Y 77 Ymadrodd gorau i Athrawon neu Athrawon o gymeriadau cynrychioliadol

Mae athrawon neu athrawon yn rhan o'r piler sylfaenol ar gyfer addysg cymdeithas, gan mai nhw yw'r rhai sy'n gyfrifol am addysgu plant, pobl ifanc, pobl ifanc ac oedolion mewn gwahanol feysydd fel eu bod yn caffael y wybodaeth angenrheidiol; yn ychwanegol at fewnblannu gwerthoedd da ynddynt.

Am y rheswm hwnnw, ar ddiwrnod yr athro gallwch ddiolch i'ch ffefrynnau gydag un o'r ymadroddion athrawon cynrychioliadol hyn; lle gallwch ddod o hyd i awduron poblogaidd iawn fel Nelson Mandela, Aristotle, Albert Einstein, ymhlith eraill.

Darganfyddwch y dyfyniadau athrawon gorau

Fel mewn swyddi eraill yr ydym wedi'u rhannu yn ein categori ymadroddion, rydym wedi cynllunio rhai delweddau fel y gallwch hefyd eu cadw a'u defnyddio ar y rhwydweithiau cymdeithasol rydych chi eu heisiau; gan ei bod yn gyffredin bod y rhain yn cael eu cyhoeddi yn y ffordd honno yn lle ar ffurf ysgrifenedig.

 • Mae'r hyn y mae'r athro yn bwysicach na'r hyn y mae'n ei ddysgu. - Karl A. Menninger.
 • Dylai fod gan bob plentyn oedolyn yn ei fywyd sy'n poeni amdano. Ac nid yw bob amser yn rhiant biolegol nac yn aelod o'r teulu. Gall fod yn ffrind neu'n gymydog. Mae'n athro yn aml. - Joe Manchin.
 • Mae'r athro'n gadael marc am dragwyddoldeb; ni all byth ddweud pryd mae ei ddylanwad yn stopio. ”- Henry Adams
 • Nid ydym byth yn anghofio'r hyn a ddysgwn gyda phleser. - Alfred Mercier.
 • Nid llenwi bwced yw addysg, ond cynnau tân. - William Butler Yeats.
 • Celf oruchaf yr athro yw deffro chwilfrydedd mewn mynegiant a gwybodaeth greadigol - Albert Einstein.
 • Gwell na mil o ddyddiau o astudio diwyd yw un diwrnod gydag athro gwych. - dihareb Siapaneaidd.
 • Peidiwch â chyfyngu'ch plant i'ch dysgu eich hun, ers iddynt gael eu geni mewn byd arall. - dihareb Tsieineaidd.
 • Mae dysgu'r rhai nad ydyn nhw eisiau dysgu fel hau cae heb ei aredig. - Whately, R.
 • Addysg yw'r hyn sydd wedi goroesi pan anghofir yr hyn a ddysgwyd - BF Skinner.
 • Byw fel petaech yn marw yfory. Dysgwch fel petaech chi'n byw am byth. - Mahatma Gandhi.
 • Addysg yw hyfforddi'r bod dynol ar gyfer newid parhaol a hyd yn oed ar gyfer yr argyfwng yn y pen draw sy'n deillio o'r trawsnewid ”- Miguel Ángel Escotet
 • Y grefft o ddysgu yw'r grefft o gynorthwyo darganfod. - Mark Van Doren.
 • Mae athrawon yn ysbrydoli, yn difyrru, ac rydych chi'n dysgu llawer oddi wrthyn nhw hyd yn oed os nad ydych chi'n ei sylweddoli. - Nichlas Sparks.
 • Pwrpas addysg yw ffurfio bodau sy'n gallu llywodraethu eu hunain, ac nid ar gyfer cael eu llywodraethu gan eraill. - Herbert Spencer

 • Dim ond trwy addysg y gall dyn ddod yn ddyn. Nid yw dyn yn ddim mwy na'r hyn y mae addysg yn ei wneud ohono. - Emmanuel Kant
 • Pan fyddwch chi'n dysgu, dysgwch. Pan fyddwch chi'n derbyn, rhowch. - Maya Angelou.
 • Mae addysgu yn fwy na rhannu gwybodaeth, mae'n ysbrydoli newid. Mae dysgu yn fwy nag amsugno ffeithiau, mae'n ennyn dealltwriaeth. - William Arthur Ward.
 • Bydd rhesymeg yn mynd â chi o A i B. Bydd dychymyg yn mynd â chi i bobman. - Albert Einstein.
 • Mae rhywbeth ym mhob dyn y gallaf ei ddysgu ac y gallaf fod yn ward iddo - Ralph Waldo Emerson.
 • Dywedwch wrthyf ac anghofiaf. Dysg i mi a dwi'n cofio. Cymerwch ran i mi ac rwy'n dysgu. - Benjamin Franklin.
 • Rwy’n ddyledus iawn i fy nhad am fyw, ond i’m hathro am fyw’n dda. - Alecsander Fawr.
 • Credaf fod athro gwych yn arlunydd gwych ac mae cyn lleied ag sydd o artistiaid gwych. Efallai mai addysgu yw'r mwyaf o'r celfyddydau gan mai'r cyfrwng yw'r meddwl a'r ysbryd dynol - John Steinbeck.
 • Pan fydd dyn yn byw yng nghanol ei astudiaethau a’i swyddi, nid yw’n dirnad pryd mae henaint yn disgyn arno ”- Cato the Elder
 • Mae planhigion yn cael eu sythu allan trwy dyfu; i ddynion, addysg. - Jean J. Barthélemy
 • Rhaid i athro da, fel actor da, ddal sylw ei gynulleidfa yn gyntaf ac yna gall ddysgu ei wers - John Henrik Clarke.
 • Os yw rhywun yn mynd i lawr y llwybr anghywir, nid oes angen cymhelliant arnoch i'w ruthro. Yr hyn sydd ei angen arnoch chi yw addysg i'w newid. - Jim Rohn.
 • Ymarfer anfarwoldeb yw addysgu. - Ruben Alves
 • Nid gwneud oedolion yn ôl model yw addysgu, ond rhyddhau ym mhob dyn yr hyn sy’n ei atal rhag bod yn ef ei hun, gan ganiatáu iddo gyflawni ei hun yn ôl ei athrylith unigol ”- Olivier Reboul
 • Mae pob plentyn yn haeddu hyrwyddwr - oedolyn nad yw byth yn rhoi’r gorau iddi, yn deall pŵer cysylltiad ac yn mynnu y gallant ddod y gorau y gallant fod. - Rita Pierson.

 • Mae celf oruchaf yr athro yn cynnwys deffro'r mwynhad o fynegiant a gwybodaeth greadigol ”- Albert Einstein
 • Gall athro da greu gobaith, tanio’r dychymyg, ac ysbrydoli cariad at ddysgu. - Brad Henry.
 • Pwrpas dysgu plentyn yw ei alluogi i berfformio heb gymorth yr athro. ”- Elbert Hubbard
 • Mae dyn mewn gwirionedd yn dechrau heneiddio pan nad yw bellach yn addysgiadol ”- Arturo Graf
 • Mae addysgu mewn cydraddoldeb a pharch yn addysgu yn erbyn trais. - Benjamin Franklin
 • Nid paratoi ar gyfer bywyd yw addysg; mae'n fywyd ei hun. - John Dewey.
 • Nid oes ffrind mor deyrngar â llyfr. - Ernest Hemingway.
 • Tasg yr addysgwr modern yw nid torri coedwigoedd i lawr, ond dyfrhau anialwch - CS Lewis.
 • Mae rhoi cariad yn gyfystyr ag ef ei hun, gan roi addysg. - Eleonor Roosevelt
 • Mae plentyn sydd â diffyg addysg yn blentyn coll. - John F. Kennedy.
 • Mae trachwant ysbrydol y rhai nad ydyn nhw, o wybod rhywbeth, yn ceisio trosglwyddo'r wybodaeth honno yn ddadosodadwy. - Miguel de Unamuno
 • Cyfrinach addysg yw parchu'r myfyriwr - Ralph Waldo Emerson.
 • Gall athro da mewn bywyd newid troseddwr yn ddinesydd da - Philip Wylie.
 • Gallwch chi ddysgu gwers un diwrnod; Ond os gallwch chi ddysgu trwy greu chwilfrydedd, bydd dysgu yn broses gydol oes - Clay P. Bedford.
 • Mae athro yn effeithio ar dragwyddoldeb; Dim ond ef all ddweud ble am ei ddylanwad. - Henry Adams.

 • Unrhyw un sy'n cofio ei addysg ei hun, yn cofio ei athrawon, nid y dulliau neu'r technegau. Yr athro yw calon y system addysgol - Sidney Hook.
 • Bywgraffiad yr athro yw'r disgyblion. - Domingo Faustino Sarmiento
 • Mae'r rhai sy'n addysgu plant yn haeddu derbyn mwy o anrhydeddau na'u rhieni eu hunain, oherwydd dim ond bywyd a roddodd y rheini iddynt, y grefft o fyw'n dda yw'r rhain ”- Aristotle
 • Dylid dysgu plant sut i feddwl, nid beth i'w feddwl. - Margaret Mead.
 • Mae'r athro da yn gwneud y myfyriwr drwg yn dda a'r myfyriwr da yn uwchraddol. - Maruja Trreso
 • O gamau cyntaf ei addysg dylai'r plentyn brofi'r pleser o ddarganfod ”- Alfred North Whitehead
 • Ni allaf ddysgu unrhyw beth i unrhyw un, ni allaf ond gwneud iddynt feddwl. - Socrates.
 • Mae dau fath o addysg, yr un sy'n eich dysgu chi i ennill bywoliaeth a'r un sy'n eich dysgu chi i fyw. - Antony de Melo
 • Gall athrawon newid bywydau gyda'r gymysgedd gywir o sialc a heriau - Joyce Meyer.
 • Egwyddor addysg yw arwain trwy esiampl. - Turgot
 • Peidiwch â dysgu'ch plant dim ond darllen, dysgwch nhw i gwestiynu'r hyn maen nhw'n ei ddarllen. Dysgwch nhw i gwestiynu popeth. - Gerge Carlin.
 • Gydag addysg gallwn gyrraedd to’r byd heb adael ein desg ”- Ramiro Manzano Núñez
 • Po fwyaf y byddwch chi'n ei ddarllen, y mwyaf o bethau y byddwch chi'n eu gwybod, y mwyaf y byddwch chi'n ei ddysgu, y mwyaf o lefydd y byddwch chi'n mynd. —Dr. Seuss.
 • Rhaid i athro gredu yng ngwerthoedd a diddordebau ei fyfyrwyr gan fod meddyg yn credu mewn iechyd. - Gilbert Highet.
 • Dysgu plant fel nad oes angen dysgu oedolion - Abraham Lincoln.

 • Nid yw gwybodaeth yn werth os na chaiff ei rhannu ”- Juan Miguel Hernández Cruz
 • Nid yw meddwl â syniad newydd byth yn dychwelyd i'w ddimensiynau gwreiddiol. - Awdur yn anhysbys.
 • Pan ydych chi'n addysgwr rydych chi bob amser yn y lle iawn mewn da bryd. Nid oes unrhyw oriau gwael i’w dysgu. ”- Betty B. Anderson
 • Y gwrthrych mwyaf urddasol y gall dyn ei feddiannu yw goleuo ei gyd-ddynion. - Simon Bolivar
 • Mae dysgu heb feddwl yn wastraff ymdrech; meddwl heb ddysgu, peryglus ”- Confucius
 • Harddwch dysgu yw na all unrhyw un fynd ag ef i ffwrdd. - BB King.
 • Pan fydd y bobl mor niferus, beth ellir ei wneud er eu lles? Gwnewch ef yn gyfoethog ac yn hapus. A phan mae'n gyfoethog, beth arall y gellir ei wneud iddo? Addysgwch ef. - Kung FuTse, (- Confucius)
 • Y cam cyntaf i’w gyflawni yw astudio ”- Brian G.
 • Nid yw addysg yn creu dyn, mae'n ei helpu i greu ei hun. - Maurice Debesse
 • Cwmpawd yw athro sy'n actifadu magnetau chwilfrydedd, gwybodaeth a doethineb yn ei ddisgyblion. - Erioed y Garsiwn.
 • Nid rhoi gyrfa i fyw yw addysgu, ond tymer yr enaid am anawsterau bywyd ”- Pythagoras
 • Mae poen yn gwneud i ddyn feddwl. Mae meddwl yn gwneud dyn yn ddoeth. Mae doethineb yn gwneud bywyd yn oddefadwy ”- John Patrick
 • Nid athro ydw i, ond cloc larwm. - Robert Frost.
 • Un peth yw gwybod ac un arall i wybod sut i addysgu. - Marco Tulio Cicero
 • Yr hyn yr ydym ei eisiau yw'r plentyn sy'n ceisio gwybodaeth a gwybodaeth sy'n ceisio'r plentyn - George Bernard Shaw.
 • Addysg yw'r allwedd i lwyddiant mewn bywyd, ac mae athrawon yn cael effaith barhaol ar fywydau eu myfyrwyr. - Solomon Ortiz.
 • Swydd yr addysgwr yw dysgu myfyrwyr i weld bywiogrwydd ynddynt eu hunain. - Joseph Campbell.

 

Y rhain oedd y ymadroddion i athrawon o'r crynhoad, gobeithiwn eich bod wedi eu mwynhau ynghyd â'r delweddau yr ydym wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer y swydd hon. Rhag ofn eich bod chi'n athro neu'n athro, rydyn ni am ddiolch i chi am gysegru rhan fawr o'ch bywyd i addysgu ac addysgu'r holl bobl sydd wedi mynychu'ch dosbarthiadau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Rosa meddai

  Gwir iawn. Mae nhw. Bara'r ddysgeidiaeth