Traddodiadau ac arferion mwyaf poblogaidd yr Ariannin

Ystyrir hynny arferion a thraddodiadau'r Ariannin Maent yn eang iawn o ran amrywiaeth ddiwylliannol, felly, mae'n bosibl dod o hyd i fwy ohonynt o'u cymharu â gwledydd eraill. Mae yna rai sydd wedi cyflawni poblogrwydd y tu allan i'r diriogaeth, oherwydd eu bod yn gynrychioliadol iawn ac yn ymarferol yn nodwedd sy'n caniatáu iddynt fod yn gysylltiedig ag Ariannin. Yr ydym wedi ei lunio gyda'r bwriad o ehangu diwylliant cyffredinol ein darllenwyr.

Yn eu plith, mae'n bosibl dod o hyd i draddodiadau Ariannin fel cymar, llên gwerin, yr empanadas enwog neu hyd yn oed ffeiriau a gynhelir yn Buenos Aires.

Empanadas yr Ariannin

Yn cael ei adnabod fel “empanadas” yn unig, mae'r dysgl hon yn un o'r rhai fwyaf arwyddluniol ac yn un sy'n cynhyrchu materion dadleuol fel y gystadleuaeth rhwng yr Ariannin ac Uruguay am y gorau. Beth bynnag am hyn, mae empanada’r Ariannin yn ddanteithfwyd dilys y gellir ei lenwi mewn amrywiol ffyrdd yn dibynnu ar y rhanbarth yr ydych chi ynddo.

Mae Empanadas Catamarca, o Tucumán, Córdoba, Salteñas, Mendoza, La Rioja, Santiago, Creoles, Rosario ac Entre Ríos. Mae gan bob un ohonyn nhw gyffyrddiad gwahanol a delwedd debyg, fel yn yr holl flas yn ysblennydd. Mae ganddyn nhw siâp sermi-gylch o tua 20 centimetr mewn diamedr.

Mate

Mae Mate yn a Diod nodweddiadol o arferion yr Ariannin, trwyth a wnaed â dail yerba mate (a dyna pam y bathwyd yr enw hwnnw). Mae'r dail hyn yn cael eu torri ac yna'n cael eu daearu i'w hychwanegu at gymar neu porongo (math o bibell i yfed cymar) â dŵr ar y tymheredd cywir a hefyd yn ôl blas, mae'n bosibl ychwanegu rhywfaint o elfen felysu sy'n cwmpasu'r chwerwder a gynhyrchir gan yr yerba.

Ar ben hynny, mae mate yn cynnwys nifer o fuddion yn y rhai sy'n ei fwyta, gan ei fod yn gweithio fel treuliwr a phurwr (mae ganddo wrthocsidyddion), sy'n caniatáu gwarchod yr organeb. Am y rheswm hwn a'r ffaith bod yr Ariannin yn tueddu i yfed llawer o gymar, mae hwn yn draddodiad eithaf poblogaidd o'r Ariannin.

Y tango

Tarddodd genre cerddorol a dawns yn Río de la Plata, a ddylanwadodd hefyd ar ddinasoedd cyfagos fel Montevideo a Buenos Aires. Mae ei lwyddiant yn bennaf oherwydd amrywiaeth ddiwylliannol yr oes (a grybwyllir uchod i egluro pam mae cymaint o arferion a thraddodiadau), lle mewnfudodd tramorwyr o Ewrop yn bennaf a bod hyn wedi cyfrannu at y creu Tango gyda chymorth hynafiaid y Wladfa.

Yn ogystal, rhaid sôn ei bod, ac y mae, yn ddawns boblogaidd a chwyldroadodd bob arddull hyd at y foment honno. Ers iddo ychwanegu'r cyffyrddiad synhwyraidd hwnnw a ddawnsiwyd fel cwpl a'i gofleidio. Mae ei gyfansoddiad fel arfer yn cynnwys y thema a'r corws. Weithiau byddai ei delynegion yn cael eu hysgrifennu mewn a 'slang'. Hynny yw, mewn iaith a ddefnyddir gan grŵp bach o bobl yn unig.

Pêl-droed

Daw pêl-droed o traddodiadau ac arferion yr Ariannin gan mai hon yw'r gamp fwyaf poblogaidd yn y wlad, hon yw'r un gyda'r chwaraewyr mwyaf ffederal ac yn ei thro, hi hefyd yw'r un sy'n cael ei hymarfer fwyaf gan y rhyw gwrywaidd. Yn ôl y data, mae pob 9/10 o bobl yn hoffi pêl-droed ac yn gefnogwr i dîm. Roedd ym 1893 pan gafodd Cymdeithas Bêl-droed yr Ariannin, fel y'i gelwir, ei chreu, sef yr wythfed hynaf yn y byd. Y clybiau pêl-droed sy'n perthyn i'r Ariannin yw'r rhai sydd wedi cyflawni'r nifer fwyaf o deitlau rhyngwladol.

Ffeiriau awyr agored

Yn yr Ariannin mae trefnu ffeiriau awyr agored yn gyffredin iawn, yn enwedig yn ei phrifddinas Buenos Aires; yn eu plith gallwn ddod o hyd i'r canlynol:

 • Ffair San Telmo: ffair stryd a gynhelir yn wythnosol ac sy'n un o'r mwyaf yn Ne America. Yn hyn mae'n gyffredin gwerthu cofroddion lleol a gwerthu hen bethau.
 • Ffair Lyfrau: Yn cael ei chynnal yn Parque Rivadavia bob penwythnos, ystyrir mai'r brifddinas hon yw'r un â'r nifer fwyaf o siopau llyfrau fesul nifer o ddinasyddion.

Y rhost

Mae'r barbeciw yn draddodiad Ariannin lle mae coginio yn cael ei ddefnyddio i goginio bwyd yn araf, sydd fel arfer yn gig, cyw iâr, cwtled, cig oen, pysgod, ymhlith mathau eraill o gig. Mae'r rhain yn cael eu coginio trwy ddefnyddio siarcol, pren neu gril nwy, y cynhyrchir y gwres gyda nhw a fydd yn caniatáu coginio cigoedd neu selsig.

Yn yr Ariannin, mae rhostiau fel arfer yn gofyn am sawl awr o dân, lawer gwaith mae'n cael ei fwyta "al pan" hynny yw, fe'i defnyddir i fwyta bwyd wedi'i goginio neu "ar y plât", lle mae'r rhost yn cael ei weini â chyllell a fforc. Dywedir hefyd mai nhw yw'r bobl sy'n byw yn y maes, y rhai sy'n meistroli'r dechneg a elwir yn 'wedi'i rostio i'r groes' neu 'wedi'i rostio ar y gril'. Dywedir bod ganddo amrywiad bach yn y dinasoedd wrth ei baratoi ac nad yw mor wladaidd, gan nad ydyn nhw'n cychwyn o'r un paratoad o'r tân ac y bydd hynny'n cael ei sylwi yn y bwyd.

Rhedeg cylch

Fe'i dathlir fel arfer yn Buenos Aires, yng nghymdogaeth Mataderos. Mae'r gêm yn cynnwys bod y cystadleuwyr wedi'u rhannu'n ddau grŵp a'r syniad yw bod yn rhaid i'r gaucho fynd mewn bwa lle mae cylch yn hongian, a'i groesi â ffon neu debyg. Mae'n gêm nodweddiadol a difyr, y byddwch chi'n siŵr o fwynhau ei gwylio os byddwch chi'n dod i weld yr arferion sy'n cael eu cynnal fel arfer yn yr holl Ffeiriau Lladd-dai.

Sgrin Pinamar

Mae pob blwyddyn yn traddodiad yr Ariannin trefniadaeth y digwyddiad "Pinamar Screen" ym mis Mawrth, lle mae'n bosibl gweld ychydig o'r sinematograffi cenedlaethol-Ewropeaidd, mwynhau'r gwesteion a'u bod yn mwynhau bwyd a sinema'r Ariannin.

Y candy llaeth

dulce de leche

O'r holl bwdinau Ariannin, un o'r rhai mwyaf nodweddiadol ac adnabyddus yw dulce de leche. Er ei bod yn wir bod ei darddiad yn dyddio'n ôl sawl canrif, o 1900 roedd eisoes wedi'i farchnata yn y lle hwn. Yn gymaint felly nes ei fod yn Cañuelas (Buenos Aires) bob blwyddyn yn talu teyrnged ar ffurf Gŵyl Dulce de Leche a datganwyd hyn o ddiddordeb i dwristiaid. Mae Dulce de leche yn cael ei baratoi trwy wresogi llaeth cyddwys, ond er y gall ymddangos i'r gwrthwyneb, nid yw mor glyfar ag y mae rhywun yn meddwl, er ei fod yn llawn siwgr.

Yr Yerra

y gwall

Mae'n ddiwrnod o ddathlu a thraddodiad i gefn gwlad. Mae'n wir, os ydym yn siarad am darddiad yr hyn a elwir yn Yerra, byddai'n rhaid i ni eu huno â'r Aifft. Ond fe wnaeth yr Ariannin ei groesawu trwy ei ymgorffori fel un o'i ddyddiau gwych. Mae'r union air sy'n deillio o 'haearn', yn sôn am y marcio gwartheg. Yr eiliad honno pan fydd haearn poeth iawn yn glanio ar ei gefn. Ond hefyd yn ystod y foment hon fe allech chi weld brechiad yr anifeiliaid neu'r sgil oedd gan bob perchennog neu feiciwr arnyn nhw. Felly hefyd mae defnyddio'r lasso yn foment ddisgwyliedig.

Cwcis caramel

Alfajor yr Ariannin

Er bod dulce de leche wedi'i sefydlu fel y rhagoriaeth par pwdin nodweddiadol, ni allwn anghofio'r alfajores chwaith. Gyda tharddiad Andalusaidd, ond a sefydlwyd yn yr Ariannin er mawr foddhad i'r holl ddeinosoriaid. Mae'n fath o toes wedi'i ymuno â llenwad, fel petai'n gwci. Mae'r toes yn cynnwys blawd, menyn a melynwy. Mae'n wir mai un o'r llenwadau mwyaf llwyddiannus yw dulce de leche, ond mae yna rai eraill gyda ffrwythau neu siocled.

Y Malambo

malambo

Er ei bod yn wir bod tango yn un o'r dawnsfeydd mwyaf eang, ni allem roi Malambo o'r neilltu oherwydd ei bod yn ddawns werin. Rhaid dweud ei fod yn perthyn i'r alwad cerddoriaeth ddeheuol a pha enedigaeth oedd yn ôl yn 1600. Mae'n gerddoriaeth a wnaed trwy drwm bas legüero ond nid oes ganddo eiriau. Bydd gitâr hefyd yn cyd-fynd â'r gerddoriaeth arbennig hon.

Rwy'n cyfarch â chusan ar y boch

cusanu ar y boch

Mae'n wir y bydd yn fwy ac yn amlach gweld sut mae'r ddau gusan yn un o'r ffyrdd gorau o gyfarch. Ond rhoi hynny ar eich pen eich hun un ar un boch bu erioed yn un o arferion mawr y wlad hon. Ac eithrio digwyddiad neu foment fwy ffurfiol, ni ddilynwyd y rheol mochyn bryd hynny. Mae'n wir ei fod yn gyfarchiad mwy cyffredin ymhlith menywod, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n adnabod ei gilydd o gwbl.

Y gacen briodas a'r rhubanau

cacen briodas

Mae'n draddodiad, er ei bod yn wir y gallwn ei weld fwy a mwy ac mewn lleoedd eraill. Er, rydyn ni fel arfer yn taflu'r tusw tuag at bobl sengl sydd eisiau 'help' i fod y nesaf i fynd trwy'r allor, yn yr achos hwn mae'n wahanol. Mae ganddo'r un pwrpas, ond mae'n cael ei godi mewn ffordd wreiddiol. Mae'r cacen briodas bydd wedi cuddio modrwy, wedi'i chlymu â rhuban sy'n glynu allan. Ond wrth gwrs, bydd yna lawer o rubanau cyfartal eraill sydd hefyd yn sefyll allan o'r pwdin hwn. Felly gall pobl sy'n sengl fod yn tynnu'r tapiau hyn. Pwy bynnag sy'n dod o hyd i'r fodrwy fydd y nesaf i ddweud 'ie, dwi'n gwneud'.

Gobeithio eich bod wedi hoffi'r traddodiadau a'r arferion hyn yn yr Ariannin, yr ydym yn eich gwahodd i'w rhannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Rhag ofn bod gennych chi amheuon neu eisiau cyfrannu arfer neu draddodiad arall, peidiwch ag anghofio gadael sylw i ni.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

4 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Lilly meddai

  Rwyf wrth fy modd yn edrych ar y rhyngrwyd ar hyd a lled fy nhir. O bellter, cyfarchion Sbaen palma de Mallorca illes balleares.

 2.   Axel meddai

  Diolch! Rwy'n gweithio ar hyn ar gyfer fy ysgol (rwy'n 5ed graddiwr) roeddwn i'n edrych am hyn am ychydig oriau, ond roedd yn ymddangos fel am byth. 5/5

  Cyfarchion!

 3.   Jefflogame y bachgen golygus meddai

  Do, fe wasanaethodd i mi (rydw i yn 5 oed) ond edrychwch am fwy ac ychydig iawn pe bai gan hyn sêr y byddwn yn rhoi 1 iddo os bydd rhywun yn cytuno i ysgrifennu

 4.   sandra meddai

  DIOLCH, Hi guys, Sandra ydw i ac rwy'n newydd, fy enw i yw Sandra Leticia Rojas Toledo, rwy'n byw yn Tijuana, cefais fy ngeni ar Awst 10, 2009, rwy'n 10 oed ac rwy'n dod o Sinaloa

  BYW

bool (gwir)