ម៉ារីយ៉ា Jose Roldan

ម្តាយ គ្រូអប់រំពិសេស អ្នកចិត្តសាស្រ្តអប់រំ និងស្រលាញ់ការសរសេរ និងការទំនាក់ទំនង។ អ្នកគាំទ្រនៃការជួយខ្លួនឯង ពីព្រោះការជួយអ្នកដទៃសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាការអំពាវនាវ។ ខ្ញុំតែងតែរៀនបន្ត... ធ្វើឱ្យមានចំណង់ចំណូលចិត្ត និងចំណង់ចំណូលចិត្តការងាររបស់ខ្ញុំ។ អ្នកអាចចូលមើលគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានគ្រប់យ៉ាង។

ម៉ារីយ៉ាចូសរ៉ូឡែនបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣៤៧ ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ ២០១៨