Πώς διαμορφώνεται μια ιδεολογία: από τι ακριβώς αποτελείται

Η ετυμολογική δομή αυτής της λέξης έχει ελληνική προέλευση, σχηματίζεται από δύο στοιχεία αυτής της γλώσσας: ιδέα, ορίζεται ως "μορφή ή εμφάνιση" και το επίθημα βαρύς που αναφέρεται στη μελέτη για κάτι συγκεκριμένο.

Το προσωπικό ενδιαφέρον δημιουργεί χώρο για την προέλευσή του, με βάση τις ανάγκες που διατηρούν μια συγκεκριμένη σκέψη. Είναι ανεξάρτητο από τις πραγματικές συνθήκες της κοινωνικής ομάδας, καθώς απομακρύνεται από αυτές χειραγωγώντας τις για δικό της συμφέρον.

Η ιδεολογία χαρακτηρίζεται από την πρόθεση διατήρησης ή αλλαγής του κοινωνικοοικονομικού, πολιτικού ή πολιτιστικού συστήματος που επικρατεί σε μια δεδομένη κοινωνία. Αναλύει τη συμπεριφορά του ίδιου στο σύνολό του και κατά συνέπεια κάνει ένα σχέδιο για να επιτύχει αυτό που θεωρεί το ιδανικό καθώς, εν συντομία, αντιπροσωπεύει μια κοινωνία και ταυτόχρονα παρέχει ένα πολιτικό πρόγραμμα.

Είναι ένα θεωρητικό θεμέλιο που καθορίζει τα επιθυμητά ιδανικά της ζωής και, αντίθετα, είναι ένα πρακτικό θεμέλιο που καθορίζει το σύνολο των ενεργειών, των μέτρων και των αλλαγών που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού που θέλετε να επιτύχετε.

Πεποιθήσεις και ιδέες προσωπικά, ομαδικά ή κοινωνικά σε μια συγκεκριμένη περιοχή του ατόμου ορίζουν την ιδεολογία τους, τον τρόπο σκέψης τους.

Μια ιδεολογία περιλαμβάνει τους διάφορους τομείς των γεγονότων σε μια κοινωνία. πολιτικά, οικονομικά, θρησκευτικά, κοινωνικά, επιστημονικά και τεχνολογικά. Μπορεί να αναφέρεται τόσο σε ιδέες όσο και σε σκέψεις ενός ατόμου, μιας κοινωνίας, ακόμη και σε ιστορικές περιόδους.

Όταν σε μια κοινωνία υπάρχει ένα σύνολο συγκεκριμένων ιδεών που σχετίζονται με την πραγματικότητά της και είναι κοινές και γίνονται αποδεκτές συνειδητά ως αληθινές, είμαστε παρουσία της ιδεολογίας αυτής της κοινωνικής ομάδας.

Αυτές οι ιδέες γίνονται ένα χαρακτηριστικό που τα αναγνωρίζει με τρόπο ανάλογο με τις θρησκευτικές τους αξίες, την κοινωνική τάξη, το φύλο, τα πολιτικά γούστα, την εθνικότητα κ.λπ. Μπορούν να ομαδοποιηθούν τόσο σε μικρές ομάδες όσο και για παράδειγμα θρησκευτικές αιρέσεις, καθώς και σε μεγαλύτερες ομάδες, για παράδειγμα. υποστηρικτές πολιτικών κομμάτων, αθλητικών ομάδων κ.λπ.

Ιδεολογία

Τύποι ιδεολογιών

Σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που συμφωνούν με ορισμένα ιδανικά, αυτά μπορούν να ταξινομηθούν ως:

 

 • Ιδιαιτερος.: Αναφέρεται στην ιδεολογική σκέψη ενός ατόμου
 • Κυρίαρχο:  Όταν μια ιδεολογία επεκτείνεται σε μια πλήρη κοινότητα.
 • Εναλλακτική λύση: Όταν οι προσδοκίες μιας κυρίαρχης ιδεολογίας δεν ικανοποιούν τους οπαδούς της και ενθαρρύνεται η αναδιάρθρωση των ιδανικών. Σε σχέση με την ευαισθησία τους στις αλλαγές, οι ιδεολογίες μπορεί να είναι:
 • Συντηρητικοί: Επιδιώκουν τη διατήρηση του συστήματος.
 • Επαναστατικός: Εφαρμόζουν απρόσμενους και ακραίους μετασχηματισμούς.
 • Μεταρρυθμιστές: Ισχύουν σταδιακές αλλαγές
 • Τονωτικό: Αναδιαρθρώνουν ένα υπάρχον σύστημα.

Οι ιδεολογίες μπορούν σταδιακά να προχωρήσουν επικοινωνώντας, παρακολουθώντας και προσαρμόζοντας με αμοιβαία συναίνεση αυτό που θεωρούν σωστό ή επιβλαβές στο κοινωνικό σύστημα.

Άλλοι επιβάλλονται από μεγάλες ομάδες πολλών σκέφτηκε χειραγωγική δύναμη του οποίου το κύριο ενδιαφέρον είναι να επηρεάσει και να ελέγξει μια κοινότητα, μερικές φορές χρησιμοποιώντας μέσα βίας.

Αυτές οι ιδεολογικές διαδικασίες υλοποίησης δεν διακρίνουν μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, μπορούν να είναι θεσμοί, κοινωνικά, πολιτικά, θρησκευτικά ή πολιτιστικά κινήματα.

Ιδεολογία 2

Πολιτικές ιδεολογίες.

 

Φασισμός

 

Αυτή η ιδεολογία βασίζεται στην ιδέα ότι η εξουσία πρέπει να συγκεντρωθεί σε έναν ηγέτη και στο έθνος πάνω στο άτομο. Πλήρης έλεγχος της συλλογικής υπακοής. Η δύναμη του άνδρα πάνω από τη γυναίκα.

 

Εθνικισμός

 

Η υπεράσπιση της εδαφικής ταυτότητας μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικούς ιδεολογικούς τύπους. οικονομικά, εθνοτικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά κ.λπ.

 

Φιλελευθερισμός

 

Είναι αυτό που μελετά τον καταμερισμό των εξουσιών του κράτους, τα δικαιώματα των ατόμων και τη δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης χωρίς να υποτιμά τις θρησκευτικές αξίες, την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων και το δικαίωμα στην ιδιωτική τους περιουσία.

Οικονομικές ιδεολογίες

 

Καπιταλισμός

 

Ο κύριος στόχος του είναι η συσσώρευση κεφαλαίου ως η ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας. Σε αυτό, οι πόροι παραγωγής ανήκουν αποκλειστικά σε ιδιώτες, η λειτουργία τους βασίζεται στα κέρδη και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες αναλαμβάνονται με βάση την επένδυση κεφαλαίου. Σε αυτήν την ιδεολογία όλοι εμπλέκονταν συμπεριφέρονται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα που τους κινούνκαι; ο ιδιοκτήτης του κεφαλαίου (καπιταλιστής) αναζητά υψηλότερα κέρδη. ο εργαζόμενος εκτελεί την εργασία για να λάβει πληρωμή (ο μισθός) και οι καταναλωτές επιδιώκουν να αποκτήσουν τα καλύτερα προϊόντα ή υπηρεσίες στην τιμή που τους ταιριάζει καλύτερα. Ονομάζεται συχνά οικονομία ελεύθερης αγοράς.

Η ιδιωτική ιδιοκτησία είναι ο κύριος άξονας της και τα στοιχεία που τη συνθέτουν ρυθμίζονται σύμφωνα με αυτήν, δηλαδή: επιχειρηματική ελευθερία, δραστηριότητα που ορίζεται από το ίδιο το ενδιαφέρον του επενδυτή, το σύστημα τιμών, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη μικρή κρατική παρέμβαση.

 

Κομμουνισμός

 

Βασίζεται σε μια κοινωνική οργάνωση που δεν αναγνωρίζει ιδιωτική ιδιοκτησία, ούτε τη διαφορά στις κοινωνικές τάξεις. Έχει έλεγχο των μέσων παραγωγής και διασφαλίζει τη διανομή των αγαθών με τον ίδιο τρόπο μεταξύ των μελών της κοινωνίας ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτό το σύστημα επιδιώκει να εφαρμόσει ακραία μέτρα για την απόσπαση ατομικής ιδιοκτησίας, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από το κράτος.

 

Σοσιαλισμός

 

Το κράτος είναι εκείνο που διατηρεί την κυριότητα των παραγωγικών μέσων και της διοίκησής τους, έχει επίσης το σκοπό προοδευτική εξάλειψη των κοινωνικών τάξεων. Υπερασπίζεται τη θεωρία ότι όλοι οι σημαντικοί τομείς της οικονομίας πρέπει να βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο.

Αν και μοιάζει λίγο με τον κομμουνισμό στις ιδεολογικές του βάσεις, ο σοσιαλισμός προτείνει ένα οικονομικό σχέδιο όπου η κοινότητα είναι ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής και της διανομής τους, ή ενός κεντρική κυβέρνηση που μονοπωλεί σχεδιασμός και έλεγχος της οικονομίας.

 

Κοινωνική δημοκρατία

 

Είναι, στο οποίο επιδιώκεται μια ειρηνική μετατροπή του καπιταλιστικού συστήματος σε σοσιαλισμό με σταδιακές μεταρρυθμίσεις μέσα στο σύστημα, αποφεύγοντας δρόμους βίας. Στοχεύει να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα ελευθερίας, την ισότητα και την ευημερία για ολόκληρη την κοινωνία, καθώς επίσης τονώνει τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ευθύνης, του προοδευτικού και του ανθρωπισμού.

Διαφωνούν με τον τρόπο με τον οποίο η οικονομία της αγοράς διανέμει πόρους, ωστόσο το αποδέχονται, αλλά ζητούν κρατική παρέμβαση αναζητώντας την ισορροπία που εγγυάται την οικονομική ελευθερία.

Ιδεολογίες φύλου.

Αυτή η ιδεολογία βασίζεται στην πεποίθηση των υποστηρικτών του, ότι η κοινωνική αντίληψη του ον είναι υπερισχύει της βιολογικής του κατάστασης, και ότι η κοινωνική του συμπεριφορά είναι πιο σχετική από ό, τι το σώμα του εμφανίζεται βιολογικά. Απορρίπτουν τη βιολογική ταξινόμηση φύλου (θηλυκό-αρσενικό) υποστηρίζοντας ότι δεν αφήνει περιθώρια για άλλη επιλογή. Με την υιοθέτηση του γλωσσικού όρου "φύλο" τους επιτρέπει να αναφέρονται σε τρεις ταξινομήσεις (αρσενικές, θηλυκές και ουδέτερες).

Θεωρούν ότι κοινωνικά, αυτό που ένα άτομο ισχυρίζεται ότι είναι σεξουαλικά (το ψυχολογικό του φύλο) πρέπει να γίνει αποδεκτό ανεξάρτητα από αυτό που τα αναγνωρίζει σωματικά βιολογικά (βιολογικό σεξ).

Μελέτες σχετικά με τη σεξουαλική ταυτότητα ενός ατόμου αποδεικνύουν την ύπαρξη τριών αλληλεξαρτώμενων πτυχών που πρέπει να ληφθούν υπόψη. βιολογικό σεξ, ψυχολογικό σεξ και κοινωνιολογικό σεξ.

Και στους άνδρες και στις γυναίκες υπάρχει στενή συνοχή μεταξύ των συστατικών του σώματός τους, ψυχικά και πνευματικά καθώς και βιολογικά και πολιτιστικά.

Οι υποστηρικτές αυτής της ιδεολογίας είναι κυρίως ομοφυλόφιλοι, διαγονιδιακοί, αμφιφυλόφιλοι. Αυτή η ιδεολογία επιδιώκει την απελευθέρωση του ανθρώπου σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Το θέμα των ιδεολογιών είναι τόσο ευρύ και ταυτόχρονα τόσο περίπλοκο. Πολλά σχετίζονται μεταξύ τους επειδή είναι μια έννοια που είναι εγγενώς εγγενής στην ανθρώπινη σκέψη και στο κοινωνικό της περιβάλλον, η οποία περιλαμβάνει όλους τους τομείς της ζωής, αναπόφευκτα εμφανίζεται ιδεολογική αλληλεπίδραση που κάνει τη μελέτη του τόσο εκτεταμένη.

Αυτή τη φορά περάσαμε τις πιο πρόσφατες και αμφιλεγόμενες ιδεολογίες στην κοινωνία και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές άλλες που αξίζει να αναλυθούν.


Το περιεχόμενο του άρθρου συμμορφώνεται με τις αρχές μας συντακτική ηθική. Για να αναφέρετε ένα σφάλμα κάντε κλικ Aquí.

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

 1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Miguel Ángel Gatón
 2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
 3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
 4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
 5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
 6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.