મારિયા જોસ રોલ્ડન

માતા, વિશેષ શિક્ષણ શિક્ષક, મનોવિજ્agાન વિષય અને લેખન અને સંદેશાવ્યવહાર પ્રત્યે ઉત્સાહી. સ્વ-સહાયકનો ચાહક કારણ કે મારા માટે બીજાઓને મદદ કરવી વ્યાવસાયિક છે. હું હંમેશાં સતત શીખવામાં છું ... મારા ઉત્કટ અને મારા શોખને મારી નોકરી બનાવીશ. તમે મારી મુલાકાત લઈ શકો છો વ્યક્તિગત વેબસાઇટ દરેક બાબતે જાગૃત રહેવું.

મારિયા જોસ રોલ્ડને એપ્રિલ 371 થી 2018 લેખ લખ્યાં છે