انکارنی آرکویا

از زمان کودکی من کاملاً همدل بوده ام و دوست دارم مردم را مشاهده کنم که سعی کنند به آنها در سبک زندگی ، خلق و خوی کمک کنند ... بنابراین ، داشتن برخی از منابع که به دیگران شادتر می شوند همیشه نکته مهمی است. و اگر آنها نیز به ما کمک کنند ، حتی بیشتر.

انکارنی آرکویا از نوامبر 1 تاکنون 2020 مقاله نوشته است