លោក Manuel

Manuel បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១៨២ ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១៧