મારિયા જોસ રોલ્ડન

માતા, વિશેષ શિક્ષણ શિક્ષક, શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાની અને લેખન અને સંદેશાવ્યવહાર પ્રત્યે ઉત્સાહી. સ્વ-સહાયનો ચાહક કારણ કે મારા માટે અન્યને મદદ કરવી એ એક કૉલિંગ છે. હું હંમેશા સતત શીખતો રહું છું... મારા શોખ અને શોખને મારું કામ બનાવું છું. તમે દરેક વસ્તુ સાથે અદ્યતન રહેવા માટે મારી વ્યક્તિગત વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો.