+70 ymadrodd o ferched enwog i'w cofio mewn hanes

Am amser hir maent wedi cael eu hanwybyddu gan y rhagfarnau cymdeithasol a oedd yn nodi trefn oes, fodd bynnag, er gwaethaf pwysau paradeimau, cododd llawer o fenywod eu lleisiau a sefyll allan mewn amrywiol feysydd lle nad oeddent i fod i allu gwneud hynny. .

Diolch iddyn nhw, heddiw mae menywod yn mwynhau rhyddid a derbyniad, gan fod eu gweithredoedd wedi gwneud gwahaniaeth, gan adael marc dwfn ar y byd. Yna Rydyn ni'n cyflwyno ymadroddion y menywod enwocaf erioed:

Ymadroddion y menywod enwocaf

Rhestr o ymadroddion enwocaf menywod erioed

Marie Curie: Y fferyllydd enwog o Wlad Pwyl a ddarganfuodd radiwm, ac mae'n un o'r ychydig bobl sydd â gwobr mewn dau gategori yng Ngwobr Nobel. Hi hefyd oedd y fenyw gyntaf i gael swydd fel athro deiliadaeth ym Mhrifysgol Paris.

 • Nid oes angen ofni, mae'n rhaid i chi ddeall.
 • Nid y bywyd gorau yw'r un hir, ond yr un cyfoethocaf mewn gweithredoedd da.
 • Mae angen dynion ymarferol ar ddynoliaeth sy'n gwneud y gorau o'u gwaith, ac sydd, heb anghofio'r daioni cyffredinol, yn gofalu am eu diddordebau eu hunain. Ond mae dynoliaeth hefyd angen breuddwydwyr y mae datblygiad anhunanol angerdd mor swynol nes ei bod yn amhosibl iddynt droi eu sylw at eu budd materol eu hunain.

George Sand: Roedd Amantine Dupin, yn awdur o darddiad Ffrengig, a gofiwyd am droi at ddefnyddio gwisg wrywaidd (George Sand, oedd yr enw gwrywaidd y daeth yn adnabyddus ag ef) i allu mynd i mewn i gylchoedd deallusol Paris, a oedd yn rhinwedd ei swydd fel menyw dim hawl i gael mynediad, mae ei meddyliau o ryddid a rhyddfreinio yn cael eu hadlewyrchu yn ei geiriau:

 • Fy mhroffesiwn yw bod yn rhydd.
 • Mae dyn a dynes yr un peth i'r fath raddau fel mai prin y deellir faint o wahaniaethau a rhesymu cynnil y mae cymdeithas yn tynnu ar y ddadl hon.
 • Cariad heb edmygedd yw cyfeillgarwch.
 • Dim ond swyn y foment yw'r harddwch sy'n cael ei gyfeirio at y llygaid, nid llygaid yr enaid bob amser yw llygaid y corff.

Emily Dickinson: Roedd hi'n fardd Americanaidd gyda phersonoliaeth unig, wedi'i nodweddu gan gynnal cyfeillgarwch trwy ohebiaeth. Mae hi'n cael ei hystyried yn un o awduron mawr llenyddiaeth America:

 • I deithio'n bell, nid oes llong well na llyfr.
 • Nid ydym yn gwybod ein gwir uchder nes i ni sefyll i fyny.
 • Os gallaf atal calon rhag dioddef, ni fyddaf yn byw mewn llaw.
 • Marw heb farw, a byw heb fywyd yw'r wyrth fwyaf llafurus a gynigir gan ffydd.
 • Gobaith yw'r peth pluog hwnnw sy'n eistedd ar yr enaid ac yn canu yn ddi-stop.

Margaret Thatcher: Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, yr adnabyddus Menyw o ddur, oedd y person a wasanaethodd yn y maes gwleidyddol hwnnw am yr amser hiraf, yn ogystal â bod y fenyw gyntaf i ddal y swydd. Cymhwyswyd ei reolaeth geidwadol gyda'r llysenw "Thatcheriaeth" ac roedd ymadroddion ei ferched yn adnabyddus ledled y byd.

 • Os ydych chi eisiau rhywbeth a ddywedwyd gofynnwch i ddyn, os ydych chi am iddo gael ei wneud, gofynnwch i fenyw.
 • Dylai'r tŷ fod yn ganolbwynt, ond nid y terfyn, ym mywyd merch.
 • Nid oes rhyddid oni bai bod rhyddid economaidd.
 • Nid yw'n gwbl angenrheidiol cytuno â'r rhynglynydd i ddod o hyd i iaith gyffredin gydag ef.

Gabrielle "Coco" Chanel: Dylunydd Ffrengig oedd hi a arweiniodd mewn oes newydd o ffasiwn, lle symlrwydd a cheinder oedd trefn y dydd. Fe’i hystyriwyd yn un o’r bobl fwyaf dylanwadol yn yr ugeinfed ganrif, mae ei bywyd yn llawn llwyddiant yn ffynhonnell ysbrydoliaeth:

 • Y weithred ddewr yw meddwl drosoch eich hun, a'i wneud yn uchel.
 • Mae amseroedd caled yn deffro awydd diddiwedd am ddilysrwydd.
 • Os ydych chi'n drist, gwisgwch minlliw ac ymosod!
 • Mae harddwch yn cychwyn yr eiliad y byddwch chi'n penderfynu bod yn chi'ch hun.
 • Menyw yw'r oedran y mae'n ei haeddu.

Virginia Woolf: Awdur o Brydain, yn cael ei ystyried yn ffigwr blaenllaw mewn ffeministiaeth ryngwladol. Deliodd â phynciau nad oeddent wedi'u hystyried am y tro megis: niwrosis, rhyfeloedd dosbarth ac ar gymdeithas Prydain:

 

 • Nid oes unrhyw rwystr na chlo y gallwch ei osod ar ryddid y meddwl.
 • Breuddwyd yw bywyd, deffroad yw'r hyn sy'n lladd.
 • Rhith yw cariad, stori y mae rhywun yn ei hadeiladu yn eich meddwl, yn ymwybodol trwy'r amser nad yw'n wir, a dyna pam y cymerir gofal i beidio â dinistrio'r rhith.
 • Mae'n amlwg bod gwerthoedd menywod yn aml yn wahanol i'r gwerthoedd a grëir gan y rhyw arall, ac eto gwerthoedd gwrywaidd sy'n dominyddu.
 • Mae menywod wedi byw'r canrifoedd hyn i gyd fel gwragedd, gyda'r pŵer hudolus a blasus i adlewyrchu ffigur dyn, ddwywaith ei faint naturiol.

Audrey Hepburn: Roedd y fenyw a gatalogiwyd fel harddwch naturiol erioed, nid yn unig yn sefyll allan am ei hwyneb hardd, ond am ei chenedl ryfeddol fel llysgennad y Cenhedloedd Unedig yn Affrica:

 • Pam newid? Mae gan bawb eu steil eu hunain, ar ôl i chi ddod o hyd i'ch un chi mae'n rhaid i chi gadw ato.
 • Darllenais unwaith: "Hapusrwydd yw iechyd a fawr o gof." Dylwn i fod wedi gwneud iawn am ei fod mor wir.
 • Nid oes gan gariad unrhyw beth i'w wneud â'r hyn rydych chi am ei gyflawni, dim ond yr hyn rydych chi'n gobeithio ei roi; hynny yw, popeth.
 • Os dilynwch yr holl reolau, rydych chi'n colli'r holl hwyl.
 • Mae menywod cyffredin yn gwybod mwy am ddynion na menywod hardd. Ond nid oes angen i ferched hardd wybod am ddynion, dynion sy'n gorfod gwybod am ferched hardd.

Diana Cymru: Ailddyfeisiodd tywysoges y bobl, gyda'i dewrder, y cysyniad o freindal Prydeinig, gan estyn allan at galonnau ei phynciau:

 • Os dewch chi o hyd i rywun rydych chi'n eu caru yn eich bywyd, daliwch y cariad hwnnw.
 • Nid wyf yn dilyn llyfr â rheolau, rwy'n cael fy arwain gan fy nghalon a fy mhen.
 • Mae helpu'r rhai mwyaf anghenus yn rhan hanfodol o fy mywyd, yn fath o dynged.
 • Gall hugs wneud llawer o ddaioni, yn enwedig i blant.

Sor Juana Ines De La Cruz:

Roedd hi'n lleian Catholig o urdd San Gerónimo, sy'n esboniwr mawr o Oes Aur Sbaen, fel y'i gelwir. Cafodd ei weithiau eu sensro yn ei amser, ond mae ganddo ymadroddion o ferched a arhosodd mewn hanes yn osgoi sensoriaeth

 • Heb eglurder nid oes llais doethineb.
 • Nid wyf yn astudio i wybod mwy, ond i anwybyddu llai.
 • Gall yr ymddangosiadau mwyaf disglair gwmpasu'r realiti mwyaf di-chwaeth.
 • Dywedwch wrthyf am y buddugwr aflafar, wedi'i drechu gan fy nyfalbarhad. Beth mae eich haerllugrwydd wedi'i gael o darfu ar fy heddwch cadarn?
 • Y poenydio cariadus hwn sydd i'w weld yn fy nghalon, rwy'n gwybod beth rwy'n ei deimlo, ond nid wyf yn gwybod pam rwy'n teimlo.

Doris Lessing: Awdur tueddiadau ffeministaidd Prydain, y diffiniwyd ei rhyw gan ei phrofiad yn nhiriogaeth Affrica, a chan ei siomedigaethau personol. Enillodd Wobr Llenyddiaeth Nobel:

 • Mae pethau bach yn difyrru meddyliau bach.
 • Ond beth sy'n rhaid i chi ei wneud? Mae marwolaeth yno, fe ddaw, mae'n anochel.
 • Celf yw drych ein delfrydau bradychu.
 • Dim ond trwy ysgrifennu y gallwch chi ddysgu bod yn awdur.

Anna Frank: Yn adnabyddus ledled y byd am ysgrifennu'r cyfnodolyn a ysgydwodd y byd. Gadawodd Anna Frank, awdur o dras Iddewig o’r Almaen, ei marc ar y byd trwy naratif ei phrofiadau, tra arhosodd yn gudd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

 • Cyn belled â'ch bod chi'n gallu edrych ar yr awyr heb ofn, byddwch chi'n gwybod eich bod chi'n bur y tu mewn ac y bydd beth bynnag sy'n digwydd yn hapus eto.
 • Yn y tymor hir, mae'r arf craffaf yn ysbryd caredig ac addfwyn.
 • Nid wyf yn meddwl am drallod, ond am yr harddwch sy'n dal i fod yn eiddo i mi.
 • Mor rhyfeddol nad oes rhaid i unrhyw un aros eiliad cyn dechrau gwella'r byd!
 • Mae gen i'r teimlad o fod yn aderyn cewyll, y mae ei adenydd wedi eu rhwygo'n dreisgar, ac yn y tywyllwch mwyaf llwyr, mae'n gwrthdaro â'r bariau yn ei gawell cul pan mae eisiau hedfan.

Emily Brönte: Cyhoeddodd ei gampwaith ystyriol "Wuthering Heights" o dan y ffugenw Ellis Bell. Dros y blynyddoedd, mae wedi cael ei gydnabod fel eicon pwysig o lenyddiaeth Saesneg:

 • Mae brad a thrais yn amlygu'ch hun i ddefnyddio arf ag ymyl dwbl y gall yr un person sy'n ei drin gael ei anafu.
 • Byddwn yn crynhoi fy modolaeth mewn dwy frawddeg: condemniad a marwolaeth.
 • Nid wyf yn gwybod o ba eneidiau sy'n cael eu gwneud, ond yr un peth yw eich un chi a minnau.
 • Pan na ddywedir dim, ac nad oes dim yn hysbys, nid oes cwmni.

Frida Kahlo: Yn arlunydd Mecsicanaidd, daeth yn eicon ffeministaidd oherwydd bywyd dioddefaint a nodwyd gan amryw o ddigwyddiadau anffodus, ond nodweddwyd hi gan ddatblygu gweledigaeth gadarnhaol, lle na chyfyngodd anffawd ei gweithredoedd:

Frida Kahlo

 • Traed, pam ydw i eu heisiau, os oes gen i adenydd i hedfan?
 • Lle na allwch garu, peidiwch ag oedi.
 • Er fy mod i wedi dweud "Rwy'n caru llawer ohonoch chi", ac wedi dyddio, a chusanu eraill, yn ddwfn i lawr dwi ddim ond wedi'ch caru chi.
 • Roeddwn i'n arfer meddwl mai fi oedd y person rhyfeddaf yn y byd, ond yna roeddwn i'n meddwl, mae yna lawer o bobl yn y byd, mae'n rhaid bod rhywun fel fi, sy'n teimlo'n rhyfedd ac wedi'i ddifrodi, y ffordd rydw i'n teimlo. Rwy'n ei dychmygu, a dwi'n dychmygu bod yn rhaid iddi fod allan yna yn meddwl amdanaf i hefyd.
 • Meddyg, os gadewch imi gael y tequila hwn, addawaf beidio ag yfed yn fy angladd.

Isabel Allende: Awdur o Chile, a ddihangodd o’i gwlad yn ystod llywodraeth Augusto Pinochet am fod yn berson a erlidiwyd yn wleidyddol. Enillodd wobr Hans Christian Andersen, oherwydd bod gan ei straeon y pŵer i ddal ei ddarllenwyr ac y mae ei ymadroddion a gyfeiriwyd at fenywod wedi aros mewn hanes.

 • Nid yw marwolaeth yn bodoli, dim ond pan fyddant yn ei anghofio y mae pobl yn marw; Os gallwch chi fy nghofio, byddaf gyda chi bob amser.
 • Fe ddysgais yn gynnar ar hynny wrth ymfudo eich bod chi'n colli'r baglau sydd wedi bod yn gymorth tan hynny, mae'n rhaid i chi ddechrau o'r dechrau, oherwydd mae'r gorffennol yn cael ei ddileu ar strôc, a does neb yn poeni o ble rydych chi'n dod na beth rydych chi wedi'i wneud o'r blaen.
 • Rwyf wedi bod yn ffin am y rhan fwyaf o fy mywyd, cyflwr yr wyf wedi'i dderbyn oherwydd nad oes gennyf ddewis arall.
 • Rwy’n gresynu at y dietau, y prydau blasus a wrthodwyd allan o wagedd, cymaint ag yr wyf yn difaru’r achlysuron o wneud cariad yr wyf wedi’u colli oherwydd rhinwedd i’w wneud, neu biwritanaidd.

Alfonsina Storni: Roedd hi'n fardd Ariannin o darddiad Swistir, yn adnabyddus am ei rhyddiaith ffeministaidd. Cyflawnodd hunanladdiad ym Mar de Plata, o ganlyniad i iselder dwfn a'i cystuddiodd o ganlyniad i'w diagnosis o ganser y fron. Roedd ei gerddi â chyffyrddiad rhamantus wedi swyno'r byd:

 • Ni wnes i ei ladd ag arfau, rhoddais farwolaeth waeth iddo: cusanais ef yn felys a thorri ei galon.
 • Heddiw mae'r lleuad yn edrych arna i, yn wyn ac yn ormodol. Mae yr un peth â neithiwr, yr un peth ag yfory.
 • Pa fydoedd sydd gen i o fewn fy enaid fy mod i wedi bod yn gofyn am amser hir i hedfan?
 • Gofynnais i'r sêr am ieithoedd cliriach, geiriau harddach. Fe roddodd y sêr melys eich bywyd i mi, a darganfyddais yn eich llygaid y gwir coll.

Louise Hay: Yn awdur enwog o America yn perthyn i'r mudiad oes newydd, roedd ei llyfrau'n gyfraniad gwych at therapïau meddwl cadarnhaol:

 • Pe na bai'ch rhieni'n gwybod sut i garu eu hunain, byddai'n amhosibl iddyn nhw eich dysgu sut i garu'ch hun. Roeddent yn gwneud eu gorau glas gyda'r rhai yr oeddent wedi'u dysgu fel plant.
 • Mae pŵer bob amser yn yr eiliad bresennol.
 • Os wyf am gael fy nerbyn fel yr wyf, mae angen i mi fod yn barod i dderbyn eraill fel y maent.
 • Dysgu o'r gorffennol a gadael iddo fynd, byw yn yr eiliad bresennol.
 • Pan fydd problem, nid oes unrhyw beth i'w wneud, mae rhywbeth i'w wybod.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)