ម៉ារីយ៉ា Jose Roldan

ម្តាយ, គ្រូអប់រំពិសេស, psychopedagogue និងងប់ងល់នឹងការសរសេរនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទង។ អ្នកគាំទ្រនៃការជួយខ្លួនឯងពីព្រោះការជួយអ្នកដទៃសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាវិជ្ជាជីវៈ។ ខ្ញុំតែងតែរៀនបន្ត ... ធ្វើឱ្យចំណង់ចំណូលចិត្តនិងចំណូលចិត្តការងាររបស់ខ្ញុំ។ អ្នកអាចទស្សនារបស់ខ្ញុំ គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យដឹងអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាង។

ម៉ារីយ៉ាចូសរ៉ូឡែនបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣៤៧ ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ ២០១៨