سوزانا گودوی

از زمان كوچكی فكر می كردم كه كارم معلمی است. از این رو ، من مدرکی در رشته فلسفه انگلیسی دارم تا هرچه آموخته ام را عملی سازم. چیزی که می تواند کاملاً با علاقه من به روانشناسی و ادامه یادگیری بیشتر در مورد انواع موضوعات مرتبط با فرهنگ و آموزش همراه باشد ، این علاقه بسیار من است.