi sylwadau bob amser ar y cyfyngiadau rhwng hiwmor, eironi a niwed.

Pynciau o ddiddordeb ieuenctid

Beichiogrwydd cynnar

Er bod y rhain yn tueddu i fod yn fwy cyffredin mewn gwledydd annatblygedig neu drydydd byd, mae'n un o'r materion amlycaf ynddynt ac mewn gwledydd mwy datblygedig eraill; gan fod y diffyg mewn addysg ryw yn arwain at y broblem benodol hon.

Mae pobl ifanc nad ydynt yn defnyddio dulliau amddiffyn digonol nid yn unig yn agored i feichiogrwydd cynnar; maent hefyd mewn perygl o gael clefyd. Yn ogystal, mae yna sawl rheswm pam y gall beichiogrwydd o'r math hwn ddigwydd, fel treisio.

Mae'n bwnc diddorol mewn gwirionedd sy'n werth ei gyffwrdd i godi ymwybyddiaeth, yn enwedig os yw cyfradd beichiogrwydd yn yr arddegau yn uchel yn eich ardal chi. Felly argymhellir yn gryf hefyd os ydych chi'n athro ac yn chwilio amdano pynciau diddorol i'r myfyrwyr.

 • Datrysiadau i osgoi beichiogrwydd cynnar.
 • Rhesymau pam fod beichiogrwydd yn yr arddegau wedi cynyddu (neu ostwng) yn eich ardal chi.
 • Sut i addysgu pobl ifanc am feichiogrwydd.

Yfed cyffuriau

cyffuriau a ddefnyddir yn anghyfrifol Gallant arwain at nifer o broblemau iechyd a chymdeithasol, er enghraifft. Yn ogystal, ni waeth bod rhai ohonynt yn cael eu gweld â llygaid gwell, mae'n bwnc dadleuol ac y gellir dod o hyd i “is-bopics” o ddiddordeb sylweddol ohono.

Fodd bynnag, gan fod y pynciau hyn yn canolbwyntio ar ystafelloedd dosbarth, rydym yn defnyddio'r rhai nad ydynt yn annog eu bwyta neu rywbeth tebyg. Ymhlith yr enghreifftiau y gallwn ddod o hyd iddynt:

 • Defnydd cyffuriau ymysg pobl ifanc.
 • Canlyniadau defnyddio gormod o gyffuriau.
 • Sylweddau caethiwus cyfreithiol ac anghyfreithlon.
 • Effeithiau cyffuriau ar yr ymennydd.
Erthygl gysylltiedig:
Darganfyddwch ganlyniadau cyffuriau mewn gwahanol feysydd

Defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol

Rhwydweithiau cymdeithasol fel pwnc o ddiddordeb

Heddiw ni fyddem yn gwybod mwyach byw heb gyfryngau cymdeithasol. Felly, mae'n un arall o'r pynciau o ddiddordeb i'w ystyried. Maent yn amrywiol iawn y gallwn ddod o hyd iddynt ac ar yr un pryd, mae rhai ohonynt yn dangos gwahanol swyddogaethau. Felly, byddai'n ymwneud â gwneud astudiaeth o bob un ohonynt. Oherwydd os ceisiwn ychydig, byddai'n un o'r pynciau mwyaf cynhwysfawr o ddiddordeb. Gallwch gwmpasu pwyntiau fel y canlynol:

 • Sut / sut mae rhwydweithiau cymdeithasol yn helpu?
 • Anfanteision cyfryngau cymdeithasol
 • Problemau cyfryngau cymdeithasol ymhlith pobl ifanc

Gallwn ddangos wyneb gorau rhwydweithiau cymdeithasol ond hefyd darparu enghreifftiau o sut y gallant fod yn hollol niweidiol. Mae hefyd yn bwysig tynnu sylw at farn rhieni sy'n gweld sut mae'n ymddangos bod plant neu bobl ifanc yn newid eu bywydau. Nid er gwell, ond efallai y daw yn dioddef o unigrwydd, twyll neu broblemau dibyniaeth.

Anhwylderau bwyta

Anhwylder bwyta fel pwnc diddorol i'w ddatgelu

Unwaith eto mae'n bwnc o ddiddordeb sy'n canolbwyntio ar bobl ifanc. Mae un o bob 7 arddegau yn eu hymladd. Gall anhwylderau bwyta effeithio ar filiynau o bobl. Oherwydd bod pwysau bob amser yn un o'r themâu allweddol a chylchol sy'n obsesiwn y boblogaeth. Yn yr achos hwn, gall amrywio o'r diet cywir, canllawiau i ddilyn bywyd iach i grybwyll y anorecsia nerfosa neu bwlimia. Dau o'r anhwylderau seicolegol mwyaf difrifol yn y maes hwn.

Gordewdra plentyndod 

Mae yna lawer o raglenni sy'n ein gwneud ni'n ymwybodol o un arall o'r problemau cyfredol. Mae gordewdra plentyndod yn bwynt arall y mae'n rhaid i ni ei drafod. Felly byddwn yn ceisio dod o hyd i gyfres o atebion i'w osgoi a'i reoli. Yn ogystal â bwyta, bydd y cynnig o ymarferion, dewis yr awyr agored a gadael ffonau symudol a gemau technolegol o'r neilltu hefyd yn ymddangos yn ein dadl. Mae'r diet gwael Ynghyd ag arferion beunyddiol, gallant adael llawer o afiechydon mewn plant ifanc a lledaenu i gamau eraill yn eu bywydau.

Bydd defnyddio'r pynciau hyn yn caniatáu i bobl ddod yn ymwybodol o'r amgylchedd, wrth gwrs, os eir i'r afael â nhw'n effeithiol.

Effaith alcohol a thybaco

Efallai ei bod yn syniad da dangos rhai pynciau ar wahân, hynny yw, eu dileu o bynciau mawr eraill. Yn yr achos hwn, rydym wedi gwneud yr un peth â mater alcohol a thybaco. Oherwydd eu bod yn cael eu hystyried yn gyffuriau cyfreithiol, y gall unrhyw un eu prynu, os ydyn nhw dros 18 oed. Ond mae'n wir, o fod ar gael i bawb, mae'n ymddangos nad yw'n cael y pwysigrwydd sydd ganddo mewn gwirionedd yn ein hiechyd. Felly byddai'n bwnc da i ddileu'r ychydig fanteision ac anfanteision niferus thema o'r fath.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

16 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Maria Camila Estrada Lopez meddai

  Wel diolch yn fawr iawn mae'n iawn oherwydd gwnaethoch fy helpu gyda fy ngwaith cartref

 2.   Marisol meddai

  gcs y gwir eu bod wedi fy helpu gormod o ddiolch

  1.    Cannabi meddygol meddai

   Daliwch ati, Marisol, rydych chi'n grac, rwy'n ymddiried yn llwyr ynoch chi, cusan fach, eich mathru

 3.   dienw meddai

  Diolch i chi, fe helpodd fi gyda'r ymchwiliad eu bod wedi fy ngadael

 4.   Ehedydd Quiroz meddai

  Diolch yn fawr, fe wnaethant fy helpu gyda fy ngwaith cartref, diolch yn fawr iawn!

 5.   Ehedydd Quiroz meddai

  Diolch yn fawr iawn iddyn nhw fy helpu gormod

 6.   Irving meddai

  Helpwch fi gyda fy ngwaith cartref diolch

 7.   io klaro zi meddai

  ydych chi'n fwy mor gyffredin ...?

 8.   xX_FuckInGod_Xx meddai

  fe helpodd fi i wybod beth i beidio â'i wneud

 9.   toby meddai

  ni wnaethant roi cŵn fel toby

 10.   Joseph meddai

  Amrywiaeth dda iawn o bynciau sydd o ddiddordeb i bobl ifanc, nawr mae gen i wybodaeth ychydig yn fwy helaeth am bob pwnc, diolch, oherwydd mewn gwirionedd rwy'n paratoi i siarad un o'r pynciau hyn mewn cystadleuaeth LEOyE sydd ar ddod :).

 11.   xX_MECAGOENSATANA_Xx meddai

  grax gan y gel inves

 12.   Satan meddai

  Rwy'n cachu arnoch chi kabron

  1.    ynoch chi meddai

   Rwy'n cachu arnoch chi

 13.   ADRIANA MASCAREÑO MENDOZA meddai

  POB THEMA YN DIDDORDEB IAWN NI FYDDWCH YN HUN YN PARHAU YN HWYL FY MEDDWL I DEWIS THEMA AM THESIS, DIOLCH YN FAWR.

 14.   jesus hernandez jimenez meddai

  Fe wnaeth tudalen ardderchog arbed y semester i mi

bool (gwir)