Rydyn ni'n cyflwyno'r ymadroddion cŵl gorau i chi

Mae bywyd yn ein rhoi i lawer iawn o straen a chyfrifoldebau, yn ogystal â phroblemau sy'n codi o bob ochr y mae'n rhaid i ni eu hwynebu a'u hwynebu i geisio sicrhau hapusrwydd. Fodd bynnag, bydd angen gwibdaith arnom o bryd i'w gilydd i deimlo ein bod yn cael ein hadnewyddu ac ailwefru ein batris, ac i'ch helpu ni i gyflwyno chi yr ymadroddion cŵl gorau yr ydym am roi'r gwthio hwnnw sydd ei angen arnoch.

I fod yn hapus rhaid i chi gymryd amser i adnabod eich hun

Un o'r prif broblemau sydd gennym yn y gymdeithas heddiw yw ein bod yn byw yn rhy gyflym, felly nid ydym yn treulio digon o amser yn dod i adnabod ein hunain a phopeth o'n cwmpas.

Mae hyn yn golygu ein bod yn canolbwyntio'n llwyr ac yn gyfan gwbl ar ddydd i ddydd, gan fyw am heddiw heb feddwl am yfory, gan ganolbwyntio'n unig ar ddatrys y problemau sydd wedi codi yn ddiweddar, ac yn y diwedd nid oes gennym weledigaeth o'r dyfodol, ond ein bod ni yn y diwedd. canolbwyntiwch yn unig ar fodoli a fawr ddim arall.

Fodd bynnag, o hyn ymlaen rydyn ni'n mynd i'ch annog chi i neilltuo peth amser bob dydd i ddarganfod eich hun, gan ddadansoddi pob un o'r nodweddion sy'n eich gwneud chi'n bobl, ac fel hyn fe welwch ei bod hi'n llawer haws edrych i'r dyfodol nid yn unig gyda phositifrwydd ond hefyd gyda llawer mwy o opsiynau, a hunanddarganfod yw lle gallwn ddod o hyd i'r rhesymau i'r ffyrdd o gyflawni esblygu fel bodau dynol mewn cymdeithas.

Ond wrth gwrs, gall rhoi ein hunain i fyfyrio heb reswm sefydlog ddod yn wastraff amser, felly rydym wedi paratoi casgliad o ymadroddion cŵl yr ydym yn gwbl argyhoeddedig y bydd yn ddefnyddiol i allu cael man cychwyn i greu ein datblygiad ein hunain.

Casgliad o ymadroddion cŵl

Gyda'r ymadroddion cŵl hyn, rydyn ni'n mynd i geisio sicrhau bod gennych chi ddadansoddiad sydd ar ddod i'w gynnal bob dydd, felly rydyn ni'n eich cynghori i'w darllen a'u dewis i dreulio peth amser ar bob un ohonyn nhw, gan geisio manteisio arno yr holl ystyr y maent yn ei gadw a'i ddadansoddi ystyr dywededig yn seiliedig ar eich bywyd eich hun, oherwydd dim ond bryd hynny y byddwch chi'n cyflawni'ch nod.

 • Nid oes gan neb ddiffyg cryfder; yr hyn y mae cymaint o ddiffyg yn ewyllys.
 • Weithiau byddwch chi'n ennill, weithiau byddwch chi'n dysgu.
 • Weithiau'r allwedd yw rhoi amser i amser, bydd yn gofalu am roi popeth yn ei le.
 • Weithiau, nid ydych chi'n sylweddoli'ch cryfderau eich hun nes eich bod chi'n wynebu'ch gwendid mwyaf.
 • Yn y diwedd, yr hyn sy'n bwysig nid blynyddoedd bywyd, ond bywyd y blynyddoedd.
 • Trwy ennill heb rwystrau, rydych chi'n fuddugoliaeth heb ogoniant.
 • Anelwch at y lleuad. Os byddwch chi'n methu, fe allech chi daro seren.
 • Daliwch ati er bod pawb yn disgwyl ichi roi'r gorau iddi. Peidiwch â gadael i'r haearn yn eich rhydu.
 • Pan fydd bywyd yn rhoi rhesymau ichi wylo, dangoswch fod gennych fil ac un rheswm i chwerthin.
 • Pan na allwch newid sefyllfa, fe'ch herir i newid eich hun.
 • Pan fydd un drws yn cau, mae drws arall yn agor.
 • Rhaid inni dderbyn siom gyfyngedig, ond byth â cholli gobaith anfeidrol.
 • Stopiwch feddwl am fywyd a phenderfynu ei fyw.
 • Mwynhewch y boddhad o wneud y pethau bach yn dda.
 • Cariad ac awydd yw adenydd ysbryd gweithredoedd mawr.
 • Mae pump y cant o bobl yn meddwl; mae deg y cant o bobl yn meddwl eu bod yn meddwl; a byddai'n well gan yr wyth deg pump y cant arall farw na meddwl.
 • Nid yw gwroldeb yn cael y nerth i ddal ati; yw symud ymlaen pan nad oes gennych y nerth.
 • Mae poen dros dro, gall bara munud, awr, diwrnod, neu flwyddyn, ond yn y pen draw bydd yn dod i ben a bydd rhywbeth arall yn cymryd ei le. Fodd bynnag, os rhoddaf y gorau i'r boen honno am byth.
 • Mae ymdrech heb dalent yn sefyllfa ddigalon, ond mae talent heb ymdrech yn drasiedi.
 • Mae'r dyfodol yn perthyn i'r rhai sy'n credu yn harddwch eu breuddwydion.
 • Mae gan y dyfodol lawer o enwau. Ar gyfer y gwan yw'r anghyraeddadwy. I'r ofnus, yr anhysbys. I'r dewr dyma'r cyfle.
 • Nid yw dyn byth yn gwybod beth y gall ei wneud nes iddo geisio.
 • Dim ond wrth symud ymlaen y mae dyn yn cynnal ei gydbwysedd.
 • Dywed yr anwybodus, mae'r doeth yn amau ​​ac yn adlewyrchu.
 • Optimistiaeth yw'r ffydd sy'n arwain at gyflawniad. Ni ellir gwneud dim heb obaith ac ymddiriedaeth.
 • Nid oes gan y gorffennol unrhyw bwer dros y presennol.
 • Cof yw'r unig baradwys na allwn gael ein diarddel ohoni.
 • Mae talent yn rhatach na halen bwrdd. Mae'r hyn sy'n gwahanu'r unigolyn talentog oddi wrth lwyddiant yn llawer o waith caled.
 • Mae talent yn ennill gemau, ond mae gwaith tîm a deallusrwydd yn ennill pencampwriaethau.
 • Y gwir ffrind yw'r un sydd, er ei fod yn gwybod sut ydych chi, yn eich caru chi.
 • Yn y byd go iawn, y bobl graffaf yw pobl sy'n gwneud camgymeriadau ac yn dysgu. Yn yr ysgol, nid yw'r bobl graffaf yn gwneud camgymeriadau.
 • Mewn bywyd mae rhywbeth gwaeth na methu: peidio â rhoi cynnig ar unrhyw beth.
 • A yw ceisio'r amhosibl â phosibl yn cael ei berfformio.
 • Dyma'r union bosibilrwydd o wireddu breuddwyd sy'n gwneud bywyd yn ddiddorol.
 • Gobeithio am y gorau, cynllunio ar gyfer y gwaethaf, a pharatoi i gael eich syfrdanu.
 • Mae'n iawn dathlu llwyddiant, ond mae'n bwysicach rhoi sylw i'r gwersi o fethu.
 • Mae dwy ffordd i gael digon. Un ohonynt yw parhau i gronni mwy a mwy. Y llall yw bod eisiau llai.
 • Mae grym cymhelliant mwy pwerus na stêm, trydan, ac egni atomig. Y grym hwnnw yw'r ewyllys.
 • Gwnewch eich bywyd yn freuddwyd, a'ch breuddwyd yn realiti.
 • Rwyf wedi colli mwy na 9000 o ergydion yn fy ngyrfa. Dwi wedi colli bron i 300 o gemau. 26 gwaith maen nhw wedi ymddiried ynof i wneud yr ergyd fuddugol ac rydw i wedi ei golli. Rwyf wedi methu drosodd a throsodd yn fy mywyd a dyna pam yr wyf yn llwyddo.
 • Bydd hyd yn oed y noson dywyllaf yn dod i ben a bydd yr haul yn codi.
 • Ceisiwch beidio â dod yn ddyn llwyddiant, ond i ddod yn ddyn o werth.
 • Barnwch ddyn yn ôl ei gwestiynau, yn hytrach na'i atebion.
 • Mae agwedd yn beth bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr.
 • Anaml y mae'r harddwch rydych chi'n ei ddenu yn cyfateb i'r harddwch rydych chi'n cwympo mewn cariad ag ef.
 • Mae egni a dyfalbarhad yn goresgyn popeth.
 • Mae cenfigen yn ddatganiad o israddoldeb.
 • Nid mater o ddwyster mo hapusrwydd, ond cydbwysedd a threfn, rhythm a chytgord.
 • Dim ond trwy ymdrech ac ymdrech barhaus y daw cryfder a thwf.

 • Mae ysbrydoliaeth yn bodoli, ond mae'n rhaid iddo ddod o hyd i chi yn gweithio.
 • Cudd-wybodaeth yw'r gallu i addasu i newidiadau.
 • Nid y bywyd gorau yw'r hiraf, ond y cyfoethocaf mewn gweithredoedd da.
 • Daw heddwch o'r tu mewn, peidiwch â chwilio amdano y tu allan.
 • Yr unig wahaniaeth rhwng diwrnod da a diwrnod gwael yw eich agwedd.
 • Mae gan fuddugoliaeth gant o dadau ac mae trechu yn amddifad.
 • Nid oes a wnelo bywyd â chardiau da, ond chwarae'n dda'r rhai sydd gennych chi.
 • Mae bywyd fel reidio beic. Er mwyn cadw'ch balans, rhaid i chi ddal ati.
 • Mae bywyd yn ddrama nad yw'n caniatáu ymarferion ... Felly canu, chwerthin, dawnsio, crio a byw bob eiliad o'ch bywyd yn ddwys ... Cyn i'r llen fynd i lawr a'r ddrama ddod i ben heb gymeradwyaeth.
 • Nid yw agweddau negyddol byth yn arwain at fywyd cadarnhaol.
 • Mae'r pethau gorau mewn bywyd yn annisgwyl oherwydd nid oedd unrhyw ddisgwyliadau.
 • Yr hyn sydd angen ei newid mewn person yw hunanymwybyddiaeth.
 • Rhwystrau yw'r pethau ofnus a welwch wrth dynnu'ch llygaid oddi ar eich nod.
 • Mae collwyr yn rhoi'r gorau iddi pan fyddant yn methu. Mae'r enillwyr yn methu nes eu bod yn ennill.
 • Y doeth yw'r rhai sy'n chwilio am ddoethineb; mae ffyliaid yn meddwl eu bod eisoes wedi dod o hyd iddo.
 • Mae teithio ieuenctid yn rhan o addysg; yn yr henoed mae'n rhan o'r profiad.
 • Gwell marw yn ymladd am ryddid na bod yn garcharor bob dydd o'ch bywyd.
 • Cyn belled â bod gen i ddymuniad, mae gen i reswm i fyw. Boddhad yw marwolaeth.
 • Nid yw gwybod yn ddigonol, rhaid i ni wneud cais. Nid yw parodrwydd yn ddigon, rhaid gwneud hynny hefyd.
 • Nid ydym yn concro'r mynydd, ond ni ein hunain.
 • Nid wyf yn cyfrif yr holl greision yr wyf yn eu gwneud. Dim ond pan fyddant yn dechrau brifo y byddaf yn cyfrif. Oherwydd dyna'r rhai sy'n cyfrif go iawn. Y rhai sy'n fy ngwneud i'n hyrwyddwr fy mod i.
 • Nid cyfoeth nac ysblander, ond llonyddwch a galwedigaeth sy'n rhoi hapusrwydd i chi.
 • Peidiwch â dringo mynyddoedd fel y gall y byd eich gweld, ond fel y gallwch weld y byd.
 • Nid wyf yn cytuno â'r hyn sydd gennych i'w ddweud, ond byddaf yn amddiffyn eich hawl i'w ddweud wrth y farwolaeth.
 • Nid wyf yn rhedeg i ffwrdd o her oherwydd mae arnaf ofn. Yn hytrach, rydw i'n rhedeg at yr her oherwydd yr unig ffordd i ddianc rhag ofn yw rhedeg drosto gyda'ch traed.
 • Nid oes ots pa mor araf rydych chi'n mynd cyn belled nad ydych chi'n stopio.
 • Nid oes ots a ydyn nhw'n eich beirniadu, eich difenwi, eich coroni, neu eich croeshoelio; oherwydd y fendith fwyaf mewn bodolaeth yw bod yn chi'ch hun.
 • Nid wyf yn meddwl am yr holl anffawd, ond am yr holl harddwch sy'n dal i fodoli.
 • Ni allwch gael bywyd cadarnhaol a meddwl negyddol.
 • Nid ydym yn greaduriaid amgylchiad; rydym yn grewyr amgylchiadau.
 • Peidiwch â bod yn chwerw â'ch methiant eich hun na'i godi ar un arall, derbyn eich hun nawr neu byddwch yn parhau i gyfiawnhau'ch hun fel plentyn, cofiwch fod unrhyw foment yn amser da i ddechrau ac nad oes yr un mor ofnadwy i roi'r gorau iddi.
 • Rydym wedi dod yn ffrwyth ein meddyliau.
 • Nid yw ein gogoniant mwyaf byth yn methu, ond wrth godi bob tro rydyn ni'n methu.
 • Mae eraill wedi gweld beth ydyw a gofyn pam. Rwyf wedi gweld yr hyn y gallai fod ac wedi gofyn pam lai.
 • Er mwyn i newidiadau fod o wir werth, rhaid iddynt fod yn gyson ac yn wydn.
 • Gallwn daflu cerrig, cwyno amdanynt, camu arnynt neu adeiladu gyda nhw.
 • Waeth pa mor bell mae'r ysbryd yn mynd, ni fydd byth yn mynd ymhellach na'r galon.
 • Yr un sy'n credu y gall, a'r un sy'n credu na all wneud hynny. Deddf amhrisiadwy yw hon.
 • Gallaf dderbyn methiant, mae pawb yn methu â rhywbeth. Ond ni allaf dderbyn peidio â rhoi cynnig arni.
 • Perfformiwch bob un o'ch gweithredoedd fel pe bai'n olaf yn eich bywyd.
 • Cofiwch bob amser fod gennych nid yn unig yr hawl i fod yn unigolyn, ond mae'n rhaid i chi fod yn un.
 • Parchwch eich hun a bydd eraill yn eich parchu.
 • Byddwch yn ostyngedig i gyfaddef eich camgymeriadau, craff i ddysgu oddi wrthynt, ac aeddfedu i'w cywiro.
 • Os ydych chi eisiau canlyniadau gwahanol, peidiwch â gwneud yr un peth.
 • Pe byddem yn gwneud yr holl bethau y gallwn eu gwneud, byddem yn llythrennol yn synnu ein hunain.
 • Os ydych chi'n gwella, nid bai eich rhieni neu'ch athrawon yw hynny, felly peidiwch â chwyno am eich camgymeriadau a dysgu oddi wrthyn nhw.
 • Os nad ydych chi'n hoffi'r hyn rydych chi'n ei wneud, peidiwch â'i wneud.
 • Pe gallech ymgynnull yn ddigon dewr i ddechrau, byddai gennych y dewrder i lwyddo.
 • Os ydych chi am newid y byd, newidiwch eich hun.
 • Os ydych chi'n dod i arfer â rhoi cyfyngiadau ar yr hyn rydych chi'n ei wneud, yn gorfforol neu ar unrhyw lefel arall, bydd yn cael ei daflunio ar weddill eich oes. Bydd yn lledaenu yn eich gwaith, yn eich morâl, yn eich bod yn gyffredinol. Nid oes unrhyw derfynau. Mae yna gyfnodau, ond rhaid i chi beidio â mynd yn sownd ynddynt, mae'n rhaid i chi eu goresgyn ... Rhaid i ddyn ragori ar eu lefelau yn gyson.
 • Dim ond y rhai sy'n codi i fyny ac yn edrych am amgylchiadau sy'n fuddugoliaeth yn y byd, ac sy'n eu credu os ydyn nhw'n dod o hyd iddyn nhw.
 • Dim ond un peth sy'n gwneud breuddwyd yn amhosibl: ofn methu.
 • Mae gennym ddau glust ac un geg i glywed dwywaith cymaint ag yr ydym yn siarad.
 • Mae pawb yn gweld yr hyn yr ymddengys eich bod chi, ychydig sy'n profi'r hyn ydych chi mewn gwirionedd.
 • Rydym i gyd yn amaturiaid. Mae bywyd mor fyr fel nad oes amser i fwy.
 • Ceisiwch ddeall cyn cael eich deall.
 • Nid yw arwr yn ddewr na dyn arferol, ond mae'n ddewr am bum munud arall.
 • Gellir trechu dyn o gymeriad, ond byth ei ddinistrio.
 • Lle bynnag yr ewch chi, ewch â'ch holl galon.
 • Byw fel y byddwch yn marw yfory. Dysgwch fel petaech chi'n byw am byth.

Gobeithiwn, gyda'r casgliad da hwn o ymadroddion cŵl, y bydd gennych ddigon i allu myfyrio am fisoedd am eich cyfanrwydd a'ch gwerthoedd eich hun, yn ogystal â'r posibiliadau sydd gennych yn y dyfodol ac, yn gyffredinol, y ffordd rydych chi am arwain eich bywyd eich hun.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   pŵer meddai

  Beth arall y gallaf ei ddweud yn lle diolch i'r dewiniaeth fawr yr arferai Duw ailuno fy mhriodas. Bob dydd o fy mywyd, gofynnaf i Dduw fendithio dewiniaeth fawr oherwydd ei fod wedi gwneud fy mywyd yn gyflawn trwy roi fy ngŵr yn ôl ac am y rheswm hwn, addewais i mi fy hun y byddaf yn tystio ar y rhyngrwyd i adael y byd. Sorcerer yn gynorthwyydd priodas ar y Ddaear. Cafodd fy ngŵr a minnau ymladd tridiau a arweiniodd at ein ysgariad. Ar y diwrnod ffyddlon hwn, deuthum ar draws tystiolaeth o sut y gwnaeth y dewiniaeth fawr helpu menyw i ennill ei chariad yn ôl. Felly, cysylltais ag ef ac egluro wrtho a dywedodd wrthyf fod fy nyddiau o boen drosodd y bydd fy ngŵr yn dychwelyd ataf mewn dau ddiwrnod. A allech chi ei gredu, daeth fy ngŵr adref yn gofyn ei fod fy angen yn ôl. Ydych chi'n wynebu rhyw fath o anhawster yn eich perthynas? Oes angen unrhyw help arnoch chi? Cysylltwch ag ef nawr
  Dyma ei gyfeiriad e-bost: {wizard.de.amor1@gmail.com}

bool (gwir)