પ્રચાર
એડ્યુઆર્ડો-ગેલેનો-શકિતઓ-લેખક

એડ્યુઆર્ડો ગેલેનો દ્વારા પ્રતિબિંબિત કરવા માટે 50 શબ્દસમૂહો

એડ્યુઆર્ડો ગેલેઆનો એક પ્રખ્યાત ઉરુગ્વેન લેખક અને પત્રકાર છે જેમણે એક અદ્ભુત સાહિત્યિક વારસો છોડ્યો જે આજ સુધી ટકી રહ્યો છે...

હકારાત્મક શબ્દસમૂહો

તમને પ્રોત્સાહિત કરવા અને તમારા આત્મસન્માનને વધારવા માટે ટૂંકા હકારાત્મક શબ્દસમૂહો

એવા સમયે હોય છે જ્યારે તમારા રોજિંદા જીવનમાં થોડી પ્રેરણા મેળવવા માટે ચોક્કસ હકારાત્મક શબ્દસમૂહો વાંચવા જરૂરી છે અને...

કેટેગરી હાઇલાઇટ્સ