Yr ymadroddion hanfodol ar gyfer WhatsApp

Rydym wedi paratoi rhestr gyflawn iawn gyda ymadroddion ar gyfer WhatsApp ein bod yn ystyried yn hanfodol a gall hynny fod yn ddefnyddiol iawn ar adegau penodol, ac rydych chi eisoes yn gwybod bod yna adegau pan nad yw geiriau'n dod allan, felly gyda'r rhestr hon rydyn ni'n gwbl argyhoeddedig y bydd gennych chi bob amser yr hyn sydd angen i chi ei ateb a edrych yn wych, neu hyd yn oed i'w ddefnyddio yn eich gwladwriaeth, fel y byddwch chi'n rhoi a cyffyrddiad gwreiddiol a mwy personol iawn i'ch WhatsApp.

ymadroddion ar gyfer WhatsApp

Hiwmor, deallusrwydd, gwreiddioldeb ...? Gallwch chi ddangos yr hyn rydych chi ei eisiau trwy WhatsApp

Fel y gwyddoch eisoes, trwy WhatsApp gallwn gyfathrebu â phob math o bobl sydd unrhyw le yn y byd, ac mae'n ffordd syml iawn o gadw mewn cysylltiad â ffrindiau neu deulu, cleientiaid, a hyd yn oed pobl ddieithr y gallwn ddechrau gyda nhw. i sefydlu cyfeillgarwch.

Fodd bynnag, lawer gwaith rydym yn cael ein gadael yn ddi-le neu'n uniongyrchol ddim yn gwybod sut i barhau â sgwrs, a'r cyfan sydd ei angen arnom yw ychydig o wthio neu ychydig o syniad i ailafael yn y sgwrs mewn ffordd syml ac, os yn bosibl, hefyd yn wreiddiol.

Ond nid yw'r ymadroddion hyn yn mynd i'n gwasanaethu ni i wneud sylwadau yn ein sgyrsiau yn unig, ond gallant hefyd fod yn ddefnyddiol iawn i'w defnyddio yn ein gwladwriaethau, fel y gallwn roi ymadrodd newydd bob dydd y bydd ein cysylltiadau yn arsylwi gwreiddioldeb diddorol ag ef ein rhan ni ac, yn anad dim, gallwn hefyd greu delwedd fwy priodol amdanom ein hunain.

Ac ni ddylech anghofio, diolch i'r statws neu hyd yn oed y sylwadau a wnawn yn ystod sgyrsiau, y bydd gennym y posibilrwydd o ddangos rhai nodweddion am ein personoliaeth fel y ffaith bod bod â synnwyr digrifwch da, neu hyd yn oed fod yn bobl wreiddiol, feiddgar, ddoniol, ddeallus ac, yn gyffredinol, popeth yr ydym am ei ddangos.

Wrth gwrs, er mwyn cyflawni hyn mae'n bwysig ein bod ni'n dewis yr ymadroddion yn iawn, ond diolch i'r rhestr gynhwysfawr hon rydyn ni wedi'i pharatoi ar eich cyfer chi, rydyn ni'n gwbl argyhoeddedig y byddwch chi'n gallu dod o hyd i lawer o ymadroddion perffaith ar gyfer y teimladau rydych chi eu heisiau. i achosi yn eich rhyng-gysylltwyr.

Dyma'r ymadroddion coolest a mwyaf diddorol ar gyfer WhatsApp

Ac heb roi unrhyw feddwl pellach, dyma’r ymadroddion ar gyfer WhatsApp yr ydym yn eu hystyried yn fwy cŵl a diddorol a gobeithiwn fod gennych ar flaenau eich bysedd yr holl gynnwys angenrheidiol sy'n eich galluogi i wneud cyfuniad da sy'n addas i'ch personoliaeth.

 • Credu yn Nuw? Os ydych chi'n credu ynddo, mae'n bodoli, os nad ydych chi, nid yw'n bodoli.
 • Beth ydych chi'n ei hongian ar waliau eich meddwl?
 • Mae pwynt golau ym mhob cwmwl storm.
 • Lle bynnag yr ewch chi, ewch â'ch holl galon.
 • I edrych ymlaen cwpl, mae hynny tuag yn ôl eisoes wedi brifo digon.
 • Oni bai ein bod yn cofio, ni allwn ddeall.
 • Weithiau bydd y galon yn gweld yr hyn sy'n anweledig i'r llygad.
 • Weithiau, yr unig realwyr yw'r breuddwydwyr.
 • Cariad yw, nid mwy na llai, yr hyn rwy'n teimlo bod wrth eich ochr chi.
 • Mae'r sawl sy'n amau ​​ac nad yw'n ymchwilio yn dod nid yn unig yn anhapus, ond hefyd yn annheg.
 • Mae'r rhai nad ydyn nhw eisiau dynwared unrhyw beth, yn cynhyrchu dim.
 • Mae pob blodyn yn egin enaid o ran ei natur.
 • Gall pob dyn wella ei fywyd trwy wella ei agwedd.
 • Newidiwch eich meddyliau a byddwch yn newid eich byd.
 • Mae cerdded gyda ffrind yn y tywyllwch yn well na cherdded ar eich pen eich hun yn y golau.
 • Gan fod emosiynau yn gyflwr meddyliol, rhaid i'r dull o'u trin ddod o'r tu mewn i ni. Nid oes dewis arall. Ni ellir eu rhyddhau trwy dechnegau allanol.
 • Gan nad wyf wedi poeni am gael fy ngeni, nid wyf yn poeni am farw.
 • O ran arian maen nhw i gyd o'r un grefydd.
 • Pan mae pawb yn wallgof, mae bod yn ddig yn wallgof.
 • Pan fydd dyn yn dweud y gall wneud unrhyw beth gydag arian, mae hynny'n golygu nad oes ganddo ddim.
 • Pan fydd dyn yn ddifater tuag at fenyw mae'n her iddi.
 • Pan ddywedwch eich bod yn gwybod beth yw hapusrwydd, gellir tybio eich bod wedi ei golli.
 • Pan fydd un yn dysgu, mae dau yn dysgu.
 • Pan ydych chi'n ffrindiau gyda chi'ch hun, rydych chi hefyd yn ffrindiau gyda phawb.
 • Pan welwch ddyn da, ceisiwch ei ddynwared; Pan welwch ddyn drwg, archwiliwch eich hun.
 • Po fwyaf y byddaf yn hyfforddi, y mwyaf lwcus a gaf.
 • Cwestiynwch bopeth. Dysgu rhywbeth. Peidiwch â rhoi ateb i unrhyw beth.
 • Anhapus yw'r un sy'n cysgu yn y bore.
 • Mwynhewch heddiw, mae'n hwyrach nag yr ydych chi'n meddwl.
 • Lle mae cariad mae bywyd.
 • Lle nad oes unrhyw frwydr nid oes cryfder.
 • Lle mae pawb yn meddwl fel ei gilydd, does neb yn meddwl llawer.
 • Amheuwch eich hun bob amser, nes nad yw'r data'n gadael unrhyw le i amau.
 • Mae'r weithred rywiol yn gyfarchiad y mae dau enaid yn ei gyfnewid.
 • Mae'r uchelgeisiol yn gaethwas i gymaint y mae ei eisiau: y dyn rhydd yw'r un sydd eisiau dim.
 • Mae'r ffrind diogel yn hysbys yn y weithred anniogel.
 • Nid yw cariad yr ifanc yn y galon, ond yn y llygaid.
 • Mae cariad yn cynnwys enaid sy'n preswylio dau gorff.
 • Mae'r grefft o fyw yn debycach i ymladd na dawnsio.
 • Ni all y gwan fyth faddau.
 • Mae'r diafol yn optimistaidd os yw'n credu y gall wneud dynion yn waeth.
 • Mae llwyddiant yn dibynnu ar ymdrech.
 • Mae'n hawdd sicrhau llwyddiant. Y peth anodd yw ei haeddu.
 • Mae gan lwyddiant lawer o rieni, ond mae methiant yn amddifad.
 • Mae athrylith yn ganlyniad ysbrydoliaeth un y cant a chwysiad naw deg naw y cant.
 • Mae dyn yn rhydd yr eiliad y mae am fod.
 • Mae dyn yn wyrth gemegol freuddwydiol.
 • Mae'n rhaid i ddyn roi diwedd ar ryfel. Os na, bydd y rhyfel yn rhoi diwedd ar ddyn.
 • Mae'r dyn nad yw wedi caru'n angerddol yn anwybyddu hanner harddaf bywyd.
 • Nid yw'r dyn nad yw'n ymchwilio i ddwy ochr cwestiwn yn onest.
 • Nid oes adenydd i'r dyn nad oes ganddo ddychymyg.
 • Mae anhunedd yn eglurdeb pendrwm a fyddai'n troi paradwys yn lle artaith.
 • Arweinyddiaeth yw'r gallu i drosi gweledigaeth yn realiti.
 • Y ffordd orau allan bob amser yw.
 • Rhoddir y cyngor gorau bob amser gan brofiad, ond mae bob amser yn dod yn rhy hwyr.
 • Y ffordd orau i wireddu breuddwydion yw deffro.
 • Mae'r optimist yn credu bod y byd hwn yn ddiguro. Mae'r pesimist yn ofni ei fod felly.
 • Perygl yw'r ateb gwych ar gyfer diflastod.
 • Y man cychwyn tuag at unrhyw gyflawniad yw awydd.
 • Ni fydd yr un sydd isod yn gallu ofni'r cwymp.
 • Yr hwn sy'n darllen llawer ac yn cerdded llawer; mae'n gweld llawer ac yn gwybod llawer.
 • Nid yw'r sawl sy'n amau ​​dim, yn gwybod dim.
 • Nid dyn mo'r hwn sydd heb gymeriad: peth ydyw.
 • Nid yw'r sawl nad yw'n gwerthfawrogi bywyd yn ei haeddu.
 • Mae'r sawl sydd eisiau astudio cariad bob amser yn parhau i fod yn fyfyriwr.
 • Nid yw'r sawl sy'n boddi yn talu sylw i'r hyn y mae'n glynu wrtho.
 • Yn y pen draw, mae'r sawl sy'n bwydo ar ddymuniadau dan ormes yn rhuthro i ffwrdd.
 • Yr hwn sy'n cadw canmoliaeth, yn cael ei adael gyda rhywbeth tramor.
 • Nid oes gan yr un sy'n rhy brysur yn gwneud da amser i fod yn dda.

ymadroddion ar gyfer WhatsApp

 • Gall yr un sydd â gwir ffrind ddweud bod ganddo ddau enaid.
 • Bydd yr un sy'n ystyried popeth yn hawdd yn cael bywyd yn anodd.
 • Mae'r rhodd o hapusrwydd yn perthyn i'r un sy'n ei ddadlapio.
 • Parch at hawliau eraill yw heddwch.
 • Nid yw'r dyn doeth yn dweud yr hyn y mae'n ei wybod, ac nid yw'r ffwl yn gwybod beth mae'n ei ddweud.
 • Cyfrinach llwyddiant yw gonestrwydd. Os gallwch chi ei osgoi, mae'n cael ei wneud.
 • Ganwyd y bod dynol i brofi pob oedran, gyda'u profiadau arbennig eu hunain. O'n genedigaeth hyd nes ein bod yn heneiddio, gallwn ddewis byw'n llawen neu fod yn ddiflas.
 • Mae talent yn gyffredin. Nid yw deallusrwydd yn brin, ond dyfalbarhad.
 • Mae gwaith yn melysu bywyd; ond nid yw pawb yn hoffi losin.
 • Yr unig ddyn nad yw'n anghywir yw'r un nad yw byth yn gwneud unrhyw beth.
 • Mae'r rhinweddol yn fodlon breuddwydio'r hyn y mae'r pechadur yn ei gyflawni mewn bywyd.
 • Dewiswch y ffordd orau i fyw; bydd arferiad yn ei gwneud yn ddymunol i chi.
 • Roedd hi wedi colli'r grefft o sgwrsio, ond na, y gallu i siarad.
 • Mewn cariad mae'r paradocs bod dau fodau yn dod yn un ac eto maen nhw'n parhau i fod yn ddau.
 • Yn y pen draw, perthnasoedd â phobl sy'n rhoi gwerth i fywyd.
 • Yn ensemble mawreddog y greadigaeth, nid oes unrhyw beth sy'n fy symud mor ddwfn, sy'n poeni fy ysbryd ac o hedfan anarferol i'm ffantasi fel golau heddychlon a gwan y lleuad.
 • Yng ngolwg y dyn ifanc, mae'r fflam yn llosgi; yn rhai'r hen ddyn, mae'r golau'n tywynnu.
 • Ynoch chi rwyf wedi dod o hyd i bopeth sydd ei angen arnaf i fod yn hapus. Diolch am fod yno.
 • I ddigio yw dial am ddiffygion eraill ynoch chi'ch hun.
 • Mae'n well difetha'ch ieuenctid eich hun na gwneud dim ynddo.
 • Mae'n well teithio'n dda na chyrraedd.
 • Mae disgwyl synnwyr cyffredin mewn pobl yn brawf o beidio â chael synnwyr cyffredin.
 • Rydyn ni'n ennill cryfder yn y demtasiwn rydyn ni'n ei wrthsefyll.
 • Pobl… anfeidredd! Pobl… ychydig iawn!
 • Siaradwch yn feddal, siaradwch yn araf, a pheidiwch â dweud gormod.
 • I wneud yw bod.
 • Mae yna rai diffygion sy'n cael eu rheoli'n dda yn disgleirio mwy na rhinwedd.
 • Mae dau fath o bryderon: y rhai y gallwch chi wneud rhywbeth yn eu cylch a'r rhai na allwch chi. Nid oes angen gwastraffu amser gyda'r olaf.
 • Mae yna bobl mor llawn o synnwyr cyffredin fel nad oes ganddyn nhw'r gornel leiaf ar gyfer eu synnwyr eu hunain.
 • Mae math o harddwch mewn amherffeithrwydd.
 • Dychmygu yw popeth, nid yw gwybod yn ddim.
 • Ceisiwch fod yn enfys yng nghwmwl rhywun.
 • Barnwch ddyn yn ôl ei gwestiynau yn hytrach na'i atebion.
 • Adfyd yw'r llwybr cyntaf i wirionedd.
 • Mae harddwch yn anrheg fregus.
 • Mae harddwch yn addewid o hapusrwydd.
 • Mae Brevity yn chwaer i dalent.
 • Nid damweiniol mo lwc dda, mae'n gynnyrch gwaith; felly mae'n rhaid ennill gwên ffortiwn.
 • Cyfathrebu effeithiol yw'r gallu i gyfleu teimladau, credoau a barn rhywun gyda gonestrwydd, parch a chyfle; parchu hawliau eraill ar yr un pryd.
 • Profiad yw meistr pob peth.
 • Cyfeiriad yw hapusrwydd, nid lle.
 • Dim ond wrth dderbyn y gall hapusrwydd fodoli.
 • Nid yw pobl yn edrych am resymau i wneud yr hyn maen nhw eisiau ei wneud, maen nhw'n edrych am esgusodion.
 • Nid gwybodaeth ond gweithredu yw nod mawr addysg.
 • Rhyfel yw'r grefft o ddinistrio dynion, gwleidyddiaeth yw'r grefft o'u twyllo.
 • Sgil yw'r hyn sy'n caniatáu ichi wneud rhai pethau; Mae cymhelliant yn pennu'r hyn sy'n cael ei wneud ac agwedd pa mor dda y mae'n cael ei wneud.
 • Mae uniondeb yn datgelu harddwch.
 • Nid yw rhyddid yn ddim mwy na'r cyfle i wella.
 • Nid yw rhyddid yn gwneud dynion yn hapus, mae'n syml yn eu gwneud yn ddynion.
 • Ni roddir rhyddid byth; yn cael ei ennill.
 • Mae'r daith hiraf yn dechrau gyda cham.
 • Mae'r celwydd yn lle trist i'r gwir, ond dyma'r unig un sydd wedi'i ddarganfod hyd yn hyn.
 • Mae amynedd ac amser yn gwneud mwy na chryfder ac angerdd.
 • Y drws caeedig gorau yw un y gellir ei adael ar agor.
 • Symlrwydd yw'r soffistigedigrwydd eithaf.
 • Yr unig arf yn erbyn syniadau drwg yw syniadau gwell.
 • Yr unig ffynhonnell wybodaeth yw profiad.
 • Mae gwroldeb yn gwybod beth i beidio ag ofni.
 • Bywyd yw'r grefft o dynnu llun heb ddileu dim.
 • Bywyd yw'r blodyn y mae cariad yn fêl ohono.
 • Mae bywyd yn wers hir mewn gostyngeiddrwydd.
 • Mae bywyd yn gyfres o wrthdrawiadau â'r dyfodol; Nid yw'n swm o'r hyn yr ydym wedi bod, ond yr hyn yr ydym yn dyheu am fod.
 • Mae bywyd yn drasiedi yn y blaendir, ond yn gomedi yn gyffredinol.
 • Nid problem i'w datrys yw bywyd ond realiti i'w brofi.
 • Mae bywyd yn contractio neu'n ehangu ar sail eich dewrder eich hun.
 • Trais yw dewis olaf yr anghymwys.
 • Cyfleoedd bach yw dechrau cwmnïau gwych.
 • Nid yw geiriau cain yn ddiffuant; nid yw geiriau diffuant yn cain.
 • Nid peiriannau yw'r hyn sy'n gyrru ac yn llusgo'r byd ond syniadau.
 • Beth mae cariad yn ei wneud, mae'n esgusodi ei hun.
 • Nid yr hyn yr ydym yn ei brofi yw'r hyn sy'n siapio ein lwc, ond ein ffordd o'i deimlo.

ymadroddion ar gyfer WhatsApp

 • Mae'r hyn rwy'n ei wneud heddiw yn bwysig, oherwydd rydw i'n treulio un diwrnod o fy mywyd arno.
 • Mae'r hyn nad yw'n ein lladd yn ein gwneud ni'n gryfach.
 • Yr hyn sy'n eich poeni chi sy'n tra-arglwyddiaethu arnoch chi.
 • Yr eiliadau hapusaf yw'r rhai a ddigwyddodd wrth eich ochr chi. Rwy'n dy garu di.
 • Atgofion yw'r allwedd nid i'r gorffennol, ond i'r dyfodol.
 • Fy mywyd yw fy neges.
 • Dangoswch barch at bawb, ond peidiwch â llusgo'ch hun i lawr i unrhyw un.
 • Nid oes dim yn digwydd oni bai ein bod ni'n breuddwydio gyntaf.
 • Nid oes neb yn haeddu eich dagrau, ac ni fydd pwy sy'n eu haeddu byth yn gwneud ichi grio.
 • Ni all unrhyw un fy mrifo heb fy nghaniatâd.
 • Nid oes coeden nad yw'r gwynt yn ei hysgwyd.
 • Rhaid inni beidio â gadael i'r cloc a'r calendr ein hatal rhag gweld bod pob eiliad o fywyd yn wyrth.
 • Nid ydym yn barnu'r bobl rydyn ni'n eu caru.
 • Peidiwch â rhoi arfau i'r byd yn ein herbyn, oherwydd bydd yn eu defnyddio.
 • Peidiwch â chrio oherwydd ei fod drosodd. Gwenwch oherwydd iddo ddigwydd.
 • Nid ydych chi eisiau'r hyn nad ydych chi'n ei wybod.
 • Mae ein gwybodaeth yn ynys fach yng nghefnfor enfawr anwybodaeth.
 • Ni chyflawnwyd unrhyw beth gwerth chweil erioed heb waith, ymdrech ac aberth.
 • Ni chyflawnwyd unrhyw beth erioed heb frwdfrydedd.
 • Er mwyn lleihau'r anfeidrol i'r meidrol, yr hyn nad yw ar gael i'r real dynol, dim ond un ffordd sydd: canolbwyntio.
 • I fod yn llwyddiannus mae'n rhaid i chi gael ffrindiau; ond i fod yn llwyddiannus iawn mae'n rhaid i chi gael gelynion.
 • Pam bod yn fodlon â byw mewn tynnu pan rydyn ni'n teimlo'r dyhead i hedfan.
 • Pwy sydd heb elynion, nid oes ganddo ffrindiau fel rheol.
 • Carwch eich hun yn ddigonol i fod yn gyffyrddus â chi'ch hun, ond heb fod yn drahaus ac yn hunan-gyfiawn.
 • Meddyliwch yn ofalus cyn i chi weithredu.
 • Os ydych chi'n credu mewn pobl eraill, pam na fyddwch chi'n credu ynoch chi'ch hun?
 • Os yw'r ffordd yn brydferth, gadewch inni beidio â gofyn i ble mae'n mynd.
 • Os nad ydym yn rhydd, ni fydd unrhyw un yn ein parchu.
 • Os na cheisiwch eich gorau, sut fyddwch chi'n gwybod ble mae'ch terfyn?
 • Os nad oes gennych feirniaid, mae'n debyg na fyddwch yn llwyddiannus chwaith.
 • Os yw Iaith yn dlawd, mae meddwl yn dlawd.
 • Mae yna flodau bob amser i'r rhai sydd eisiau eu gweld.
 • Mae bob amser yn ymddangos yn amhosibl nes iddo gael ei wneud.
 • Dim ond y ddau ohonom sy'n gwybod pa mor ddrwg ydyn ni.
 • Ni yw'r hyn rydyn ni'n meddwl ydyn ni.
 • Ni yw'r hyn rydyn ni'n ei wneud, nid yr hyn rydyn ni'n dweud y byddwn ni'n ei wneud.
 • Ni yw meistri ein tynged. Ni yw capteiniaid ein henaid.
 • Lwc yw'r hyn sy'n digwydd pan fydd paratoi a chyfle yn cwrdd ac yn uno.
 • Mae gennym ddau glust ac un geg, yn union i wrando mwy a siarad llai.
 • Mae pawb yn cwyno nad oes ganddyn nhw gof a does neb yn cwyno nad oes ganddyn nhw ddyfarniad.
 • Gall eich holl freuddwydion ddod yn wir os oes gennych y dewrder i'w dilyn.
 • Mae ffrind i bawb yn ffrind i neb.
 • Mae ffrind yn anrheg rydych chi'n ei rhoi i chi'ch hun.
 • Mae penderfyniad da yn seiliedig ar wybodaeth, nid rhifau.
 • Mae gwên yn hapusrwydd y byddwch chi'n dod o hyd iddo o dan eich trwyn.
 • Ar ôl i ni dderbyn ein terfynau, rydyn ni'n mynd y tu hwnt iddyn nhw.
 • Dim ond chi all reoli'ch dyfodol.
 • Rydyn ni'n gweld pethau fel rydyn ni, nid fel maen nhw.
 • Rydyn ni'n byw mewn enfys o anhrefn.
 • Mae byw i newid, a bod yn berffaith yw wedi newid yn aml.

A chyda'r ymadroddion hyn rydyn ni'n dod â'r rhestr ddiddorol hon i ben lle rydyn ni'n gobeithio eich bod chi wedi dod o hyd i'r holl gynnwys roeddech chi'n edrych amdano, ac nid yw hi byth yn amser gwael mwynhau rhai o'r ymadroddion gorau ar gyfer WhatsApp y gallwn eu defnyddio yn ein gwladwriaeth ac yn ystod y sgyrsiau, a pheidiwch ag anghofio y gallant hefyd fod yn ddefnyddiol i ni eu defnyddio mewn rhwydweithiau cymdeithasol, rhaglenni sgwrsio eraill mewn amser real ac, yn gyffredinol, mewn unrhyw agwedd ar eich bywyd yr ydych am roi delwedd benodol ynddo a, wrth gwrs, cyfathrebu rhywbeth â mwy o wreiddioldeb.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Beatrice meddai

  Fy enw i yw Beatrice Davidson ac rydw i wedi fy lleoli yng Nghanada ... Mae fy mywyd yn ôl! Ar ôl 5 mis o briodas wedi torri, gadawodd fy ngŵr fi gyda dau o blant. Roeddwn i'n teimlo bod fy mywyd ar fin dod i ben, bron i mi gyflawni hunanladdiad, roeddwn i lawr yn emosiynol am amser hir iawn. Diolch i sorcerer o'r enw sorcerer sorcerer y cyfarfûm ag ef ar-lein. Ar ddiwrnod ffyddlon, wrth bori ar y we, des i ar draws tunnell o dystebau am y sillafwr penodol hwn. Tystiodd rhai pobl iddo ddod â’i gariad Ex yn ôl, tystiodd rhai ei fod yn adfer y groth, yn gwella canser a chlefydau eraill, tystiodd rhai y gall fwrw swyn i atal ysgariad ac ati. Deuthum ar draws un dystiolaeth benodol hefyd, roedd yn ymwneud â menyw o’r enw davina, tystiodd ynglŷn â sut y daeth â’i chariad Ex yn ôl mewn llai na thridiau, ac ar ddiwedd ei thystiolaeth gollyngodd gyfeiriad e-bost Sorcerer. Ar ôl darllen pob un o'r rhain, penderfynais roi cynnig arni. Cysylltais ag ef trwy e-bost {hechicero.de.amor1@gmail.com} ac egluro fy mhroblem. Mewn dim ond 3 diwrnod, daeth fy ngŵr yn ôl ataf. Fe wnaethom ddatrys ein problemau, ac rydym hyd yn oed yn hapusach nag o'r blaen bod Dr. Sorcerer yn ddyn dawnus mewn gwirionedd ac ni fyddaf yn rhoi'r gorau i'w bostio oherwydd ei fod yn ddyn rhyfeddol ... Os oes gennych broblem a'ch bod yn chwilio am ddyn go iawn a sillafu Caster go iawn i ddatrys eich holl broblemau i chi, cysylltwch â: {hechicero.de.amor1@gmail.com} ar unrhyw adeg, ef yw'r ateb i'ch problemau.

 2.   camera mwd meddai

  mae hyn yn peidio â bod o ddifrif. Ymadroddion am whatssapp? (neu beth bynnag y mae wedi'i ysgrifennu) ydych chi'n meddwl ein bod ni i gyd gyda'r un hurtrwydd? ... ac yna maen nhw'n mynnu eich bod chi'n aeddfedu ... mae'n ddiwerth i mi!

bool (gwir)