6 تمرین ذهن آگاهی یا ذهن آگاهی

این تمرینات برای دستیابی به ذهن آگاهی ، یعنی ذهن آگاهی در نظر گرفته شده است. آنها برای استراحت ، بهبود بهره وری و ورود به سیستم عالی هستند ...

رهبری

ذهن آگاهی برای بهبود رهبری

یک رهبر وظیفه شناس (با توجه کامل به بیشتر موقعیت های کاری خود) می تواند با تمرکز و وضوح لازم به تغییرات پاسخ دهد.

ذهن آگاهی برای بیماران سرطانی

کشف کنید که چگونه عملکرد ذهن آگاهی برای بیماران سرطانی مفید است و مطالعاتی که این گفته را پشتیبانی می کند. شامل فیلم Mindfulness است.